Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

EDITORIAL ................................................................................................................... 1
ČIPA 2008
Petr Pohunek
............................................................................................................. 9
ČARO – Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním
a Národní program boje proti chronickým respiračním onemocněním
Vítězslav Kolek
....................................................................................................... 11
60 let WHO
Alena Šteflová
......................................................................................................... 14
Mezioborová spolupráce při ochraně veřejného zdraví
Michael Vít
.............................................................................................................. 15
Alergická rýma a její vliv na astma – inovace ARIA 2008
Český pohled
Václav Špičák, Ester Seberová, Irena Krčmová,
Nikolai Khaltaev, Jean Bousquet
......................................................................... 19
Průběžné inovace globální péče o astma
Viktor Kašák
............................................................................................................ 25
Dětské astma – čas pro změnu
Petr Pohunek
........................................................................................................... 27
Chybovost v užívání inhalačních systémů v léčbě perzistujícího astmatu
Viktor Kašák, Eva Feketeová, Monika Macháčková, Markéta Blažková
...... 31
Nová epidemiologická data o alergii, astmatu a alergické rýmě
Jana Kratěnová
...................................................................................................... 45
Profesionální alergická onemocnění v ČR
Beatrica Dlouhá, Dana Havlová, Zdeňka Fenclová, Jaromír Šamánek,
Ludmila Bečvářová, Lenka Rychlá, Michaela Čerstvá
.................................... 49
Plicní hypertenze v mezioborovém pohledu
Pavel Jansa
............................................................................................................. 54
Obstrukční spánková apnoe – interdisciplinární přístup
Karel Šonka
............................................................................................................. 59
Zpráva o světovém zasedání GARD
v Istanbulu 30.–31. 5. 2008
Vítězslav Kolek
....................................................................................................... 65
FOTOGALERIE SVĚTOVÉHO DNE ASTMATU 2008
SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2008 – DNY ASTMATU A ALERGIE

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................... 1
ČIPA 2008
Petr Pohunek
............................................................................................................. 9
ČARO – Czech Alliance against Chronic Respiratory Diseases
and the National Programme for the Fight against
Chronic Respiratory Diseases
Vítězslav Kolek
....................................................................................................... 11
60 years of the World Health Organization – WHO
Alena Šteflová
......................................................................................................... 14
Interdisciplinary cooperation in the public health protection
Michael Vít
.............................................................................................................. 15
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma – ARIA Innovation 2008
Czech View
Václav Špičák, Ester Seberová, Irena Krčmová,
Nikolai Khaltaev, Jean Bousquet
......................................................................... 19
Current innovation of Global strategy on Asthma Management
Viktor Kašák
............................................................................................................ 25
Childhood Asthma – time for change
Petr Pohunek
........................................................................................................... 27
Analysis of making mistakes in using of inhalation
devices in the treatment of the persistent asthma
Viktor Kašák, Eva Feketeová, Monika Macháčková, Markéta Blažková
...... 31
New epidemiological data about allergy, asthma and allergic rhinitis
Jana Kratěnová
...................................................................................................... 45
Occupational allergic diseases in the Czech Republic
Beatrica Dlouhá, Dana Havlová, Zdeňka Fenclová, Jaromír Šamánek,
Ludmila Bečvářová, Lenka Rychlá, Michaela Čerstvá
.................................... 49
Pulmonary hypertension in an interdisciplinary perspective
Pavel Jansa
............................................................................................................. 54
Obstructive sleep apnoea – the interdisciplinary approach
Karel Šonka
............................................................................................................. 59
Report on GARD General Meeting in Istanbul, 30th–31st of May 2008
Vítězslav Kolek
....................................................................................................... 65
PHOTOS WORLD ASTHMA DAY 2008
WORLD ASTHMA DAY 2008 – DAYS OF ASTHMA AND ALERGY

EDITORIAL ................................................................................................................... 1
PŮVODNÍ PRÁCE
Povrchová exprese receptoru pro IL-4 a CRTH2 u alergických pacientů
Alexandra Lochmanová
....................................................................................... 11
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Hyper-IgE syndrom – další z primárních imunodeficitů,
u něhož byla poznána genetická podstata
Jiří Litzman
........................................................................................................ 19
Řepka olejka – význam z hlediska pylové alergie
Helena Kazmarová, Helena Veselská
................................................................ 25
Echinacea – staronový přírodní rostlinný imunomodulátor
Jaromír Bystroň
..................................................................................................... 31
Ozón – dobrý sluha, ale zlý pán
Ariana Lajčíková
.................................................................................................. 40
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Lidské papillomaviry, karcinom děložního čípku a možnosti prevence
Eva Jílková
......................................................................................................... 44
Použití ciclesonidu u pacientů s výskytem lokálních
nežádoucích účinků léčby inhalačními kortikosteroidy
Viliam Meissner
................................................................................................. 49
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů – Část VI.
Farmakokinetika a farmakodynamika inhalačních kortikosteroidů
Jiří Novák
........................................................................................................... 55
KONGRESY, KONFERENCE ............................................................................... 66
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Petr Čáp
................................................................................................................. 68
INFORMACE ........................................................................................................... 70
REJSTŘÍKY

