Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial.....................................................................................................................1

Přehledné články
Aleš Kolářský
Motivační paradigma II. Aplikace v behaviorální sexuologii..............................................4

Ján Praško, Marie Ocisková, Dana Kamarádová, Klára Látalová,
Kristýna Vrbová, Zuzana Sedláčková, Daniela Jelenová, Petra Havlíková,
Barbora Mainerová
Kognitivně-behaviorální terapie a dialekticko-behaviorální
terapie u suicidálních pacientů ...................................................................................8

Hana Orlíková, Aleš Bartoš, Miloslava Raisová, Daniela Řípová
Montrealský kognitivní test (MoCA) k  záchytu mírné kognitivní
poruchy a časné Alzheimerovy nemoci ..................................................................... 18

Vzdělávání
Jan Hubeňák, Ivan Tůma
Kognitivní funkce u euthymických pacientů s bipolární poruchou................................... 26

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jiří Masopust, Zuzana Kopková
Subjektivní prožívání léčby antipsychotiky.................................................................... 32

Jaromír Švestka
Zastavil se vývoj nových psychofarmak? Část I – antipsychotika ...................................37

Zprávy .................................................................................................................... 42
Přečetli jsme za vás .............................................................................................. 46
Nové knihy ............................................................................................................. 48

CONTENTS

Editorial.....................................................................................................................1

Reviews
Aleš Kolářský
Motivational paradigm II. Application in behavioral sexuology .......................................... 4

Ján Praško, Marie Ocisková, Dana Kamarádová, Klára Látalová,
Kristýna Vrbová, Zuzana Sedláčková, Daniela Jelenová, Petra Havlíková,
Barbora Mainerová
Cognitive-behavioral therapy and dialectical-behavioral
therapy in suicidal patients.......................................................................................... 8

Hana Orlíková, Aleš Bartoš, Miloslava Raisová, Daniela Řípová
The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) For Detection
of Mild Cognitive Impairment And Early Alzheimer Disease........................................... 18

CME
Jan Hubeňák, Ivan Tůma
Cognitive functioning in euthymic patients with bipolar disorder...................................... 26

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jiří Masopust, Zuzana Kopková
Subjective well-being with antipsychotic treatment.........................................................32

Jaromír Švestka
Has the develoment of new psychopharmacologic agents stopped?
Part I – antipsychotics................................................................................................37

News ...................................................................................................................... 42
We have read for you ................................................................................................. 46
New Books ............................................................................................................... 48

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................1

Přehledné články
Jitka Fricová, Monika Klírová, Tomáš Novák, Václav Masopust, Richard Rokyta
rTMS, repetitivní transkraniální magnetická
stimulace – neinvazivní neuromodulační metoda...........................................................8

Jitka Fricová
Tapentadol v léčbě chronické nenádorové bolesti – nové účinné
analgetikum pro léčbu diabetické polyneuropatie?......................................................12

Původní práce
Ivana Kabarová, Radka Bužgová
Hodnocení kvality života, adaptace a sociálního copingu
seniorů s chronickou bolestí.....................................................................................16

Jiří Nedělka, Tomáš Nedělka
Dynamická myofasciální terapie...............................................................................22

Zprávy
Devadesáté narozeniny primáře MUDr. Květoslava Mikeše..........................................27
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP...........................................28
Otevřený dopis členům Společnosti pro studium a léčbu bolesti..................................29

Informace...............................................................................................................31

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................................1

Reviews
Jitka Fricová, Monika Klírová, Tomáš Novák, Václav Masopust, Richard Rokyta
rTMS, repetitive transcranial magnetic stimulation –
non-invasive neuromodulation method .......................................................................8

Jitka Fricová
Tapentadol in chronic nonmalignant pain – a new effective
analgesic for the treatment of diabetic neuropathy?....................................................12

Original papers
Ivana Kabarová, Radka Bužgová
Assessment of quality of life, adaptation
and social coping in the elderly with chronic pain.......................................................16

Jiří Nedělka, Tomáš Nedělka
Dynamic myofascial treatment.................................................................................22

News
Nineties birthday of MUDr. Květoslav Mikeš...............................................................27
Meeting of the Board and revision commission of SSLB ČLS JEP ............................. 28
The open letter to the members of Czech Pain Society.............................................. 29

Informations........................................................................................................... 31

Ceník inzerce nalezenete:
00_avn_obalka_4_10 alergie_1_11 bolest_1_11
Časopis pro klinickou nefrologii a metody náhrady funkce ledvin. Časopis pro koninuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii. Časopis pro studium a léčbu bolesti.

Vychází 4x ročně.

Cena předplatného: 220 Kč - poštovné

Vychází 4x ročně + 1 supplementum.

