Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial
Je léčba glomerulonefritidy na počátku 21. století exaktní vědou?
K. Matoušovic
...................................................................................................... 73

Originální práce

Selektivní převod po prvním roce po transplantaci ledviny z cyklosporinu
A na imunosupresi azathioprinem: 11 až 17 let na to
J. Jirka, I. Matl, I. Reneltová, J. Skibová
................................................................. 80

Přehledné články

Hyperparatyreóza a paratyreoidektomie v dialyzačně-transplantačním
programu, současné trendy a nálezy
I. Sotorník, P. Bubeníčèek, M. Adamec, K. Lipár,
L. Karasová, V. Lánská, V. Teplan
........................................................................ 84

Kazuistika

Syndrom horní duté žíly jako důsledek maligně probíhající Wegenerovy
granulomatózy
K. Matoušovic, V. Martínek, J. Stejskal,
M. Chadimová, S. Kozáková, R. Chmelová .
........................................................... 91

Postgraduální vzdělávání

Vliv nesteroidních antirevmatik na ledvinové funkce
M. Horáčková, O. Schück, V. Teplan, J. Stejskal
.................................................. 97


Editorial
Is treatment of glomerulonephritis in the early 21st century
exact science?
K. Matoušovic
.................................................................................................. 73

Original papers

Selective conversion from cyclosporin A to azathioprine-based
immunosuppression after one year since renal transplantation:
11 to 17 let years after
J. Jirka, I. Matl, I. Reneltová, J. Skibová
............................................................. 80

Review articles

Hyperparathyroidism and parathyreoidectomy in a dialysis-transplantation
program, current trends and findings
I. Sotorník, P. Bubeníček, M. Adamec, K. Lipár,
L. Karasová, V. Lánská, V. Teplan
.................................................................... 84

Case report

The vena cava superior syndrome as a sequel of Wegener's
granulomatosis with a malignant course
K. Matoušovic, V. Martínek, J. Stejskal,
M. Chadimová, S. Kozáková, R. Chmelová
........................................................ 91

Postgraduate education

The effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on renal function
M. Horáčková, O. Schück, V. Teplan, J. Stejskal
............................................... 97

Obálka

Editorial .................................................................................................1

Jak budeme léčit při reformě
aneb jste či chcete být „in"?
................................................................... 5

Kašel v zimě a předjaří ........................................................................... 8

Astma malých dětí z pohledu dětské sestry ........................................... 12

Strach z kortikoidů ............................................................................... 14

Hořčice – hořčičné semínko .................................................................. 16

Boj s roztoči aneb roztoči a akaricidní roztoky ........................................ 19

Nové očkování pro dívky a mladé ženy .................................................... 22

Tepelná pohoda a nový způsob vytápění ................................................. 25

Alergenové vakcíny ............................................................................... 27

Editorial

Farmakoterapie hemodialyzovaných nemocných ........................................... 45

Originální článek

Súčasný stav liečby pacientov v dialyzačnom programe
K. Gazdíková, P. Korecká, A. Lehotská, F. Gazdík
....................................... 49

Přehledné články

Poruchy metabolismu a funkce ledvin ve stáří
V. Teplan
................................................................................................... 55
Psychosociálne problémy a význam komunikácie sestry
u dialyzovaných pacientov
I. Gulášová
................................................................................................. 60

Osobní zprávy

K osmdesátinám profesora MUDr. Karla Opatrného st., DrSc.
J. Jirka
...................................................................................................... 66

Postgraduální vzdělání

Postgraduální vzdělávání v nefrologii
V. Teplan
.................................................................................................. 68

 

 

 

Editorial

Pharmacotherapy of the hemodialysis patient .............................................. 45

Original papers

State of the art in the management of the dialysis patient
K. Gazdíková, P. Korecká, A. Lehotská, F. Gazdík
...................................... 49

Review artcles

Metabolic disorders and renal function in old age
V. Teplan
.................................................................................................. 55
Psychosocial problems and the relevance of communication
on the part of the nurse for the dialysis patienti
I. Gulášová
............................................................................................... 60

Personal notes

Professor Karel Opatrný, Sr., has turned 80
J. Jirka
.................................................................................................... 66

Postgraduate education

Postgraduate education in nephrology
V. Teplan
................................................................................................. 68

Editorial ........................................................................................................1