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
ORIGINAL PAPERS
Cellular expression of IL-4 receptor and CRTH2
molecule in allergic patients
Alexandra Lochmanová
....................................................................................... 11
REVIEWS
Hyper-IgE syndrome – another primary immunodeficiency
with resolved genetic cause
Jiří Litzman
........................................................................................................ 19
Oilseed rape (Brassica napus) and pollen allergy
Helena Kazmarová, Hana Veselská
.................................................................. 25
Echinacea – renewed natural herbal immonomodulator
Jaromír Bystroň
..................................................................................................... 31
Ozone – good servant, bad lord
Ariana Lajčíková
.................................................................................................. 40
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Human papillomaviruses, cervical cancer and possibility of prevention
Eva Jílková
......................................................................................................... 44
The use of ciclesonide in patients with the occurence
of local side effects during the treatment with inhaled corticosteroids
Viliam Meissner
................................................................................................. 49
Safety of inhaled corticosteroids – Part VI.
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inhaled corticosteroids
Jiří Novák
........................................................................................................... 55
CONGRESSES AND CONFERENCES .............................................................. 66
WE HAVE READ FOR YOU
Petr Čáp
................................................................................................................. 68
INFORMATIONS ................................................................................................... 70
INDEX

EDITORIAL ................................................................................................................. 81
ALERGIE 2008
Cena Vladimíra Zavázala ........................................................................................... 88
Ceny ČSAKI – časopisu Alergie 2007 ..................................................................... 89
PŮVODNÍ PRÁCE
Analýza údajů o těžkých exacerbacích astmatu a úmrtí na astma v letech 1990–2006
Zdeňka Paráková, Bohuslav Král, Jaroslav Gregor, Martin Bezděk,
Jiří Mašek, Pavel Dostál, Renata Pařízková, Ivo Šteiner, Petr Hottmar
....... 90
Klinický význam vyšetření protilátek proti glykanům
u nemocných s Crohnovou nemocí
Karin Malíčková, Petra Králíková, Robert Donoval,
Martin Bortlík, Ivana Janatková, Milan Lukáš
.................................................. 98
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Alergie z pohledu otolaryngologa
Pavel Komínek
................................................................................................... 107
Rýma – příznak nebo nemoc?
Proč stoupá počet perzistujících forem alergické rýmy?
Václav Špičák
........................................................................................................ 115
Role imunitního systému v obraně proti nádorům
a strategie protinádorové imunoterapie
Jitka Fučíková, Alexandr Kučera,
Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek
....................................................................... 119
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Ciclesonid v globální strategii péče o astma
(Zaměřeno na dětské astma)
Václav Špičák
..................................................................................................... 126
Zpráva americké mikrobiologické akademie
Probiotické mikroorganismy: vědecký základ
Richard Walker, Merry Buckley
.....................................................................130
Opatanol oční kapky a jejich přínos v léčbě sezónních
alergických konjunktivitid
Tomáš Jurečka, Radomíra Holínková, Zuzana Bátková, Sáva Pešák
............141
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÁ TECHNIKA
Doporučení pro laboratorní diagnostiku autoprotilátek u diabetu 1. typu
Ivo Lochman, Ondřej Cinek, Štěpánka Průhová, Vítězslav Novák
.............. 146
SEKCE SESTER
Astma a statistika
Eva Feketeová
.................................................................................................... 149
Výzkum kouření u astmatiků
Jana Zelenková
...................................................................................................... .152
Úloha sestry při vyšetření funkce plic
Monika Macháčková
............................................................................................. .158
Péče sestry o dítě při speleoterapii
v Dětské léčebně Ostrov u Macochy
Ivona Žáková
...................................................................................................... 161

