Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

EDITORIAL ............................................................................................................... 1
JUBILEA ROKU 2006 ............................................................................................. 6
PŮVODNÍ PRÁCE
E. Pařízková, P. Rozsíval , B. Vokurková, C. Andrýs, B. Buriánková
Povrchové aktivační znaky a humorální faktory v pupečníkové krvi
novorozenců s rizikem časné infekce
. ................................................................. 8
M. Havranová, I. Šetinová, S. Honzová
Měření aktivace bazofilů – CD63 nebo CD203c?
............................................. 11
V. Gutová, M. Liška
Atopický ekzém a specifické IgE protilátky proti stafylokokovým
enterotoxinům u dětí
............................................................................................. 16
C. Andrýs, M. Kačírková, M. Kasl, J. Křikavová, J. Kotasová, I. Lesná,
A. Mravcová, L. Pennigrová, M. Petráš, T. Sýkora, V. Štruplová, L. Tamele,
I. Vondráková
Účinnost a bezpečnost alergenové imunoterapie
............................................. 23
M. Liška, V. Gutová, I. Malkusová, J. Hanzlíková, P. Panzner
Statistické zhodnocení souboru pacientů léčených SIT
.................................... 32
B. Král, I. Krčmová, V. Sedlák, J. Chládková, T. Chyba
Výsledky hodnocení kontroly astmatu na čtyřech specializovaných
ambulancích Fakultní nemocnice v Hradci Králové – pilotní studie
................ 39
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Šedivá
Poruchy regulace zánětu a periodické horečky
.................................................. 48
O.Viklický
Chronická transplantační nefropatie
.................................................................. 54
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Návrh standardu domácí imunoglobulinové léčby ........................................... 61
KAZUISTIKY
G. Ondrejka, M. Bučeková, M. Janíková, A. Ondrejková
Pľucné komplikácie primárnych protilátkových imunodefictov
..................... 63
I. Richterová
Inhalační terapie u mentálně retardovaných astmatiků
.................................. 70
KONGRESY, KONFERENCE
VII. Beskydské alergologické a imunologické dny ............................................ 72
Probiotika ........................................................................................................ 72
Antileukotrieny v léčbě a prevenci virových exacerbací astmatu ........... 72
Sledování biochemických ukazatelů zánětu ve vydechovaném
vzduchu u dětí s průduškovým astmatem: praktické zkušenosti ........... 73
Jaké diagnostické možnosti nabízí sledování biochemických látek
ve vydechovaném vzduchu .......................................................................... 73
Sympozium Na Homolce
Neinvazivní vyšetřování dolních dýchacích cest ...................................... 74
D. Jílek
11. mezinárodní kongres o antifosfolipidových protilátkách ......................... 75
INFORMACE
ČSAKI – přehled akcí roku 2006 ........................................................................ 77
23. pracovní imunologická konference (PIK) ................................................... 80
IPVZ – Subkatedra alergologie a klinické imunologie,
přehled výukových akcí ........................................................................................ 82
Konference EFA-ČIPA .......................................................................................... 83
RŮZNÉ
SÚKL – Informace o Tamiflu .............................................................................. 84
Tradice edukačních kurzů na Janově pokračuje ............................................... 84
Sepsa a Česko-Slovenské Fórum pre sepsu ........................................................ 85

