Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial  ...............................................................................................................113

Přehledné články
Aleš Kolářský
K testovému pojímání falometrie................................................................................116

Jiří Patočka
Kyselina arundová: perspektivní neuroprotektivum .......................................................119

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ziziphus jujuba: přírodní anxiolytikum ........................................................................123

Vzdělávání
Ivan Tůma, Radka Šimáková
Demence a diabetes mellitus....................................................................................127

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jaromír Švestka
Zastavil se vývoj nových psychofarmak? Část 3 – kognitiva..........................................135

Zprávy................................................................................................................... 147
Přečetli jsme za vás...............................................................................................150
Dopisy, ohlasy, diskuze..........................................................................................152
Nové knihy ........................................................................................................... 153
Pokyny autorům ....................................................................................................154

CONTENTS

Editorial .................................................................................................................113

Reviews
Aleš Kolářský
Comment on phallometry as a test method ................................................................116

Jiří Patočka
Arundic acid: perspective neuroprotective compound....................................................119

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Ziziphus jujuba: a natural anxiolytic ...........................................................................123

CME
Ivan Tůma, Radka Šimáková
Dementia and diabetes mellitus..................................................................................127

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jaromír Švestka
Has the development of new psychopharmacological agents stopped?
Part iii – cognitive enhancers......................................................................................135

News ......................................................................................................................147
We have read for you.............................................................................................150
Communication.......................................................................................................152
New Books ..............................................................................................................153
Instructions for contributors ....................................................................................154

OBSAH

 

Editorial

Vít Petrů, Václav Špičák ................................................................................ 1

 

Program ..................................................................................................... 11

 

Úvodní přednášky

Imunologická zdatnost a její ovlivňování
Jindřich Lokaj .............................................................................................. 19

Imunoterapie Alzheimerovy choroby
Michal Novak and Eva Kontsekova ................................................................ 20

Potravinová alergia dnes
Peter Pružinec ............................................................................................ 20

Co nás čeká v alergologii a klinické imunologii zítra?
Václav Špičák ............................................................................................. 21

 

Abstrakta

Lékové alergie ............................................................................................. 22
Diagnostika v alergologii ............................................................................... 24
Urgentní stavy ............................................................................................. 26

Imunodeficity .............................................................................................. 31
Aerobiologie................................................................................................ 33
Protiinfekční imunita.................................................................................... 34
Reprodukční imunologie............................................................................... 36
Protinádorová imunita.................................................................................. 39
Varia.......................................................................................................... 41
Vnitřní prostředí – je ovlivněno vnějším?......................................................... 44
Plenární přednášky...................................................................................... 44

Průduškové astma....................................................................................... 47
Potravinová alergie....................................................................................... 50
Imunomodulace........................................................................................... 51
Autoimunita................................................................................................ 54
Slizniční imunita......................................................................................... 56
Sekce sester.............................................................................................. 58
Sekce laborantů ......................................................................................... 62
Alergologie a klinická imunologie – mezioborová ........................................... 63

 

Postery .................................................................................................... 67

 

Rejstřík autorů ....................................................................................... 100

 

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů, Václav Špičák .............................................................................. 1

Programme ............................................................................................. 11

 

Opening lectures

Immunological fitness and its modulation
Jindřich Lokaj ........................................................................................... 19

Immunotherapy of Alzheimer’s Disease: First-in-man and
First-in-class Tau Vaccine
Michal Novak and Eva Kontsekova .............................................................. 20

Food Allergy today
Peter Pružinec .......................................................................................... 20

What we can expect in allergology and clinical imunology tomorrow?
Václav Špičák ........................................................................................... 21

 

Abstracts

Drug Allergy ............................................................................................. 22
Allergy Diagnostics ................................................................................... 24
Emergencies ............................................................................................ 26