Program

Výbor České nefrologické společnosti, organizační výbor ................................ 7
Organizační sekretariát kongresu .................................................................. 7
Program kongresu ....................................................................................... 9
Program kongresu v přehledu........................................................................ 9
Program lékařů v přehledu ............................................................................ 9
Paralelní program sester v přehledu ............................................................. 10
Podrobný program kongresu ....................................................................... 11
Podrobný program lékařů ............................................................................ 11
Podrobný paralelní program sester ...............................................................18

Abstrakta lékařů

Dialyzační a transplantační statistika – Přednášky ....................................... 21
Novinky v patogenezi a léčbě glomerulopatií – Přednášky ............................. 22
Novinky v patogenezi a léčbě glomerulopatií – Postery ................................. 23
Hypertenze – Přednášky............................................................................ 24
Hypertenze – Postery ............................................................................... 25
Genetické a molekulární podklady
chronických nefropatií – Přednášky............................................................. 27
Genetické a molekulární podklady
chronických nefropatií – Postery ................................................................ 28
Chronická renální insuficience a její progrese – Přednášky............................ 30

Chronická renální insuficience a její progrese – Postery ............................... 31
Adekvátnost hemodialýzy a peritoneální dialýzy – Přednášky ...................... 35
Adekvátnost hemodialýzy a peritoneální dialýzy –Postery ........................... 36
Klinické využití novinek v dialyzační léčbě – Přednášky............................... 42
Klinické využití novinek v dialyzační léčbě – Postery .................................. 43
Komplikace po transplantaci ledviny – Přednášky ...................................... 45
Komplikace po transplantaci ledviny – Postery .......................................... 46

Abstrakta sester

Přednášky
Problematika hemodialýzy ...................................................................... 48
Peritoneální dialýza ................................................................................ 49
Transplantace ........................................................................................ 50
Varia ..................................................................................................... 51
Postery ................................................................................................. 52

Rejstřík autorů abstrakt .......................................................................... 54

 

 

 

Editorial ..................................................................................................1

Program

Board of the Czech Society of Nephrology, Organizing Committee .............. 7
Congress Organizing Secretariat .............................................................. 7
Congress Program .................................................................................. 9
Congress Program At a Glance ................................................................ 9
Physicians' Program at a Glance ............................................................. 9
Parallel Nurses' Program at a Glance .......................................................10
Congress Program In Detail .....................................................................11
Physicians' Program in Detail ..................................................................11
Parallel Nurses' Program in Detail ............................................................18

Abstracts by Physicians

Dialysis and Transplantation Statistics – Lectures .................................... 21
News in the Pathogenesis and Treatment
of Glomerulopathies – Lectures .............................................................. 22
News in the Pathogenesis and Treatment
of Glomerulopathies – Posters................................................................ 23
Hypertension – Lectures ....................................................................... 24
Hypertension – Posters......................................................................... 25
Genetic and molecular bases of
Chronic Nephropathies – Lectures ......................................................... 27
Genetic and molecular bases of
Chronic Nephropathies – Posters ........................................................... 28

Chronic Renal Insufficiency and Its Progression – Lectures ...................... 30
Chronic Renal Insufficiency and Its Progression – Posters .........................31
Adequacy of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis – Lectures .................. 35
Adequacy of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis – Posters ................... 36
Clinical Applications of Latest Developments
in Dialysis Treatment – Lectures ............................................................ 42
Clinical Applications of Latest Developments
in Dialysis Treatment – Posters ............................................................. 43
Complications after Renal Transplantation – Lectures .............................. 45
Complications after Renal Transplantation – Posters ............................... 46

Nurses' Abstracts

Lectures
Various Aspects of Hemodialysis ......................................................... 48
Peritoneal Dialysis ...............................................................................49
Transplantation ................................................................................... 50
Miscellaneous ..................................................................................... 51
Posters .............................................................................................. 52

Index of Authors of Abstracts ............................................................... 54

EDITORIAL ...................................................................................................137
LAUDATIO
C. John
Zastavení u pětašedesátin profesora MUDr. Jindřicha Lokaje, CSc
. .. 141
PŮVODNÍ PRÁCE
H. Rusková, A. Adamová,
Vliv lázeňské léčby na kvalitu života chronicky nemocných
................143
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
P. Arenberger
Nová lokální imunosupresiva v terapii atopického ekzému
..................147
V. Zbořil
Probiotika v léčbě idiopatických střevních zánětů
................................. 151
P. Frühauf, CSc.
Výživa dítěte s alergií na bílkovinu kravského mléka
............................156
K. Ettlerová
Budou geneticky modifikované potraviny vyvolávat alergie?
................ 161
J. Bystroň
Zůstaneme u klasické medicíny nebo se vrátíme k šamanství?
............165
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
T. Sýkora, L. Tamele, M. Zemanová, M. Petráš
Úèinnost a bezpeènost alergenové imunoterapie
se standardizovanými depotními alergeny H-Al depot. (pollens)
........170
J. Litzman
Bakteriální imunomodulátory – pro ale i proti
......................................180
DISKUSNÍ FÓRUM
J. Bystroň
Alergeny ze Sevapharmy – blýskání na lepší časy?
...............................185
KONGRESY
Rožnov 2004
.............................................................................................187
Litomyšl
.....................................................................................................189
Budapešť
....................................................................................................192
INFORMACE .................................................................................................193

