Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2013
4/2013

4/2013 (1)

Bolest 4/2013

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................149

Přehledné články
Rudolf Kotas
Tenzní typ bolesti hlavy – patofyziologie a léčba .......................................................157

Jiří Kozák
Duloxetin v léčbě bolesti ........................................................................................ 162

Původní práce
Helena Bohdalová, Petra Zimmelová, Josef Navrátil
Burnout syndrom u pracovníků v algeziologii .............................................................168

Původní práce/Kazuistika
Helena Kučerová
Bolest jako příznak psychotického onemocnění ....................................................... 176

Zprávy
XV. česko-slovenské dialógy o bolesti
a XXI. slovenské dialógy o bolesti, Martin, 3.–5. októbra 2013 .....................................179

8th Congress of the European Pain Federation – EFIC,
9.–12. října 2013, Florencie, Itálie ............................................................................ 182

Zasedání Rady EFIC Council Meeting 8. října 2013, 12.00–18.30 ................................188
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP
6. 11. 2013 v Harrachově .........................................................................................189

Jednání České lékařské komory o posuzování a ohlašování
schopnosti či neschopnosti řídit motorová vozidla ......................................................190

Informace ..............................................................................................................191
Rejstříky 2013 .......................................................................................................193

Editorial
Richard Rokyta ......................................................................................................149

Reviews
Rudolf Kotas
Tension-type headache –pathophysiology and treatment ...........................................157

Jiří Kozák
Duloxetine in the treatment of pain .........................................................................162

Original papers
Helena Bohdalová, Petra Zimmelová, Josef Navrátil
Burnout syndrome among experts in Pain Management............................................168

Original papers/Case report
Helena Kučerová
Pain as a symptom of psychotic disorder ...............................................................176

News
XV. Czech-Slovak Dialogues on Pain and
XXI. Slovak Dialogues on Pain, Martin, 3.–5. October 2013 ......................................179

8th Congress of the European Pain Federation – EFIC,
9.–12. October 2013, Florence, Italy ..................................................................... 182

EFIC Council Meeting, 8. 10. 2013, 12.00–18.30 .................................................... 188
Board meeting of SSLB ČLS JEP, 6. 11. 2013, Harrachov.........................................189

The Report from the Czech Medical Chamber
about the evaluation of the ability or non-ability to drive the motor vehicles ................190

Informations ........................................................................................................191
Index 2013 ..........................................................................................................193