Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2014
2/2014

2/2014 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie 2/2014

Editorial ................................................................................................................ 51

Původní práce
Petr Winkler, Ladislav Csémy, Miroslava Janoušková, Lucie Bankovská Motlová
Stigmatizující jednání vůči duševně nemocným v Česku
a Anglii: dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace................................. 54

Přehledné články
Kristýna Vrbová, Ján Praško, Marie Ocisková, Petr Možný,
Daniela Jelenová, Barbora Mainerová, Dana Kamarádová
Kognitivně-behaviorální terapie chronických bludů........................................................ 60

Aleš Stuchlík, Karel Valeš, Štěpán Kubík, Kamil Vlček
Učení a paměť v dynamickém světě: od percepce času, přes mozkové
struktury a buňky až po neuropsychiatrická onemocnění ..............................................69

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Centella asiatica, léčivka s anxiolytickým, antidepresivním
a neuroprotektivním účinkem.......................................................................................77

Kazuistiky
Anna Pivovarčiová, Sylvia Hnilicová, Daniela Ostatníková, F. Charles Mace
Behaviorálne hodnotenie a liečba agresie u detí s poruchami autistického spektra
– prvá kazuistika na Slovensku....................................................................................81

Vzdělávání
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders, Miloslav Kopeček
Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí............................ 90

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jaromír Švestka
Zastavil se vývoj nových psychofarmak? Část 2 – antidepresiva .......................................98

Dopisy, ohlasy, diskuze ........................................................................................... 106
Nové knihy .............................................................................................................. 110

CONTENTS

EDITORIAL.................................................................................................................. 51
Original papers
Petr Winkler, Ladislav Csémy, Miroslava Janoušková, Lucie Bankovská Motlová
Stigmatizing behaviour towards those with mental health problems in Czechia
and England: survey on representative sample of the population....................................... 54

Reviews
Kristýna Vrbová, Ján Praško, Marie Ocisková, Petr Možný,
Daniela Jelenová, Barbora Mainerová, Dana Kamarádová
Cognitive behavioral therapy of chronic delusions .............................................................60

Aleš Stuchlík, Karel Valeš, Štěpán Kubík, Kamil Vlček
Learning and memory in a dynamic world: from time perception
and brain structures to cells and to neuropsychiatric disorders...........................................69

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Centella asiatica, medicinal plant with anxiolytic, antidepressant
and neuroprotective effects..............................................................................................77

Case report
Anna Pivovarčiová, Sylvia Hnilicová, Daniela Ostatníková, F. Charles Mace
Behavioral assessment and treatment of aggression in children
with autism spectrum disorders – a first case study in Slovakia..........................................81

CME
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders, Miloslav Kopeček
Aripiprazole in the form of long-acting intramuscular injections............................................90

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jaromír Švestka
Has the development of new pharmacological agents stopped?
Part II – Antidepressants................................................................................................. 98

Communication.............................................................................................................106
New Books ...................................................................................................................110