Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 69
Editorial.............................................................................201

Přehledné články

M. Horáčková
Nesteroidní antirevmatika a ledviny.......................................206

R. Kotas
Nové možnosti v léčbě migrény............................................214

J. Procházka
Současné možnosti látek používaných k intratekální
analgezii............................................................................218

Původní práce

M. Kulichová
Včasná a účinná liečba bolesti pri akútnom herpes zoster

je najlepšou prevenciou postherpetickej neuralgie..................229

D. Vondráčková
Kontinuální blokáda brachiálního plexu zadním
přístupem..........................................................................234

J. Procházka
Midazolam jako součást algoritmu analgetické léčby
syndromu neúspěšné operace bederní páteře.......................237

Historie bolesti

I. Vrba, L. Strouhalová
Vznik a rozvoj lokální anestezie na přelomu
19. a 20. století.................................................................240

Zprávy..............................................................................244

Informace.........................................................................248

 

 

Editorial............................................................................201

Reviews
M. Horáčková
Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs and the Kidney...........206

R. Kotas
New Possibilities in the Treatment of the
Migraine...........................................................................214

J. Procházka
Current Options of Drugs Used to an Intrathecal
Analgesia.........................................................................218

Original papers

M. Kulichová
The Early and Effective Treatment of Acute Herpes Zoster
Pain is the Best Prevention
of Postherpetic Neuralgy...................................................229

D. Vondráčková
Continuous Brachial Plexus Block Using the Posterior
Approach.........................................................................234

J. Procházka
Midazolam as a Part of Algorithm for Analgetic Treatment
of Failed Back Surgery Syndrome......................................237

History of Pain
I. Vrba, L. StrouhalováInvention and Development
of Local Anesthesia at the Turn of the
19th and 20th Centuries...................................................240

News..............................................................................244

Informations.....................................................................248

OBSAH

Editorial

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

I. Pekárková, R. Rokyta:
Oxidační stres a bolest

M.P. Sindou, P. Mertens:
Neurochirurgické léčení neuropatické bolesti

PŮVODNÍ PRÁCE

J. Stránský, O. Res, J. Stach:
Atypická bolest v orofaciální oblasti a její léčba místním znecitlivěním

J. Mastík, I. Novotná, J. Štoplová, I. Klajblová, I. Rektor:
Valproát sodný v profylaktické léčbě migrény

R. Rokyta, A. Yamamotová, M. Weiss:
Analgetické účinky thiokolchikosidu u adjuvantní artritidy u laboratorního potkana

V. Masopust, D. Netuka, J. Preis, V. Beneš:
Syndrom karpálního tunelu

V. Masopust, V. Beneš, D. Netuka, B. Pollin, R. Rokyta, L. Stejskal:
Stimulace mozkové kůry v léčbě chronické talamické bolesti

P. Knotek, M. Žalský:
Vizuální analogové škály pro měření bolesti a psychologickou diagnostiku pacientů s chronickou bolestí

J. Raudenská:
Psychologická diagnostika u pacientů s kontinuálním epidurálním analgetickým blokem

HISTORIE BOLESTI

I. Vrba, L. Strouhalová:
19. století (2. část) - 1. část: Anestezie

Z literatury

Recenze

Zprávy

Informace

 

CONTENTS

Editorial

REVIEWS

I. Pekárková, R. Rokyta:
Oxidative Stress and Pain

M.P. Sindou, P. Mertens:
Neurosurgical Management of Neuropathic Pain

ORIGINAL PAPERS

J. Stránský, O. Res, J. Stach:
Atypical Pain in the Orofacial Region and Its Treatment by Local Anaesthesia

J. Mastík, I. Novotná, J. Štoplová, I. Klajblová, I. Rektor:
Sodium Valproate in the Prophylactic Treatment of Migraine

R. Rokyta, A. Yamamotová, M. Weiss:
Analgesic Effect of Thiocolchiloside in Adjuvant Arthritis in Laboratory Rat

V. Masopust, D. Netuka, J. Preis, V. Beneš:
Carpal Tunnel Syndrome

V. Masopust, V. Beneš, D. Netuka, B. Pollin, R. Rokyta, L. Stejskal:
Motor Cortex Stimulation for the Treatment of Chronic Thalamic Pain

