Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie Suppl. 2/2015 Luhačovice

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PROGRAM  ................................................................................................................4
ODBORNÁ SYMPOZIA
Markery demence Alzheimerova typu v mozkomíšním moku ............................................8
Biologické markery schizofrenie – stručný přehled a některé aktuální poznatky ................9
Biologické markery sledované u deprese .......................................................................11
Změny strukturální a funkční architektury mozku u schizofrenie ........................................12
Screening kognitivního deficitu seniorů ...........................................................................12
Lékařské screeningové a diagnostické metody pro pacienty
s kognitivní poruchou ve stáří...........................................................................................13
Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby .......................................................................15
Primární prevence: prevence týrání dětí ............................................................................16
Sekundární prevence: prevence relapsu a redukce násilného chování ...................................17
Sekundární prevence násilného chování u schizofrenie: frekvence
a prevence komorbidního abúzu alkoholu a drog ................................................................18
Sekundární prevence násilného chování u schizofrenie: frekvence
a léčba komorbidní antisociální poruchy osobnosti ............................................................19
Vazba struktury a funkce mozku v patofyziologii schizofrenie ..............................................21
Následky neléčené ADHD dospělého věku ........................................................................21
Nové fenotypy u poruch příjmu potravy a jejich komorbidit ...................................................22
Kognitivní profil u pacientů s první epizodou schizofrenie .....................................................22
Metabolické komplikace u pacientů s první epizodou schizofrenie .......................................23
První epizody schizofrenie ...............................................................................................24
Plasticita – přežití – replikace – epigenom .........................................................................26
Postnatálna neurogenéza: nezrelé tkanivo v zrelom mozgu ..................................................27
Reorganizácia krvných ciev ako skeletu pre migráciu neuroblastov
v rostrálnej migračnej dráhe v skorom postnatálnom období ................................................28
Nervová kmeňová bunka v mieche: hľadanie indícii na území nikoho ....................................30
Je neuroplasticita hippocampu formou „nezralé“ plasticity? .................................................31
QEEG koreláty autobiograficky indukovaného emočně negativního stavu (smutek)
u pacientů s bipolární afektivní poruchou a zdravých dobrovolníků ........................................32
Kombinace prefrontální theta kordance a časné redukce depresivních
symptomů v predikci odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou ............................33
Auditivní evokované potenciály závislé na hlasitosti a jejich
prediktivní  hodnota v léčbě deprese: možnosti a omezení ...................................................35
Změny korové ozkové aktivity související s léčebnou odpovědí depresivních pacientů
na rtms (repetitivní transkraniální magnetická stimulace), detekované pomocí  sloreta
(standardized low resolution brain electromagnetic tomography) ..........................................35
Intrakraniální tumory v gerontopsychiatrii ...........................................................................37
Antidepresiva v léčbě behaviorálních a psychologických symptomů demence ......................38
Variabilita srdeční frekvence a kvalita života u dětí
s chronickým střevním onemocněním ................................................................................39
Kognitivní postižení u pacientů s OCD – EEG koreláty ........................................................40
Transkraniální sonografické nálezy u panické poruchy .........................................................41
Neuronální koreláty poruch časování motorické odpovědi u schizofrenie ................................43
Poruchy kontroly impulzů u pacientů s Parkinsonovou nemocí
s počátkem v mladém věku: průřezová studie se zaměřením  na asociované faktory ...............44
Kriminalita seniorů v ČR ....................................................................................................45
Hledání markerů psychiatrických onemocnění  v oblasti neurozobrazovacích metod ................45
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem v léčbě depresivní poruchy ........................46
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rtms)  v léčbě depresivní poruchy .................47
Hluboká mozková stimulace (DBS) v léčbě deprese .............................................................49
Transkraniální sonografie mozkového parenchymu – základy techniky...................................50
Transkraniální sonografie u neurologických onemocnění ......................................................51
Neurosonologické nálezy u duševních onemocnění ............................................................53
Neuroticismus, sonografický obraz rafeální zóny mozku  a 5‑httlPr polymorfismus .................54
POSTERY PREKLINICKÉ ................................................................................................55
POSTERY KLINICKÉ  ......................................................................................................80
REJSTŘÍK  .......................................................................................................................96

