Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Obálka

Editorial ................................................................................................... 1

Mexická (prasečí) chřipka, očkování proti mexické chřipce
Viktor Kašák
............................................................................................ 5

Český „Doktor Roztoč"
Václav Špičák
.......................................................................................... 8

Co poradit lidem s chronickou únavou?
Jaromír Bystroň
...................................................................................... 12

KOŘENÍ – maximální užitek, minimální alergie?
Martin Fuchs
.......................................................................................... 17

Měla Kristýnka zápal plic?
Jarmila Turzíková
.................................................................................... 19

Rozhovor na pískovišti
Jana Chrudimská
.................................................................................... 20

Astma je zrádné aneb, když dva dělají totéž ...
Kateřina Kopecká
................................................................................... 21

Astma – dobrá nebo špatná zpráva?
Obtížně léčitelné astma – Proč? Jak na ně?
Václav Špičák
........................................................................................ 24

Úvodem ............................................................................................1

Astma
V. Kašák
Co má dělat astmatik a bronchitik při viróze?
.......................................4
M. Blažková
Léčba akutních stavů astmatu a CHOPN nebulizací
............................ 9

Alergie
E. Seberová, O. Rybníček
Až se jaro zeptá: „Co jsi dělal v zimě?"
............................................. 11
V. Špičák
Známe prostředí, v němž žijeme?
......................................................12
O. Rybníček
Chtějí nám trhat mandle. Co si o tom myslíte, pane doktore
.................15
Astma
E. Feketeová
Umíme správně inhalovat léky?
..........................................................17
Rady
J. Bystroň
Léčit se podle reklamy, vlastního rozumu
nebo na základě co nejširších znalostí a zkušeností?
......................... 20
Bronchitida
J. Chrudimská
Co zavinil nugátový bonbon?
............................................................ 23
Alergie
M. Fuchs
PANALERGENY – bílkoviny přenášející tuky
..................................... 24
J. Chrudimská
Honzíkovo trápení s rybami
.............................................................. 27
Astma
H. Rampouchová
Škola astmatu ve Cvikově
................................................................ 28

 

Editorial ........................................................................................... 1

Obsah ............................................................................................. 3

Alergie v evropském parlamentu.......................................................... 4

Přijďte na Dny alergie a astmatu 2005 ................................................ 4

Astma
V. Špičák
Testujte si své astma aneb „Jak se vám daří?"
.................................... 5

Alergie
O. Rybníček
Pylová sezóna je tady!
...................................................................... 9
E. Seberová
Když se řekne senná rýma
............................................................... 11
V. Petrů
Alergie ohrožuje i život
... ................................................................. 14
M. Fuchs
Latex a alergie
................................................................................ 18
V. Špičák
Alergik na cestách – Chystáte se na dovolenou?
................................ 21
J. Novák
Preventivní opatření u dětí se zvýšeným rizikem
alergických onemocnění
.................................................................. 23

Astma
A. Pipková
Astma a sport
................................................................................ 25
Šlapej v pohodě, žij naplno v Kutné Hoře .......................................... 26
D. Říčný
Od počítačů a televizních obrazovek ke sportu
.................................. 27

Informace
Letní tábor pro astmatiky a alergiky
................................................. 28

Obálka

Editorial ............................................................................................... 1

Obsah ................................................................................................. 3

Alergie
V. Špičák
Máte doma alergika?
............................................................................ 4

Rady
L. Smolíková
Les – nejlepší tělocvična na světě
........................................................ 10

Alergie
V. Špičák
Věčné otázky – Alergolog a zvířata
...................................................... 13

Píšete – odpovídáme
M. Kovařík
Nový inhalátor na scéně
...................................................................... 15

Astma
Česká iniciativa pro astma
Co je to kontrola astmatu?
.................................................................. 17

Alergie
V. Špičák, D. Jílek, E. Jílková, J. Škovránková,
E. Daňková, S. Honzová
Očkování – ano-ne, kdy-jak?
............................................................... 22