CONTENTS

EDITORIAL ...................................................................................................137
LAUDATIO
C. John
Professor Jindřich Lokaj, MD, PhD
....................................................... 141
ORIGINAL PAPERS
H. Rusková, A. Adamová
The Influence of the Spa Treatment of Patients
with Chronical Diseases on Their Quality of Life
................................ 143
REVIEWS
P. Arenberger
New topical immunosupressants in atopic eczema therapy
.................147
V. Zbořil
Probiotics in inflammatory bowel disease therapy
................................ 151
P. Frühauf
The Feeding of Child with Cow Milk Protein Allergy
.............................156
K. Ettlerová
Will genetically modified foods be allergenic?
....................................... 161
J. Bystroň
Shall we remain with classical medicine or return to shamanism?
......165
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
T. Sýkora, L. Tamele, M. Zemanová, M. Petráš
Efficacy and safety of specific allergen immunotherapy
with standardized depod allergen H-Al depot. (pollens)
.....................170
J. Litzman
Immunomodulators of bacterial origin – yes or no?
............................180
DISCUSSION FORUM
J. Bystroň
Sevapharma Allergens
..............................................................................185
CONGRESSES
Rožnov 2004
.............................................................................................187
Litomyšl
.....................................................................................................189
Budapešť
....................................................................................................192
INFORMATION ............................................................................................193

EDITORIAL ................................................................................................. 199
Ohlédnutí za XXI. sjezdem ČSAKI – SSAKI ....................................... 204
Čestná členství ČSAKI ........................................................................... 204
PÚVODNÍ PRÁCE
V. Petrů, J. Vorlíček
Ambulantní alergologická praxe v České republice – I. část
............... 207
J. Richter, K. Holajová, D. Jílek, V. Král, J. Pohoøská
Mohou virové infekce ovlivnit výskyt alergických onemocnìní?
........ 217
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Šedivá
Genetika alergie
...................................................................................... 221
T. Freiberger
Molekulární genetika primárních poruch imunity
.............................. 228
J. Rychlíková, I. Šterzl
Imunosenescence – vymezení pojmu a možné souvislosti
................. 240
K. Ettlerová
Potravinová anafylaxe a označování balených potravin
................248
KAZUISTIKA
A. Janda, A. Šedivá, T. Freiberger, E. Vernerová, J. Bartůňková
Syndrom Churga-Straussové a deficit lektinu vázajícího
manózu u dospìlé pacientky
.............................................................254
F. Kopřiva
Šedá je teorie, zelená praxe alergologa
... .......................................259
INFORMACE
ČSAKI – Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2005
.............263
ČSAKI – Přehled domácích akcí na rok 2005
................................263
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ Praha
...........267
Evropská léková agentura pøehodnotí
kardiovaskulární bezpečnost všech koxibů
......................................268
Sdružení alergologů a klinických imunologů ČR
na sjezdu ČSAKI v Brně
...................................................................269

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................. 199
After the XXIst Congress of the Czech and Slovak
Society of Allergology and Clinical Immunology
................................ 204
Honorary Membership of the Czech Society
of Allergology and Clinical Immunology
............................................. 204
ORIGINAL PAPERS
V. Petrů, J. Vorlíček
Outpatient practice in the allergologic offices in the Czech Republic – 1st part
................... 207
J. Richter, K. Holajová, D. Jílek, V. Král, J. Pohořská
Exposure to viral infection can influence development of allergy diseases
.......................... 217
REVIEWS
A. Šedivá
Genetics of Allergy
................................................................................. 221
T. Freiberger
Molecular genetics of primary immunodeficiencies
........................... 228
J. Rychlíková, I. Šterzl
Immunosenescence – definition of term and posible significance
.... 240
K. Ettlerová
Food anaphylaxis and food labelling
..............................................248
CASE REPORT
A. Janda, A. Šedivá, T. Freiberger, E. Vernerová, J. Bartůňková
Churg-Strauss syndrome and mannose-binding
lectin deficiency in adult patient
......................................................254
F. Kopřiva
Pure is theory, green is the practise of allergologist
... ..................259
INFORMATION ....................................................................................263

