Tigis

Psychiatrie 1 23 obalka

 
 
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ
 
 
FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ 
SPOLEČNOSTI
 
 
ZPRÁVY
 
 
 
DOPISY, OHLASY, DISKUSE
 

 

 

EDITORIAL .................................................................................................. 1

CONTENTS ................................................................................................. 3

REVIEWS

Katarína Ondrijová, Michal Hajdúk
Schizotypes – review of models
and measurement tools .............................................................................. 5

Andrea Adamová, Nina Biačková, Monika Klírová
Neuropsychiatric symptoms of COVID-19 ................................................. 12

Kateřina Poshor, Lucie Kališová, Eva Králíková
Why do patients with schizophrenia smoke? ............................................. 19

CME

Martin Bareš, Tomáš Novák
Repetitive transcranial magnetic stimulation
of dorsomedial prefrontal cortex (dmPFC-rTMS)
in the treatment of the depressive disorder.
Review of clinical trials ................................................................................ 25

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Libor Ustohal, Tomáš Kašpárek
Treatment of acute episode of schizophrenia –
guidelines update .......................................................................................... 35

NEWS

Miloslav Kopeček
ATAI Life Sciences announced results from phase 2a trial
of arketamine for treatment-resistant depression .......................................... 40

Petra Horáková
65nd Czech and Slovak Psychopharmacological Conference ....................... 42

CORRESPONDENCE

Marian Koranda
Commentary on the meta-analysis Risk of cardiovascular diseases
associated with medications used in Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder. A systematic review and meta-analysis ........................................... 44

Alergie 1 2023 obalka

Alergie 1/2023

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................. 1

Společenské události v ČSAKI ........................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Časné reakce na betalaktamová antibiotika u dětí
Ludmila Dvořáková, Jaromír Paukert ............................... 14

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu
Část 1. Odesílání pacientů do center
Milan Teřl, Vratislav Sedlák, Irena Krčmová ..................... 25

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Ovlivňuje léčba migrény blokádou signalizace neuropeptidu
CGRP také protiinfekční imunitu?
Vlastimil Franta, Jan Jedlička ............................................ 32

Protilátky proti non HLA antigenům
a jejich význam v transplantačních reakcích
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ................................ 36

TERAPIE

Extraktová alergenová imunoterapie
v léčbě inhalačních alergií – udržovací
(denní) dávkování
Jiří Nevrlka .......................................................................... 41

Vliv podávání perorálního transfer faktoru
na kvalitu života dětí s recidivujícími respiračními
infekcemi a jejich rodičů
Jaromír Bystroň, Vít Petrů ................................................... 49

KAZUISTIKY

Biologická léčba chronické rinosinusitidy
s nosní polypózou – naše zkušenosti
Lucie Hodačová .................................................................... 56

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Dupilumab v léčbě středně těžkého až těžkého
nekontrolovatelného astmatu u dětí
František Kopřiva ................................................................... 61

KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva z 15. schůze Pracovní skupiny pro potravinové
alergie (PAPRSK)
Simona Bělohlávková ............................................................. 65

Zpráva z XXIII. Beskydských alergologických
a imunologických dnů 2022
Mořic Jurečka .......................................................................... 65

INFORMACE

Přehled akcí ČSAKI na rok 2023 ............................................. 67

EDITORIAL
Vít Petrů ..................................................................................... 1

Social events in the CSAKI ........................................................ 2

ORIGINAL PAPERS

Immediate hypersensitivity to beta-lactam antibiotics in children
Ludmila Dvořáková, Jaromír Paukert ....................................... 14

Guidelines for diagnosis and treatment of severe asthma
Part 1. Referring patients to centres
Milan Teřl, Vratislav Sedlák, Irena Krčmová .............................. 25

REVIEWS

Does migraine treatment by blocking
CGRP neuropeptide signaling also
affect anti-infective immunity?
Vlastimil Franta, Jan Jedlička ..................................................... 32

Antibodies to non HLA antigens
and their significance in transplant reactions
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ......................................... 36

THERAPY

Extract allergen immunotherapy
in the treatment of inhalation allergies –
maintenance (daily) dosage
Jiří Nevrlka ................................................................................... 41