O. Rybníček
Ambrózii nemáme rádi
........................................................................ 25

Astma
O. Rybníček
Infekce a astma – Nezapomínejme,
že po létě přijde podzim a zima
........................................................... 27

Obálka

Editorial ............................................................................................... 1

Komunikace – cesta k úspěchu ............................................................. 4

ROLNIČKA z Třebíče není žádný stacionář ............................................. 6

Světový den astmatu 2006 v Olomouci ................................................... 7

Astma – včera a dnes ......................................................................... 11

Příběh alergika – Tomášův alergický pochod ......................................... 21

Příběhy ze stanu ................................................................................ 24

Péče o tvarování těla a náš vzhled
rozhodně nejsou určeny jen a pouze zdravým
....................................... 26

Architekt radí alergikům ...................................................................... 30

Kukátko ............................................................................................ 33

EDITORIAL ........................................................................................................................183
OBSAH ............................................................................................................................187
PŮVODNÍ PRÁCE
L. Csémy, J. Brožová, Z. Dvořáková
Trendy v léčbě poruch působených užíváním
návykových látek se zřetelem k adolescentní populaci
................................................... 190
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
J. Pistovčáková, M. Votava
Preklinické modely deprese – II. část (behaviorální)
..........................................................197
P. Krivulka
EEG biofeedback a psychoterapia: možnosti integrácie
.................................................. 203
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
M. Anders, J. Švestka
Hypnotika – souèasné možnosti a nové trendy v léèbì nespavosti
............................... 209
VZDĚLÁVÁNÍ
L. Motlová
Rodinná psychoedukace u schizofrenie
................................................................................221
MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
R. Záleský, B. Pašková, J. Horáček, T. Novák, M. Bareš, J. Praško
Transkraniální magnetická stimulace u Tourettova syndromu
s obsedantně-kompulzivní poruchou a regionální mozkový
metabolizmus. Kazuistika
....................................................................................................... 228
PSYCHOTERAPIE
J. Praško, H. Prašková
Psychoterapie hypochondrické poruchy
.............................................................................. 233
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
K. Nešpor, L. Csémy: Krátká intervence pro problémy způsobené
alkoholem mùže probíhat v rùzných prostøedích
............................................................. 244
ZPRÁVY
C. Höschl: 3rd meeting of the working party on mental health, Luxembourg .............. 248
G. Almássyová: 3. roèník Edukaèného programu
profesionálneho rozvoja mladých psychiatrov ....................................................................... 249
T. Hájek: 7. konference o bipolární poruše, Pittsburgh ..................................................... 250
C. Höschl: 158. výroèní kongres Americké psychiatrické asociace, Atlanta ...................251
J. Pečeňák: Michael J. Meaney – Epigenetické programování
stresové odezvy pomocí variability mateøského chování ................................................ 254
J. Pečeňák: T. Insel – Psychiatrie v genomické éøe ............................................................... 255
J. Sikora: 12. celostátní konference biologické psychiatrie v Luhačovicích .................. 257
C. Höschl: 8. Světový kongres biologické psychiatrie – Vídeň .......................................... 259
I. Jirků: Jaroslav Andìl – Moje století ..................................................................................... 262
J. Patočka: Na začátku byl takrin ............................................................................................. 263
K. Nešpor, L. Csémy: Kolik je v České republice patologických hráčů? ........................... 264
Oznámení o sympoziu: Funkční neuroanatomie v psychiatrii ...................................... 266
Oznámení o vzdìlávacím kurzu: Farmakoterapie duševních poruch ......................... 267
Přečetli jsme za Vás
Lékař jako mnohonásobný vrah – případ H. F. Shipmana ............................................. 269
Kouření během těhotenství – transplacentární mutageneze tabákovým kouøem .....270
Rizikové faktory pro relaps u zdravotnického personálu
závislého na návykových látkách .............................................................................................270
Příprava na další pandemii .......................................................................................................271
Mezinárodní adopce, chování a duševní zdraví...................................................................272
Problémové chování a starost o duševní zdraví mezinárodně adoptovaných dětí .....272
Je možné vyvolat lidskou dùvìru pomocí nosního spreje? ...............................................274
Sex? Jeden gen to řeší .......................................................................................................274
NOVÉ KNIHY ....................................................................................................................275

