Tigis

OBSAH ................................................................................................................................... 211

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................................................... 209

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Giardie a jejich výskyt u různých druhů zvířat
Lada Hofmannová .................................................................................................................. 215

Chronická průjmová onemocnění psů a koček,
úloha střevní mikrobioty a dietní management
Eva Štercová, Jana Tšponová ............................................................................................... 223

Vliv virových onemocnění na zdravotní stav populace včelstev
Jana Prodělalová, Eliška Čukanová, Romana Moutelíková,
Martin Kamler, Dalibor Titěra ................................................................................................. 238

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................................................... 249
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org

FOTOGALERIE
Stomatologie ve veterinární medicíně
Michal Čáp ............................................................................................................................ 255

ZPRÁVY

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Vítězem dvanáctého ročníku soutěže veterinárních středních škol
jsou studenti z Boskovic
Petr Majer ............................................................................................................................. 259

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Centrální databáze zvířat Národní sítě záchranných stanic na příkladu
kalouse ušatého Asio otus
Petr Stýblo ............................................................................................................................ 261

ZOO PRAHA
Drobný chirurgický výkon u samce želvy obrovské
(Aldabrachelys gigantea) Tora
Roman Vodička , Robert Novotný ........................................................................................ 265

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Tumory a tumoriformní léze dělohy u pěti fen
František Jelínek .................................................................................................................. 269

REJSTŘÍKY 2018 ................................................................................................................ 278

 

CONTENTS ........................................................................................................................ 211

EDITORIAL
Roman Kvapil ..................................................................................................................... 209

ORIGINAL PAPERS

Giardia and their occurrence in various animal species
Lada Hofmannová .............................................................................................................. 215

Chronic diarrhoeal diseases of dogs
and cats, the role of intestinal microbiota and dietary management
Eva Štercová, Jana Tšponová ........................................................................................... 223

The effect of viral infections on honeybee colony condition
Jana Prodělalová, Eliška Čukanová, Romana Moutelíková,
Martin Kamler, Dalibor Titěra .............................................................................................. 238

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ..................................................................... 249
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org

PHOTOGALERY
Stomatology in veterinary medicine
Michal Čáp ........................................................................................................................... 255

NEWS

HERE INFORMS THE STATE VETERINARY MANAGEMENT
The winners of the twelfth year of the veterinary secondary schools competition
are students from Boskovice
Petr Majer ............................................................................................................................ 259

INFORMATION FROM THE CZECH ASSOCIATION OF THE NATURE
The central animal database of National network rescue stations –
The long-eared owl (Asio otus) as an example
Petr Stýblo ........................................................................................................................... 261

ZOO PRAGUE
The small surgery in male giant tortoise
(Aldabrachelys gigantea) Toro
Roman Vodička , Robert Novotný ....................................................................................... 265

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumours and tumour-like lesions in five bitches
František Jelínek ................................................................................................................. 269

INDEX 2018 ........................................................................................................................ 278

 

Editorial
Jiří Litzman....................................................................................................................1
Program......................................................................................................................3
Abstrakta
Úvodní přednášky.........................................................................................................16
Astma v dětství a dospělosti..........................................................................................16
Autoimunitní choroby....................................................................................................20
Imunopatologie horních cest dýchacích..........................................................................23
Laboratorní metodiky v imunologii..................................................................................26
Sekce sester...............................................................................................................27
Mezioborová spolupráce I..............................................................................................31
Sekce laborantů...........................................................................................................31
Alergenová imunoterapie...............................................................................................34
Mezioborová spolupráce II.............................................................................................36
Diagnostika v alergologii...............................................................................................38
Imunodeficience...........................................................................................................41
Akutní stavy v alergologii...............................................................................................44
Genetika v alergologii a imunologii.................................................................................46
Imunologie reprodukce.................................................................................................48
Léková alergie..............................................................................................................51
Imunologická diagnostika a léčba v onkologii..................................................................53
Imunologická problematika transplantací........................................................................55
Potravinová alergie........................................................................................................57
Imunomodulační léčba..................................................................................................60
Fórum mladých alergologů a imunologů.........................................................................62
Postery......................................................................................................................67
Rejstřík autorů...........................................................................................................89
Pokyny autorům........................................................................................................92

