Tigis

č. 3/2010
č. 3/2010

č. 3/2010 (1)

pátek, 12 listopad 2010 12:24

Alergie 3/2010

Napsal(a)
EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................. 153
Milý pane profesore Blahoši, vzácný příteli ........................... 154
Ctirad JOHN
profesor lékařské mikrobiologie a imunologie Univerzity Karlovy v Praze 155

ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ
Václav Špičák ......................................................... 160
Příběh lékaře a pacienta... aneb život s astmatem
Václav Špičák ......................................................... 161
Co mi astma dalo a co mi vzalo
Martin Franc .......................................................... 162
Fenomén „zdravé výživy“ v českých zemích 1945–1989                  
Martin Franc .......................................................... 163
V centru zájmu astma raného dětského věku
Vít Petrů ............................................................. 169

PŮVODNÍ PRÁCE
Příspěvek k etiologii, klasifikaci a léčbě těžkého průduškového astmatu
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Hana Ostrčilová, Dana Pazderová,
Jarmila Peprníková, Jaroslava Braunová ................................ 173
Nazální provokační test alergenem u pacientů s celoroční rinitidou
Jan Ort, Petr Kučera .................................................. 181
Hodnocení alergenicity jablečných odrůd
Stanislava Honzová, Alexandra Prošková, František Paprštein,
Ivana Šetinová, Milena Kmínková, Anabela Kváčová ...................... 188

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Rinosinusitida u dospělých – EP3OS 207
Pavel Komínek ......................................................... 195
Perspektivy biologické léčby u bronchiálního astmatu
Ilja Stříž ............................................................ 202
Imunopatogeneze infekce Francisellou tularensis a rizika bioterorismu
Jakub Novosad, Monika Holická, Martina Novosadová,
Irena Krčmová, Eva Malá, Jan Krejsek .................................. 206
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Oralair® – sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie
způsobené pyly trav
Petr Panzner .......................................................... 214
Dobrá zpráva pro malé děti
Jarmila Turzíková, Václav Špičák ...................................... 220
Alergie na různé složky vakcín a očkování alergiků
Eva Daňková ........................................................... 222

KONFERENCE, KONGRESY .................................................. 228
INFORMACE ............................................................. 231

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................. 153
Dear professor Blahoš, dear friend ................................... 154
Ctirad JOHN
professor of microbiology and immunology, Charles University of Prague .155

ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD
Václav Špičák ..........................................................160
Doctor – patient story... life with asthma
Václav Špičák ......................................................... 161
Asthma. A life of give and take
Martin Franc .......................................................... 162
Phenomenon of the „healthy nutrition“ in czech region 1945–1989
Martin Franc .......................................................... 163
In the focus of interest: Asthma in young children
Vít Petrů ............................................................. 169

ORIGINAL PAPERS
Contribution to the etiology, classification and treatment of severe
bronchial asthma
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Hana Ostrčilová, Dana Pazderová,
Jarmila Peprníková, Jaroslava Braunová ................................ 173
Nasal allergen challenge in patients with perennial rhinitis
Jan Ort, Petr Kučera .................................................. 181
Assessment of allergenicity of apple cultivars
Stanislava Honzová, Alexandra Prošková, František Paprštein,
Ivana Šetinová, Milena Kmínková, Anabela Kváčová ...................... 188


REVIEWS
Rhinosinusitis in adults. EP³OS 2007
Pavel Komínek ......................................................... 195
Perspectives of biologic therapy in bronchial asthma
Ilja Stříž ............................................................ 202
Immunopathogenesis of Francisella tularensis infection and threat
of bioterrorism
Jakub Novosad, Monika Holická, Martina Novosadová,
Irena Krčmová, Eva Malá, Jan Krejsek .................................. 206
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Oralair® – sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy
Petr Panzner .......................................................... 214
Good news for small children
Jarmila Turzíková, Václav Špičák ...................................... 220
Allergy to various vaccine ingredients and vaccination of allergic people
Eva Daňková ........................................................... 222

CONFERENCES AND CONGRESSES ............................................ 228
INFORMATIONS .......................................................... 231