Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2015
1/2015

1/2015 (1)

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů............................................................................................1

Přehledné články
Ženy, muži a imunita
Jindřich Lokaj..........................................................................................................11

Nemoc asociovaná s IgG4. Úvod, patogeneze, diagnostika. 1. část
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter...........................................................16

Autoimunitní polyendokrinní syndromy v klinické imunologii – APS III. typu
Ivan Šterzl...............................................................................................................26

Inhalační léčba astmatu – cesta do průdušek i duše pacienta
Milan Teřl................................................................................................................33

Farmakoterapie, Imunoterapie
Může nesprávná inhalační technika ovlivnit efektivitu léčby
pacientů s chronickou bronchiální obstrukcí?
Eva Kašáková, Viktor Kašák......................................................................................39

Lokální anestetika v klinické praxi
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtěch Thon..................................................................45

Diagnostika a laboratorní technika
Vyšetření nazálního oxidu dusnatého u dětí s adenoidními vegetacemi
Tomáš Rybnikár, Marian Šenkeřík, Jaroslav Chládek, Jiřina Chládková............................49

Konference, kongresy
XX. Dny RAPPL aneb 20. ročník Dnů rinologie,
alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jan Vrabec................................................................................................................55

Diskuzní forum
Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce
Jakub Dvořáček.........................................................................................................63

Informace..................................................................................................................65

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................1

Reviews
Women, men and immunity
Jindřich Lokaj.............................................................................................................11

IgG4-related disease. Introduction, pathogenesis, diagnostics. Part I.
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter..............................................................16

Autoimmune polyendocrine syndromes in clinical immunology – APS type III
Ivan Šterzl..................................................................................................................26

Inhalation therapy of asthma – the way into the bronchi and the soul of the patient
Milan Teřl....................................................................................................................33

Pharmacotherapy, imunotherapy
Can incorrect inhaler technique influence efficacy
of therapy patients with chronic bronchial obstruction?
Eva Kašáková, Viktor Kašák.......................................................................................39

Local anesthetics in clinical praxis
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtěch Thon....................................................................45

Diagnostic and laboratory technique
Nasal nitric oxide in children with adenoid hypertrophy
Tomáš Rybnikár, Marian Šenkeřík, Jaroslav Chládek, Jiřina Chládková............................49

Conference, congress
The twentieth RAPPL Days or the twentieth year (anniversary) of rhinology,
allergology, pneumology, medical practice and balneology
Jan Vrabec................................................................................................................55

Discussion forum
EFPIA Disclosure Code
Jakub Dvořáček.........................................................................................................63

Information   ...........................................................................................................65