Tigis

Psychiatrie Supplem 1 2022 str 1

Psychiatrie Supplementum 1/2022

EDITORIAL ........................................................................... 1


OBSAH .................................................................................. 2


PROGRAM ........................................................................... 4


ODBORNÁ SYMPOZIA ........................................................ 5


Neurostimulační centrum PK 1. LF UK a VFN v Praze ......... 5
Technologie virtuální reality – terapeutický
nástroj v péči o duševní a fyzické zdraví ............................... 6
Mohou být endofenotypy schizofrenie významné
pro klinickou praxi?
Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii .............. 7
Funkční a symptomatické psychózy ...................................... 8
Metody neinvazivní mozkové
stimulace (NIBS) v psychiatrii ................................................ 9
Role spánku v konsolidaci paměti – můžeme
ovlivnit vzpomínky? .............................................................. 11
Současný stav psychiatrické péče
v České republice ................................................................ 13
Klíčové molekuly života ....................................................... 14
Poruchy příjmu potravy:
Komplexní léčba a komorbidity ........................................... 15
Substituční léčba drogových závislostí –
významné novinky .............................................................. 16
Personalizovaná psychiatrie –
trendy a zkušenosti ............................................................. 17
Kortizol a aldosteron ve vztahu k psychofarmakům
a duševním poruchám ........................................................ 18
Vliv pandemie covidu-19 na násilí,
konspirace a ochotu k vakcinaci
a emoční dysregulaci .......................................................... 19

NOVÝ VÝZKUM .................................................................. 22

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ...................................................... 25

Klinická K1–K12 .................................................................. 25

Preklinická P1–P11 ............................................................. 30

REJSTŘÍK ........................................................................... 34

 

EDITORIAL .......................................................................... 1

CONTENTS ......................................................................... 2

PROGRAM .......................................................................... 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ..................................................... 5

Neurostimulation center Dep. of Psychiatry,
1st faculty of medicine Charles University and
General University Hospital in Prague ................................ 5
Virtual reality technology – a therapeutic tool
in the therapy of mental and physical health ....................... 6
Can endophenotypes of schizophrenia
be important in a clinical practice?
Symposium of the Society of Biological Psychiatry ............. 7
Functional and symptomatic psychoses ............................. 8
Non-invasive brain stimulation methods in psychiatry ........ 9
The role of sleep in memory consolidation –
can we influence memories? ............................................ 11
Current state of psychiatric care
in the Czech Republic ....................................................... 13
Key molecules of life ......................................................... 14
Complex treatment and comorbidities .............................. 15
Drug substitution treatment – significant news ................. 16
Personalized psychiatry – trends and experiences ........... 17
Cortisol and aldosterone in relation
to psychotropic drugs
and mental disorders ........................................................ 18
The effect of Covid-19 pandemic
on violence, conspiration and willingness
to vaccine and emotional dysregulation ........................... 19

NEW RESEARCH ........................................................... 22

POSTERS ....................................................................... 25

Clinical K1–K12 ............................................................... 25

Preclinical P1–P11 .......................................................... 30

INDEX ............................................................................. 34

 

DMEV 4 2021 obalka

DIABETOLOGIE, METABOLISMUS,
ENDOKRINOLOGIE, VÝŽIVA 4/2021

OBSAH

EDITORIAL .......................................................................................... 145

DIABETOLOGIE

Martin Haluzík, Markéta Kubíčková, Jiří Veselý, Aleš Linhart,
Martin Prázný, Jan Škrha, Miloš Táborský, Filip Málek
Expertní konsenzus k praktickým aspektům
spolupráce kardiologa a diabetologa v péči
o pacienty s chronickým srdečním selháním
s redukovanou ejekční frakcí .............................................................. 152

Petr Šmahel, Josef Chmelař, Šárka Rumlarová,
Lucie Siráková, Alena Šmahelová, David Neumann,
Roman Chlíbek, Petr Prášil, Stanislav Plíšek
Diabetes mellitus 1. typu jako následek
COVID-19 .......................................................................................... 159