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................. 81
ALLERGY 2008
Vladimír Zavázal Award ............................................................................................. 88
Prizes of the ČSAKI and of the Journal Allergy ..................................................... 89
ORIGINAL PAPERS
Analysis of the data of severe asthma exacerbations
and of asthma deaths in the time period 1990–2006
Zdeňka Paráková, Bohuslav Král, Jaroslav Gregor, Martin Bezděk,
Jiří Mašek, Pavel Dostál, Renata Pařízková, Ivo Šteiner, Petr Hottmar
....... 90
Clinical significance of anti-glycan antibodies
in patients with Crohn's disease
Karin Malíčková, Petra Králíková, Robert Donoval,
Martin Bortlík, Ivana Janatková, Milan Lukáš
.................................................. 98
REVIEWS
Allergy from the point of view of otorhinolaryngology
Pavel Komínek
................................................................................................... 107
Rhinitis – symptom or a disease?
Why the allergic persistent rhinitis is increasing?
Václav Špičák
........................................................................................................ 115
Role of immune system in protection from cancer
and design of cancer immunotherapy trials
Jitka Fučíková, Alexandr Kučera,
Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek
....................................................................... 119
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Ciclesonide in the Global strategy for Asthma Management
(Focus on the childhood asthma)
Václav Špičák
......................................................................................................... .126
A report from the American Academy
of Microbiology Probiotic microbes: The scientific basis
Richard Walker, Merry Buckley
.................................................................... 130
Opatanol Ophthalmic Solution for the Treatment
of Seasonal Allergic Conjunctivitis
Tomáš Jurečka, Radomíra Holínková, Zuzana Bátková, Sáva Pešák
............141
DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS
Recommendations for laboratory testing
of type 1 diabetes - related autoantibodies
Ivo Lochman, Ondřej Cinek, Štěpánka Průhová, Vítězslav Novák
................ .146
SEKCION OF NURSES
Asthma and Statistics
Eva Feketeová
.................................................................................................... .149
Research on asthmatics´ smoking
Jana Zelenková
.................................................................................................. .152
Role of sister in measurements of lung function
Monika Macháčková
......................................................................................... 158
The nurse´s care of children during the speleotherapeutic
cure in the Children´ s sanatorium in Ostrov by Macocha
Ivona Žáková
...................................................................................................... 161

EDITORIAL ............................................................................................................... 165
Cena Jana Evangelisty Purkyně
Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.
................................................................ 166
Klinická imunologie
Terezie Fučíková
.................................................................................................... 167
PŮVODNÍ PRÁCE
Antigen prezentující buňky pacientů s X-vázanou agamaglobulinemií mají
defekt v produkci IL-6 a TNF-α po stimulaci Toll-like receptoru 8
Klára Sochorová, Petra Králíková, Rudolf Horváth,
Jiří Litzman, Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Radek Špíšek
....................... 175
Program léčebné a preventivní péče ve Cvikově
Daniel Schneeberger
............................................................................................ 183
Jak hodnotí „respirici" z Hradce Králové současnou zdravotní péči
Bohuslav Král, Jiřina Patáková
......................................................................... 188
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Molekulární aspekty anafylaktických reakcí
Petr Heneberg
....................................................................................................... 190
Patofyziologie anafylaxe
Petr Kučera, Milada Cvačková
.......................................................................... 197
Oční alergie a kontaktní čočky
Rudolf Autrata, Inka Krejčířová, Ondřej Rybníček
......................................... 206
Ovlivnění nadprodukce IL-1 a příbuzných cytokinů
Eva Brabcová, Ilja Stříž
...................................................................................... 210
Klimatická léčba v Luhačovicích
Jana Rydlová
......................................................................................................... 214
Léčení asthma bronchiale, atopického ekzému, onemocnění ledvin
a močových cest v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
Josef Nebesař
........................................................................................................ 217
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Zpráva americké mikrobiologické akademie
Probiotické mikroorganismy: vědecký základ
Část II.
Richard Walker, Merry Buckley
.......................................................................... 220
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů – Část VII.
Farmakokinetika a farmakodynamika inhalačních kortikosteroidů
Jiří Novák
.............................................................................................................. 227
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Petr Čáp
................................................................................................................. 240
KONFERENCE, KONGRESY
XII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny 23.–24. 5. 2008
Bronislava Novotná
............................................................................................. 242
INFORMACE ............................................................................................................ 247