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................. 1
JUBILEAS 2006 ......................................................................................................... 6
ORIGINAL PAPERS
E. Pařízková, P. Rozsíval , B. Vokurková, C. Andrýs, B. Buriánková
Surface activation leukocyte markers and humoral factors in cord blood
of newborns at risk of early infection
................................................................. 8
M. Havranová, I. Šetinová, S. Honzová
The measurement of the basophil activation – CD63 or CD203c?
................ 11
V. Gutová, M. Liška
Atopic eczema and specific IgE antibodies to Staphylococcal
enterotoxins in children
........................................................................................ 16
C. Andrýs, M. Kačírková, M. Kasl, J. Křikavová, J. Kotasová, I. Lesná,
A. Mravcová, L. Pennigrová, M. Petráš, T. Sýkora, V. Štruplová, L. Tamele,
I. Vondráková
Efficacy and Safety of Sublingual or Oral Immunotherapy with
Standardized Allergen Extract H-AL per os. (Pollens)
................................... 23
M. Liška, V. Gutová, I. Malkusová, J. Hanzlíková, P. Panzner
Statistical evaluation of group of patiens treated with alergen-specific
immunotherapy (SIT) at our department in 1991–2003
. ................................. 32
B. Král, I. Krčmová, V. Sedlák, J. Chládková, T. Chyba
The results of asthma control assessment at four specialised surgeries
at University hospital Hradec Králové – a pilot study
..................................... 39
REVIEWS
A. Šedivá
Autoinflammatory syndromes and periodic fevers
.......................................... 48
O.Viklický
Chronic nephropaty transplantation– the new view at the old thema
.......... 54
FARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Proposal of protocol of home immunoglobulin treatment in patients
with antibody deficiency
....................................................................................... 61
CASE REPORT
G. Ondrejka, M. Bučeková, M. Janíková, A. Ondrejková
Pulmonary Complications of Primary Antibody
Immunodeficiency Diseases
................................................................................. 63
I. Richterová
Inhaled therapy of mental retarded patients with asthma
................................ 73
CONGRESESS, CONFERENCIES ......................................................................... 72
INFORMATION, NEWS .......................................................................................... 77
VARIA .......................................................................................................................... 84

EDITORIAL ............................................................................................................................... 1
Cais O., Vyklický L.:
Molekulární a systémové účinky neurosteroidů
. ...................................................................... 8
Šťastný F., Kozmiková I., Klaschka J., Peková S., Tejkalová H., Vrajová M.:
Exprese NR1 podjednotky NMDA receptoru v animálním modelu
schizofrenie
. ......................................................................................................................... 12
Páleníček T., Bubeníková-Valešová V., Horáček J., Vrajová M., Novák T.:
Účinky selektivního antagonisty serotoninového 5-HT2C receptoru
SB242084 na lokomoci potkana v animálních modelech psychóz
. ......................................... 16
Tejkalová H., Jelínek F., Klaschka J., Koukolík F., Matěj R., Šťastný F.:
Neonatální imunitní podnìt a psychóze podobné chování
u dospělého potkana.
........................................................................................................ 21
Vaculín Š., Franìk M., Tejkalová H., Yamamotová A.:
Vliv neonatální aplikace lipopolysacharidu na rozvoj neuropatické
bolesti v dospělosti.
............................................................................................................ 27
Valeš K., Bubeníková-Valešová V., Stuchlík A.:
Vliv dopaminových D1-like receptorů na kognitivní funkce
. ..................................................... 30
Vlček K., Laczó J., Vajnerová O., Ort M., Kalina M., Blahna K.,
Vyhnálek M., Hort J.:
Testy prostorové navigace a episodické paměti ve screeningu demence
. ................................... 35
Krištofiková Z., Ort M., Helešic V., Bureš J., Řípová D.:
Azid sodný a animální modely Alzheimerovy nemoci. Část I – chronická
subkutánní aplikace mladým zvířatům, behaviorální testy a biochemická
analýza mozku mladých zvíøat
. ...................................................................................... 39
Kukal J., Bartoš A., Řípová D.:
Radiální přístup ke 3D magneticko-rezonanèní morfologii mozku
při klasifikaci Alzheimerovy nemoci
. ................................................................................... 43
Bareš M., Kopeček M.:
Rezistentní deprese – úvod do definice a klasifikace
. ........................................................ 45
Preiss M., Dušánková E., Šóš P., Kučerová H., Štěpánková H.,
Hendrychová Y., Strunzová V.:
Variabilita výkonu u pacientů s depresivní poruchou bìhem
hospitalizace a v období remise
. ..................................................................................... 50
Kopeček M., Brunovský M., Novák T., Tišlerová B., Horáček J., Höschl C.:
Efekt mozečkové repetitivní transkraniální magnetické stimulace
na elektrickou aktivitu mozku detekovanou nízko-rozlišovací
elektromagnetickou tomografií.
.................................................................................... 54
Novák T., Stopková P., Fridrichová H.:
Registr klinických dat pacientù s bipolární afektivní poruchou
. ............................................ 60
Čermák J., Mohr P., Španiel F.:
Lateralizace CNS a schizofrenie.
.................................................................................... 63
Holub D., Motlová L., Rodriguez M., Dragomirecká E., Preiss M., Čermák J.,
Ungrmanová M., Nechutná R., Kaňková Š.:
Postnatální latentní toxoplazmóza u schizofrenie:
Kognitivní a psychopatologické koreláty
. .......................................................................... 66
Brunovský M., Bareš M., Kopeček M., Stopková P., Novák T., Krajča V.,
Závěšická L., Tišlerová B., Šóš P.:
Změny EEG tomografie (LORETA) u pacientů s farmakorezistentní
depresí po 1 a 4 týdnech léèby v závislosti na klinické odpovìdi.
............................................ 71
Škrdlantová L., Horáček J., Dockery C.:
Vliv transkraniální magnetické stimulace (TMS) na paměť
. ....................................................... 80
Praško J., Bareš M., Horáček J., Kopeček M., Novák T., Pašková B., Tišlerová B.,
Vašková K., Záleský R.:
rTMS u obsedantnì kompulzivní poruchy neodpovídající na SSRI
. ................................................... 89

