Tigis

č. 4/2016
č. 4/2016

č. 4/2016 (1)

Obsah

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................... 201

XXXIII. sjezd českých a slovenských alergologů
a klinických imunologů
Oceněné práce v sekci Postery................................................................................ 202

Irena Krčmová, Jakub Novosad – diplom ISAF..................................................... 204

In memoriam MUDr. Vlasta Minková .................................................................... 205

Původní práce

Zhoršení respiračních symptomů u astmatických pacientů
vlivem krátkodobě zvýšeného znečištění ovzduší v Ostravě
Vladimíra Puklová, Marek Brabec, Josef Keder,
Helena Kazmarová, Marek Malý, Helena Velická,
Martin Bobák, Vladimír Janout ................................................................................ 211

Úloha matrix metaloproteinázy 7 v patogenezi postižení plicního
intersticia v rámci systémových onemocnění pojiva
Martina Kolbeková, Martina Šterclová, Magdalena Smětáková,
Jelena Skibová, Martina Vašáková.......................................................................... 217

Přehledné články

Běžná variabilní imunodeficience – CVID nová
diagnostická kritéria ICON
Jiří Litzman, Jana Strenková ................................................................................. 225

Astmatický pacient: Spolupráce s alergologem
z hlediska pneumologa
Petr Vaník .......................................................................................................... 231

Postřehy ze specializačního kurzu pro alergologické sestry
aneb jednotná teorie a odlišná praxe
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Alena Voříšková,
Jana Zelenková .................................................................................................. 237

Farmakoterapie, imunoterapie

Specifická alergenová imunoterapie u polysenzibilizovaného
pacienta
Petr Panzner ...................................................................................................... 241

Nové možnosti a perspektivy imunoglobulinové terapie
Tomáš Milota, Anna Šedivá ................................................................................. 248

Informace ...................................................................................................... 254

Rejstřiky 2016 .............................................................................................. 259

 

Contents

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ..................................................................................... 201

XXXIII. congress of czech and slovak allergologists
and clinical immunologists
Poster section – Award ...................................................................................... 202

Irena Krčmová, Jakub Novosad – ISAF certificate ............................................ 204

In memoriam MUDr. Vlasta Minková................................................................  205

Original papers

Short-term effects of winter air pollution on respiratory health
in asthmatic patients in Ostrava
Vladimíra Puklová, Marek Brabec, Josef Keder,
Helena Kazmarová, Marek Malý, Helena Velická,
Martin Bobák, Vladimír Janout ............................................................................ 211

The role of matrix metalloproteinase 7 in pathogenesis
of intersticial pneumonias on the background
of connective tissue diseases
Martina Kolbeková, Martina Šterclová, Magdalena Smětáková,
Jelena Skibová, Martina Vašáková ...................................................................... 217

Reviews

Common Variable Immunodeficiency Diseases – CVID
new diagnostic criteria ICON
Jiří Litzman, Jana Strenková .............................................................................  225

An asthma patient: cooperation with allergist
from the perspective of the pulmonologist
Petr Vaník ........................................................................................................ 231

Reflection of the specialized course for allergologic nurses
(uniform theory – diverse praxis)
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Alena Voříšková,
Jana Zelenková ............................................................................................... 237

Pharmacotherapy, immunotherapy

Specific allergen immunotherapy in polysensitized patient
Petr Panzner .................................................................................................. 241

New possibilities and perspectives of immunoglobulin therapy
Tomáš Milota, Anna Šedivá ............................................................................. 248

 

information ............................................................................................... 254

 

 

index 2016................................................................................................  259