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................... 165
Jan Evangelista Purkyně Award
Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.
............................................................... 166
Clinical Immunology Today
Terezie Fučíková
.................................................................................................... 167
ORIGINAL PAPERS
Impaired Toll-like receptor 8-mediated IL-6 and TNF-alpha
production in antigen-presenting cells from patients
with X-linked agammaglobulinemia
Klára Sochorová, Petra Králíková, Rudolf Horváth,
Jiří Litzman, Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Radek Špíšek
....................... 175
Program of the therapy and preventive care in a specific
medical institution in Cvikov
Daniel Schneeberger
............................................................................................ 183
Jak hodnotí „respirici" z Hradce Králové současnou zdravotní péči
Bohuslav Král, Jiřina Patáková
......................................................................... 188
REVIEWS
Molecular aspects of anaphylactic reactions
Petr Heneberg
....................................................................................................... 190
Pathophysiology of anaphylaxis
Petr Kučera, Milada Cvačková
.......................................................................... 197
Ocular allergy and contact lenses
Rudolf Autrata, Inka Krejčířová, Ondřej Rybníček
......................................... 206
Modulation of the overproduction of IL-1 and related cytokines
Eva Brabcová, Ilja Stříž
...................................................................................... 210
Climatic therapy in Luhačovice
Jana Rydlová
......................................................................................................... 214
The treatment of asthma, eczema, diseases
of kidney and system urinary in the Pediatric Spa Lázně Kynžvart
Josef Nebesař
........................................................................................................ 217
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
A report from the American Academy
of Microbiology Probiotic microbes: The scientific basis
Part II.
Richard Walker, Merry Buckley
.......................................................................... 220
Safety of inhaled corticosteroids – Part VII.
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inhaled corticosteroids
Jiří Novák
.............................................................................................................. 227
WE HAVE READ FOR YOU
Petr Čáp
................................................................................................................. 240
CONFERENCES AND CONGRESSES
Rožnov – XIIth Days of allergology
and clinical immunology 23.–24. 5. 2008
Bronislava Novotná
............................................................................................. 242
INFORMATIONS .................................................................................................... 247

EDITORIAL ..................................................................................................... 253
Jubilea 2009 ................................................................................................. 254
Profesor Ivo Hána osmdesátníkem
Jindřich Lokaj
.............................................................................................. 255
PŮVODNÍ PRÁCE
Metodická hlediska vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého u dětí
Jiřina Chládková, Zuzana Havlínová, Irena Krčmová,
Tomáš Chyba, Jaroslav Chládek
.................................................................. 262
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Rozdíly v mechanismu kožní senzibilizace a dráždivosti
Lenka Brůčková, Zuzana Bílková
................................................................ 271
Nežádoucí lékové reakce na antikoagulancia u gravidních pacientek
Bronislava Novotná
..................................................................................... 276
Idiopatická plicní fibróza
Martina Vašáková, Martina Šterclová, Ilja Stříž
......................................... 283
Současný pohled na exogenní alergickou alveolitidu
Martina Šterclová, Martina Vašáková
......................................................... 293
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Specifická alergenová imunoterapie
Úvod k seriálu 2009
Václav Špičák
.............................................................................................. 299
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Daniel Schneeberger
.................................................................................... 303
KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva o XIII. Mezinárodním sympoziu o speleoterapii v Blansku,
23.–25. 10. 2008
.......................................................................................... 304
V Beskydech se letos slavilo ....................................................................... 305
25. sjezd českých a slovenských alergologů
a klinických imunologů, Praha 29. 10 – 1. 11. 2008
.................................... 307
INFORMACE .................................................................................................. 316

CONTENS

EDITORIAL ..................................................................................................... 253
Jubilee 2009 ................................................................................................. 254
Professor Ivo Hána 80ye rs
Jindřich Lokaj
.............................................................................................. 255
ORIGINAL PAPERS
Methodological issues related to exhaled nitric oxide measurement in children
Jiřina Chládková, Zuzana Havlínová, Irena Krčmová,
Tomáš Chyba, Jaroslav Chládek
.................................................................. 262
REVIEWS
Differences in the mechanism of skin sensitization and irritation
Lenka Brůčková, Zuzana Bílková
................................................................ 271
Adverse drug reaction to anticoagulant drugs in pregnant women
Bronislava Novotná
..................................................................................... 276
Idiopathic pulmonary fibrosis
Martina Vašáková, Martina Šterclová, Ilja Stříž
......................................... 283
Current view of extrinsic allergic alveolitis
Martina Šterclová, Martina Vašáková
......................................................... 293
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Specific allergen immunotherapy
Introduction of serial 2009
Václav Špičák
.............................................................................................. 299
WE HAVE READ FOR YOU
Daniel Schneeberger
.................................................................................... 303
CONFERENCES AND CONGRESSES
Report on XIIIth International Symposium on Speleotherapy
in Blansko, Czech Republic, 23th–25th of October 2008
.............................. 304
Malenovice after 10 days ............................................................................. 305
25th Congress of Czech and Slovak Allergologists
and Clinical Immunologists
......................................................................... 307
INFORMATIONS ........................................................................................... 316

EDITORIAL
Světový den astmatu – Česká iniciativa pro astma 2009
Petr Pohunek
................................................................................................... 1
ČARO v roce 2009
Vítězslav Kolek
................................................................................................ 5
SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2009
ASTMA 2009 – dědictví roku 2008 – astma a životní styl
Václav Špičák
................................................................................................ 15
Genetika astmatu
Naděje nebo komplikace...
František Kopřiva
.......................................................................................... 19
Životní styl těhotných astmatiček
Tomáš Sýkora
................................................................................................. 25
Diagnostická bronchoskopie v dětském věku
Chyby, omyly a překvapení
Petr Pohunek, Tamara Svobodová
................................................................. 37
Obtížně léčitelné astma v Národním centru pro těžké astma
Vratislav Sedlák
............................................................................................. 43
Mezoteliom patří také k chronickým respiračním onemocněním
Vítězslav Kolek
.............................................................................................. 46
Současné problémy pneumokokových infekcí – úvod do problematiky
Dalibor Jílek, Eva Jílková
............................................................................. 49
7A – 7× o alergii a astmatu pro školu
Jarmila Richterová, Jan Richter, Lenka Kubrichtová, Jaromír Bystroň
....... 55
INFORMACE .................................................................................................... 58

