Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2014
4/2014

4/2014 (1)

Bolest 4/2014

Editorial
Richard Rokyta .................................................................................................... 133
Obsah ................................................................................................................ 137
Přehledné články
Jan Chrastina, Denisa Bednářová
Pankreatická bolest jako dominující a determinující faktor životního stylu
nemocných s chronickou pankreatitidou................................................................. 140
Původní práce
Jan Procházka
Účinek gabapentinu na neuropatickou složku bolesti u chronických bolestí zad ........ 149
Petr Cvrček
Vliv chronické bolesti na kvalitu sexuálního života (pilotní studie) ............................. 154
Andrea Pokorná, Petra Kourková
Efektivita epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem ............................ 159

Zprávy
17th International Congress of the International Society
for Medical Schockwave Treatment, Milán ............................................................ 166
XVI. česko-slovenské dialogy o bolesti ................................................................. 169
Schůze výboru a revizní komise SSLB, Harrachov ................................................. 171
15. světový kongres o bolesti – IASP, 6.–11. října 2014, 
Buenos Aires, Argentina ..................................................................................... 172
Zasedání předsedů kapitol IASP a EFIC, Buenos Aires ......................................... 183
Mimořádné zasedání Council European Pain Federation
(EPF-EFIC) v Bruselu ......................................................................................... 184
SIP – Societal Impact of Pain Brusel 18. listopadu 2014 ........................................ 185
Zpráva z 5. pražského neuromodulačního dne ....................................................... 186
Rok neuropatické bolesti 2014–2015 organizovaný IASP a EFIC ............................ 187
MUDr. Jan Lejčko oslavil 60 let ........................................................................... 193
Odešel prim. MUDr. Jiří Pešek ............................................................................ 194
Informace ........................................................................................................ 195
Rejstřík 2014 .................................................................................................... 196

Editorial
Richard Rokyta ................................................................................................. 133
Content ............................................................................................................ 137
Reviews
Jan Chrastina, Denisa Bednářová
Pancreatic pain as both dominating and determining factor of lifestyle
in patients with chronic pancreatitis .................................................................... 140
Original papers
Jan Procházka
Effect of gabapentin on neuropathic pain in patients
with chronic low back pain ................................................................................. 149
Petr Cvrček
Effect of chronic pain on quality of sexual life (pilot study) ..................................... 154
Andrea Pokorná, Petra Kourková
The effectiveness of epidural analgesia associated with surgery ............................ 159

News
17th International Congress of the International Society for Medical
Schockwave Treatment, Milano ......................................................................... 166

XVI. Czech and Slovak Dialogues on Pain .......................................................... 169
Meeting of the board and revision commission .................................................... 171
15th World Congress of Pain IASP 6.–11. 10. 2014,
Buenos Aires, Argentina ................................................................................... 172

Meeting of the representatives of the Chapters IASP and EFIC,
Buenos Aires ................................................................................................... 183
The extraordinary meeting of Council European Pain Federation
(EPF-EFIC) in Brussels ..................................................................................... 184

SIP – Societal Impact of Pain Brussels 18. 11. 2014 ............................................ 185
5th Prague Neuromodulation day ........................................................................ 186
Global Year Against Neuropathic Pain 2014–2015 organized by IASP and EFIC ..... 187
MUDr. Jan Lejčko, 60 years ............................................................................... 193
The late of prim. MUDr. Jiří Pešek ...................................................................... 194
Informations ................................................................................................... 195
Index 2014 ...................................................................................................... 196