Editorial ................................................................................. 1

Přehledné články
M. Häckel, P. Barsa, V. Masopust:
Výhřez meziobratlové ploténky – doporučení
ke klasifikaci v rámci diskopatie
.............................................. 8
P. Barsa, M. Häckel:
Systém „červených praporků" v diagnostice
a terapii bolesti zad
.............................................................. 15

Komentáře
Komentáře ke článku Systém „červených praporků"
v diagnostice a terapii bolesti zad
O. Keller
............................................................................. 20
J. Kozák ............................................................................. 22
D. Vondráčková .................................................................... 25
I. Vrba ................................................................................. 27
B. Skála .............................................................................. 32
R. Honzák............................................................................ 34

 

Editorial ..................................................................................1

Reviews
M. Häckel, P. Barsa, V. Masopust:
Intervertebral Disc Herniation – Recommendations
and Classification of Lumbar Disc Pathology
............................ 8
P. Barsa, M. Häckel:
„Red Flags" in the Diagnosis and Treatment
of the Low Back Pain
............................................................ 15

Commentary
Commentary to the Article „Red Flags" in the Diagnosis
and Treatment of the Low Back Pain
O. Keller
.............................................................................. 20
J. Kozák .............................................................................. 22
D. Vondráčková .................................................................... 25
I. Vrba ................................................................................. 27
B. Skála .............................................................................. 32
R. Honzák............................................................................ 34

Editorial ......................................................................................... 69

Přehledné články
J. Tichý:
Fantomové pocity u transverzálních lézí míšních
............................... 76
K. Bernášková, R. Rokyta:
Mechanismy neuropatické bolesti a účinek antiepileptik
(antikonvulziv)
................................................................................ 83
M. Olejárová:
Lokální nesteroidní antirevmatika ve světle
evidence-based medicine
................................................................ 93

Původní práce
M. Hakl, R. Hřib:
Výsledky sledování FEN-PAIN-1 u neonkologické bolesti,
jejich analýza a komentář
............................................................... 100

Původní práce – kazuistika
P. Michálek, I. Vrba, K. Mareš:
Radiofrekvenční termoléze splanchnických nervů u pacienta
s karcinonem pankreatu – kazuistika
.............................................. 106

Historie bolesti
I. Vrba, L. Strouhalová:
Historie bolesti: Teorie bolesti – 2. část ........................................... 110
Zprávy .......................................................................................... 113

Editorial ......................................................................................... 69

Reviews
J. Tichý:
Phantom Sensations in Spinal Cord Lesions
..................................... 76
K. Bernášková, R. Rokyta:
The Mechanisms of Neuropathic Pain and Mode of Action
of Antiepileptics (Anticonvulsants)
.................................................... 83
M. Olejárová:
Local nonsteroidal antiiflamatory drugs from the point of view
of evidence-based medicine
............................................................. 93

Original Papers
M. Hakl, R. Hřib:
The Results of the Study of FEN-PAIN-1 in Nonocological Pain,
their Analysis and Commentary
...................................................... 100

Original Papers – Casuistic
P. Michálek, I. Vrba, K. Mareš:
Radiofrequency Thermolesion of Splanchnic Nerves in the Patient
with Pancreatic Cancer – Casuistic
................................................ 106

History of Pain
I. Vrba, L. Strouhalová:
The History of Pain: The Theory of Pain - Part II
............................... 110
News ............................................................................................113

EDITORIAL ...............................................................................................................65
PŮVODNÍ PRÁCE
E. Dragomirecká
Česká verze dotazníku kvality života WHOQOL – překlad položek a konstrukce škál
................68
R. Jirák, R. Souček
Hodnocení účinků memantinu u pacientù
trpících demencí. Otevøené klinické sledování
............................................................74
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
D. Holub, L. Motlová, M. Rodriguez, M. Preiss, J. Čermák, J. Libiger
Toxoplasma gondii u schizofrenie
..................................................................................81
M. Votava
Preklinické modely agresivity
..........................................................................................88
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
M. Anders
Olanzapin – přehled nových poznatků
.........................................................................94
VZDĚLÁVÁNÍ
L. Hosák
Genetika schizofrenie
......................................................................................................107
MOZEK - FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
M. Klírová, J. Horáček, T. Novák, J. Tintěra, L. Škrdlantová
Stereotaktická neuronavigace rTMS v psychiatrii
....................................................114
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
E. Goppoldová
Jak jsem v Kanadě navlékala korálky
...........................................................................119
ZPRÁVY
C. Hõschl: Green Paper on Mental Health Consultation.
Pracovní setkání skupin „Platforma pro duševní zdraví"
a „Propojení výzkumu a politické strategie".
............................................................ 124
J. Vacek: Konference o primární prevenci rizikového chování ............................... 127
Přečetli jsme za Vás
Vysoký výskyt sebevražd mezi lékaři
........................................................................... 128
Empatie možná začíná na neuronech
........................................................................ 128
NOVÉ KNIHY ............................................................................................................ 129