CONTENTS

EDITORIAL
World Asthma Day – Czech Initiative for Asthma 2009
Petr Pohunek
................................................................................................... 1
CARO in the year 2009
Vítězslav Kolek
................................................................................................ 5
WORLD ASTHMA DAY 2009
ASTHMA 2009 – heritage of the year 2008 – asthma and the life style
Václav Špičák
................................................................................................ 15
Genes in asthma
Hope or complication ...
František Kopřiva
.......................................................................................... 19
Lifestyle of pregnant asthmatic women
Tomáš Sýkora
................................................................................................. 25
Diagnostic bronchoscopy in childhood
Errors, mistakes and surprises
Petr Pohunek, Tamara Svobodová
................................................................. 37
Difficult – to – treat – asthma in the National center for severe asthma
Vratislav Sedlák
............................................................................................. 43
Mesothelioma belongs to chronic respiratory diseases
Vítězslav Kolek
.............................................................................................. 46
Recent problems with pneumococcal infections – the introduction
Dalibor Jílek, Eva Jílková
............................................................................. 49
7A–7× about allergy and asthma for school
Jarmila Richterová, Jan Richter, Lenka Kubrichtová, Jaromír Bystroň
....... 55
INFORMATIONS ............................................................................................. 58

 

 

EDITORIAL

Vít Petru............................................................................................................... 1

Terezie Fučíková .................................................................................................. 3

Jaromír Bystroň ................................................................................................... 6
PŮVODNÍ PRÁCE

Srovnání účinnosti subkutánní a sublinguální specifické alergenové imunoterapie

v klinických a laboratorních parametrech Irena Krčmová,Ctirad Andrýs,

Yvona Hanzálková,Jiřina Chládková, Jan Krejsek ............................................................................. 16

Imunitní odpověď u alergie na jed blanold-idlého hmyzu během léčby

Eva Hrabánková, Petr Kučera ............................................................................. 25

Obtížně léčitelné astma u dětí

Jarmila Turzíková, Renata Sýkorová ................................................................... 33

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Adrenalin — lék první volby v léčbě anafylaxe

Vít Petru............................................................................................................. 39

S eozinofily asociovaná onemocnění gastrointestinálního traktu (EGID) Martin Fuchs 45

Primární ciliární dyskineze

Část 1. — Patogeneze a klinický obraz

Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,

Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek .................................................. 54

ANCA - asociované vaskulitidy a jejich léčba

Romana Ryšavá, Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař .................................................... 60

Patogenetické mechanismy u nosní polypózy

Petra Fundová, Michal Navw.a, Helena Tlaskalová-Hogenová .......................... 67

SERIÁL SIT

Alergeny pylů trav

M. Hrabina, G. Peln-e, R. Van Ree, P Moingeon ............................. 73

KAZUISTIKY

Obtížně léčitelné astma v dětství — dva příklady z praxe

Jana Chrudimská................................................................ 73

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva o tréninkovém kurzu v potravinové alergii .........................................................  81

INFORMACE............................................................................................................... 83

EDITORIAL

Vít Petru............................................................................................................... 1

Terezie Fučíková .................................................................................................. 3

Jaromír Bystroň ................................................................................................... 6
PŮVODNÍ PRÁCE

Srovnání účinnosti subkutánní a sublinguální specifické

alergenové imunoterapie v klinických a laboratorních parametrech Irena Krč/nová, Ctirad Andrýs,

Yvona Hanzálková,Jiřina Chládková, Jan Krejsek............................................................................. 16

Imunitní odpověď u alergie na jed blanold-idlého hmyzu během léčby

Eva Hrabánková, Petr Kučera ............................................................................. 25

Obtížně léčitelné astma u dětí

Jarmila Turzíková, Renata Sýkorová ................................................................... 33

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Adrenalin — lék první volby v léčbě anafylaxe

Vít Petru............................................................................................................. 39

S eozinofily asociovaná onemocnění gastrointestinálního traktu (EGID) Martin Fuchs 45

Primární ciliární dyskineze

Část 1. — Patogeneze a klinický obraz

Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,

Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek .................................................. 54

ANCA - asociované vaskulitidy a jejich léčba

Romana Ryšavá, Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař .................................................... 60