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
Cais O., Vyklický L.:
Molecular and system action of neurosteroids.
.......................................................................... 8
Šťastný F., Kozmiková I., Klaschka J., Peková S., Tejkalová H., Vrajová M.:
Expression of NR1 subunit of NMDA receptor in animal model
of schizophrenia
. ................................................................................................................ 12
Páleníček T., Bubeníková-Valešová V., Horáček J., Vrajová M., Novák T.:
The effects of selective antagonist of serotonin 5-HT2C receptor SB242084
on rat's locomotion in animal models of psychoses
. .......................................................... 16
Tejkalová H., Jelínek F., Klaschka J., Koukolík F., Matìj R., Šśastný F.:
Neonatal immune stimulation and psychosis-like behaviour in adult rats.
.............................. 21
Vaculín Š., Franěk M., Tejkalová H., Yamamotová A.:
Effect of neonatal application of lipopolysaccharide on neuropathic pain
development in adult rats.
............................................................................................... 27
Valeš K., Bubeníková-Valešová V., Stuchlík A.:
The impact of dopamine D1-like receptors on cognitive functions
. ........................................ 30
Vlček K., Laczó J., Vajnerová O., Ort M., Kalina M., Blahna K.,
Vyhnálek M., Hort J.:
Spatial navigation and episodic-memory tests in screening of dementia.
................................. 35
Krištofiková Z., Ort M., Helešic V., Bureš J., Řípová D.:
Sodium azide and animal models of Alzheimer disease. Part I –
Chronic subcutaneous application to young rats, behavioral tests
and biochemical brain analysis of young animals
. ................................................................. 39
Kukal J., Bartoš A., Řípová D.:
Radial approach to 3D magnetic resonance morphology of brain
in Alzheimer disease classification
. ..................................................................................... 43
Bareš M., Kopeček M.:
The treatmentresistant depression – introduction to definition
and classification
. .............................................................................................................. 45
Preiss M., Dušánková E., Šóš P., Kučerová H., Štěpánková H.,
Hendrychová Y., Strunzová V.:
Performance variability in patients with depressive disorder
during hospitalization and in remission
. ................................................................................ 50
Kopeček M., Brunovský M., Novák T., Tišlerová B., Horáèek J., Höschl C.:
The effect of cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation
on electrical brain activity detected by low resolution electromagnetic tomography
. ................ 54
Novák T., Stopková P., Fridrichová H.:
Bipolar disorder case registry
. ........................................................................................... 60
Čermák J., Mohr P., Španiel F.:
Cerebral lateralization and schizophrenia
. .......................................................................... 63
Holub D., Motlová L., Rodriguez M., Dragomirecká E., Preiss M., Čermák J.,
Ungrmanová M., Nechutná R., Kaňková Š.:
Postnatal latent toxoplasmosis in schizophrenia:
Cognitive and psychopathological correlates
. ...................................................................... 66
Brunovský M., Bareš M., Kopeček M., Stopková P., Novák T., Krajča V.,
Závěšická L., Tišlerová B., Šóš P.:
The response-specific changes in EEG tomography (LORETA)
after 1 and 4 weeks of treatment in patients with drug-resistant depression.
.......................... 71
Škrdlantová L., Horáèek J., Dockery C.:
The influence of transcranial magnetic stimulation (TMS) on memory.
.................................. 80
Praško J., Bareš M., Horáček J., Kopeček M., Novák T., Pašková B.,
Tišlerová B., Vašková K., Záleský R.:
rTMS in obsessive compulsive disorder non-responding to SSRIs
. ........................................ 89

