Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2005
č. 2/2005

č. 2/2005 (1)

středa, 05 leden 2011 11:48

Bolest 2/2005

Editorial ...................................................................................... 61

Přehledné články

Bohumil Skála
Postoje praktických lékařů k léčbě bolesti
......................................69
Olga Hrazdilová, Omar Šerý, Pavel Ševčík
Asociační studie polymorfizmu I/D angiotenzin-konvertujícího
enzymu a M235T polymorfizmu pro angiotenzinogen a vnímání
akutní bolesti
...............................................................................75

Přehledné články – kazuistiky

Dana Vondráčková, Miloslav Pála, Lubomír Petruželka,
Petra Holečková
Mukositis – komplikace (chemo)-radioterapie
u nádorů krku a hlavy
...................................................................79

Původní práce

Igor Martuliak, Pavol Schvarcz, Tatiana Geistová, Karol Králinský
Meranie epidurálnych tlakov pri aplikácii tlakových
kaudálnych blokád
...................................................................... 84
Petr Knotek
Dotazník copingu bolesti: restandardizace
.................................... 90

Historie bolesti

Ivan Vrba
Opioidy v 19. a ve 20. století
........................................................ 95

Rozhovory .................................................................................. 99

Zprávy ...................................................................................... 102

Informace ................................................................................. 109

 

 

 

Editorial .......................................................................................61

Reviews

Bohumil Skála
General practitioners and their attitudes towards pain control
............69
Olga Hrazdilová, Omar Šerý, Pavel Ševčík
Association study of I/D angiotensin-converting enzyme, M235T
angiotensinogen gene polymorphisms and human acute pain
perception
....................................................................................75

Reviews and case reports

Dana Vondráčková, Miloslav Pála, Lubomír Petruželka,
Petra Holečková
Mucositis – a complication of chemoradiotherapy of head
and neck carcinoma
.....................................................................79

Original papers

Igor Martuliak, Pavol Schvarcz, Tatiana Geistová, Karol Králinský
The measurement of epidural pressures during the application
of caudal pressure blockades
........................................................84
Petr Knotek
Coping with pain questionnaire: restandardisation
............................ 90

History of Pain

Ivan Vrba
Opioids in the 19th century and in the 20th century
......................... 95

Interview ...................................................................................... 99

News ......................................................................................... 102

Informations ................................................................................109