CONTENTS

EDITORIAL ...................................................................................................................... 65
ORIGINAL PAPERS
E. Dragomirecká
Czech version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) –
– Translation and designing the response scales
........................................................68
R. Jirák, R. Souček
Evaluation of effect of memantine in patients suffering
from dementia. Open clinical observation
...................................................................74
REVIEWS
D. Holub, L. Motlová, M. Rodriguez, M. Preiss, J. Čermák, J. Libiger
Toxoplasma gondii in schizophrenia
.............................................................................81
M. Votava
Preclinical models of aggression
.................................................................................... 88
NEW PSYCHOTROPICS
M. Anders
Olanzapine – The review of new data
............................................................................94
CME
L. Hosák
Genetics of schizophrenia
.............................................................................................107
BRAIN - IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
M. Klírová, J. Horáček, T. Novák, J. Tintěra, L. Škrdlantová
Stereotaktic neuronavigation of rTMS in psychiatry
..............................................114
CORRESPONDENCE
E. Goppoldová
Stringing beads in Canada
.............................................................................................119
COMMUNICATIONS
C. Hõschl: Green Paper on Mental Health Consultation.
First thematic meeting of the group „Platform on mental health"
with subgroup „Interface between research and policy"
........................................ 124
J. Vacek: Conference on primary prevention of risk behaviour ............................. 127
We have read for you
The incidence of suicide among physicians
.............................................................. 128
Empathy´s neural substrate
......................................................................................... 128
NEW BOOKS ............................................................................................................. 129

Editorial ....................................................................................................... 1

Originální práce

Hemoperfúzia amitriptylínu a nortriptylínu – štúdia in vitro
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová
..................................... 6
IgA v moči pacientů s IgA nefropatií – další pomůcka
v diagnostice této choroby
K. Matoušovic, K. Konečný, J. Novak, M. Tomana, J. Mestecky
...................... 11

Zpráva z kongresu

Renal Week 2004, American Society of Nephrology,
St. Louis, Missouri, USA, 29. 1.–1. 11. 2004
J. Eiselt
..................................................................................................... 18

Zprávy o knihách

NEFROLÓGIA (R. Dzúrik, M. Šašinka, M. Mydlík, L. Kovács)
K. Matoušovic
............................................................................................ 22

Postgraduální vzdělání

Subkatedra nefrologie IPVZ
Akce na první polovinu roku 2005
V. Teplan
................................................................................................... 23

Osobní zprávy

Spomienka na prof. MUDr. Alberta Válka, DrSc. po 10 rokoch
M. Mydlík, K. Derzsiová
.............................................................................. 26

Rejstřík ..................................................................................................... 28

 

 

 

Editorial ...................................................................................................... 1

Original papers

Hemoperfusion of amitriptyline and nortriptyline—an in vitro study
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová
.................................... 6
Urinary IgA in IgA nephropathy patients - a new finding which
support diagnosis of IgA nephropathy
K. Matoušovic, K. Konečný, J. Novak, M. Tomana, J. Mestecky
.................... 11

Congress News

Renal Week 2004, American Society of Nephrology,
St. Louis, Missouri, USA, 29. 1.–1. 11. 2004
J. Eiselt
.................................................................................................... 18

Book reviews

NEFROLÓGIA (R. Dzúrik, M. Šašinka, M. Mydlík, L. Kovács)
K. Matoušovic
........................................................................................... 22

Postgraduate education

Division of Nephrology, IPVZ
Events scheduled for the first 6 months of 2005
V. Teplan
................................................................................................. 23

Personal news

A reflection of Prof. Mudr. Alberta Válka, DrSc. After 10 years
M. Mydlík, k. Derzsiová
............................................................................. 26

Index ....................................................................................................... 28