EDITORIAL .............................................................................................. 1
OBSAH ........................................................................................................ 2
BOLEST U MALÝCH ZVÍŘAT
II. VYŠETŘENÍ BOLESTI
Š. Vaculín
......................................................................................................... 3
AVIÁRNÍ INFLUENZA
G. Smělá
.......................................................................................................... 7
DISLOKACE ČOČKY A MOŽNÉ KOMPLIKACE
V DŮSLEDKU POZDNÍ DIAGNOSTIKY
P. Trnková
..................................................................................................... 12
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISÙ .............................. 18


CONTENTS

EDITORIAL ...............................................................................1
CONTENTS .................................................................................2
PAIN IN SMALL ANIMALS
II. PAIN ASSESSMENT
Š. Vaculín
..........................................................................................................3
AVIAN INFLUENZA
G. Smělá
...........................................................................................................7
LENS DISLOCATION AND ITS COMPLICATIONS
DUE TO LATE DIAGNOSIS
P. Trnková
..................................................................................................... 12
FROM THE LITERATURE .......................................................18

Editorial ...............................................................................................................................73
Přehledné články
Transjugulární biopsie ledvin po 15ti letech.
I. Rychlík
.................................................................................................................................80
Bartterův a Gitelmanův syndrom  příčiny vrozené hypokalemické metabolické alkalózy
J. Reiterová, R. Ryšavá, M. Merta
...........................................................................................86
Jak se mění peritoneální membrána při peritoneální dialýze?
J. Fialová, M. Merta, V. Tesař
..................................................................................................92
Zprávy z kongresů
22. Výroční konference Mezinárodní společnosti
pro ošetřování krve (ISBP), Londýn 3.–5. září 2004
P. Zemanová
....................................................................................................................... 97
31. Kongres Evropské společnosti pro umělé orgány (ESAO)
J. Wirth
............................................................................................................................. 100

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................................ 73
Review articlesTransjugular renal biopsy after 15 years
I. Rychlík
..............................................................................................................................80
Bartter's and Gitelman's Syndromes of the causes of hereditary
hypokalemic metabolic alkalosis
J. Reiterová, R. Ryšavá, M. Merta
........................................................................................86
Changes in the peritoneal during peritoneal dialysis?
J. Fialová, M. Merta, V. Tesař
.............................................................................................92

