Tigis

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 1.

Přehledné články

Mourek J.
Mateřské mléko (Co většinou není v učebnicích) ............................................... 4

Ošťádal B.
Zamyšlení nad tradicemi české experimentální vývojov. kardiologie ................ 10

Kleinová L., Ouda L.
Patofyziologie Alzheimerovy-Fischerovy nemoci – historie
hypotéz až po současnost ................................................................................. 13

Z historie

Novák J.
Étienne-Jules Marey (1830–1904) – významný francouzský fyziolog ................ 18

Zprávy ................................................................................................................. 22

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................. 1

Reviews

Mourek J.
Breast milk (What is usually not in textbooks) ...................................................... 4

Ošťádal B.
Reflections on the traditions of the Czech experimental developmental
cardiology ........................................................................................................... 10

Kleinová L., Ouda L.
Pathophysiology of Alzheimer‘s-Fischer disease – History
of hypotheses to the present .............................................................................. 13

From history

Novák J.
Étienne-Jules Marey (1830–1904) – prominent French physiologist ................. 18

News .................................................................................................................. 22.

 

OBSAH

Editorial ....................................................................................................................... 41

Obsah ......................................................................................................................... 43

Přehledné články

Rekurence prim.rn.ch glomerulonefritid po transplantaci ledviny
Kamila Bednářová, Ondřej Viklický ............................................................................. 45

Genetická etiologie onemocnění ledvin – přehled a kazuistiky ve světle
masivního paralelního sekvenování
Irena Uhliariková, Lucie Slámová, Dagmar Štenglová,

Johana Vančurová, Arpád Bóday ................................................................................. 53

Doporučení

Doporučen. k diagnostice chronick.ho onemocněn. ledvin
(odhad glomerul.rn. filtrace a vyšetřov.n. proteinurie)
Tomáš Zima, Jaroslav Racek, Romana Ryšavá,
Věra Čertíková Chábová, Jakub Zieg, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický, Bedřich Friedecký, Zdeněk Kubíček,
Josef Kratochvíla, Daniel Rajdl, Tomáš Šálek,
Marta Kalousová ........................................................................................................... 62

"Doporučení pro léčbu COVID-19 u pacientů
po transplantaci ledviny"
Tomáš Reischig, Sylvie Dusilová Sulková,
Karel Krejčí, Romana Ryšavá, Soňa Štěpánková,
Vladislav Třeška, Ondřej Viklický .................................................................................. 72

Dopis redakci

Doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc. – 10 let
před stovkou!
Ivan Rychlík, Karolína Krátká ....................................................................................... 79
 

Editorial ......................................................................................................................... 41

Contents ....................................................................................................................... 43

Reviews

Recurrence of primary glomerulonephritis after renal transplantation
Kamila Bednářová, Ondřej Viklický .............................................................................. 45

Genetic etiology of kidney disease – overview and case studies in accordance
with massive parallel sequencing
Irena Uhliariková, Lucie Slámová, Dagmar Štenglová,
Johana Vančurová, Arpád Bóday ................................................................................. 53

Recommendations

Recommendations for the diagnosis of chronic kidney disease
(estimation of glomerular filtration and examination of proteinuria)
Tomáš Zima, Jaroslav Racek, Romana Ryšavá,
Věra Čertíková Chábová, Jakub Zieg, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický, Bedřich Friedecký, Zdeněk Kubíček,
Josef Kratochvíla, Daniel Rajdl, Tomáš Šálek,
Marta Kalousová ........................................................................................................... 62

Recommendation for the treatment of COVID-19
in patients after kidney transplantation
Tomáš Reischig, Sylvie Dusilová Sulková,

Karel Krejčí, Romana Ryšavá, Soňa Štěpánková,
Vladislav Třeška, Ondřej Viklický .................................................................................. 72

Letter to the editor

Associate professor Milan Jaroš, MD, PhD – ten years
to hundred!
Ivan Rychlík, Karolína Krátká ...........................................,.......................................... 79

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 45

Obsah ............................................................................................................ 49

Přehledné články

Hana Matějovská Kubešová
Chronická bolest ve stáří .............................................................................. 53

Jan Procházka
COVID-19 a jeho vliv na bolest ..................................................................... 59

Michal Ryzí
Bolesti hlavy a epilepsie................................................................................ 65

Iva Holmerová, Anna Beránková
Bolest u dospělých a starších lidí s mentálním postižením .......................... 72