Immunodeficiencies .................................................................................. 31
Aerobiology .............................................................................................. 33
Anti infectious immunity............................................................................. 34
Immunology of reproduction ....................................................................... 36
Antitumor immunity .................................................................................. 39
Varia........................................................................................................ 41
Interactions between indoor and outdoor environment .................................. 44
Plenary lectures ...................................................................................... 44

Bronchial asthma .................................................................................... 47
Food allergy ............................................................................................ 50
Immunomodulation .................................................................................. 51
Autoimmunity.......................................................................................... 54
Mucosal immunity .................................................................................. 56
Nurses section ....................................................................................... 58
Laboratory technical assistant section ...................................................... 62
Treating an interdisciplinary Allergy .......................................................... 63

 

Posters ................................................................................................. 67

 

Index ................................................................................................. 100

OBSAH

Editorial..................................................................................................................101

Obsah....................................................................................................................103

Abstrakta

36. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou........................................................................................107

Přehledné články

Nutričná suplementácia a prežívanie malnutričnej
hemodialyzovanej populácie – dizajn štúdie
Jaroslav Rosenberger, Márip a Majerníková, Viera Kissová,
Zuzana Straussová, Ján Boldizsár............................................................................120

Základní klasifikace a epidemiologie primárních renálních chorob
– co potřebujeme vědět?
Ivan Rychlík, Lidmila Francová, Sylvie Dusilová Sulková.............................................125

Rozhovor.............................................................................................................130


CONTENTS

Editorial................................................................................................................101

Contents...............................................................................................................103

Abstracts

36th Congress of Slovak Society of Nephrology
with International Participation................................................................................107

Reviews

Nutrition supplementation and survival of malnourished
hemodialysis populatione – design of the study
Jaroslav Rosenberger, Mária Majerníková, Viera Kissová,
Zuzana Straussová, Ján Boldizsár...........................................................................120

Classification and epidemiology of primary renal diseases
– what do we need to know?
Ivan Rychlík, Lidmila Francová, Sylvie Dusilová Sulková............................................125

Interview............................................................................................................130

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................149

Doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. – In memoriam
Jiřina Chládková .................................................................................................... 150

Cena Karla Stýbla
Vítězslav Kolek ..................................................................................................... 151

Co může říci alergolog pneumologům
Václav Špičák ....................................................................................................... 152

Původní práce

Senzibilizace k alergenovým složkám arašídů a její význam v klinické praxi

Petra Vítovcová, Petr Panzner, Ivana Malkusová, Tomáš Vlas .....................................159

Přehledné články

Současný pohled na lymeskou borreliózu a CD57+NK buňky

Alena Jirásková ..................................................................................................... 166

Význam diagnostiky pomocí alergenových komponent pro alergenovou imunoterapii

Tomáš Adamec ..................................................................................................... 173

Laktózová intolerance. K zamyšlení nad reakcemi vyvolanými potravinami
Milena Jeřábková .................................................................................................. 176

Choroby způsobené lepkem a dalšími moučnými bílkovinami 
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková ......................................................... 181

Kazuistiky

Astma oblíbené učitelky

Milan Teřl ............................................................................................................. 189

Informace ........................................................................................................... 195

 

CONTENT 

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................................ 149

Doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. – In memoriam
Jiřina Chládková .................................................................................................... 150

Karel Stýblo merit award
Vítězslav Kolek ..................................................................................................... 151

What can say allergist to pulmonologists
Václav Špičák ....................................................................................................... 152

Original papers

Senzitization to peanut allergen components and its use in clinical practice

Petra Vítovcová, Petr Panzner, Ivana Malkusová, Tomáš Vlas .....................................159

Reviews

Current view of Lyme borreliosis and CD57+ NK cells
Alena Jirásková ......................................................................................................166

Importance of component-resolved diagnostics for allergen immunotherapy

Tomáš Adamec ..................................................................................................... 173

Lactose intolerance. Contribution to contemplation of food-induced reactions

Milena Jeřábková ................................................................................................... 176

Gluten and cereal proteins induced diseases
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková ......................................................... 181

Case report

Asthma of the favorite school teacher

Milan Teřl .............................................................................................................. 189