Patogenetické mechanismy u nosní polypózy

Petra Fundová, Michal Navw.a, Helena Tlaskalová-Hogenová .......................... 67

SERIÁL SIT

Alergeny pylů trav

M. Hrabina, G. Peln-e, R. Van Ree, P Moingeon ............................. 73

KAZUISTIKY

Obtížně léčitelné astma v dětství — dva příklady z praxe

Jana Chrudimská................................................................ 73

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva o tréninkovém kurzu v potravinové alergii .........................................................  81

INFORMACE............................................................................................................... 83

 

CONTENTS

 

EDITORIAL

Vit Petri................................................................................................ 1

Terezie Fuóikova ................................................................................... 3

Jaromir Bystmn.................................................................................... 6

ORIGINAL PAPERS

Comparison of the efficacy of subcutaneous and sublingual allergen inununotherapy on selected clinical and laboratory parameters

Irena Krčmová, Ctirad Andrýs, Yvona Hanzálková,

Jiřina Chládková, Jan Krejsek................................................................. 16

Immune response to Hymenoptera venom during immunotherapy

Eva Hrabánková, Petr Kučera ............................................................ 25

Difficult to treat asthma in children

Jarmila Turzíková, Renata Sýkorová ......................................................... 33

REVIEWS

Epinephrine — the ding of the first choise for anaphylaxis

Vít Petru.............................................................................................. 39

Eosinophil-associated gastrointestinal disorders (EGID)

Martin Fuchs ....................................................................................... 45

Primary ciliary dyslcinesia Part 1,— Pathogenesis and clinical presentation

Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,

Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek....................................................... 54

ANCA— asociovane vaskulitidy a jejich leiba

Romana Ryšavá, Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař ..................................... 60

Pathogenetic mechanisms in nasal polyposis

Petra Fundová, Michal Navw.a, Helena Tlaskalová-Hogenová ................... 67 

SERIAL SIT

Grass pollen allergens

M. Hrabina, G. Peln-e, R. Van Ree, P Moingeon ...................................... 73

CASE REPORTS

Difficult asthma in childhood — two cases from practice

Jana Chrudimská ................................................................................. 78

CONFERENCES AND CONGRESSES

Course in Food Allergy..................................................................... 81

INFORMATIONS ................................................................................ 83

EDITORIAL
Specializační vzdělávání v oboru alergologie a klinická imunologie
v evropských zemích – jaký je současný stav, jaké jsou současné problémy
Jiří Litzman, Petr Panzner
............................................................................. 89
PŮVODNÍ PRÁCE
Změny tělesné hmotnosti a tělesné výkonnosti u dětských astmatiků
léčených v Dětské léčebně se speleoterapií
v Ostrově u Macochy v letech 1987 a 2007
Pavel Slavík, Lucie Kouřilová, Eva Černohlávková
...................................... 99
Vliv vysokého tlaku na snížení alergenicity proteinů rMal d 1 a rDau c 1
a orientační kvantifikace jejich obsahu v jablku Golden Delicious a mrkvi
Ivana Šetinová, Stanislava Honzová, Anabela Kváčová,
Barbora Trnková, Martina Heroldová, Helena Vávrová,
Petr Kučera, Milan Houška, Milena Kmínková, Dana Gabrovská,
Jan Strohalm, I. Paulíčková, Ondřej Julínek, Marie Urbanová
.................. 102
Alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku
u atopického ekzému dospělých
Květuše Ettlerová, Jarmila Čelakovská,
Karel Ettler, Jaroslava Vaněčková
............................................................... 117
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Primární ciliární dyskineze
Část 2. – Diagnostika a léčba
Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,
Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek
........................................ 128
Plicní postižení u pacientů s poruchou tvorby protilátek
Roman Hakl
................................................................................................. 135
VÝBĚR ATESTAČNÍCH PRACÍ
Mykotické infekce u HIV pozitivních pacientů
Lenka Mišunová
........................................................................................... 141
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
AIRSTUDY a současné postavení antiastmatik v péči o astma
Václav Špičák
.............................................................................................. 149
SERIÁL SIT
Zkřížená reaktivita mezi pylovými alergeny z běžných
trav podčeledi Pooideae a žita
M. Hrabina, J. Sieber, B. Gouyon, K.-C. Bergmann
.................................... 157
PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................................... 161
INFORMACE .................................................................................................. 162
REJSTŘÍK 2008 ............................................................................................... 165