Zuzana Paračková
Neutrofilné extracelulárne pasce
u diabetu mellitu 1. typu .................................................................... 168

ENDOKRINOLOGIE

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxin a minimalizace rizik při zajištění
optimálního klinického účinku.
Druhá část. ....................................................................................... 175

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová,
Sylvie Špitálníková, Kateřina Jarošová, Jiří Horáček,
Jan Čáp, Filip Gabalec
Raynaudův fenomén jako primární příznak
karcinomu štítné žlázy....................................................................... 183

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................................. 187

INFORMACE ..................................................................................... 188

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................ 145

DIABETOLOGY

Martin Haluzík, Markéta Kubíčková, Jiří Veselý, Aleš Linhart,
Martin Prázný, Jan Škrha, Miloš Táborský, Filip Málek
Expert consensus on the practical aspects
of collaboration between cardiologists and diabetologists
in the management of patients with chronic heart failure
with reduced ejection fraction ............................................................ 152

Petr Šmahel, Josef Chmelař, Šárka Rumlarová,
Lucie Siráková, Alena Šmahelová, David Neumann,
Roman Chlíbek, Petr Prášil, Stanislav Plíšek
Type 1 Diabetes Mellitus as a consequence
of COVID-19 ...................................................................................... 159

Zuzana Paračková
Neutrophil extracellular traps
in type 1 diabetes .............................................................................. 168

ENDOCRINOLOGY

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxine and risk minimization to ensure
optimal clinical effect.
Second part. ...................................................................................... 175

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová,
Sylvie Špitálníková, Kateřina Jarošová, Jiří Horáček,
Jan Čáp, Filip Gabalec
Raynaud‘s phenomenon as primary symptom
of thyroid cancer ............................................................................... 183

INDEX 2021 ....................................................................................... 187

INFORMATION .................................................................................. 188

Psychiatrie 4 2021 obalka

Psychiatrie 4/2021

EDITORIAL ........................................................................ 139

OBSAH ............................................................................... 140

PŮVODNÍ PRÁCE

Deana Kovárová, Veronika Boleková
Sociálna kognícia a neurokognícia u pacientov
s poruchami schizofrenického spektra ................................ 142

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

David Adam
Neurobiologie empatie a její vývoj u dětí
z rizikového prostředí ......................................................... 148

Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková,
Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Efekt skupinové kognitivně-behaviorální terapie na duševní
zdraví a kvalitu života seniorů: literární přehled ................. 154

Denis Poltoradnev, Miloslav Kopeček
Verbální pamět a objemy hipokampů u mladých pacientů
se schizofrenií a zdravých kontrol, meta-analýza ............... 161

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča
Polysacharidy kustovnice: zpomalují stárnutí? ................... 167

VZDĚLÁVÁNÍ

Michaela Viktorinová
MDMA-asistovaná psychoterapie v léčbě
posttraumatické stresové poruchy ...................................... 172

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Tomáš Kašpárek
Konference ČNPS 2022 jen on-line
v živém přímém přenosu .................................................... 180

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Jiří Motl
Stanislav Grof „nedělá vědu, ale je pro ni přínosem“ ......... 181

ZPRÁVY

Miloslav Kopeček
64. kongres ECNP v Lisabonu 2021, 2.–5. října ................ 182

Paul Grof
In memoriam
Professor František (Ferri) Engelsmann PhD. .................... 184

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................... 185

 

EDITORIAL ......................................................................... 139

CONTENTS ........................................................................ 140

ORIGINAL PAPERS

Deana Kovárová, Veronika Boleková
Social cognition and neurocognition in people
with schizophrenia spectrum disorders ................................ 142

REVIEWS

David Adam
Neurobiology of empathy and its development
in children from risky environments ..................................... 148

Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková,
Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
The effect of group cognitive behavioral therapy
on mental health and quality of life of seniors:
a literary review .................................................................... 154

Denis Poltoradnev, Miloslav Kopeček
Verbal memory and hippocampal volumes in young patients
with schizophrenia and healthy controls, meta-analysis ...... 161