The effect of oral transfer factor administration
on the quality of life of children with recurrent
respiratory infections and their parents
Jaromír Bystroň, Vít Petrů ............................................................. 49

CASE REPORT

Biological therapy of chronic nasal rhinosinusitis
with nasal polyps – our experiences
Lucie Hodačová ............................................................................. 56

WE HAVE READ FOR YOU

Dupilumab in children with uncontrolled
moderate-to-severe asthma
František Kopřiva ........................................................................... 61

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the 15th Meeting of the Working
group food allergy (PAPRSK)
Simona Bělohlávková .................................................................... 65

Report on XXIIIth Beskydy allergy
and immunology days
Mořic Jurečka ................................................................................. 65

INFORMATION

Future events 2023 ......................................................................... 67

VL 1 23 obalka

Veterinární lékař 1/2023

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................................... 1

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ......................................................................... 3

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................................ 4

OBSAH ......................................................................................................... 7

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Role vitaminu D, vápníku a fosforu ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ........................................................... 11

Tasemnice u koček – banální problém, nebo reálná hrozba?
David Modrý ................................................................................................. 27

Hypotyreóza – často prehliadaný klinický syndróm
Kristína Hlinková .......................................................................................... 32

REHABILITACE

Poranění plexus brachialis
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ................................................................. 37

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .......................................... 51
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,Veterinary Radiology
and Ultrasound, Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Dermatology

FOTOGALERIE

Rentgenologická diagnostika ruptury předního
zkříženého vazu u psů
Martin Daníček .............................................................................................. 55

Možnosti intoxikace psů a koček zahradními rostlinami
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková ............................................................ 61

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární dozor v roce 2022
Petr Majer ..................................................................................................... 65

Český svaz ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic v roce 2022
zaznamenala pokles počtu přijímaných zvířat
Petr Stýblo .................................................................................................... 67

Zoo Praha
Zdravotní obtíže u samice pásovce kulovitého (Tolypeutes matacus)
Roman Vodička, Robert Novotný ................................................................. 71

POKYNY AUTORŮM  .................................................................................. 76

 

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ............................................................................................ 1

Slovak small animal veterinary association
Education online ............................................................................................ 3

EDITORIAL

Roman Kvapil ................................................................................................ 4

CONTENTS ................................................................................................... 7

ORIGINAL PAPERS

The role of vitamin D, calcium and phosphorus
in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ........................................................... 11

Tapeworms in cats – trivial issue, or a real threat?
David Modrý ................................................................................................. 27

Hypothyroidism – an often overlooked clinical syndrome
Kristína Hlinková .......................................................................................... 32

REHABILITATION

Brachial plexus injury
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ................................................................ 37

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................................. 51
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,Veterinary Radiology
and Ultrasound, Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Dermatology

PHOTOGALLERY

X-ray evaluation of the cranial cruciate ligament rupture in dogs
Martin Daníček ............................................................................................. 55

Possibilities of intoxication of dogs and cats with garden plants
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková ........................................................... 61

NEWS

State veterinary management
State veterinary supervision in 2022
Petr Majer .................................................................................................... 65

Czech Association of the nature
National network of rescue stations sees drop
in animal admissions in 2022
Petr Stýblo ................................................................................................... 67

Zoo Prague
Health problems in a female Southern Three-banded
Armadillo (Tolypeutes matacus)
Roman Vodička, Robert Novotný ................................................................. 71

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................................. 76

Psychiatrie supplementum 1 23 obalka

Psychiatrie Supplementum 1/2023

Editorial .......................................................................................... 1