CONTENTS

EDITORIAL
Postgraduate education in allergology and clinical immunology in European
countries – what is the current state, what are the current problems
Jiří Litzman, Petr Panzner
............................................................................. 89
ORIGINAL PAPERS
Changes of the Body Weight and the Physical Fitness in Children
with Bronchial Asthma Treated in Children's Sanatorium
with Speleotherapy in Ostrov by Macocha in 1987 and 2007
Pavel Slavík, Lucie Kouřilová, Eva Černohlávková
...................................... 99
Influence of the high pressure on reduction of allergenicity
of proteins rMal d1, rDau c1 and orientation quantification
of their contents in apple Golden Delicious and in carrot
Ivana Šetinová, Stanislava Honzová, Anabela Kváčová,
Barbora Trnková, Martina Heroldová, Helena Vávrová,
Petr Kučera, Milan Houška, Milena Kmínková, Dana Gabrovská,
Jan Strohalm, I. Paulíčková, Ondřej Julínek, Marie Urbanová
.................. 102
Cow's milk allergy and wheat allergy in atopic eczema of adults
Květuše Ettlerová, Jarmila Čelakovská,
Karel Ettler, Jaroslava Vaněčková
............................................................... 117
REVIEWS
Primary ciliary dyskinesia
Part 2. – Diagnostics and therapy
Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,
Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek
........................................ 128
Respiratory complication in patients with defects of antibodies production
Roman Hakl
................................................................................................. 135
SELECTED TEXT FROM EXAM IN ALLERGOLOGY
AND CLINICAL IMMUNOLOGY
Fungal infections in HIV positive patients
Lenka Mišunová
........................................................................................... 141
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
AIRSTUDY and the position of drugs using in the asthma treatment
Václav Špičák
.............................................................................................. 149
SERIAL SIT
Cross-reactivity between pollen allergens
from common Pooideae Grasses and rye
M. Hrabina, G. Peltre, R. Van Ree, P. Moingeon
........................................ 157
WE HAVE READ FOR YOU .......................................................................... 161
INFORMATIONS ........................................................................................... 162
INDEX 2008 ..................................................................................................... 165

EDITORIAL
Václav Špičák .............................................................................................. 169
Quo vadis allergologia et immunologia nostra Bohemica?
Vít Petrů
....................................................................................................... 170
Quo vadis slovenská klinická imunológia a alergológia
Vladimír Pohanka
........................................................................................ 173
LAUDATIO – Jindřich Lokaj 70. let
Jiří Litzman
.................................................................................................. 175
Ctirad John .................................................................................................. 176
ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ – TELČ 2009
Alergie začíná v dětství – mezioborová spolupráce v alergologii
Václav Špičák
.............................................................................................. 187
Problémy spolupráce dermatologa s alergologem
Štěpánka Čapková
....................................................................................... 190
Intolerance potravin z pohledu dětského gastroenterologa
Pavel Frühauf
.............................................................................................. 195
Diferenciální diagnostika konjunktivitid
z pohledu alergické a infekční etiologie
Jan Krásný, Dana Hrubá, Magda Netuková
............................................... 199
Nová forma montelukastu
Jarmila Turzíková
........................................................................................ 203
Bronchoskopie u dětí
Jana Chrudimská
......................................................................................... 206
Dechová rehabilitace u astmatiků
Marie Švehlová, Eliška Švehlová
................................................................. 208
Pacientské organizace, sdružení, kluby alergiků
Jaroslava Šimoníčková
................................................................................ 210
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Asthma bronchiale
1. část – Imunopatogenéza − súčasný pohľad
Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Milan Buc
.................................................. 213
SERIÁL SIT
Odůvodnění užívání vakcíny z pylů pěti druhů trav
P. Moingeon, G. Peltre, K.-C. Bergmann
.................................................... 225
KONFERENCE, KONGRESY
XIV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny 22.–23. 5. 2009
Bronislava Novotná
..................................................................................... 228
INFORMACE .................................................................................................. 230

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák .............................................................................................. 169
Quo vadis allergologia et immunologia nostra Bohemica?
Vít Petrů
....................................................................................................... 170
Quo vadis slovenská klinická imunológia a alergológia
Vladimír Pohanka
........................................................................................ 173
LAUDATIO – Jindřich Lokaj 70 years
Jiří Litzman
.................................................................................................. 175
Ctirad John .................................................................................................. 176
ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD – TELČ 2009
Allergy starts in childhood – interdisciplinary co-operation in allergology
Václav Špičák
.............................................................................................. 187
Interdisciplinary co-operation of allergologists and dermatologists
Štěpánka Čapková
....................................................................................... 190
Food intolerance – paediatric gastroenterologic view
Pavel Frühauf
.............................................................................................. 195
Differential diagnosis of allergic and infectious conjunctivitis
Jan Krásný, Dana Hrubá, Magda Netuková
............................................... 199
New form of montelukast
Jarmila Turzíková
........................................................................................ 203
Bronchoscopy in children
Jana Chrudimská
......................................................................................... 206
Respiratory rehabilitation for people with asthma
Marie Švehlová, Eliška Švehlová
................................................................. 208
Patient´s organizations, associations, clubs of allergics
Jaroslava Šimoníčková
................................................................................ 210
REVIEWS
Bronchial asthma
Part I. – A current view on immunopathogenesis
Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Milan Buc
.................................................. 213
SERIAL SIT
Rationale for five-grass pollen vaccine
P. Moingeon, G. Peltre, K.-C. Bergmann
.................................................... 225
CONFERENCES AND CONGRESSES
Rožnov – XIVth Days of allergology
and clinical immunology 22.–23. 5. 2009
Bronislava Novotná
..................................................................................... 228
INFORMATIONS ........................................................................................... 230