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča
Lycium polysaccharides: slow down aging? ......................... 167

CME

Michaela Viktorinová
MDMA-assisted psychotherapy in treatment
of posttraumatic stress disorder ............................................ 172

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Tomáš Kašpárek
ČNPS 2022 conference only online in live streaming .......... 180

CORRESPONDENCE

Jiří Motl
Stanislav Grof „does not do science,
but he is beneficial for science“ ............................................ 181

NEWS

Miloslav Kopeček
34th ECNP Congress in Lisbon 2021, 2–5 October ............. 182

Paul Grof
In memoriam
Professor František (Ferri) Engelsmann PhD. ...................... 184

INDEX 2021 .......................................................................... 185

Obalka Alergie 4 2021 tisk

Alergie 4/2021

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................. 213

PŮVODNÍ PRÁCE

Studie vyšetření protilátek proti infekci virem SARS-CoV-2
u zaměstnanců Fakultní nemocnice v Praze – Motole
v létě 2021
Anna Šedivá, Jan Laštovička, Jarmila Grecová, Petr Hubáček,
Martin Hauge, Markéta Pavlíková ..................................................... 219

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Očkování dětských pacientů po transplantaci
krvetvorných buněk
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petr Sedláček ...................  229

Pruritus u alergických a systémových onemocnění
Dana Čechová .................................................................................. 236

SARS-CoV-2, původce onemocnění COVID-19 –
aktuální poznatky
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková, Anežka Palmová,
Radek Klubal .................................................................................... 243

Čeká pacienty s hereditárním angioedémem závažnější průběh
infekce COVID-19?
Marta Sobotková .............................................................................. 251

Možnosti modernej vzduchovej filtrácie k redukcii
expozície alergénom mačky
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Miloš Jeseňák ................................................................................... 258

KAZUISTIKY

Pozdní diagnostika DiGeorgeova syndromu – kazuistika
Alena Potěšilová ............................................................................... 264

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXXVIII. Sjezdu slovenských a českých
alergologů a klinických imunologů
Vít Petrů ............................................................................................ 271

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2022 .................................................................. 273

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................................. 277

PŘEDPLATNÉ .................................................................................  279

POKYNY AUTORŮM ....................................................................... 280

 

 

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................ 213

ORIGINAL PAPERS

Investigation of antibodies against SARS-CoV-2 virus infection
among employees of the University Hospital in Prague –
Motol in the summer of 2021
Anna Šedivá, Jan Laštovička, Jarmila Grecová, Petr Hubáček,
Martin Hauge, Markéta Pavlíková ..................................................... 219

REVIEWS

Vaccination of pediatric patients after haematopoietic
stem cell transplantation
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petr Sedláček ..................... 229

Pruritus in allergic and systemic diseases
Dana Čechová ................................................................................... 236

SARS-CoV-2, the COVID-19 disease causative agent –
current knowledge
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková, Anežka Palmová,
Radek Klubal ..................................................................................... 243

Should patients with hereditary angioedema expect
more severe course of COVID-19 infection?
Marta Sobotková ............................................................................... 251

Possibilities of modern air filtration to reduction
of exposure to cat allergens
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák ............................................................ 258

CASE REPORT

Delayed diagnosis of DiGeorge syndrome – case report
Alena Potěšilová ............................................................................... 264

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXXVIIIth Congress of the Slovak
and Czech allergists and clinical immunologists
Vít Petrů ............................................................................................ 271

INFORMATION
Future events 2022 ........................................................................... 273

INDEX 2021 ...................................................................................... 277

SUBSCRIPTION ............................................................................... 279

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................................... 280

AAB 4 2021 obalka tisk

Alergie, astma, bronchitida 4/2021

Editorial
Ester Seberová .............................................................................................. 1

Obsah ............................................................................................................ 3 

Dýchací cesty

Rýma a zima
Zuzana Vančíková ......................................................................................... 5

Obtížně léčitelné astma a možnosti biologické
léčby v národních centrech pro těžké astma
Norbert Pauk ................................................................................................. 9