Editorial
Jiří Litzman....................................................................................................................1
Programme.................................................................................................................3
Abstracts
Introductory lectures.....................................................................................................16
Asthma in childhood and adulthood................................................................................16
Autoimmune diseases..................................................................................................20
Immunopathology of the upper respiratory tract...............................................................23
Laboratory methodology in immunology..........................................................................26
Nurses section.............................................................................................................27
Interdisciplinary cooperation I.........................................................................................31
Laboratory technitians section.......................................................................................31
Allergen immunotherapy................................................................................................34
Interdisciplinary cooperation II........................................................................................36
Diagnostic approaches in allergy....................................................................................38
Immunodeficiencies......................................................................................................41
Emergency situations in allergy.....................................................................................44
Genetic principles in allergy and immunology..................................................................46
Reproductive immunology..............................................................................................48
Drug allergy..................................................................................................................51
Immunological diagnostic and treatment in oncology........................................................53
Transplantation immunology..........................................................................................55
Food allergy.................................................................................................................57
Immunomodulatory treatment........................................................................................60
Forum of young allergologists and immunologists............................................................62
Posters.......................................................................................................................67
Index.........................................................................................................................89
Instruction for authors................................................................................................92

 

Obálka č. 3

OBSAH

Editorial
Václav Špičák .................................................................................................................. 1

Co je alergická rýma?
Irena Krčmová ................................................................................................................. 5

Vliv rodiny na léčbu alergických onemocnění dítěte
Tamara Tošnerová ......................................................................................................... 11

Léčba kašle u pacientů s astma bronchiale
Jana Tuková, Petr Koťátko ............................................................................................ 13

Příběhy z naší ambulance
Jarmila Turzíková .......................................................................................................... 16

Podzim přináší problémy s imunitou. Jak tomu předejít?
Zuzana Paračková ......................................................................................................... 21

Kosmetika pro lepší vzhled: přírodní, nebo „chemická“?
Karel Nesměrák ............................................................................................................. 24

Rozhýbat se – to zvládne i po letech každý!
Libuše Smolíková ........................................................................................................... 28

Hovořili s Vámi ............................................................................................................. 31

Křížovka ........................................................................................................................ 32

OBSAH

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................. 145

PŮVODNÍ PRÁCE

Vzestup úmrtnosti na astma v České republice
v letech 2014–2016
Vladimír Vondra, Marek Malý .......................................................................... 150

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Neglutenové proteiny pšeničného zrna v imunopatogenezi
onemocnění zažívacího traktu
Veronika Procházková, Daniel Sánchez,
Stanislava Štěpánová Honzová, Iva Hoffmanová ........................................... 156

Urtikariální vaskulitida v imunologické praxi
Marie Hospodková .......................................................................................... 162

Autoimunitní puchýřnatá onemocnění – současné
možnosti diagnostiky
Kristína Hanušová, Hana Jedličková ............................................................... 170

Primární poruchy fagocytárních funkcí v diferenciální
diagnostice a možnosti laboratorního vyšetření
Karolína Vávrová .............................................................................................. 179

Stanovení autoprotilátek v diagnostice pacientů
s diabetes mellitus 1. typu
Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,
Marta Pechová, Richard Průša ........................................................................ 186

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Použití Enterosgelu v komplexní léčbě atopického ekzému
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Iva Karlová, Zora Poláčková ....................... 193

INFORMACE

Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Dana Šašková .................................................................................................. 199

Přehled akcí na rok 2018 .................................................................................. 201

 

 

CONTENTS

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ..................................................................................... 145

ORIGINAL PAPERS
The asthma mortality increase in the Czech Republic
in 2014–2016
Vladimír Vondra, Marek Malý ............................................................................. 150

REVIEWS

Immunopathogenesis of nongluten wheat grain proteins
in digestive disorders
Veronika Procházková, Daniel Sánchez,
Stanislava Štěpánová Honzová, Iva Hoffmanová .............................................. 156

Urticarial vasculitis at immunologist care
Marie Hospodková .............................................................................................. 162

Autoimmune blistering diseases – current possibilities
in diagnostics
Kristína Hanušová, Hana Jedličková ...................................................................170

Primary disorders of phagocytosis – differential diagnosis
and laboratory diagnostics
Karolína Vávrová ................................................................................................ 179

