Tigis

Bolest 1/2021
Bolest 1/2021

Bolest 1/2021 (1)

Obsah

Editorial

Richard Rokyta ..............................................................................................  1

Obsah ...........................................................................................................5

Původní/Přehledné články

Zdeňka Pechačová, Radka Lohynská, Miloslav Pála,
Ferdinand Třebický
Postavení radioterapie v léčbě bolesti u onkologických pacientů ................. 9

Bohumil Skála
Analgetika jako nástroj výhod u vězněné populace ..................................... 16

Přehledné články

Olga Šléglová
Léčba bolesti u osteoartrózy ........................................................................ 23

Jan Lejčko
Opomíjený syndrom chronické
bolesti – fantomová bolest ........................................................................... 32

Dopis redakci

Radkin Honzák
Proč má psychosomatická medicína tolik překážek .................................... 37

Lukáš Malý, Jitka Zinke
Operace páteøe šetrnější a bezpečnější ..................................................... 39

Zprávy

Zpráva IPVZ ................................................................................................ 41

Vzpomínka na doc. MUDr. Vladimíra Kříže, CSc. ....................................... 42

Předplatné ............................................................................................. 43

Pokyny autorům .................................................................................. 44

 

Content

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 1

Content ...................................................................................................... 5

Original/Review articles

Zdeňka Pechačová, Radka Lohynská, Miloslav Pála,
Ferdinand Třebický
The role of radiation therapy in the treatment of pain
in cancer patients ......................................................................................... 9

Bohumil Skála
Analgesics as a tool of benefit to the imprisoned population ...................... 16

Reviews

Olga Šléglová
Treatment of pain in osteoarthritis .............................................................. 23

Jan Lejčko
Neglected syndrome of chronic
pain – phantom pain ................................................................................... 32

Letter to the editor

Radkin Honzák
Why psychosomatic medicine has so many barriers ................................. 37

Lukáš Malý, Jitka Zinke
The operations of the Spinal cord: more gentle and safer.......................... 39

News

IPVZ News .................................................................................................. 41

Memory of doc. MUDr. Vladimír Kříž, CSc. ................................................. 42

Journal subscription ........................................................................ 43

Instruction for authors ..................................................................... 44