Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2015
1/2015

1/2015 (1)

Bolest 1/2015

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................1


Přehledné články
Alexandr Chvátal
Jan Křtitel Boháč (1724–1768) a jeho disertace o bolesti z roku 1746..............................8

Ivan Vrba
Diagnostika a léčba akutní bolesti v urgentní péči se zaměřením
na použití opioidů a nemocné s chronickou bolestí....................................................... 21

Pavel Otruba
Neuritogen a diabetická neuropatická bolest.................................................................29

Přehledný článek/Kazuistika
Jitka Fricová
Tapentadol – účinná farmakoterapie chronické bolesti v běžné klinické praxi....................36

Původní práce
Tomáš Nežádal
Neuromodulační léčba chronických bolestí hlavy.......................................................... 41

Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB 15. 1. 2015, Praha.............................................45
Seminářě 2015 .........................................................................................................47
Vzpomínka k úmrtí Jean-Marie Bessona......................................................................48

Informace..................................................................................................................49

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ..........................................................................................................1

Reviews
Alexandr Chvátal
Jan Křtitel Boháč (1724–1768) and his Dissertation on Pain from 1746............................8

Ivan Vrba
Investigation and treatment of acute pain in the urgent care to focus of opioid
use and patients with chronic pain..............................................................................21

Pavel Otruba
Neuritogen and diabetic neuropathic pain ....................................................................29

Review/Case Report
Jitka Fricová
Tapentadol – effective pharmacotherapy of chronic pain in current clinical practice ..........36

Original papers
Tomáš Nežádal
Neuromodulation therapy of chronic headaches...........................................................41

News
The meeting of the board and revision commission
of Czech Pain Society 15. 1. 2015, Prague ................................................................45
Seminars 2015.........................................................................................................47
Remembering of the death of Jean-Marie Besson.........................................................48

Informations.............................................................................................................49