Information ..........................................................................................................195

 

 

Titulní strana
2. strana obálky
3. a 4. strana obálky
 

Editorial
Alergiáda 2014
Václav Špičák.............................................................................................................. 1

Druhé tajemství pohybu – dýchání a kostrč
Libuše Smolíková ....................................................................................................... 8

Prospěch medu, hrozba jedu
Veronika Solařová ......................................................................................................12

Oříšek popáté – lískový ořech
Martin Fuchs ..............................................................................................................18

Neblahé následky léta
Martin Fuchs ............................................................................................................. 24

Nosní hygiena
Petr Schalek............................................................................................................... 27

Návrat do školy: Podzim se hlásí i nepříjemně
Magdalena Lokšová......................................................................................................30

Ptáte se – odpovídáme
Lidský mikrobiom
Václav Špičák ............................................................................................................ 34

Jogurt – funkční potravina
Eva Švarcová.............................................................................................................. 35

Syrovátka – od odpadu k potravinovému doplňku
Tereza Vučková .......................................................................................................... 38

Křížovka ..................................................................................................................... 39

Hovořili s vámi .............................................................................................................40

Editorial Richard Rokyta                                                                                           1
Program                                                                                                                  9
Abstrakta                                                                                                               13
Zprávy                                                                                                                   27

Editorial Richard Rokyta                                                                                          1
Programme                                                                                                            9
Abstracts                                                                                                               13
News                                                                                                                     27

Editorial
Richard Rokyta..........................................................................................................85

Přehledné články
Marek Vácha
Problém bolesti: různá řešení v perspektivě dějin..........................................................92

Martina Votavová, Marta Olejárová
Novinky v diagnostice a léčbě fibromyalgie...................................................................97

Jaroslava Raudenská, Kateřina Santlerová, Patricie Marusičová,
Petra Hanulíková, Jana Amlerová, Alena Javůrková
Strach související s porodní bolestí ............................................................................105

Původní práce
Miloslav Kršiak
K riziku útlumu respirace po kodeinu a dihydrokodeinu................................................112

Jan Lejčko, Martin Weber
Národní klinický registr – segment průlomová bolest....................................................117

Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP.........................................................125
Zpráva o činnosti výboru SSLB ČLS JEP
a její revizní komise za posledních pět let...................................................................126
Pracovní pobyt v Číně................................................................................................128
Vzpomínka na MUDr. Luďka Navrátila, Ph.D...............................................................129
Informace..............................................................................................................130

Contents

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................85

Reviews
Marek Vácha
The problem of the pain: different approaches in the perspective of history .....................92

Martina Votavová, Marta Olejárová
The news in the diagnostic and treatment of fibromyalgia .............................................97

Jaroslava Raudenská, Kateřina Santlerová, Patricie Marusičová,
Petra Hanulíková, Jana Amlerová, Alena Javůrková
Fear related to obstetric pain....................................................................................105

Original papers
Miloslav Kršiak
Toward the risk of respiration depression after codeine and dihydrocodeine .................112

Jan Lejčko, Martin Weber
National clinical registry – breakthrough pain segment  ..............................................117

News
The meeting of the board and revision commision of Czech Pain Society ...................125
The survey about the activities of the board of Czech Pain Society
during last five years .............................................................................................126
The working stay in China .....................................................................................128
The memory for MUDr. Luděk Navrátil, Ph.D.............................................................129
Informations...........................................................................................................130

Editoria
František Jelínek .....................................................................................................129
Přehledné články
Atopická dermatitida psů. Část 2. – Klinické příznaky a diagnostika
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...............................................................................137
Překladové články
Chronické onemocnění ledvin u koček – Aspekty diagnostiky a léčby
Reto Neiger, Sarah Steinbach...................................................................................148
Notoedrový svrab u potkana – klinické projevy, diagnóza a terapie
Wieland Beck, Florian Buck.....................................................................................154
Fotogalerie
Atopická dermatitida psů
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .............................................................................159
Abstrakta ze zahraničních časopisů
J. Vet. Pharmacol. Therap.......................................................................................168
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care
Reproduction in Domestic Animals
Veterinary and Comparative Oncology
Veterinary Anaesthesia and Analgesia
Veterinary Dermatology
Veterinary Ophthalmology
Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Surgery

