Tigis

č. 4/2010
č. 4/2010

č. 4/2010 (1)

pondělí, 03 leden 2011 19:15

Alergie 4/2010

Napsal(a)

OBSAH
EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................. 237
Jaromír Bystroň ......................................................................................... 241
PŮVODNÍ PRÁCE
Vliv nesprávné inhalační techniky na úroveň kontroly nad astmatem
Viktor Kašák, Eva Feketeová ...................................................................... 246

Role Th17 lymfocytů v protiinfekční imunitě:
Co nás naučilo studium primárních imunodeficitů?
Anna Fialová, Rudolf Horváth, Radek Špíšek ................................................ 260

Rekonstituce dendritických buněk po myeloablativní
alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby
a její poruchy u akutní GVHD
Rudolf Horváth, Vít Budínský, Anna Žlabová, Jana Kayserová,
Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jiřina Bartůňková,
Petr Sedláček, Radek Špíšek .................................................................... 266

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Budoucnost alergenové imunoterapie
Václav Špičák .......................................................................................... 275

Rekurentná kandidová vulvovaginitída. Vlastné skúsenosti
s prípravkom CANDIVAC a nové odporúčania
Martin Hrubiško, Júlia Michaličková, Ema Paulovičová ................................. 279

DIAGNOSTIKA A LABORATORNÍ TECHNIKA
Algoritmus pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné
imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti
Marcela Drahošová, Ivana Janatková, Karin Malíčková,
Marie Havranová, Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová ............................... 285

Multiplexové metody v laboratorní diagnostice
alergen-specifických IgE
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Anna Macečková ............................................292

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami
nepřímé imunofluorescence (IIFA)
Ivo Lochman, Jan Martinek .......................................................................... 294

DISKUSNÍ FÓRUM ..................................................................................... 297
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .......................................................................... 298
INFORMACE ............................................................................................. 304
POKYNY AUTORŮM ................................................................................. 310
PŘEDPLATNÉ .......................................................................................... 312

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................ 237
Jaromír Bystroň ........................................................................................ 241
ORIGINAL PAPERS
The influence of incorrect inhalation technique on the level
of asthma control
Viktor Kašák, Eva Feketeová ..................................................................... 246

Th17 lymphocytes in anti-infectious immunity: What have we learnt
from the studies in primary immunodeficiencies?
Anna Fialová, Rudolf Horváth, Radek Špíšek ................................................ 260

Reconstitution of dendritic cells after myeloablative allogeneic
haematopoetic stem cell transplantation: implications
for the development of acute graft-versus host disease
Rudolf Horváth, Vít Budínský, Anna Žlabová, Jana Kayserová,
Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jiřina Bartůňková,
Petr Sedláček, Radek Špíšek ..................................................................... 266

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Future of the specific allergen immunotherapy
Václav Špičák ........................................................................................... 275

Recurrent vulvovaginal candidiasis. Our experiences
with CANDIVAC and new recommendations
Martin Hrubiško, Júlia Michaličková, Ema Paulovičová .................................. 279

DIAGNOSTICS AND LABORATORY TECHNIQUE
Algorithm to determine parameters of both humoral and
cell-mediated immunity in women and men who failed to conceive
Marcela Drahošová, Ivana Janatková, Karin Malíčková,
Marie Havranová, Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová .............................. 285

Multiplex methods in laboratory diagnosis
of allergen-specific IgE
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Anna Macečková ......................................... 292

Autoantibody titration using indirect
immunofluorescence assays (IIFA)
Ivo Lochman, Jan Martinek ....................................................................... 294

DISCUSSION FORUM ............................................................................. 297
WE HAVE READ FOR YOU .................................................................... 298
INFORMATIONS ..................................................................................... 304
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS ....................................................... 310
SUBSCRIPTION ...................................................................................... 312