Tigis

pátek, 04 březen 2022 08:18

Alergie 1/2022

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Alergie 1 2022 obalka

Alergie 1/2022 

EDITORIAL

Vít Petrů ................................................................................. 1


Společenské události v ČSAKI ............................................... 3

PŮVODNÍ PRÁCE

Substituční imunoglobulinová léčba v České republice:
data z Národního registru primárních imunodeficiencí
ke konci roku 2020
Zita Chovancová, Eva Hlaváčková, Tomáš Milota,
Pavlína Králíčková, Ivana Malkusová, Beáta Hutyrová,
Michaela Šafářová, Jana Vydláková, Dalibor Jílek,
Jiří Novák, Helena Schneiderová, Petra Králová,
Alena Zimulová, Vítězslav Novák, Jaromír Bystroň,
Dita Záveská, Milan Kasl, Vladimír Kracík,
Martina Nováčková, Michal Svoboda,
Jiří Litzman ...........................................................................
 13


Lymfocytární subpopulace u pacientů
s těžkým průběhem infekce SARS-CoV-2
Petra Králová, Miroslav Urbánek, Petr Kučera ..................... 23

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Role Th1, Th2 a Th17 lymfocytů
u autoimunitních tyreopatií
Karolína Absolonová, Ivan Šterzl .......................................... 28

Perspektivy telemedicíny v alergologii
Irena Krčmová, Adriana Šrotová, Jakub Novosad,
Tomáš Doležal
....................................................................... 31


Patogenetické mechanismy onemocnění covid-19 –
aktuální poznatky
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková,
Anežka Palmová, Radek Klubal
............................................ 39


TERAPIE

Dupilumab – unikátní způsob léčby zánětu typu 2
Beáta Hutyrová ......................................................................  45


KAZUISTIKY

„Perné chvilky na operačním sále“ – komplexní přístup
alergologa k perioperační anafylaxi
Adriana Šrotová, Irena Krčmová, Olga Hudcová,
Doris Vokurková ......................................................................
53


KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z 12. setkání skupiny potravinové alergie PAPRSK
Simona Bělohlávková .............................................................. 62


INFORMACE

Zpráva o činnosti ČSAKI ČLS JEP za období mandátu
výboru v letech 2018–2021 ...................................................... 64


Volby do výboru a revizní komise ČSAKI
na období 2022–2025 ............................................................... 67

Zpráva o činnosti revizní komise ČSAKI
za rok 2018–2021 ..................................................................... 68


Přehled akcí na rok 2022 .......................................................... 69

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ..................................................................................... 1


Social events in the CSAKI ........................................................ 3

ORIGINAL PAPERS

Immunoglobulin replacement therapy in the Czech Republic:
end-of-year 2020 data from the National registry
of primary immunodeficiencies
Zita Chovancová, Eva Hlaváčková, Tomáš Milota,
Pavlína Králíčková, Ivana Malkusová, Beáta Hutyrová,
Michaela Šafářová, Jana Vydláková, Dalibor Jílek,
Jiří Novák, Helena Schneiderová, Petra Králová,
Alena Zimulová, Vítězslav Novák, Jaromír Bystroň,
Dita Záveská, Milan Kasl, Vladimír Kracík,
Martina Nováčková, Michal Svoboda,
Jiří Litzman
................................................................................ 13


Lymphocyte subsets in patients with severe
SARS-CoV-2 infection
Petra Králová, Miroslav Urbánek, Petr Kučera ......................... 23

REVIEWS

Role of Th1, Th2 and Th17 lymphocytes
in autoimmune thyreopathies
Karolína Absolonová, Ivan Šterzl .............................................. 28


Perspectives of telemedicine in allergology
Irena Krčmová, Adriana Šrotová, Jakub Novosad,
Tomáš Doležal
.......................................................................... 31

Pathogenetic mechanisms of covid-19 disease –
current knowledge
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková,
Anežka Palmová, Radek Klubal
................................................ 39

THERAPY

Dupilumab – unique treatment of type 2 inflammation
Beáta Hutyrová .......................................................................... 45

CASE REPORT

„Tight moments at the operating room“ – allergist΄s
comprehensive approach to perioperative anaphylaxis
Adriana Šrotová, Irena Krčmová, Olga Hudcová,
Doris Vokurková
......................................................................... 53

CONFERENCE, CONGRESS

Report on 12th Meeting of food allergy group PAPRSK
Simona Bělohlávková ................................................................. 62


INFORMATION

Report on the CSAKI committe´s activities
in 2018–2021 ............................................................................... 64


Elections to the CSAKI committee and the audit
committee 2022–2025 .................................................................. 67

Report on the aktivity CSAKI audit committee
in 2018–2021 ................................................................................ 68


Future events 2022 ....................................................................... 69

Číst 2778 krát Naposledy změněno úterý, 17 leden 2023 08:39