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Aféry minulé a současné
Josef Duben.........................................................................................................175

Stále aktuální téma Welfare
Josef Duben.........................................................................................................178
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Savci v záchranných stanicích v roce 2013
Petr Stýblo...........................................................................................................181

Editorial
František Jelínek...................................................................................................129
Review
Canine atopic dermatitis. Part 2 – clinical symptomatology and diagnostics
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda............................................................................137
Translated works  
Chronic renal disease in cats – Aspects of diagnostics and therapy
Reto Neiger, Sarah Steinbach................................................................................148
Notoedric mange in a rat – Clinical symptoms, diagnosis and therapy
Wieland Beck, Florian Buck..................................................................................154
Photogallery
Canine atopic dermatitis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...........................................................................159
Abstracts from foreign journals
J. Vet. Pharmacol. Therap.....................................................................................168
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care
Reproduction in Domestic Animals
Veterinary and Comparative Oncology
Veterinary Anaesthesia and Analgesia
Veterinary Dermatology
Veterinary Ophthalmology
Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Surgery
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Affairs of the past and present
Josef Duben........................................................................................................175
Still current topic Welfare
Josef Duben........................................................................................................178
Information from the Czech Association of the nature
Mammals in rescue centers in 2013
Petr Stýblo..........................................................................................................181

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů...............................................................................................1

Laudatio
Pozdrav do Brna: prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
Jiří Litzman................................................................................................................5

Astma 2014
Jak se vede českému lázeňství a jaká pravidla pro předepisování lázní vlastně nyní platí?
Eduard Bláha............................................................................................................11

Problematika označování potravin se zaměřením
na látky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost
Jiří Koudelka..............................................................................................................13

Monitoring alergických onemocnění u dětí v České republice v letech 2011/2012
Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová, Marek Malý............................................................17

Regionální pohled na astma. Slizniční hyperreaktivita,
asthma bronchiale a vlivy znečištěného ovzduší
Jaromír Bystroň...........................................................................................................22

Cholinergní mechanismus u astmatu se vrací na scénu
Viktor Kašák..............................................................................................................30

Vliv výživy na asthma bronchiale
Zuzana Matyášová, Tomáš Rohovský...........................................................................37

Nové pohledy na patogenezi bronchiálního astmatu
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Jan Krejsek, Irena Krčmová.........................................46

Terminologie problematického těžkého astmatu
Vratislav Sedlák..........................................................................................................52

Informace...................................................................................................................56

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů................................................................................................1

Laudatio
Greetings into Brno: prof. Jindřich Lokaj, MD, PhD.
Jiří Litzman...................................................................................................................5

Asthma 2014
How are the Czech spa doing? What are the rules for prescribing the spa treatment?
Eduard Bláha...............................................................................................................11


Food labelling with a special focus on substances
that can cause food allergies or food intolerance
Jiří Koudelka................................................................................................................13


Monitoring of childhood allergic diseases in the Czech Republic in the period 2011/2012
Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová, Marek Malý..............................................................17

Regional view of astma. Mucosal hyperresponsiveness,
astma bronchial effects of a polluted air
Jaromír Bystroň............................................................................................................ 22

The cholinergic mechanism of asthma is once again in the spotlight
Viktor Kašák................................................................................................................ 30

Impact of nutrition on bronchial asthma
Zuzana Matyášová, Tomáš Rohovský..............................................................................37

New insights into the pathogenesis of asthma bronchiale
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Jan Krejsek, Irena Krčmová............................................46

Terminology of problematic severe asthma
Vratislav Sedlák ...........................................................................................................52

Information ...................................................................................................................56