P. Knotek, M. Žalský:
Visual Analogue Scales for Measurement of Pain and Psychological Diagnostics of Chronic Pain Patients

J. Raudenská:
Psychological Assessment in Patients with Continual Epidural Analgesic Block

HISTORY OF PAIN

I. Vrba, L. Strouhalová:
19th Century (2nd Part) - 1st Part: Anaesthesia

From the Literature

Review

News

Informations

OBSAH

Editorial

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

J. Mareš, J. Marešová:
Rodiče jako posuzovatelé dětské bolesti

M. Brychta:
Bolest v průběhu onkologického onemocnění

Z. Bystřický:
Paliativní hospicová péče

K. Pavelka, A. Pavelková:
Syndrom bolesti u osteoartrózy - mechanismus vzniku, prevalence a možnosti terapeutické intervence

PŮVODNÍ PRÁCE

V. Masopust, L. Brandejsová, M. Zatloukalová, F. Charvát:
Pooperační epidurální fibróza

J. Málek, S. Benešová, E. Horká:
Nízká dávka ketaminu výrazně zlepšuje analgetický efekt epidurálního morfinu

O. Horáček:
Cervikogenní cefalea jako časný příznak závažné strukturální patologie v zadní jámě lebeční a okolí velkého týlního otvoru

HISTORIE BOLESTI

I. Vrba, L. Strouhalová:
18. století - názory na bolest v době osvícenství

Z literatury

Zprávy

Informace

 

CONTENTS

Editorial

REVIEWS

J. Mareš, J. Marešová:
Parents as Judges of Children's Pain

M. Brychta:
Pain in Cancer Disease

Z. Bystřický:
Palliative Hospice Care

K. Pavelka, A. Pavelková:
Pain Syndrome in Osteoarthritis - Mechanism of Pain, Prevalence and Possibilities of Therapeutical Intervention

ORIGINAL PAPERS

V. Masopust, L. Brandejsová, M. Zatloukalová, F. Charvát:
Postoperative Epidural Fibrosis

J. Málek, S. Benešová, E. Horká:
Low - Dose Ketamine Markedly Improves Analgesia of Epidural Morphine

O. Horáček:
Headache of Cervical Origin as an Early Sign of Serious Pathology in the Region of the Foramen Occipitale Magnum and the Posterior Fossa

HISTORY OF PAIN

I. Vrba, L. Strouhalová:
18th Century - The Wiews on Pain during the Period of Enlightement

From the Literature

News

Informations

OBSAH

Editorial

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

F. Neradilek:
Komplexní regionální bolestivý syndrom: Klasifikace sympatických bolestivých syndromů - algodystrofií

J. Kozák:
Komplexní regionální bolestivý syndrom - diagnostické a terapeutické aspekty

R. Černý:
Neurologický pohled na komplexní regionální bolestivý syndrom (s přehledem diferenciální diagnostiky bolestivých stavů na končetinách

J. Raudenská:
Psychologie chronické bolesti

PŮVODNÍ PRÁCE

H. Fučíková, J. Hovorka, J. Effler, T. Nežádal:
Epilepsie, postiktální a interiktální bolesti hlavy

D. Urgošík, V. Vladyka, J. Vymazal, R. Liščák:
Léčba postherpetické neuralgie trojklaného nervu gama nožem

J. Procházka, J. Steindler:
Syndrom neúspěšné operace páteře - možnosti konzervativní terapie

O. Feldman:
Konzervativní léčba lumbo-ischiadického syndromu

M. Votavová, O. Vyšata, J. Piťha:
Konzervativní léčba bolesti při spondylolistéze

P. Knotek, P. Blahuš, I. Šolcová, M. Žalský:
Standardizovaná česká verze krátké formy dotazníku bolesti McGillovy univerzity

HISTORIE BOLESTI

L. Strouhalová, I. Vrba:
Klasický věk - 17. století

Z literatury

Zprávy

Informace

 

