Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Obálka

Editorial .................................................................................................... 1

Světový den astmatu 2008
Václav Špičák ........................................................................................... 4

Anafylaxe
vážná hrozba alergie
Vít Petrů .................................................................................................. 10

Průduškové astma a alergická rýma
Co mají společného?
Jana Chrudimská ...................................................................................... 16

Stále více času strávíme uvnitř budov
Známe prostředí, v němž žijeme?
Eva Feketeová .......................................................................................... 19

Přírodní jeskyně v Ostrově u Macochy
Ivona Žáková ............................................................................................. 22

Hruškovec přelahodný
Znáte jej?
Martin Fuchs ............................................................................................ 26

Tradice edukačních kurzů na Janově pokračuje
Stanislav Kos ........................................................................................... 30

Editorial ........................................................................................................ 111

Přehledné práce

Jana Marešová
Bolest u novorozenců
..................................................................................... 121
Jaroslav Opavský
Bolesti po cévních mozkových příhodách
......................................................... 133
Otto Lang
Paliativní léčba bolesti u kostních metastáz
pomocí radionuklidů (otevřených zářičů)
.......................................................... 138

Přehledné práce a kazuistika

Jaroslava Raudenská
Kognitivnì behaviorální terapie specifické fobie
u pacienta s chronickou bolestí – Kazuistika
................................................... 142

Původní práce

Martin Bláha, Radim Kukla, Jiří Kozák, Michal Tichý
Léčba pooperační bolesti parecoxibem po operacích
bederní páteře – prospektivní randomizovaná dvojitě slepá studie
....................... 156

Zprávy
Kongres o neuropatické bolesti – Berlín 7.–10. 6. 2007 .................................... 160
3rd International Forum on Pain Medicine
Montreal 28. 6.–1. 7. 2007, Canada ............................................................... 163
IHC kongres 2007 – Stockholm ..................................................................... 175
Bolest na kongresu IBRO ............................................................................. 176
10. Týden léčby bolesti v rakouském Mayrhofenu ........................................... 179

Dopisy redakci ............................................................................................. 181

Informace .................................................................................................... 184

 

 

 

Editorial ...................................................................................................... 111

Reviews

Jana Marešová
Pain in Newborns
........................................................................................ 121
Jaroslav Opavský
Post-Stroke pain syndromes
........................................................................ 133
Otto Lang
Palliative treatment of bone pain from bone
metastases using radionuclides (unsealed sources)
...................................... 138

Reviews and Case study

Jaroslava Raudenská
Cognitive-behavioral therapy of specific phobia
in chronic pain patient – a case study
.......................................................... 142

Original Papers

Martin Bláha, Radim Kukla, Jiří Kozák, Michal Tichý
Parecoxib in the treatment of postoperative pain after
lumbar discectomy – a prospective randomized double blind trial
................... 156

News

Congress on Neuropathic Pain – Berlin, June 7–10, 2007 .............................. 160
3rd International Forum on Pain Medicine
Montreal 28. 6.–1. 7. 2007, Canada ............................................................ 163
IHC congress 2007 – Stockholm ................................................................ 175
Pain at IBRO Congress ............................................................................. 176
10th Week on Pain Treatment, Mayrhofen, Austria ...................................... 179

Letters to the Editor .................................................................................. 181

Informations ............................................................................................. 184

Editorial .............................................................................................. 69

Přehledné články

Ivana Štětkářová, Ivan Vrba
Intratekální podávání baklofenu v léčbě těžké spasticity
.......................... 76

Přehledný článek a původní kazuistiky

Rudolf Černý, Jiří Kozák
Použití venlafaxinu v léčbě neuropatické bolesti
..................................... 83

Původní práce

Radomir Čumlivski, Gerhard Redl, Walter Strobl, Werner Girsch,
Alexander Krebs, Peter Machowetz
Farmakologická neuromodulace spasticity intratekálně
podávaným baklofenem u dětí
.............................................................. 88
Renata Zavadilová, Petr Knotek
Dotazník sociálního copingu chronické bolesti
......................................100

Z literatury

Viscerální bolest ................................................................................ 106
Time to Modify the WHO Analgesic Ladder .......................................... 108
Evidence-based psychotherapy practice in college
mental health .................................................................................... 110

Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu ..................................... 111
Buprenorphine the unique opioid analgesis. Pharmacology
and clinical application ...................................................................... 112