Inhalační léčba astmatu a CHOPN
Viktor Kašák ................................................................................................ 13

Domácí prostředí a alergik

Život s domácím mazlíčkem
Magdaléna Pohlová ..................................................................................... 16

Alergik o svátcích – na co je potřeba si dát pozor?
Jana Emlerová ............................................................................................. 19

Potravinová alergie

Bezlepkové cukroví
Jana Emlerová .............................................................................................. 24

Kůže

Jak zvládnout atopický ekzém u dětí v zimním období – tipy a triky
Štěpánka Čapková ....................................................................................... 27

Lázně a rehabilitace

Význam lázní při léčbě civilizačních chorob u dětí
Jana Rydlová ............................................................................................... 32

Cvičení v podzimní přírodě aneb
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař
Libuše Smolíková ......................................................................................... 35

Klimatoterapie není klimatizace
Daniel Schneeberger .................................................................................... 38

Křížovka

Soutěž o ceny ............................................................................................... 40

VL 4 2021 obalka 1

Veterinární lékař 4/2021

EDITORIAL
František Jelínek ............................................................................... 210

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ............................................................... 212

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ....................................................................................... 213

OBSAH ............................................................................................... 215

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Vitaminy ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová .................................................  219

Nejčastější onemocnění kloubů malých zvířat
Daniel Tomala ..................................................................................... 237

REHABILITACE
Psi s rupturou předního zkříženého vazu a rehabilitace –
literární přehled
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ....................................................... 251

FOTOGALERIE
Diferenciální diagnostika jednobuněčných parazitů
zažívacího traktu psů a koček
Barbora Červená ................................................................................ 257

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Vítězem 14. ročníku soutěže Pohár ústředního ředitele SVS
jsou studenti z Kroměříže
Petr Majer ............................................................................................ 261

Český svaz ochránců přírody
Vydra říční Lutra lutra v záchranných stanicích
Petr Stýblo ........................................................................................... 262

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Hemangiosarkom jater u psa –
kazuistika
František Jelínek, Jan Čermák, Lucia Šátková .................................... 265

REJSTŘÍKY 2021 ................................................................................. 271

 

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................. 210

INFORMATION
Czech small animal veterinary association
Education online ..................................................................................  212

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ........................................................................................  213

CONTENTS .......................................................................................... 215

ORIGINAL PAPERS
Vitamins in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ..................................................... 219

The most common joint diseases in small animal practice
Daniel Tomala ........................................................................................ 237

REHABILITATION
Dogs with rupture of the cranial cruciate ligament
and rehabilitation – a literature review
Roman Kvapil, Renata Kvapilová .......................................................... 251

PHOTOGALLERY
Differential diagnosis of protozoan parasites
of canine and feline gastrointestinal system
Barbora Červená .................................................................................... 257

NEWS
State veterinary management
The winners of the 14th year of the SVA main
director´s championship are students
from Kroměříž
Petr Majer ................................................................................................ 261

Czech Association of the nature
Eurasian otter Lutra lutra in animal shelters
Petr Stýblo ............................................................................................... 262

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Hemangiosarcoma of the liver in a dog –
a case report
František Jelínek, Jan Čermák, Lucia Šátková ....................................... 265

INDEX 2021 ............................................................................................. 271

AVN Suppl 1 2021 obalka 1

AVN supplementum 1/2021

EDITORIAL ....................................................................................... 1

OBSAH .............................................................................................. 5

PROGRAM ........................................................................................ 8

ABSTRAKTY ................................................................................... 10

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Biomarkery poškození ledvin, základní přehled, analytická
úskalí jejich stanovení a možný klinický význam
Magdaléna Fořtová, Tomáš Seeman, Bruno Sopko,
Richard Průša .................................................................................. 20

ZPRÁVY .......................................................................................... 30

REJSTŘÍK AUTORŮ ....................................................................... 32

 

