Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2015
2/2015

2/2015 (1)

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů................................................................................................. 73

Původní práce
Registr potravinových alergií DAFALL – první výsledky
Simona Bělohlávková, Eliška Kopelentová, Ivana Šetinová,
Petr Víšek, Jana Novobílská, Tatiana Gvozdiaková, Lucie Mrázová,
Martina Minářová, Milena Jeřábková, Jiřina Chládková,
Marie Tichá, Eva Orálková, Veronika Solařová, Martin Liška,
Jana Poloniová, Hana Janíčková, Štěpánka Mikulová,
Ivana Švarcová, Matyáš Kuhn ..........................................................................................80

Přehledné články
Nemoc asociovaná s IgG4
Klinický obraz, orgánová postižení a terapie. 2. část
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter................................................................. 91

Asthma bronchiale – chronický zánět stále neznámý
František Kopřiva ..........................................................................................................101

Diagnostická a terapeutická úskalí akutní průduškové obstrukce malých dětí
Jana Tuková, Petr Koťátko ............................................................................................ 106

Je možný život s astmou bez kompromisov?
Martin Hrubiško .............................................................................................................110

V čem spočívá přínos nové kombinace flutikason-furoát/vilanterol
z pohledu farmakologických vlastností?
Jaroslav Chládek ...........................................................................................................114

Lázeňská a klimatická léčba astmatu a alergií
Vít Petrů ......................................................................................................................123

Terapie autoinflamatorních onemocnění a periodických horeček
Marie Tichá ..................................................................................................................128

Farmakoterapie, Imunoterapie
Transfer faktory – současné místo v klinické praxi
Jaromír Bystroň .............................................................................................................137

Příznivý efekt léčby subkutánními imunoglobuliny u závažných
forem atopické dermatitidy kojenců spojených s hypogamaglobulinemií
Jana Kayserová, Helena Kubešová, Radana Zachová, Andrea Poloučková,
Štěpánka Čapková, Eliška Kopelentová, Anna Šedivá .......................................................143

Kazuistiky
Anafylaxe u kojence po první lžičce kaše
Veronika Solařová...........................................................................................................150

Konference, kongresy
XX. Dny RAPPL aneb 20. ročník Dnů Rhinologie,
Alergologie, Pneumologie, Praktického lékařství a Lázeňství
Jaromír Bystroň..............................................................................................................156

Informace.......................................................................................................................162

Contents

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů...................................................................................................73

Original papers
Database of food allergies DAFALL – first results
Simona Bělohlávková, Eliška Kopelentová, Ivana Šetinová,
Petr Víšek, Jana Novobílská, Tatiana Gvozdiaková, Lucie Mrázová,
Martina Minářová, Milena Jeřábková, Jiřina Chládková,
Marie Tichá, Eva Orálková, Veronika Solařová, Martin Liška,
Jana Poloniová, Hana Janíčková, Štěpánka Mikulová,
Ivana Švarcová, Matyáš Kuhn..............................................................................................80

Reviews
IgG4-related disease
Clinical manifestations, organ involvement, therapy. Part 2
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter.................................................................... 91

Bronchial asthma – chronic inflammation still unknown
František Kopřiva..............................................................................................................101

Acute bronchial obstruction in infants and toddlers:
diagnostic and therapeutic pitfalls
Jana Tuková, Petr Koťátko ................................................................................................106

Life with asthma without compromise – is it real?
Martin Hrubiško.................................................................................................................110

What is the added value of the new combination fluticasone
furoate/vilanterol from the point of view of pharmacological properties?
Jaroslav Chládek ..............................................................................................................114

Spa- and climatotherapy in  asthma and allergy
Vít Petrů..........................................................................................................................123

Therapy of autoinflammatory diseases and periodic fevers
Marie Tichá ......................................................................................................................128

Pharmacotherapy, immunotherapy
Transfer factors – its present place in clinical practice
Jaromír Bystroň ................................................................................................................137

The positive effect of subcutaneous immunoglobulins in severe atopic eczema in infancy
associated with hypogammaglobulinemia
Jana Kayserová¨, Helena Kubešová, Radana Zachová, Andrea Poloučková,
Štěpánka Čapková, Eliška Kopelentová, Anna Šedivá ...........................................................143

Case report
Infant anafylaxis after the first spoon of porridge
Veronika Solařová ............................................................................................................150

Conference, congress
20th RAPPL days of rhinology, allergology, respiratory medicine, primary care, balneotherapy
Jaromír Bystroň .................................................................................................................156

Information........................................................................................................................162