Laboratory diagnostics of autoantibodies in patients
with diabetes mellitus type 1
Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,
Marta Pechová, Richard Průša ........................................................................... 186

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Use of Enterosgel in complex treatment of atopic eczema
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Iva Karlová, Zora Poláčková ...........................193

INFORMATION

Medical spa – Spa Kynžvart
Dana Šašková...................................................................................................... 199

Future events 2018 .............................................................................................. 201

 

Editorial................................................................................................................105
Diabetologie
Gestační diabetes mellitus
Kateřina Andělová, Kateřina Anderlová, Jan Bláha, Daniela Čechurová,
Miloš Černý, Vladimír Dvořák, Zuzana Kokrdová, Hana Krejčí, Vratislav Krejčí,
Marek Ľubušký, Antonín Pařízek, Martin Procházka, Patrik Šimják
Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické,
diabetologické a neonatologické péče 2017........................................................113
Hana Krejčí
Doporučený postup pro screening a péči o gestační diabetes –
komentáře a praktické aspekty............................................................................122
Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Antonín Pařízek, Petra Pařízková,
Vratislav Krejčí, Martin Haluzík, Patrik Šimják
Jak probíhá současný screening těhotenské cukrovky?
Výsledky dotazníkové studie................................................................................131
Patrik Šimják, Vratislav Krejčí, Antonín Pařízek
Gestační diabetes mellitus z pohledu porodníka..................................................136
Kateřina Štechová
Dítě diabetické matky – nové poznatky
o dopadu diabetu a dalších metabolických poruch matky na její dítě...................138
Endokrinologie
Lucie Kolátorová, Jana Vítků, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Endokrinní disruptory............................................................................................142
Zprávy...................................................................................................................155
Předplatné časopisů..............................................................................................162
Pokyny autorům....................................................................................................164

 

Editorial................................................................................................................105
Diabetology
Gestational diabetes mellitus
Kateřina Andělová, Kateřina Anderlová, Jan Bláha, Daniela Čechurová,
Miloš Černý, Vladimír Dvořák, Zuzana Kokrdová, Hana Krejčí, Vratislav Krejčí,
Marek Ľubušký, Antonín Pařízek, Martin Procházka, Patrik Šimják
Guidelines for screening, gynecological, perinatal,
diabetic and neonatological care 2017.....................................................................113
Hana Krejčí
Guidelines for screening and care of gestational diabetes –
comments and practical aspects.............................................................................122
Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Antonín Pařízek, Petra Pařízková,
Vratislav Krejčí, Martin Haluzík, Patrik Šimják
How is screening for gestational diabetes currently performed?
The results of the patient survey...............................................................................131
Patrik Šimják, Vratislav Krejčí, Antonín Pařízek
Gestational diabetes mellitus from the perspective of the obstetrician.....................136
Kateřina Štechová
A child of the diabetic mother – new findings on the impact
of diabetes and other metabolic disorders of the mother on her child......................138
Endocrinology
Lucie Kolátorová, Jana Vítků, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Endocrine disruptors.................................................................................................142
News.........................................................................................................................155
Jurnal subscription....................................................................................................162
Instruction for authors................................................................................................164

EDITORIAL .....................................................................................................107

OBSAH ...........................................................................................................109

PŮVODNÍ PRÁCE
Eva Kozáková, Marek Havlík, David Tomeček, Jaroslav Hlinka, Jiří Horáček
Neuronální koreláty spontánního vstupu informace do proudu vědomí:
nemyslete na bílého medvěda ........................................................................ 111

Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů
s Huntingtonovou nemocí – hodnoticí nástroje ................................................118

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Miloslava Raisová, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jana Maliňáková
Aktuální stav invalidity z příčin duševních onemocnění v České republice
a zmapování vývoje od roku 2010 .................................................................. 124

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Šalvěj lékařská (salvia officinalis l.) a Šalvěj červenokořenná
(salvia miltiorrhiza bunge): neuroprotektivní a prokognitivní účinky .............. 132

VZDĚLÁVÁNÍ

Lucie Bankovská Motlová, Karolina Dvorská, Pavel Trančík
Rodinná psychoedukace v psychiatrii ............................................................ 139

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust
Augmentace klozapinu aripiprazolem u nemocných schizofrenií ................. 147

