Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2015
1/2015

1/2015 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie 1/2015

Editorial.....................................................................................................................1
Původní práce
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská, Cyril Höschl, Pavel Pivrnec,
Marie Jechová, Blanka Kaplanová
Vztah mezi preskripcí antidepresiv, diagnózou deprese a frekvencí
sebevražd: ekologická studie....................................................................................... 4

Přehledné články
Aleš Kolářský
Předmět náhledu v terapii sexuálních deviantů ...............................................................8

Pavel Čech
Nathan Weiss, jediný předmět jednoho z nejdelších „brautbriefů“
Sigmunda Freuda (k 75. výročí Freudovy smrti)..............................................................12

Karel Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
Strukturované interview organizace osobnosti (stipo):
představení metody v kontextu DSM-5........................................................................... 20

Vzdělávání
Miroslava Janoušková, Petr Winkler
Stigma a psychiatrie....................................................................................................30

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Pavel Mohr, Tomáš Melicher, Anna Bravermanová, Zuzana Kratochvílová
Jak čeští psychiatři vnímají dlouhodobě působící injekční antipsychotika ......................... 37

Cyril Höschl
Serotonergní mechanismy účinku multifunkčních antidepresiv
a některých antipsychotik ............................................................................................44

Alexandra Šulcová
Multimodální farmakologické působení trazodonu............................................................49

Zprávy.........................................................................................................................53
Dopisy, ohlasy, diskuze ..............................................................................................62
Nové knihy .................................................................................................................63

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................................1
Original papers
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská, Cyril Höschl, Pavel Pivrnec,
Marie Jechová, Blanka Kaplanová
Association of antidepressants prescription, diagnosis
of depression and suicide rate: an ecological study........................................................... 4

Reviews
Aleš Kolářský
The subject-matter of insight in the treatment of sex deviates..............................................8

Pavel Čech
Nathan Weiss, the only subject of a longest ,brautbrief‘
from Sigmund Freud (On Freud‘s 75th death anniversary)................................................. 12

Karel Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
The structured interview of personality organization (stipo):
the measure introduction in the context of the DSM-5 ...................................................... 20

CME
Miroslava Janoušková, Petr Winkler
Stigma and psychiatry....................................................................................................30

Forum of the Czech neuropsychopharmacological society
Pavel Mohr, Tomáš Melicher, Anna Bravermanová, Zuzana Kratochvílová
The perception of long-acting injectable antipsychotics by the Czech psychiatrists .............37

Cyril Höschl
Serotonergic mechanisms of multifunctional antidepressants and some antipsychotics ...... 44

Alexandra Šulcová
Multimodal pharmacological actions of trazodone ............................................................ 49

Communications............................................................................................................53
Correspondence ........................................................................................................... 62
New Books ...................................................................................................................63