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
Šťastný F., Skuba-Kozmíková I., Peková S., Balcar V.J., Höschl C.:
Stavba a funkce NMDA receptoru u schizofrenie:
Od animálních modelů k pacientovi
...................................................................... 7
Klenerová V., Hynie S.:
Strukturálně funkční změny u stresu a poruch chování
.......................... 17
Brunovský M.:
Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography
(LORETA) – pokrok ve funkèní morfologii
................................................. 24
Pokorný J., Marešová D., Mourek J., Trojan S.:
Neuronální okruhy hippocampu a jejich vztah
k paměťovým funkcím
...................................................................................... 28
Langmeier M., Marešová D., Mourek J., Trojan S.:
Amygdala (morfologie, funkce, klinika)
....................................................... 32
Komárek V, Zedka M.:
Funkční a vývojová neuroanatomie limbického systému
........................ 35
Syková E.:
Extracelulární prostor jako mikroprostøedí nervových
bunìk a komunikační kanál
........................................................................... 38
Růžička E.:
Role bazálních ganglií pøi øízení hybnosti a psychiky člověka
..................... 44
Rokyta R.:
Neuroanatomie bolesti
...................................................................................... 46
Zumrová A., Křepelová A.:
Nové pohledy na mozeček
................................................................................ 50
Masopust J.:
Psychopatologie u mozkových nádorů
......................................................... 54
Vinař O.:
Ženský a mužský mozek
................................................................................... 58

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................... 1
Šťastný F., Skuba-Kozmíková I., Peková S., Balcar V.J., Höschl C.:
Composition and function of NMDA receptor in schizophrenia:
from animal models to a patient
.............................................................................. 7
Klenerová V., Hynie S.:
Structural and functional changes after stress
and in behavioral disorders
.............................................................................. 17
Brunovský M.:
Low resolution brain electromagnetic tomography (LORETA) –
– advance in functional morphology
............................................................. 24
Pokorný J., Marešová D., Mourek J., Trojan S.:
Hippocampal neuronal circuits and their role
in memory functions
......................................................................................... 28
Langmeier M., Marešová D., Mourek J., Trojan S.:
Amygdala (structure, function, clinic)
.......................................................... 32
Komárek V, Zedka M.:
Functional and developmental neuroanatomy of limbic system
.......... 35
Syková E.:
The extracellular space as the microenvironment of nerve cells
and a communication channel
...................................................................... 38
Růžička E.:
Role of the basal ganglia in motor control and behavioral regulation
....................... 44
Rokyta R.:
Neuroanatomy of the pain perception
.......................................................... 46
Zumrová A., Křepelová A.:
New views of cerebellum
................................................................................... 50
Masopust J.:
Mental symptoms in brain tumors
................................................................ 54
Vinař O.:
Male and Female brain
..................................................................................... 58

Editorial ...................................................................................................1

Obsah .....................................................................................................5

Program ................................................................................................. 8

Abstrakta

Cvrček P.:
Bolest a vědomí (anatomické a funkční poznámky) .....................................14
Čumlivski R., Redl G.:
Problémy v léčení pooperační bolesti invazivními
analgetickými technikami ........................................................................14
Doležal T.:
Postavení pregabalinu v terapii neuropatické bolesti....................................16
Doležil D., Mrázková M., Ježková I.:
Bolesti hlavy z nadužívání analgetik a ergotaminových preparátů .................16
Doležil D., Mrázková I., Ježková I., Zapletalová O., Hradílek P.:
Headache in Multiple Sclerosis – pilot study .............................................16
Dvorák M., Gurčík L., Horný V., Gernáth ¼., Hlubeková A.,
Tomášová A., Frimmelová P.:
Kortikosteroidy áno alebo nie v liečbe koreňových syndrómov ....................16
Hakl M., Hřib R, Ševčík P.:
Subarachnoidální aplikace baclofenu v léčbě míšní spasticity ......................17
Haklová O., Hakl L., Roubalová J., Moráňová K.:
Transformovaná migréna .........................................................................17
Hasárová D.:
Špecifiká regionálnych postupov u geriatrického pacienta ..........................18
Hrazdilová O., Šerý O., Pitelová R., Ševčík P.:
Vztah mezi M235T polymorfizmem pro angiotenzinogen (AGT)
a inzerčním/delečním (I/D) polymorfizmem pro angiotenzin-konvertující
enzym (ACE) a vnímáním akutní bolesti ..................................................18
Ježková I., Mrázková M., Doležil D.:
Migréna a cévní onemocnění mozku ........................................................19
Kotas R.:
Bolesti hlavy ve vyšším věku ...................................................................19
Kozák J., Petrová N., Vrba I.:
Neuropatická bolest horních končetin a neurostimulace ...........................20