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Farmakoterapie negativních příznaků schizofrenie ...................................... 151

ZPRÁVY ........................................................................................................ 161

DOPISY, OHLASY, DISKUSE ....................................................................... 163

 

 

EDITORIAL ................................................................................................... 107
CONTENTS .................................................................................................. 109

ORIGINAL PAPERS

Eva Kozáková, Marek Havlík, David Tomeček, Jaroslav Hlinka, Jiří Horáček
Neuronal correlates of entry of spontaneous thought into the stream
of consciousness: Don’t think about the white bear ...................................... 111

Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
The assessment of quality of life and functional status in patients
with Huntington’s disease – assessment tools ............................................. 118

REVIEWS

Miloslava Raisová, Marek Preiss, Tereza Příhodová, Jana Maliňáková
Current state of disability pensions from the mental
health indication in the Czech Republic and the mapping
of its development since 2010 ..................................................................... 124

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Salvia officinalis L. and Salvia miltiorrhiza Bunge:
neuroprotective and procognitive effect ...................................................... 132

CME
Lucie Bankovská Motlová, Karolina Dvorská, Pavel Trančík
Family psychoeducation in psychiatry ........................................................ 139

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Jiří Masopust
Aripiprazole augmentantion of clozapine
in schizophrenia patients .............................................................................147

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Treatment of negative symptoms in schizophrenia ..................................... 151

COMMUNICATIONS ................................................................................... 161

CORRESPONDENCE ................................................................................. 163

 

Editorial
Roman Kvapil..............................................................................................129
Původní články
Diabetes mellitus u morčat – sporadické, nebo přehlížené onemocnění?
Lada Hofmannová........................................................................................135
Výživa psů a koček při nežádoucích reakcích na krmivo
Eva Štercová, Jana Krejcarová......................................................................143
Překladové články
Terapie kryptorchismu u psa – chirurgické možnosti
Xavier Levy..................................................................................................157
Abstrakta ze zahraničních časopisů.............................................................163
Reproduktion in Domestic Animals, Veterinary Ophtalmology,
Veterinary Dermatology, doi.org, Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery, Vet Comp Oncol,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Vet Dermatol,
Reprod Dom Anim, Vet Radiol Ultrasound, Journal of Veterinary Cardiology.
Fotogalerie
Patologický růst zubů u drobných savců
Pavla Holá..................................................................................................178
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Rok afrického moru prasat na území České republiky
Petr Majer, Petr Vorlíček..............................................................................185
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Plazi, obojživelníci a savci přijímaní do záchranných stanic v letech 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................186
Zoo Praha
Hrabáč kapský (Orycteropus afer)
Roman Vodička..........................................................................................193
Klinicko-patologické kasuistiky
Glandulárně-cystická hyperplazie a adenokarcinom endometria u samice králíka
František Jelínek, Vilma Hypská...................................................................199
Předplatné časopisů....................................................................................207
Pokyny autorům..........................................................................................208

 

Editorial
Roman Kvapil..............................................................................................129
Original papers
Diabetes mellitus in guinea pigs – sporadic or marginalized disease?
Lada Hofmannová........................................................................................135
Nutrition of dogs and cats in adverse food reactions
Eva Štercová, Jana Krejcarová......................................................................143
Translated articles
Therapy of cryptorchidism in dog – surgical options
Xavier Levy..................................................................................................157
Abstracts from foreign journals.....................................................................163
Reproduktion in Domestic Animals, Veterinary Ophtalmology,
Veterinary Dermatology, doi.org, Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery, Vet Comp Oncol,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Vet Dermatol,
Reprod Dom Anim, Vet Radiol Ultrasound, Journal of Veterinary Cardiology.
Photogalery
Pathological growth of teeth in small mammals
Pavla Holá..................................................................................................178
News
Here informs the State veterinary management
The year of African swine fever in Czech Republic territory
Petr Majer, Petr Vorlíček.............................................................................185
Information from the Czech Association of the nature
Reptiles, amphibians and mammals adopted
in rescue stations in years 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................186
Zoo Prague
Aardvark (Orycteropus afer)
Roman Vodička..........................................................................................193
Clinicopathological case reports
Cystic endometrial hyperplasia and adenocarcinoma
of the endometrium in a rabbit female
František Jelínek, Vilma Hypská..................................................................199
journal subscription.....................................................................................207
instruction for authors..................................................................................208