Zprávy

2nd World Congress on Regional Anaesthesia
and Pain Therapy ............................................................................. 119

Sjezd EHF (European Headache Federation) ve Valencii ..................... 122
1. celostátní lékařský kongres „Bolest je všudypřítomná" .................... 123
Zápis ze schůze výboru SSLB, konané 7.–8. 4. 2006 .......................... 130
VIII. Česko-slovenské dialogy o bolesti ................................................131

Informace ........................................................................................ 136

 

 

 

Editorial ........................................................................................... 69

Reviews

Ivana Štětkářová, Ivan Vrba
Intrathecal baclofen therapy in severe spasticity
.................................. 76

Reviews and original case reports

Rudolf Černý, Jiří Kozák
Venlafaxin in the treatment of neuropathic pain
.................................... 83

Original papers

Radomir Čumlivski, Gerhard Redl, Walter Strobl,Werner Girsch,
Alexander Krebs, Peter Machowetz
Pharmacological neuromodulation of the spasticity by using
of intrathecal applied baclofen in the children
...................................... 88
Renata Zavadilová, Petr Knotek:
Social coping with chronic pain inventory
.......................................... 100

From the Literature

Visceral Pain ................................................................................. 106
Time to Modify the WHO Analgesic Ladder ...................................... 108
Evidence-based psychotherapy practice in college
mental health .................................................................................110

Imaging methods of vertebral columns and vertebral channel .............. 111
Buprenorphine, the unique opioid analgesis. Pharmacology
and clinical application ................................................................... 112

News

2nd World Congress on Regional Anaesthesia
and Pain Therapy ........................................................................... 119

The meating of EHF (European Headache Federation)
in Valencia .................................................................................... 122

First National Medical Congress
"Pain is omnipresent" in Liberec ...................................................... 123

Summary from the meating of Czech Pain Society ............................ 130
VIII. Czech-Slovac Dialogues on Pain ............................................... 131

Informations ................................................................................... 136

Editorial ............................................................................................... 1

Přehledné články

Ladislav Volicer, Miloslav Kršiak:
Rozpoznání a měření bolesti u pacientů
s pokročilou demencí
............................................................................ 8
Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek:
Radiofrekvenční terapie bolestí bederní páteře ........................................ 14
Jiří Málek, Jiří Kripner, Jaroslava Jandová:
Terapie bolesti u dítěte s popáleninových traumatem .............................. 21

Původní články

Renata Zavadilová, Petr Knotek:
Dotazník adaptace na chronickou bolest
............................................... 28
Petr Knotek:
Měření časového aspektu bolesti vizuální analogovou škálou
a verbální stupnicí
............................................................................... 35
Jiří Kozák, Ivan Vrba, Lenka Gavendová:
Neuropatická bolest horních končetin a neurostimulace
.......................... 41

Zprávy

Seminář „Neuropatická bolest" ............................................................. 47
4th International Conference on Pain Control and Regional
Anaesthesia 18.–22. 11. 2005 Cape Town – South Africa ....................... 48

Zpráva ze Subkatedry léčby bolesti IPVZ .............................................. 50

Informace .......................................................................................... 52

Rejstříky 2005 ................................................................................... 63

 

 

Editorial ............................................................................................. 1

Reviews

Ladislav Volicer, Miloslav Kršiak:
Assessment a measurement of pain in patients
with advanced dementia
...................................................................... 8
Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek:
Radiofrequency management of low back pain ..................................... 14
Jiří Málek, Jiří Kripner, Jaroslava Jandová:
Pain therapy in pediatric burn trauma................................................... 21

Original papers

Renata Zavadilová, Petr Knotek:
Adaptation on chronic pain questionnaire
............................................ 28
Petr Knotek:
Time dimension of pain measured by visual analogue scale and
verbal scale
...................................................................................... 35
Jiří Kozák, Ivan Vrba, Lenka Gavendová:
Neuropathic pain of upper limbs and neurostimulation
........................... 41

News

The conference „Neuropathic pain" ..................................................... 47
4th International Conference on Pain Control and Regional
Anaesthesia 18.–22. 11. 2005 Cape Town – South Africa .................... 48

The information from the chair of the treatment
of pain IPVZ ..................................................................................... 50

Informations ..................................................................................... 52

Indexes 2005 ................................................................................... 63