Lejčko J.:
Fantomová bolest – opomíjený syndrom? .............................................. 20
Marková J.:
Komorbidita migrény: migréna a deprese ............................................... 22
Masopust V., Netuka D., Vrabec M.:
Malá zadní jáma – příčina neuralgie trigeminu? ..................................... 22
Mastík J., Novotná I.:
Migraeflux v akutní léčbě migrény .......................................................... 23
Mastík J., Marková J., Doležil D., Dočekal P.:
Sledování dlouhodobé účinnosti a snášenlivosti eletriptanu
v akutní léčbě migrény .......................................................................... 23
Niedermayerová I., Kadaňka Z.:
Bolesti hlavy a neléčená deprese .......................................................... 25
Opavský J.:
Migréna a tenzní bolesti hlavy a zvýšená nervosvalová dráždivost ............. 25
Procházka J.:
Možnosti ovlivnění periferních neuropatií pomocí plášťových blokád .......... 26
Rokyta R.:
Patofyziologie neuropatické bolesti ....................................................... 26
Ryšavá M., Poul J.:
Úloha algeziologa v léčbě muskuloskeletálních bolestí u dětí ..................... 26
Ševčík P., Hakl M., Hřib R.:
Transdermální fentanyl v léčbě chronické bolesti
u závažných osteoartróz ...................................................................... 27
Ungerová E.:
Migrenózní bolest hlavy na podkladì metabolické rozlady
u dysfunkce žlučníku .......................................................................... 28
Vondráčková D.:
Myoklonus – nežádoucí efekt spinálně podávaného morfinu,
spasmus a bolest u RS ...................................................................... 28
Vrba I., Kozák J.:
Možnosti léčby neuropatických bolestí invazivními přístupy ................... 28
Waberžinek G., Procházková H.:
Raskinova kúra v léčbě chronických denních bolestí hlavy ....................... 30

EDITORIAL ............................................................................................................................................... 201
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Bareš, M. Brunovský, M. Kopeček, P. Stopková, T. Novák, J. Kožený, J. Čermák,
P. Šoš, C. Höschl
EEG v predikci odpovědi na antidepresiva u pacientů
s depresivní poruchou: přehled a rozšířená pilotní data.
............................................. 205
M. Kopeček, A. Kuncová
Efekt nácviku testu generování slov a testování alternativní verze.
Pilotní studie
. .......................................................................................................................... 211
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
R. Malý, J. Masopust, K. Konupčíková
Stanovení rizika a možnosti prevence žilní tromboembolické nemoci
u psychiatrických nemocných.
........................................................................................... 216
A. Strunecká, L. Janský
Hibernace a sezónní afektivní porucha
. ............................................................................ 220
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Patočka
Lecozotan – nový přístup k terapii demencí.
.................................................................. 224
VZDĚLÁVÁNÍ
J. Masopust, I. Tůma
Sledování bezpečnosti při dlouhodobé léčbě antipsychotiky.
.................................... 226
PSYCHOTERAPIE
V. Howson
Dítě bez hračky
. ....................................................................................................................... 233
MOZEK - FUNKČNÌ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
J. Čermák, R. Kawaciuková, P. Mohr, J. Tintěra, F. Španiel, R. Kučera,
J. Vymazal, J. Horáček
Chronické sluchové halucinace a supratentoriální temporální
arachnoidální cysta. Kazuistická studie
. .......................................................................... 237
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
J. Lukavský, M. Preiss: Měření klinicky významné zmìny
(od souborů k jednotlivcům)
. ............................................................................................. 241
M. A. Hussain: Bojkot psychiatrické léčby v arabské kultuře
. ..................................... 245
K. Nešpor: Proč v ČR poprvé od listopadu 1989
klesla spotřeba alkoholu?
..................................................................................................... 246
ZPRÁVY
M. Klírová: Recidiva tìžké deprese v tìhotenství u žen podstupujících
nebo pøerušivších léèbu antidepresivy.
............................................................................. 247
K. Nešpor: Co nového v prevenci škod zpùsobených alkoholem, tabákem
a jinými látkami u dìtí a dospívajcích.
.............................................................................. 248
E. Králíková: Co nás stojí pasivní kouøení?
........................................................................ 249
C. Höschl: 25. kongres CINP, 9.-13. 7. 2006, Chicago, USA
............................................. 251
J. Pečeňák: 159. výročný kongres Americkej psychiatrickej asociácie (APA)
20.-25. 5. 2006, Toronto, Kanada
......................................................................................... 252
J. Švestka: Kalendář kongresů
............................................................................................... 255
Přečetli jsme za Vás .............................................................................................................. 257
NOVÉ KNIHY ....................................................................................................................... 260

