Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2015
4/2015

4/2015 (1)

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ...........................................................................................233

Přehledné články
Vliv infekčního agens na vývoj imunity
František Kopřiva .....................................................................................................241

Pertuse
Kateřina Fabiánová....................................................................................................249

Možnosti diagnostiky a léčby rinosinusitid ORL lékařem, vztah k alergii
Jan Vodička .............................................................................................................257

Diagnostika a laboratorní technika
Diagnostické alergeny – je ohrožena diagnostika pomocí prick testů?
Irena Krčmová, Jan Krejsek........................................................................................263

Kožní testy v diagnostice lékové alergie Doporučení pracovní skupiny
pro lékové alergie ČSAKI
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Jaromír Paukert, Irena Krčmová,
Petr Kučera, Eva Vernerová, Martin Liška, Eva Daňková, Sáva Pešák, Vojtěch Thon ......268

Farmakoterapie, Imunoterapie
Alergenová imunoterapie pylové alergické rýmy
Vít Petrů...................................................................................................................279

Konference, kongresy
V. Fórum alergenové imunoterapie 6. – 7. listopadu 2015 – Štiřín ..................................284
32. Sjezd SSAKI a ČSAKI 21. – 24. října 2015 – Žilina.................................................284
Allergy Therapeutics 29. října 2015 – Praha ................................................................284
Sympozium o specifické alergii, Řím...........................................................................286

Informace
Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2016...........................................................288
Vzdělávací program oboru alergologie a klinická imunologie. 2. část.............................292
Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii ..........................................................299

Rejstříky 2015.........................................................................................................307

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ...........................................................................................233

Reviews
Effect of infectious agents to the development of immunity
František Kopřiva......................................................................................................241

Pertussis
Kateřina Fabiánová ...................................................................................................249

Possibilities of diagnosis and treatment of rhinosinusitis
by ENT specialist, relation to allergy
Jan Vodička ............................................................................................................257

Diagnostic and laboratory technique
Diagnostic allergens – is skin prick testing endangered?
Irena Krčmová, Jan Krejsek ......................................................................................263

Skin tests in drug allergy diagnosis The Recommendation
of the Working Group for Drug Allergy CSAKI
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Jaromír Paukert,
Irena Krčmová, Petr Kučera, Eva Vernerová, Martin Liška,
Eva Daňková, Sáva Pešák, Vojtěch Thon.................................................................... 268

Pharmacotherapy, immunotherapy
Allergen immunotherapy in pollen-induced allergic rhinitis
Vít Petrů...................................................................................................................279

Conference, congress
5th Forum of allergen immunotherapy, Štiřín 6.–7. 12. 2015...........................................284
32. Congress of the Slovak and Czech Allergology and Clinical
Immunology, Žilina, Slovak republic 21.–24. 10. 2015................................................... 284
Allergy Therapeutics Workshop, Prague 29. 10. 2015 ...................................................284
Symposium on Specific Allergy (SOSA 2015) ..............................................................286

Information
Future events 2016.....................................................................................................288
Educational program allergy and clinical immunology. Part 2. ....................................... 292
ICON on allergy immunotherapy ..................................................................................299

Index 2015 ................................................................................................................307