Cena předplatného: 275 Kč - poštovné

Vychází 4x ročně + 1 supplementum.

 

Editorial
František Jelínek  .......................................................................................................1

Původní články
Zadržení preovulačních folikulů u samice leguána zeleného
Adéla Schauflerová .................................................................................................... 9

Urolitiáza u křečíka džungarského
Jaroslav Kučera  ...................................................................................................... 15

Překladové články
Ultrazvukové vyšetření břicha u drobných zvířat
Heike Karpenstein.....................................................................................................18
Fotogalerie
Oftalmologie drobných savců
Tereza Zavadilová, Michala Hlavatá ............................................................................ 30
Abstrakta ze zahraničních časopisů ...........................................................................38
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben .............................................................................................................46
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo .............................................................................................................. 52

Recenze knihy ..........................................................................................................57

Editorial
František Jelínek .......................................................................................................1

Original papers
Preovulating follicle stasis in green iguana female
Adéla Schauflerová ....................................................................................................9

Urolithiasis in a djungarian hamster
Jaroslav Kučera .......................................................................................................15

Translated works  
Ultrasound examination of the abdomen in small mammals
Heike Karpenstein ....................................................................................................18
Photogallery
Ophthalmology small mammals
Tereza Zavadilová, Michala Hlavatá ........................................................................... 30

Abstracts from foreign journals ................................................................................. 38
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................................46
Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo.............................................................................................................. 52

Book review .............................................................................................................57

OBSAH

Editorial.......................................................................................................................1

Původní práce
Solubilní receptor pro AGEs a jeho proinflamatorní ligandy
EN-RAGE a HMGB-1 u peritoneálně dialyzovaných nemocných
Anna Pöpperlová, Sylvie Opatrná, Marta Kalousová, Tomáš Zima .................................... 8

Přehledné články
Optimální využití peritoneální dialýzy v současnosti
Barbora Szonowská....................................................................................................13

Protilátkami zprostředkovaná rejekce: současné pohledy na patofyziologii a terapii
Janka Slatinská, Ondřej Viklický ................................................................................ 20

Změny renálních funkcí podmíněné stárnutím a zvýšené riziko hyperkalémie
Miroslava Horáčková, Markéta Hrašková, Otto Schück .................................................. 31

Hemodialyzační léčení u starých osob se selháním ledvin
– současný stav a výhledy do budoucna
Sylvie Dusilová Sulková, Michaela Ságová ................................................................... 37

On-line hemodiafiltrace – definice, účinnost a bezpečnost:
základní dokument evropské iniciativy EUDIAL a komentované výsledky kontrolovaných
prospektivních studií
Sylvie Dusilová Sulková, František Lopot ...................................................................... 43

Zprávy ....................................................................................................................... 50

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................... 1
Original papers
Soluble receptor for AGEs and its proinflammatory
ligands EN-RAGE and HMGB-1 in peritoneal dialysis patients
Anna Pöpperlová, Sylvie Opatrná, Marta Kalousová, Tomáš Zima ..................................... 8

Reviews
Optimum utilization of peritoneal dialysis in current clinical practice
Barbora Szonowská ................................................................................................... 13

Antibody-mediated rejection: current view on pathophysiology and therapy
Janka Slatinská, Ondřej Viklický ................................................................................. 20

Age-related changes in renal function and hyperkalemia in the elderly
Miroslava Horáčková, Markéta Hrašková, Otto Schück .................................................. 31

Haemodialysis therapy in elderly patients with end-stage
renal disease: current status and future perspectives
Sylvie Dusilová Sulková, Michaela Ságová ..................................................................... 37

On-line haemodiafiltration – definiton, effectiveness and safety:
document of European Initiative EUDIAL and comments
on results of prospectivecontrolled clinical trials
Sylvie Dusilová Sulková, František Lopot ........................................................................43

News ......................................................................................................................... 50

 

Obálka

Editorial
Václav Špičák................................................................................................... 2

Obsah.............................................................................................................. 5

Bílá kniha o alergii
Václav Špičák................................................................................................... 7

Světový týden alergie 2014
Simona Bělohlávková......................................................................................... 9

Oříšek počtvrté – pekan
Martin Fuchs....................................................................................................14

Mimojícnový reflux a kašel
Jarmila  Turzíková............................................................................................. 17

Utajené astma
Milan Teřl......................................................................................................... 20

Cvičíme
Libuše Smolíková............................................................................................. 23

Pes – v naší domácnosti
Šárka Petříková................................................................................................ 27

Žijí s námi
Marie Špičáková............................................................................................... 31

Křížovka.......................................................................................................... 34

Hovořili s Vámi................................................................................................. 36