CONTENTS

EDITORIAL ......................................................................................................................183
CONTENTS ....................................................................................................................187
ORIGINAL PAPERS
L. Csémy, J. Brožová, Z. Dvoøáková
Trends in treatment of substance use related disorders
with focus on adolescent population
................................................................................... 190
REVIEWS
J. Pistovčáková, M. Votava
Preclinical models of depression
.............................................................................................197
P. Krivulka
EEG Biofeedback and psychotherapy: ways of integration
............................................. 203
NEW PSYCHOTROPICS
M. Anders, J. Švestka
Hypnotics – current trends in the treatment of insomnia
.............................................. 209
CME
L. Motlová
Family psychoeducation in schizophrenia
...........................................................................221
BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
R. Záleský, B. Pašková, J. Horáèek, T. Novák, M. Bareš, J. Praško
Transcranial magnetic stimulation in Tourette syndrome
with obsessive-compulsive disorder and regional brain metabolism
(18FDG PET). A case report.
..................................................................................................... 228
PSYCHOTHERAPY
J. Praško, H. Prašková
Psychotherapy of Hypochondriasis
....................................................................................... 233
CORRESPONDENCE
K. Nešpor, L. Csémy: Brief intervention for alcohol
derived problems can be administered in various settings
.............................................. 244
COMMUNICATIONS
C. Höschl: 3rd meeting of the working party on mental health, Luxembourg .............. 248
G. Almássyová: 3rd Year of the Educational program of a professional
development of young psychiatrists ..................................................................................... 249
T. Hájek: 7th Conference on Bipolar Disorders, Pittsburgh ............................................. 250
C. Höschl: 158th Annual Meeting of American Psychiatric Association, Atlanta ..........251
J. Peèeòák: Michael J. Meaney – Epigenetic programming of stress
response through variations in maternal care: the nurture of nature ........................ 254
J. Pečeňák: T. Insel – Psychiatry in the genomic era ........................................................... 255
J. Sikora: 12th Czech national conference of biological psychiatry, Luhaèovice .......... 257
C. Höschl: 8th World Congress of Biological Psychiatry in Vienna .................................. 259
I. Jirků: Jaroslav Andìl – My century ...................................................................................... 262
J. Patočka: In the beginning there was tacrin ....................................................................... 263
K. Nešpor, L. Csémy: How many pathological gamblers are in the Czech Republic? .................264
Announcements ................................................................................................................ 266–267
We have read for you
Doctor as a serial murder – the case of H. F. Shipman ................................................... 269
Smoking while pregnant ...........................................................................................................270
Risk factors for relapse in health care professionals with substance use disorders ..........270
Preparing for the next pandemia ............................................................................................271
International adoption, behavior, and mental health .......................................................272
Behavior problems and mental health referrals of international adoptees.
A meta-analysis. ...........................................................................................................................272
Could you induce trust in a person with nasal spray? .....................................................274
A single gene answers question of sex ...................................................................................274
NEW BOOKS .................................................................................................................275

Obálka

Editorial ................................................................................................  1

Chladné období začíná – zátěž pro zdravé
jedince i pro alergiky
..............................................................................  5

Naše kůže v zimě ................................................................................... 7

Chtějte mít své astma pod úplnou kontrolou! ............................................ 11

Záchvat dušnosti nemusí být astma ........................................................ 15

RESPIRO MONITOR aneb „Měřím si svůj dech,
kontroluji si své astma"
......................................................................... 17

Máte doma také alergeny?
Pokojové květiny a alergik?
.................................................................... 21

Architekt radí alergikům – vytápění bytů .................................................. 24

Technické novinky na pochodu ............................................................... 26