EDITORIAL ............................................................................................163

OBSAH .................................................................................................167

DIAGNOSTICKÉ TECHNIKY PŘI ONEMOCNĚNÍ
LEDVIN U LEGUÁNA ZELENÉHO (IGUANA IGUANA)
J. Hnízdo, O. Hes, L. Grégrová
............................................................... 168
NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ A HYPOXIE
J. Hraběta, A. Vícha, K. Figová
............................................................... 175
PŘEHLED BĚŽNÝCH DENTÁLNÍCH PROBLÉMŮ
U KOČEK
D. T. Carmichael
................................................................................... 181

REŠERŠE ........................................................................................... 189

RŮZNÉ ................................................................................................ 195

UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................ 197

 

 

 

EDITORIAL ......................................................................................... 163

CONTENTS ........................................................................................ 167

DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN RENAL DISEASE
OF THE GREEN IGUANA (IGUANA IGUANA)
J. Hnízdo, O. Hes, L. Grégrová
............................................................. 168
CANCER AND HYPOXIA
J. Hraběta, A. Vícha, K. Figová
............................................................... 175
AN OVERVIEW OF COMMON FELINE DENTAL
PROBLEMS
D. T. Carmichael
..................................................................................181

FROM THE LITERATURE .................................................................... 189

VARIA ................................................................................................ 195

BOOK PREVIEW ................................................................................ 197

EDITORIAL ........................................................................................... 111

OBSAH ................................................................................................ 115

ATRIOVENTRIKULÁRNÍ SEPTÁLNÍ DEFEKT. POPIS PŘÍPADU
P. Scheer, C. Agudelo, P. Svoboda, P. Kohout,
P. Borská, S. Králová, J. Doubek
............................................................ 116
VNÍMÁNÍ FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
VETERINÁRNÍMI LÉKAŘI V IRSKU
A. Doyle, N. F. Horgan
........................................................................... 122
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ U MLÁĎAT
F. A. Hale
............................................................................................. 128

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 143

RECENZE
EKG u psa a koèky. Technika, vybavení interpretace.
G. Baatz (P. Scheer)
............................................................................. 148

UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................. 150

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 111

CONTENTS .......................................................................................... 115

ATRIOVENTRICULAR SEPTAL DEFECT. A CASE REPORT
P. Scheer, C. Agudelo, P. Svoboda, P. Kohout,
P. Borská, S. Králová, J. Doubek
............................................................ 116
PERCEPTIONS OF ANIMAL PHYSIOTHERAPY
AMONGST IRISH VETERINARY SURGEONS
A. Doyle, N. F. Horgan
........................................................................... 122
JUVENILE DENTISTRY
F. A. Hale
............................................................................................. 128

FROM THE LITERATURE ....................................................................... 143

BOOK REVIEW
ECG in dogs and cats
G. Baatz (P. Scheer)
.............................................................................. 148

BOOK PREVIEW ................................................................................... 150


Program kongresu ...............................................................................................................153
Abstrakta
...........................................................................................................................162
Původní práce
Výsledky léčby sekundární hyperparatyreózy u dialyzovaných cinacalcetem:
multicentrické prospektivní sledování MMM – Management Mimpary na Moravě
Jana Smržová, Tomáš Urbánek, Robert Rakowski, Roman Ondraschek,
Patrik Letocha, Milouš Vyskočil, Sylvie Schwarzová, Marie Marsová
........................................ 171
Asymetrický dimethylarginin a pentosidin u nemocných s chronickým onemocněním
ledvin a obezitou: randomizovaná kontrolovaná studie
Vladimír Teplan, Olga Marečková, Ivana Vyhnánková,
Ivo Valkovský, Milan Lopatník, Jaroslav Racek,
Milena Štollová, Dana Sasaková, Jan Malý
............................................................................185
Přehledné práce
Nové pøístupy k testování vlastností peritoneální membrány u pacientů na peritoneální dialýze
Alena Paříková
.................................................................................................................... 191
Nové možnosti ovlivnìní kostní a minerálové poruchy dialyzovaných
a jejich potenciální vliv na snížení mortality
Sylvie Opatrná
.....................................................................................................................194
Rozhovor .............................................................................................................................198