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 201
ORIGINAL PAPERS
M. Bareš, M. Brunovský, M. Kopeèek, P. Stopková, T. Novák, J. Kožený, J. Čermák,
P. Šoš, C. Höschl
EEG in prediction of antidepressant response in patients with depressive
disorder: Review and extended pilot data.
........................................................................ 205
M. Kopeček, A. Kuncová
Practice effect in verbal fluency test and assesment of an alternative
version - Pilot study
. ............................................................................................................... 211
REVIEWS
R. Malý, J. Masopust, K. Konupèíková
Assesment of venous Thromboembolism risk and possibility of prevention
in psychiatric patients.
........................................................................................................... 216
A. Strunecká, L. Janský
Hibernation and seasonal affective disorder.
................................................................... 220
NEW PSYCHOTROPICS
J. Patočka
Lecozotan – a new approach to the treatment of dementia.
...................................... 224
CME
J. Masopust, I. Tùma
Safety assessment in long-term treatment with antipsychotics.
................................. 226
PSYCHOTHERAPY
V. Howson
A child without a toy
. ............................................................................................................. 233
BRAIN - IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
J. Čermák, R. Kawaciuková, P. Mohr, J. Tintìra, F. Španiel, R. Kučera,
J. Vymazal, J. Horáèek
Chronic auditory hallucinations and supratentorial temporal
arachnoid cyst. A case report.
.............................................................................................. 237
CORRESPONDENCE
J. Lukavský, M. Preiss: Assessing clinically significant change
(from group level to individuals).
....................................................................................... 241
M. A. Hussain: Ostracism of psychiatric therapy in arabic society.
............................ 245
K. Nešpor: Why the alcohol consumption decreased
for the first time since November 1989?
.......................................................................... 246
COMMUNICATIONS
M. Klírová: Relapse of a severe depression in females on antidepressants
in gravidity.
...................................................................................................................... 247
K. Nešpor: On tobacco, alcohol, and drugs prevention
in adolescence.
............................................................................................................... 248
E. Králíková: The cost of passive smoking
. ........................................................................ 249
C. Höschl: 25th CINP congress, 9.-13. 7. 2006, Chicago, USA
......................................... 251
J. Pečeňák: 159 Annual meeting of APA
20.-25. 5. 2006, Toronto, Canada
......................................................................................... 252
J. Švestka: Congress calendar
........................................................................................... 255
We have read for you ......................................................................................................... 257
NEW BOOKS ................................................................................................................... 260