Nesnášenlivost acylpyrinu a léků protizánětlivých .................................... 28

Příběh paní XY ...
aneb v zákulisí je morče
....................................................................... 30

Návštěva ve Slavkovském lese
Lázně Kynžvart
.................................................................................... 33

Okénko právníka – O mlčenlivosti ..............................................-........... 36

 

EDITORIAL ..................................................................................................................................... 277
OBSAH ............................................................................................................................................. 279
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Kopeček, M. Bareš, D. Seifertová
Efektivita EKT v léčbě farmakorezistentní depresivní poruchy z pohledu pacientů
.... 282
E. Goppoldová, E. Dragomirecká, L. Motlová, T. Hájek
Hodnocení subjektivní kvality života psychiatrických pacientů v závislosti na pohlaví
.. 287
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Urban, J. Kremláček, J. Libiger
„Mismatch negativity" u pacientů se schizofrenií
........................................................... 291
G. Almássyová
Evolúcia a schizofrénia
........................................................................................................... 298
KAZUISTIKY
S. Racková, L. Janů
Centrální pontinní myelinolýza, hyponatrémie a psychofarmakologická medikace
.... 303
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka
Agomelatin – nové melatonergní a serotoninergní antidepresivum
........................... 307
VZDĚLÁVÁNÍ
A. Šulcová
Endokanabinoidní systém mozku a psychózy
................................................................. 311
MOZEK – FUNKČNÍ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
M. Kopeček, M. Bareš, J. Horáček
Odpověď na rTMS v závislosti na mozkovém metabolizmu
u pacientky s depresivní poruchou
...................................................................................... 317
PSYCHOTERAPIE
H. Prašková, J. Praško
Kognitivně behaviorální terapie specifických fobií
......................................................... 321
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
K. Nešpor, L. Csémy
Zneužívání buprenorfinu se stává v České republice problémem
............................... 333
I. Drtílková, O. Šerý, P. Theiner, B. Balaštíková, A. Uhrová
Polymorfizmy kandidátních genù u hyperkinetické poruchy
.................................................... 335
ZPRÁVY
J. Patočka: Rasagilin – nové antiparkinsonikum ..................................................................... 337
Tichá věda ......................................................................................................................... 342
Kalendář kongresů ........................................................................................................... 343
Zpráva o 5. konferenci Centra neuropsychiatrických studií (CNS) ............................ 345
Odešel Mogens Schou...................................................................................................... 347
Přečetli jsme za Vás
Terorizmus poškozuje duši národa ..................................................................................... 349
Lékaři jsou zváni k novým akcím, aby podávali investorům informace ................... 349
Prevence suicidálních pokusù kognitivní terapií; randomizovaná kontrolovaná studie ................. 350
Kdo má dìdovi zaplatit viagru? ........................................................................................... 351
Nová vysvìtlení pro šíøení malárie ...................................................................................... 351
Narůstající břímě bipolární poruchy ................................................................................. 352
Zákaz genetické diskriminace ............................................................................................... 353
Je diabetes výsledkem doby ledové? .................................................................................... 354
Nový kolonializmus? – provádění klinických studií v Indii ......................................... 355
Podávání Prozacu novorozeným myším vyvolává úzkost ............................................. 356
Více znamená bezpečněji – monitorování rizik u schválených léčiv .......................... 356
Účinnost antidepresiv u dospělé populace ....................................................................... 357
Vědci srovnávají nové přístupy v klonování ..................................................................... 358
Eisenhowerova srdeční příhoda za miliardu dolarů – po 50 letech ............................ 359
Kulturní kompetence a kultura lékařství ......................................................................... 360
NOVÉ KNIHY ........................................................................................................................................ 361