EDITORIAL ........................................................................................ 1

CONTENTS ....................................................................................... 5

PROGRAMME ................................................................................... 8

ABSTRACTS ................................................................................... 10

REVIEWS

Biomarkers of renal injury, basic overview, analytical difficulties
of their determination and possible clinical significance
Magdaléna Fořtová, Tomáš Seeman, Bruno Sopko,
Richard Průša .................................................................................. 20

NEWS .............................................................................................. 30

INDEX OF AUTHORS ...................................................................... 32

DMEV 3 2021 obalka

DMEV 3/2021

OBSAH

EDITORIAL .................................................................................................... 81

DIABETOLOGIE

Za výbory odborných společností:
Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík, František Saudek,
Vladimír Tesař, Martin Haluzík, Milan Kvapil, Jaroslav Racek, Tomáš Zima

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin 2021 ..................... 86

Jan Peregrin
Endovaskulární léčba kritické končetinové ischemie
u pacientů s diabetem ..................................................................................... 99

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Jana Brunová, Terezie Pelikánová,
Peter Girman, Martin Haluzík
Sérový testosteron v patogenezi diabetes mellitus 2. typu ............................. 111

ENDOKRINOLOGIE

Jan Jiskra
Specifika léčby hypotyreózy v atypických situacích ........................................ 117

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxin a minimalizace rizik při
zajištění optimálního klinického účinku.
První část. ....................................................................................................... 123

Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Testosteron a obezita u mužů ......................................................................... 131

ZPRÁVA Z WEBINÁŘE ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jan Škrha jr., Jan Piťha, Petr Ošťádal, Zuzana Zafarová
Kardiovaskulární riziko diabetika ve světle nejnovějších dat
aneb co skutečně určuje riziko diabetického pacienta? .................................. 135

INFORMACE ................................................................................................... 143

POKYNY AUTORŮM ...................................................................................... 144

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................... 81

DIABETOLOGY

Delegated by specialized medical societies:
Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík, František Saudek,
Vladimír Tesař, Martin Haluzík, Milan Kvapil, Jaroslav Racek, Tomáš Zima
Guidelines for the management of diabetic
kidney disease 2021 ........................................................................................... 86

Jan Peregrin
Endovascular treatment of critical
limb ischaemia in diabetic patients ..................................................................... 99

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Jana Brunová, Terezie Pelikánová,
Peter Girman, Martin Haluzík
Serum testosterone and Diabetes Mellitus type 2 pathogenesis ....................... 111

ENDOCRINOLOGY

Jan Jiskra
Treatment of hypothyroidism in specific clinical situations ................................. 117

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxine and risk minimization while
ensuring optimal clinical effect. First part. .......................................................... 123

Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Testosterone and obesity in males ..................................................................... 131

REPORT FROM WEBINAR OF CZECH SOCIETY OF CARDIOLOGY

Jan Škrha jr., Jan Piťha, Petr Ošťádal, Zuzana Zafarová
New data on cardiovascular risk factors
in diabetic patients .............................................................................................. 135

INFORMATION ................................................................................................... 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ........................................................................ 144

AAB 3 2021 obalka 1

Alergie, Astma, Bronchitida 3/2021

Editorial
Ester Seberová ............................................................................... 1

Dýchací cesty

Rýma a používání roušek a respirátorů
Petr Schalek .................................................................................... 5

Biologická léčba v managementu alergických
onemocnění dýchacích cest
Miloš Jeseňák ................................................................................... 9

Postcovidový syndrom
Ester Seberová ................................................................................ 11

Očkování alergiků proti chřipce
Zuzana Vančíková ........................................................................... 15

Domácí prostředí a alergik

Moderní technologie nejen
v alergologické ambulanci
Ester Seberová  .............................................................................. 19

První pomoc

Jak postupovat u alergie na bodnutí hmyzem ................................ 23

Kůže

Seboroická dermatitida v dětském věku
Štěpánka Čapková .......................................................................... 24

Lázně a rehabilitace

Lázeňská klimatoterapie v léčbě
astmatu bronchiale
Petr Koťátko ..................................................................................... 31

Pro každého je pravidelný pohyb nezbytný!
Libuše Smolíková ............................................................................ 34

Křížovka .......................................................................................... 40