EDITORIAL
Václav Špičák ...................................................................................................... 237
LAUDATIO .............................................................................................................. 239
PŮVODNÍ PRÁCE
Pohled na astma prizmatem eozinofilie a alergie: návrh diagnostické klasifikace
Milan Teřl
............................................................................................................ 247
Vliv intenzivní fyzické zátěže na zastoupení subpopulací
dendritických buněk v periferní krvi u vrcholových sportovců
Ondřej Suchánek, Michal Podrazil, Barbara Fischerová,
Helena Bočínská, Vít Budínský, David Stejskal, Radek Špíšek,
Jiřina Bartůňková, Pavel Kolář
........................................................................... 256
Monitorování infekčních a septických stavů u nemocných se solidní malignitou
Lenka Dubská, Ladislava Bačíková, Martina Vyskočilová,
Petr Jelínek, Dalibor Valík
.................................................................................. 264
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Asthma bronchiale 2. část – Epitel dýchacích ciest, remodelácia,
heterogénnosť choroby a liečba
Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Milan Buc
.......................................................... 271
Žena a astma
Bronislava Novotná
............................................................................................. 281
Vliv vnějšího prostředí na imunitní systém
Jitka Petanová
..................................................................................................... 285
Alergolog – imunolog – revizní lékař
Helena Marečková
.............................................................................................. 291
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
ALARM/XYZAL – výsledky neintervenční studie Levocetirizin
v klinické praxi v ČR a SR
Václav Špičák, Martin Hrubiško
......................................................................... 295
KAZUISTIKY
Plavecké bazény dezinfikované chlorem a riziko astmatu u dětí
Jiřina Chládková, Jaroslav Chládek
................................................................... 298
Angioneurotický edém, léčba inhibitorem ACE a autoimunitní thyreoiditida
Eva Daňková, Marie Havranová, Alena Lehovcová
........................................... 304
Možnosti domácí substituční léčby
u pacientů s primární imunodeficiencí a kazuistiky
Jana Zelenková
.................................................................................................... 307
PŘEČETLI JSME ZA VÁS ....................................................................................... 310
INFORMACE .......................................................................................................... 312

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák ......................................................................................................... 237
LAUDATIO .............................................................................................................. 239
ORIGINAL PAPERS
View of Asthma through the Prism of Eosinophilia
and Allergy: Proposal of Diagnostic Classification
Milan Teřl
................................................................................................................ 247
Intensive physical exercise affects dendritic cells subsets
in peripheral blood in elite sportsmen
Ondřej Suchánek, Michal Podrazil, Barbara Fischerová,
Helena Bočínská, Vít Budínský, David Stejskal, Radek Špíšek,
Jiřina Bartůňková, Pavel Kolář
.................................................................................. 256
Monitoring of infection and sepsis in patients with solid tumors
Lenka Dubská, Ladislava Bačíková, Martina Vyskočilová,
Petr Jelínek, Dalibor Valík
....................................................................................... 264
REVIEWS
Bronchial asthma Part 2. – The airway epithelium, remodellation,
heterogeneity of the disease, and therapy
Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Milan Buc
..................................................................... 271
Women and asthma
Bronislava Novotná
.................................................................................................. 281
Environmental influence upon the immune system
Jitka Petanová
....................................................................................................... 285
Allergologist – Immunologist – Physician Reviewer
Helena Marečková
................................................................................................... 291
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
ALARM/XYZAL – results of the non-interventional study Levocetirizine
in the clinical practice in Czech and Slovak republic
Václav Špičák, Martin Hrubiško
................................................................................ 295
CASE REPORTS
Chlorinated pool attendance and risk of asthma during childhood
Jiřina Chládková, Jaroslav Chládek
............................................................................ 298
Angioedema, ACE inhibitor therapy and autoimmune thyroiditis
Eva Daňková, Marie Havranová, Alena Lehovcová
....................................................... 304
Domestic replacement therapy options in patients
with primary immunodeficiency and case history
Jana Zelenková
.................................................................................................... 307
WE HAVE READ FOR YOU .................................................................................. 310
INFORMATIONS ................................................................................................... 312