Tigis

suppl. 1/2010
suppl. 1/2010

suppl. 1/2010 (1)

úterý, 16 listopad 2010 08:51

Alergie suppl. 1/2010

Napsal(a)
EDITORIAL
Jaromír Bystroň ....................................................... 1
PROGRAM ............................................................... 7

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY
Slizniční imunitní systém a jeho význam v alergologii a
klinické imunologii
Jiří Městecký ........................................................ 17
Dobieha prax teóriu?
Peter Pružinec ....................................................... 17
Sjezdové zamyšlení...
Václav Špičák ........................................................ 18

ABSTRAKTA
1. Asthma bronchiale ................................................. 20
2. Alergenová imunoterapie – Od diagnostiky ke specifické imunoterapii 23
3. ČARO a Rok plic 2010 ...............................................27
4. Laboratorní diagnostika v alergologii a imunologii ................ 29
5. Imunopatologie I. ................................................. 31
6. Imunopatologie II. .................................................34
7. Biologická léčba v praxi alergologa/klinického imunologa ...........37
8. Imunomodulace v klinické praxi I. ..................................40
9. Imunomodulace v klinické praxi II. .................................41
10. Alergie na potraviny ..............................................42
11. Alergie na léky a aspirinová senzitivita ..........................44
12. Sekce sester ......................................................46
13. Bronchiální hyperreaktivita .......................................50
14. Alergická rýma ....................................................51
15. Sekce laborantů ...................................................52
16. Akutní stavy v alergologii ........................................57
17. Kůže a alergie ....................................................58

POSTERY
1. Alergická onemocnění – diagnostika a klinické aspekty ..............61
2. Laboratorní vyšetření v imunologii .................................66
3. Transplantační imunologie a imunogenetika ..........................76
4. Imunopatologie – diagnostika a klinické aspekty ....................81
REJSTŘÍK AUTORŮ .......................................................87


CONTENTS

EDITORIAL
Jaromír Bystroň .......................................................1
PROGRAMME .............................................................7

OPENING LECTURES
Mucosal immune system and its role in allergology and clinical immunology
Jiří Městecký .........................................................17
Is practice keeping pace with theory?
Peter Pružinec, Mojmír Vrlík ..........................................17
Congress meditation
Václav Špičák .........................................................18

ABSTRACTS
1. Bronchial asthma ...................................................20
2. Allergen immunotherapy .............................................23
3. CARO – Czech Alliance against Chronic Respiratory Diseases –
2010 The Year of the Lung .............................................27
4. Laboratory diagnostics in allergology and clinical immunology ......29
5. Immunopathology I. .................................................31
6. Immunopathology II. ................................................34
7. Biologic treatment in the practice of ACI ..........................37
8. Immunomodulation in clinical practice I. ...........................40
9. Immunomodulation in clinical practice II. ..........................41
10. Food allergy ......................................................42
11. Drug allergy and aspirine senzitivity .............................44
12. Nurses section ....................................................46
13. Bronchial hyperreactivity .........................................50
14. Allergic rhinitis .................................................51
15. Laboratory technical assistant section ............................52
16. Acute allergy disorders ...........................................57
17. Skin and allergy ..................................................58

POSTERS
1. Allergic diseases – diagnostic and clinical aspects ................61
2. Laboratory immunological investigations ............................66
3. Transplantant immunology and immunogenetics ........................76
4. Immunopathology ....................................................81
INDEX .................................................................87