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................................ 277
CONTENTS ............................................................................................................................................ 279
ORIGINAL PAPERS
M. Kopeček, M. Bareš, D. Seifertová
Efficacy of ECT in the treatment of pharmacoresistant
depressive disorder from patients point of view
.............................................................. 282
E. Goppoldová, E. Dragomirecká, L. Motlová, T. Hájek
Subjective quality of life in hospitalised psychiatric patients:
differences between men and women
................................................................................. 287
REVIEWS
A. Urban, J. Kremláček, J. Libiger
Mismatch negativity in patients with schizophrenia
..................................................... 291
G. Almássyová
Evolution and schizophrenia
................................................................................................ 298
CASE REPORT
S. Racková, L. Janù
Central pontine myelinolysis, hyponatremia and psychotropic medication
........... 303
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka
Agomelatine – new melatonergic and serotonergic antidepressant
............................ 307
CME
A. Šulcová
Endocannabinoid brain system and psychoses
................................................................ 311
BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
M. Kopeček, M. Bareš, J. Horáček
rTMS response linked to the brain metabolism in patient
with depressive disorder
........................................................................................................ 317
PSYCHOTHERAPY
H. Prašková, J. Praško
Cognitive-behavioural therapy of specific phobias
......................................................... 321
CORRESPONDENCE
K. Nešpor, L. Csémy
Buprenorphine abuse has become a problem in the Czech republic
......................... 323
I. Drtílková, O. Šerý, P. Theiner, B. Balaštíková, A. Uhrová
Polymorphism of the candidate genes in hyperkinetic disorder
................................. 335
COMMUNICATIONS
J. Patoèka: Rasagiline – a new antiparkinson drug ........................................................... 337
Silent science ............................................................................................................................. 342
Calendar of congresses ........................................................................................................... 343
5th Meeting of CNS: a report ................................................................................................. 345
Mogens Schou obituary ......................................................................................................... 347
We have read for you
Terorism assails nation's psyche ......................................................................................... 349
New enterprises put doctors on call for investment information ............................... 349
Suicide attempts prevention using cognitive therapy .................................................... 350
Who should pay for daddy's viagra? ................................................................................... 351
New explanations for malaria's reach ................................................................................. 351
The increasing medical burden in bipolar disorder ........................................................ 352
Banning genetic discrimination ........................................................................................... 353
Is diabetes a result of ice age? ............................................................................................... 354
A new colonialism? – Conducting clinical trials in India .............................................. 355
Treatment of newborn mice raises anxiety ........................................................................ 356
Safety in numbers – monitoring risk in approved drugs ............................................... 356
Efficacy of antidepressants in adults .................................................................................. 357
Scientists confront cloning challenges .............................................................................. 358
Eisenhower's heart attack for billion dollars – after 50 years ....................................... 359
Cultural competence and the culture of medicine .......................................................... 360
NEW BOOKS ......................................................................................................................................... 361

Obálka

Editorial .................................................................................................. 1

Proč přibývá alergií?
Ondřej Rybníček
...................................................................................... 5

Mám astma
Eva Feketeová
........................................................................................ 10

Proč je dobré vyšetřovat spirometrii
u pacientů s alergickou rýmou
Jana Chrudimská
.................................................................................... 13

Imunostimulace bakteriálními lyzáty
Ester Seberová
....................................................................................... 15

Posílíme své zdraví v soláriu? NE
Ariana Lajčíková
..................................................................................... 18

Luštěniny
Martin Fuchs
......................................................................................... 23

Světový den chronické obstrukční plicní nemoci
Vladimír Vondra
..................................................................................... 28

Obálka

Editorial .............................................................................................. 1

Léto budiž pochváleno i pro alergiky
Libuše Smolíková, Miroslav Kovařík
....................................................... 5

Procházka lázněmi
Co lázně a léčebny nabízejí ke klimatu?
Václav Špičák
.................................................................................... 11

Pitný režim
František Kožíšek
.............................................................................. 17

Luštěniny
Martin Fuchs
..................................................................................... 19

Žlutá země
Helena Kazmarová, Hana Veselská
..................................................... 24

Kazila vám léto rýma?
Byla to alergická rýma?
Marie Špičáková
................................................................................ 27