Editorial..........................................................................................................................1
Přehledné články
Kratochvílová H., Cinkajzlová A., Lacinová Z., Haluzík M.
Tuková tkáň, zánět a metabolické komplikace obezity.........................................................4
Endlicher R., Drahota Z., Stejskalová M., Kalous M., Ryba L., Rychtrmoc D., Červinková Z.
Mitochondriální pór přechodné propustnosti a jeho podíl na rozvoji patologických procesů.... 13
Ošťádal B.
Význam Jana Evangelisty Purkyně pro rozvoj fyziologie kardiovaskulárního systému............22
Zprávy z České fyziologické společnosti J. E. Purkyně................................................24
Zprávy..........................................................................................................................29

 

Editorial...........................................................................................................................1
Reviews
Kratochvílová H., Cinkajzlová A., Lacinová Z., Haluzík M.
Adipose tissue, inflammation and metabolic complications of obesity....................................4
Endlicher R., Drahota Z., Stejskalová M., Kalous M., Ryba L., Rychtrmoc D., Červinková Z.
Mitochondrial permeability transition pore and its role
in development of pathological processes...........................................................................13
Ošťádal B.
The importance of Jan Evangelista Purkyne for the development of cardiovascular physiology. 22
Reports from the Czech Physiological Society..............................................................24
News.............................................................................................................................29

 

Editorial............................................................................................................41
Přehledné články
„Revival“ domácí hemodialýzy
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič..............................................46
Integrace podpůrné péče do standardní péče o nefrologické pacienty
Barbora Szonowská.............................................................................................56
Péče o těhotné s nefropatiemi z pohledu porodníka
Michal Koucký....................................................................................................64
Těhotenství u nemocných s chronickým onemocněním ledvin a na dialýze
Silvie Rajnochová Bloudíčková...............................................................................68
Rozhovor...........................................................................................................73
Předplatné.........................................................................................................75
Pokyny autorům................................................................................................76

 

 

Editorial.............................................................................................................41
Reviews
„Revival“ of home hemodialysis
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič..............................................46
Integration of renal supportive care into standard nephrology care
Barbora Szonowská.............................................................................................56
Obstetric care for pregnant women with nephropathy
Michal Koucký....................................................................................................64
Pregnancy in chronic kidney disease and dialysis patients
Silvie Rajnochová Bloudíčková..............................................................................68
Interview..........................................................................................................73
Journal subscription.........................................................................................75
Instructions for authors.....................................................................................76

 

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................41
Přehledné články
Milan Bayer
Bolesti u dětí v souvislosti s růstem...............................................................................46
Petr Prášil, Tomáš Gabrhelík, Josef Srovnal, Lubomír Večeřa, Emil Berta
Vliv opioidů na diseminaci nádorové choroby po chirurgickém výkonu...............................52
Původní práce
David Krahulík, Miroslav Vaverka, Lumír Hrabálek, Martin Hampl
Mikrovaskulární dekomprese v terapii neuralgie n. trigeminus............................................59
Jan Procházka
Účinek pregabalinu na neuropatickou složku bolesti u chronických bolestí zad..................65
Marek Hakl, Radovan Hřib
Novinky v analgetické léčbě se zaměřením na léčebné konopí..........................................70
Předplatné...................................................................................................................74
Pokyny autorům..........................................................................................................75
Informace....................................................................................................................76

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................41
Reviews
Milan Bayer
Pains in children in connection with growth.....................................................................46
Petr Prášil, Tomáš Gabrhelík, Josef Srovnal, Lubomír Večeřa, Emil Berta
Opioid influence on cancer dissemination after surgery.....................................................52
Original papers
David Krahulík, Miroslav Vaverka, Lumír Hrabálek, Martin Hampl
Microvascular decompression in treatment of trigeminal neuralgia.....................................59
Jan Procházka
Effect of pregabalin on neuropathic pain in patients with chronic low back pain..................65
Marek Hakl, Radovan Hřib
The new inovation of analgesic drugs with focus to cannabis............................................70
Journal subscription.....................................................................................................74
Instruction for authors..................................................................................................75
Information..................................................................................................................76