Tigis

pondělí, 12 prosinec 2016 09:25

Psychiatrie 4/2016

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial............................................................................................................. 171
Původní práce
Daniela Dudysová, Iveta Fajnerová,
Tereza Nekovářová, Hong-Viet V. Ngo, Jana Kopřivová
Česká verze testu párového asociačního učení – pilotní studie..................................174
Přehledné články
Martin Bareš, Tomáš Novák, Martin Hejzlar, Jiří Renka, Cyril Höschl
Rezistentní deprese I: epidemiologie, klasifikace,
rizikové faktory a pseudorezistence....................................................................... 178
Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Úloha mastných kyselin v etiologii alzheimerovy choroby......................................... 187
Michal Patarák
Základná neuropsychofarmakológia vortioxetínu
v prefrontálnej kôre a hipokampe........................................................................... 193
Jan Roubal
Vliv pacientovy deprese na psychoterapeuta:
Klinická zkušenost, teorie a výzkum...................................................................... 198
Vzdělávání
Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková, Tereza Nekovářová
Neuropsychologie a neuropatologie prostorové kognice............................................ 204
Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Dita Protopopová, Jiří Masopust
Sledování kardiovaskulárního rizika u pacientů se schizofrenií................................... 211
Dopisy, ohlasy, diskuse....................................................................................... 217
Přečetli jsme za vás..........................................................................................  218
Zprávy................................................................................................................. 219
Rejstříky 2016...................................................................................................... 222

 

Editorial.............................................................................................................  171
Original papers
Daniela Dudysová, Iveta Fajnerová,
Tereza Nekovářová, Hong-Viet V. Ngo, Jana Kopřivová
Czech version of Paired Associative Learning Test – a pilot study.............................. 174
Reviews
Martin Bareš, Tomáš Novák, Martin Hejzlar, Jiří Renka, Cyril Höschl
Treatment-resistant depression I: epidemiology,
classification, risk factors and pseudoresistance..................................................... 178
Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
The role of fatty acids in the etiology of alzheimer’s disease..................................... 187
Michal Patarák
Essential neuropsychopharmacology of vortioxetine in the
prefrontal cortex and hippocampus.......................................................................  193
Jan Roubal
Impact of patient´s depression on a psychotherapist:
Clinical experience, theory and research...............................................................  198
CME
Iveta Fajnerová, Kateřina Sedláková, Tereza Nekovářová
Neuropsychology and neuropathology of spatial cognition....................................... 204
Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Dita Protopopová, Jiří Masopust
Cardiovascular risk monitoring in patients with schizophrenia................................... 211
Correspondence...............................................................................................  217
We have read for you.......................................................................................  218
Communications..............................................................................................  219
Index 2016........................................................................................................  222

Číst 6193 krát Naposledy změněno pondělí, 12 prosinec 2016 12:27