Tigis

Alergie 2/2024
Alergie 2/2024

Alergie 2/2024 (1)

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................................................................... 65

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI .............................................................66

PŮVODNÍ PRÁCE

Klinický význam zvýšené bazální tryptázy nejen u systémové mastocytózy
Martin Zikeš, Petr Kučera, Tomáš Kozák ........................................................................77

Novorozenecký screening těžké kombinované
imunodeficience (SCID) v České republice
Adam Klocperk a Markéta Bloomfield, Helena Schneiderová, Eva Hlaváčková,
Marek Turnovec, Lukáš Tichý, Zbyněk Čech, Petr Chrastina,
Lenka Dvořáková, Karolína Pešková, 
Renata Formánková, Marcela Vlková,
Petr Bejdák, Eva Froňková, Tomáš Kalina, Dita Říčná, Hana Grombiříková,
Viktor Bíly,
Petr Sedláček, Jiří Litzman, Tomáš Freiberger, Anna Šedivá ..........................85

Celiakie a vyšetřovací metody v laboratoři (imunofluorescenční stanovení)
Jana Poláková, Venuše Skokanová...................................................................................90

 PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Znečištění domácností a respirační onemocnění
Martin Ambroz ...................................................................................................................97

Projevy alergických onemocnění v otorinolaryngologii – část 1
Michal Jurovčík, Radek Pavel .........................................................................................105

KAZUISTIKY

Atypický hemolyticko-uremický syndrom asociovaný s graviditou
František Šimčík ..............................................................................................................109

Využití inhibitoru proti zkříženě reaktivním sacharidovým
determinantám CCD v laboratorní praxi – naše zkušenosti
Eva Stuchlová ..................................................................................................................114

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Klinický přínos 300 IR HDM SLIT tablet u Evropanů trpících alergickou
rýmou vyvolanou alergií na roztoče: post hoc analýza fáze 3 studie
Kateřina Absolonová .......................................................................................................123

 

KONFERENCE, KONGRESY ...............................................................................125

 

INFORMACE

Přehled akcí ČSAKI na rok 2024 .......................... ......... ......... ......... ............................. 129

POKYNY AUTORŮM ................................................................................................. 131

PŘEDPLATNÉ ................................................................................................................132

 

CONTENTS

 

EDITORIAL

Vít Petrů ..................................................................................................................................... 65

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI ................................................................................ 66

 

ORIGINAL PAPERS

Clinical significance of elevated basal tryptase not only in systemic
mastocytosis
Martin Zikeš, Petr Kučera, Tomáš Kozák ......................................................................................77

Neonatal screening of severe combined immunodeficiency (SCID) in the Czech Republic
Adam Klocperk and Markéta Bloomfield, Helena Schneiderová,
Eva Hlaváčková, Marek Turnovec, Lukáš Tichý, Zbyněk Čech,
Petr Chrastina, Lenka Dvořáková, Karolína Pešková,
Renata Formánková,
Marcela Vlková, Petr Bejdák, Eva Froňková, Tomáš Kalina,
Dita Říčná, Hana Grombiříková, Viktor Bíly, 
Petr Sedláček, Jiří Litzman,
Tomáš Freiberger, Anna Šedivá
......................................................................................................85

Coeliac disease and diagnostic laboratory methods (immunofluorescence testing)
Jana Poláková, Venuše Skokanová ................................................................................................90

REVIEWS

Household air pollution and respiratory diseases
Martin Ambroz .................................................................................................................................97

Manifestations of allergic diseases in otorhinolaryngology – part 1
Michal Jurovčík, Radek Pavel ........................................................................................................105

CASE REPORT

Pregnancy-associated atypical hemolytic-uremic syndrome
František Šimčík .............................................................................................................................109

The use of inhibitor against cross-reactive carbohydrate
determinants CCD in laboratory practice – our experience
Eva Stuchlová .................................................................................................................................114

 

WE HAVE READ FOR YOU

 Clinical benefits with 300 IR HDM SLIT tablet in Europeans
with house dust mite allergic rhinitis: post hoc analysis of a large phase 3 trial
Kateřina Absolonová
........................................................................................................................123

CONFERENCE, CONGRESS ................................................................................................125

INFORMATION

Future events 2024 ........................................................................................................................129

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...........................................................................................131

SUBSCRIPTION ..........................................................................................................................132