Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
3/2014
3/2014

3/2014 (1)

Bolest 3/2014

Editorial
Richard Rokyta..........................................................................................................85

Přehledné články
Marek Vácha
Problém bolesti: různá řešení v perspektivě dějin..........................................................92

Martina Votavová, Marta Olejárová
Novinky v diagnostice a léčbě fibromyalgie...................................................................97

Jaroslava Raudenská, Kateřina Santlerová, Patricie Marusičová,
Petra Hanulíková, Jana Amlerová, Alena Javůrková
Strach související s porodní bolestí ............................................................................105

Původní práce
Miloslav Kršiak
K riziku útlumu respirace po kodeinu a dihydrokodeinu................................................112

Jan Lejčko, Martin Weber
Národní klinický registr – segment průlomová bolest....................................................117

Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP.........................................................125
Zpráva o činnosti výboru SSLB ČLS JEP
a její revizní komise za posledních pět let...................................................................126
Pracovní pobyt v Číně................................................................................................128
Vzpomínka na MUDr. Luďka Navrátila, Ph.D...............................................................129
Informace..............................................................................................................130

Contents

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................85

Reviews
Marek Vácha
The problem of the pain: different approaches in the perspective of history .....................92

Martina Votavová, Marta Olejárová
The news in the diagnostic and treatment of fibromyalgia .............................................97

Jaroslava Raudenská, Kateřina Santlerová, Patricie Marusičová,
Petra Hanulíková, Jana Amlerová, Alena Javůrková
Fear related to obstetric pain....................................................................................105

Original papers
Miloslav Kršiak
Toward the risk of respiration depression after codeine and dihydrocodeine .................112

Jan Lejčko, Martin Weber
National clinical registry – breakthrough pain segment  ..............................................117

News
The meeting of the board and revision commision of Czech Pain Society ...................125
The survey about the activities of the board of Czech Pain Society
during last five years .............................................................................................126
The working stay in China .....................................................................................128
The memory for MUDr. Luděk Navrátil, Ph.D.............................................................129
Informations...........................................................................................................130