CONTENTS

Congress timetable ...............................................................................................................153
Abstracts .............................................................................................................................162
Original papers
The results of cinacalcet treatment in dialysis patients with secondary hyperparathyroidism:
multicentre prospective follow-up MMM – the Mimpara Management in Moravia
Jana Smržová, Tomáš Urbánek, Robert Rakowski, Roman Ondraschek,
Patrik Letocha, Milouš Vyskočil, Sylvie Schwarzová, Marie Marsová
.......................................... 171
Asymmetric dimethylarginine and pentosidin in patiens with chronic kidney
disease and obesity: a randomized controlled trial
Vladimír Teplan, Olga Marečková, Ivana Vyhnánková, Ivo Valkovský, Milan Lopatník,
Jaroslav Racek, Milena Štollová, Dana Sasaková, Jan Malý
...................................................... 185
Reviews
New approaches in the assessment of peritoneal membrane function
in patients on peritoneal dialysis
Alena Paříková
........................................................................................................................ 191
New options to influence bone and mineral disorderes of dialysis patients
and their potential effect on mortality reduction
Sylvie Opatrná
........................................................................................................................194
Interwiew ................................................................................................................................198

 

EDITORIAL ............................................................................................ 25

OBSAH ................................................................................................. 26

BOLEST U MALÝCH ZVÍŘAT
III. FARMAKOLOGIE BOLESTI
E. Pydychová, M. Franěk, Š. Vaculín ........................................................ 27
MALIGNÍ LYMFOMY U PSŮ
J. Hraběta
.............................................................................................. 32
NOVÁ PRAVIDLA CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ SE
ZVÍŘATY PO 1. 5. 2004 A S TÍM SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI
SOUKROMÝCH VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ
P. Tomanová .......................................................................................... 37

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 40
RECENZE ............................................................................................. 42

 

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 25

CONTENTS .......................................................................................... 26

PAIN IN SMALL ANIMALS
III. PHARMACOLOGY OF PAIN
E. Pydychová, M. Franěk, Š. Vaculín ....................................................... 27

CANINE MALIGNANT LYMPHOMA
J. Hraběta ............................................................................................. 32

NEW RULES APPLIED AFTER 1ST MAY 2004 TO
TRAVELLING ABROAD WITH PETS AND THE
CONSEQUENT DUTIES OF PRIVATE VETERINARIANS
P. Tomanová ......................................................................................... 37

FROM THE LITERATURE ...................................................................... 40
BOOK REVIEW .....................................................................................42

Editorial ...................................................................................................................................113
Přehledné práce
Léčba hemorheoferézou (současný stav a vlastní zkušenosti)
Milan Bláha, Eva Rencová, Radovan Malý, Jakub Dršata, Martin Blažek
....................................... 118
Pomalá hemodialýza (sustained low-efficiency dialysis – SLED)
Roman Štilec, Jan Maňák
...................................................................................................... 125
Původní práce
Léčba anémie u peritoneálně dialyzovaných pacientů – zkušenosti z praxe
Vladko Horčička jr., Karel Krejčí, Pavel Štrébl, Sadeq Al-Jabry, Josef Zadražil
.............................. 129
Konverzia z cyklosporínu-A na takrolimus pre vedľajšie účinky cyklosporínu-A
u pacientov po obličkovej transplantácii
Eva Lacková, Juraj Šváč
........................................................................................................... 137
Zlepšená kontrola hypertenze vede ke snížení proteinurie a stabilizaci funkce štìpu u pacientů
po transplantaci ledviny
Tomáš Seeman, Karel Vondrák, Jiří Dušek, Jiří Gilík, Pavel Dvořák, Jan Janda
.................................142
Rozhovor ..................................................................................................................................150

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................................ 113
Reviews
Hemorheotherapy (current status and single centre experience)
Milan Bláha, Eva Rencová, Radovan Malý, Jakub Dršata, Martin Blažek
................................. 118
Slow hemodialysis (sustained low-efficiency dialysis – SLED)
Roman Štilec, Jan Maňák
......................................................................................................125
Original papers
Treatment of anemia in peritoneal dialysis (PD) patients - clinical experience
Vladko Horčička jr., Karel Krejčí, Pavel Štrébl, Sadeq Al-Jabry, Josef Zadražil
............................ 129
Conversion from cyclosporine-A to tacrolimus due to cyclosporine-A
side - effects in renal transplant patients
Eva Lacková, Juraj Šváč
  ....................................................................................................... 137
Improved control of hypertension leads to decrease
of proteinuria and stabilisation of graft function
in patients after renal transplantation
Tomáš Seeman, Karel Vondrák, Jiří Dušek, Jiří Gilík, Pavel Dvořák, Jan Janda
............................142
Interwiew ........................................................................................................................150