Dopis redakci

František Neradilek
Recenze knihy Bolest v psychiatrii ............................................................... 80

Zprávy

Ceny SSLB ČLS JEP za publikace .............................................................. 80

Schůze výboru SSLB 14. 5. 2021 Praha ..................................................... 81

Předplatné ................................................................................................... 83

Pokyny autorům ........................................................................................... 84

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 45

Content ........................................................................................................... 49

Reviews

Hana Matějovská Kubešová
Chronic pain in aged patients ......................................................................... 53

Jan Procházka
COVID-19 and its impact on pain ................................................................... 59

Michal Ryzí
Headaches and epilepsy ................................................................................ 65

Iva Holmerová, Anna Beránková
Pain in adults and the elderly with mental disabilities .................................... 72

Letter to the editor

František Neradilek
Review of the book Pain in Psychiatry ........................................................... 80

News

The prices of Czech Pain Society for the publications .................................. 80

The board meeting of Czech Pain Society 14. 5. 2021 Praha ...................... 81

Journal subscription ...................................................................................... 83

Instruction for authors ................................................................................... 84

Obsah

Editorial

Richard Rokyta ..............................................................................................  1

Obsah ...........................................................................................................5

Původní/Přehledné články

Zdeňka Pechačová, Radka Lohynská, Miloslav Pála,
Ferdinand Třebický
Postavení radioterapie v léčbě bolesti u onkologických pacientů ................. 9

Bohumil Skála
Analgetika jako nástroj výhod u vězněné populace ..................................... 16

Přehledné články

Olga Šléglová
Léčba bolesti u osteoartrózy ........................................................................ 23

Jan Lejčko
Opomíjený syndrom chronické
bolesti – fantomová bolest ........................................................................... 32

Dopis redakci

Radkin Honzák
Proč má psychosomatická medicína tolik překážek .................................... 37

Lukáš Malý, Jitka Zinke
Operace páteøe šetrnější a bezpečnější ..................................................... 39

Zprávy

Zpráva IPVZ ................................................................................................ 41

Vzpomínka na doc. MUDr. Vladimíra Kříže, CSc. ....................................... 42

Předplatné ............................................................................................. 43

Pokyny autorům .................................................................................. 44

 

Content

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 1

Content ...................................................................................................... 5

Original/Review articles

Zdeňka Pechačová, Radka Lohynská, Miloslav Pála,
Ferdinand Třebický
The role of radiation therapy in the treatment of pain
in cancer patients ......................................................................................... 9

Bohumil Skála
Analgesics as a tool of benefit to the imprisoned population ...................... 16

Reviews

Olga Šléglová
Treatment of pain in osteoarthritis .............................................................. 23

Jan Lejčko
Neglected syndrome of chronic
pain – phantom pain ................................................................................... 32

Letter to the editor

Radkin Honzák
Why psychosomatic medicine has so many barriers ................................. 37

Lukáš Malý, Jitka Zinke
The operations of the Spinal cord: more gentle and safer.......................... 39

News

IPVZ News .................................................................................................. 41

Memory of doc. MUDr. Vladimír Kříž, CSc. ................................................. 42

Journal subscription ........................................................................ 43

Instruction for authors ..................................................................... 44

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 33


Přehledné články

Křížová M., Mysliveček J.
Muskarinové receptory v centrální nervové soustavě ......................................... 36

Kratochvílová H., Hrádková V., Haluzík M.
Molekulární mechanismy propojení dysfunkce tukové
tkáně a aterosklerotických komplikací ................................................................. 43

Romanyuk N., Jendelová P.
The role of microRNA in pathophysiology,
diagnosis and treatment of spinal cord injury........................................................ 56

Zprávy ................................................................................................................... 64

Rejstříky 2020 ....................................................................................................... 72

 

 

CONTENTS

 

Editorial .................................................................................................................. 33

Reviews

Křížová M., Mysliveček J.
Muscarinic receptors in the central nervous system ............................................... 36

Kratochvílová H., Hrádková V., Haluzík M.
Molecular mechanisms linking adipose tissue dysfunction
and atherosclerotic complications ........................................................................... 43

Romanyuk N., Jendelová P.
The role of microRNA in pathophysiology,
diagnosis and treatment of spinal cord injury........................................................... 56

News ....................................................................................................................... 64

Index 2020 ............................................................................................................... 72

Strana 1 z 18