CONTENTS

Editorial

REVIEWS

F. Neradilek:
Complex Regional Pain Syndrome: The New Classification of Sympathetic Pain Syndromes - Algodystrophies

J. Kozák:
Complex Regional Pain Syndrome: Diagnostical and Therapeutical Aspects

R. Černý:
Complex Regional Pain Syndrome: Neurologist's Viewpoint

J. Raudenská:
Psychology of Chronic Pain

ORIGINAL PAPERS

H. Fučíková, J. Hovorka, J. Effler, T. Nežádal:
Epilepsy, Postictal and Interictal Headache

D. Urgošík, V. Vladyka, J. Vymazal, R. Liščák:
The Treatment of Postherpetic Trigeminal Neuralgia with Gamma Knife

J. Procházka, J. Steindler:
Failed Back Surgery Syndrome - Non-Surgical Treatment Syndrom

O. Feldman:
Conservative Treatment of Low-Back Pain

M. Votavová, O. Vyšata, J. Piťha:
Conservative Treatment of the Spondylisthetic's Pain

P. Knotek, P. Blahuš, I. Šolcová, M. Žalský:
Standard Czech Versio n of the Short Form McGill Pain Questionnaire

HISTORY OF PAIN

L. Strouhalová, I. Vrba:
Classical Age - 17th Century

From the Literature

News

Informations

Editorial
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
R. Rokyta:
Bolest a deprese

C. Höschl:
Bolest a deprese

M. Kršiak:
Antidepresiva a bolest

J. Švestka:
Antidepresiva a bolestivá porucha. Jsou analgeticky stejně účinná noradrenergní,
serotonergní a smíšená (noradrenergní + serotonergní) antidepresiva?
M. Horáčková, T. Tošnerová, R. Šafářová, S. Vaňková, J. Herink, M. Znojová, S. Sulková:
Bolest a deprese u multimorbidních starších pacientů s nezvratným selháním ledvin
A. Yamamotová, H. Papežová:
Vnímání bolesti u poruch příjmu potravy
O. Vyšata, L. Spanilá:
Ovlivnění chronických neurogenních bolestí gabapentinem
P. Michálek, J. Dutka:
Blokády sympatiku v léčbě chronické bolesti

PŮVODNÍ PRÁCE
P. Ševčík, D. Čtvrtečková, J. Pavlíková, M. Hakl, M. Pavlík:
Použití ropivakainu při tlumení akutní i chronické bolesti
V. Masopust, L. Brandejsová:
Cystická arachnoiditida - komplikace epidurálního katétru

HISTORIE BOLESTI
L. Strouhalová, I. Vrba:
Z historie bolesti - Bolest a její odraz ve filozofii a farmakologii v antice
Z literatury
Zprávy
Informace

 

CONTENTS
Editorial
REVIEWS
R. Rokyta:
Pain and Depression
C. Höschl:
Pain and Depression
M. Kršiak:
Antidepressants and Pain
J. Švestka:
Antidepressants and Pain Disorder. Have Noradrenergic, Serotonergic and Mixed (Noradrenergic + Serotonergic) Antidepressants the Same Analgesic Efficacy?
M. Horáčková, T. Tošnerová, R. Šafářová, S. Vaňková, J. Herink, M. Znojová, S. Sulková:
Pain and Depression in a Polymorbid Population of Senior Citizens with End-Stage Renal Failure
A. Yamamotová, H. Papežová:
Pain Perception in Eating Disorders
O. Vyšata, L. Spanilá:
The Influence of Chronic Neurogenic Pains with Gabapentin
P. Michálek, J. Dutka:
Sympathetic Blocks in the Chronic Pain Therapy

ORIGINAL PAPERS
P. Ševčík, D. Čtvrtečková, J. Pavlíková, M. Hakl, M. Pavlík:
Ropivacaine in the Control of Acute and Chronic Pain
V. Masopust, L. Brandejsová:
Cystic Arachnoiditis - Complication of the Epidural Catheter

HISTORY OF PAIN
L. Strouhalová, I. Vrba:
History of Pain - Pain and it's Reflection in the Philosophy and Pharmacology in Antical Period
From the Literature
News
Informations

Strana 1 z 3