EDITORIAL .......................................................................................................... 133
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Preiss, S. Rothanzlová, L. Krámská, R. Ernest, H. Štěpánková
Odlišuje Cloningerův dotazník temperamentu a charakteru osoby
s poruchou osobnosti a bez nich lépe než jiné dotazníkové metody?
....................... 136
E. Dragomirecká, J. Bartoňová
Dotazník kvality života Svìtové zdravotnické organizace WHOQOL-BREF.
Psychometrické vlastnosti a první zkušenosti s èeskou verzí
. ..................................... 144
L. Miovská, M. Miovský, V. Mravčík
Psychiatrická komorbidita pacientù léèených v souvislosti s užíváním drog
. ..... 150
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
J. Patočka, A. Strunecká
Xaliproden a jeho neuroprotektivní potenciál
. ............................................................... 157
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
M. Maršálek
Sebevražedné tendence při léčbě antidepresivy
. .............................................................. 160
VZDĚLÁVÁNÍ
B. E. Leonard
Zánět a deprese: kauzální spojení s demencí?
................................................................. 172
PSYCHOTERAPIE
P. Možný
Motivační rozhovor
. ............................................................................................................... 180
ZPRÁVY
J. Švarc: Zpráva o XVIII. bohnických sexuologických dnech. ....................................... 185
C. Höschl: 9. zasedání evropských národních partnerù v programu duševního
zdraví Svìtové zdravotnické organizace, Chania, Kréta, 30. 3.–1. 4. 2006
. ............... 186
C. Höschl: 61. výroční konference Společnosti pro biologickou psychiatrii
Toronto, Ontario, Kanada 18.–20. 5. 2006 .
...................................................................... 188
Přečetli jsme za Vás
„Virtuální tuk" vnáší novou nadìji do boje s nadváhou
............................................... 193
Vliv farmakologických firem na studenty medicíny
...................................................... 193
Duševní poruchy a násilná umrtí
....................................................................................... 194
Oddělené, ale rovnocenné akademické pozice pro lékaře věnující se výuce
............ 194
Máme své chování napsané v genech?
............................................................................... 194
Výzkum domácího násilí: souèasné poznatky, budoucí trendy
.................................. 195
Kdo je nejvíce ohrožen špatnou kvalitou lékaøské péče?
.............................................. 196
Když kolidují právo a etika – Proè se lékaøi podílejí na popravách?
.......................... 196
Léčebné strategie pøi selhání léčbou SSRI – Dobré a špatné zprávy
.......................... 197
Kombinovaná léčba deprese po selhání léků SSRI
......................................................... 197
NOVÉ KNIHY .................................................................................................................. 198

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................................... 133
ORIGINAL PAPERS
M. Preiss, S. Rothanzlová, L. Krámská, R. Ernest, H. Štěpánková
Does Cloningers' temperament and character inventory differentiate people
with and without personality disorders better than other questionnaires?
............ 136
E. Dragomirecká, J. Bartoòová
The World Health Organization quality of life assessment WHOQOL-BREF.
Psychometric properties and first experience with Czech version.
............................ 144
L. Miovská, M. Miovský, V. Mravčík
Psychiatric comorbidity in patients treated for drug-related problems.
.................. 150
REVIEWS
J. Patočka, A. Strunecká
Xaliproden and its neuroprotective potential
. ................................................................ 157
NEW PSYCHOTROPICS
M. Maršálek
Suicidal tendencies induced by antidepressants.
............................................................ 160
CME
B. E. Leonard
Inflammation and depression: is there a causal connection with dementia?
......... 172
PSYCHOTHERAPY
P. Možný
Motivational Interview
. ......................................................................................................... 180
COMMUNICATIONS
J. Švarc: XVIII. sexuological meeting in Bohnice. ............................................................. 185
C. Höschl: 9th meeting of the european national counterparts
for the WHO mental health programme
. ......................................................................... 186
C. Höschl: 61st Annual conference of Biological Psychiatry.
Toronto, Canada, May 18 – 20, 2006
. ............................................................................... 188
We have read for you .................................................................................................. 193–197
NEW BOOKS ................................................................................................................ 198