CONTENT

EDITORIAL ..................................................................................................................... 1
PROGRAM  .................................................................................................................... 4
SCIENTIfIC SYMPOSIA
Markers of dementia of Alzheimer’s type in cerebrospinal fluid ..............................................8
Biomarkers in schizophrenia – a short overview and some recent findings ...............................9
Biological markers observed in depression ...........................................................................11
The structural and functional brain architecture changes in schizophrenia ..............................12
Screening for cognitive deficit in older population ..................................................................12
Medical screening and diagnostic tools in assessment of patients
with cognitive disorder in old age .........................................................................................13
Optimising treatment in Alzheimer’s disease ........................................................................15
Primary prevention: prevention of childhood maltreaetment ...................................................16
Secondary prevention: relapse prevention and reduction of violent behavior .............................17
Secondary prevention of violent behavior in schizophrenia: frequency  and prevention
of comorbid abuse of alcohol and drugs ..............................................................................18
Secondary prevention of violent behavior in schizophrenia: frequency
and treatment of comorbid antisocial personality disorder .....................................................19
Linking brain structure and function in the pathophysiology of schizophrenia ..........................21
Aftermaths of untreated ADHD in adults ..............................................................................21
New phenotypes in eating disorders and their comorbities ....................................................22
Cognitive profile in patients with first ‑episode schizophrenia ...............................................22
Metabolic complications in patients with first episode of schizophrenia ..................................23
First episode schizophrenia ................................................................................................24
Plasticity – survival – replication – epigenom ........................................................................26
Postnatal neurogenesis: immature tissue in the mature brain ................................................27
Reorganization of blood vessels that represent scaffold for migration
of neuroblasts in rostral migratory stream during early postnatal period .................................28
Adult neural stem cell in the spinal cord: search on the no man’s land ..................................30
Is hippocampal plasticity a form of immature plasticity? .......................................................31
QEEG correlates of autobiographically ‑induced emotionally negative state  (sadness)
in patients with bipolar affective disorder and healthy controls ................................................32
The combination of prefrontal theta cordance and early improvement
of depressive symptoms in the prediction of response to treatment
in patients with depressive disorder ......................................................................................33
Loudness dependence of the auditory evoked potentials (LDAEP)
and their predictive value in treatment of depression: possibilities  and limitations ...................35
Cortical brain activity changes in depressive patients associated with the treatment
response to rtms (repetitive transcranial magnetic stimulation) revealed by sloreta
(standardized low resolution brain electromagnetic tomography) ............................................35
Intracranial tumors in geriatric psychiatry .............................................................................37
Antidepressants in the treatment of behavioural  and psychological symptoms of dementia .......38
Heart rate variability in children with inflammatory bowel disease  and quality of life ..................39
Cognitive impairment in OCD patients – EEG correlates ........................................................40
Transcranial sonographic findings in panic disorder ...............................................................41
Neural correlates of predictive motor timing in schizophrenia .................................................43
Disorder of impulse control in the patients withParkinson disease starting at a young age:
a cross‑sectional study focusedon associated factors  .........................................................44
Criminality of elderly in the Czech Republic .........................................................................45
Looking for markers of mental disorders by neuroimaging ....................................................45
Transcranial direct current stimulation (tDCS) in the treatment  of depressive disorder ............46
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment  of depressive disorder ...47
Deep brain stimulation (DBS) in treatment of depression .....................................................49
Transcranial sonography of a brain parenchyma – technical aspects ....................................50
Transcranial sonography in neurological disorders .............................................................51
Neurosonologic findings in mental disorders .......................................................................53
Neuroticism, sonographic picture of raphe nuclei region of a brain
and a 5‑HTTLPR polymorphism .........................................................................................54
POSTERS PREClINIC  ....................................................................................................55
POSTERS ClINIC  ...........................................................................................................80
INDEX  ...........................................................................................................................96

Číst 15901 krát Naposledy změněno pátek, 12 červen 2015 10:10