OBSAH ........................................................................................... 2

PROGRAM ..................................................................................... 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ................................................................... 6
Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii
a Sekce biologické psychiatrie ČLS JEP: Klozapin
v léčbě schizofrenie ......................................................................... 6
Sympozium Slovenské psychiatrické společnosti ............................ 7
Zánět a psychotické poruchy ........................................................... 8
Edukační sympozium o novinkách v léčbě v neurologii ................... 9
Poklesky a hříchy v léčbě psychofarmaky ...................................... 10
Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii II ............................... 11
Sympozium PS ČLS JEP: Aktualizace Doporučených
postupů psychiatrické péče 2022 ................................................... 12
Perinatální duševní zdraví: potřeby cílové skupiny,
prevence a léčba ............................................................................ 14
Psychofarmaka v léčbě poruch příjmu potravy
a komorbidních onemocnění .......................................................... 15
Kdo je nositelem inovací v medicíně –
akademický svět, nebo průmysl? ................................................... 16
Psychoterapeutické sympozium ..................................................... 18
Psychologické a psychiatrické důsledky konce
bezpečného světa .......................................................................... 18
Gerontopsychiatrie – kazuistiky a nová zjištění .............................. 18
Třetí neuropsychiatrický pohár: kazuistický kvíz ............................ 19
Psychedelika, problémové děti psychofarmakologie III –
Psychedelika a psychedeliky asistovaná terapie
v praxi ............................................................................................. 20
Translační potenciál preklinického výzkumu
pro studium psychofarmak ............................................................. 22


NOVÝ VÝZKUM ............................................................................. 24
Účinky materskej depresie a perinatálnej liečby
mirtazapínom u dospelého potomstva potkanov ............................ 24
Časově závislé regionální změny perfuze mozku potkana
po systémovém akutním podání metamfetaminu ........................... 24
Zmeny v koncentrácii salivárneho kortizolu vplyvom
suplementácie omega-3 mastných kyselín
u detí trpiacich depresiou ................................................................ 25
Výhody a nevýhody stanovení antipsychotik
v suché krevní skvrně ..................................................................... 25
Cytokiny, markery zánětu a kognitivní deficit:
„Jehlou vpřed!“ ................................................................................ 26
Asymetrie mozku u pacientů se schizofrenií: analýza
celého mozku .................................................................................. 26
Analgetický efekt antidepresiv v léčbě chronické bolesti ................ 27


VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ................................................................. 28

Preklinická P1–P10 ........................................................................ 28
Klinická K1–K12 ............................................................................. 32

WORKSHOPY ............................................................................... 38

REJSTŘÍK ..................................................................................... 41

 

Editorial ........................................................................................... 1

CONTENTS .................................................................................... 2

PROGRAM ..................................................................................... 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ................................................................ 6
Symposium of the Society for Biological Psychiatry
and the Section of Biological Psychiatry of the ČLS JEP:
Clozapine in the treatment of schizophrenia .................................. 6
Symposium of Slovak psychiatric association ................................ 7
Inflammation and psychotic disorders ............................................ 8
Educational symposium on news in neurologic treatment ............. 9
Downfalls and sins in the treatment of psychotropic drugs .......... 10
Non-invasive brain stimulation in psychiatry II .............................. 11
Symposium of Czech Psychiatric Association:
Psychiatric care recommendations update 2022 ......................... 12
Perinatal mental health: needs, prevention and treatment ........... 14
Psychopharmacs in the treatment of eating disorders
and comorbid diseases ................................................................. 15
Who is the bearer of innovation in medicine –
academia or industry? .................................................................. 16
Psychotherapeutic symposium ..................................................... 18
Psychological and psychiatric consequnces
of safe world end .......................................................................... 18
Gerontopsychiatry – case reports and news from research ......... 18
Third neuropsychiatric cup: case study quiz ................................. 19
Psychedelics, problem children of psychopharmacology III –
Psychedelics and psychedelic-assisted therapy
in clinical practice .......................................................................... 20
Translational potential of preclinical research in study
of the psychopharmacs ................................................................. 22

NEW RESEARCH ......................................................................... 24
Effects of maternal depression and perinatal mirtazapine 
treatment in adult rat offspring ....................................................... 24
Time-dependent effect of single-doses of acutely administered
methamphetamine on regional cerebral ........................................ 24
Salivary cortisol concentrations in response to longterm
supplementation with omega-3 fatty acids
in children with depression ............................................................ 25
The Pros and Cons of of determining antipsychotics
in a dry blood spot ......................................................................... 25
Cytokines, neuroinflammatory markers and cognitive impairment:
„The needle forward!“ .................................................................... 26
Brain asymmetries in schizophrenia: a whole-brain analysis ........ 26
Analgetic effect of antidepressants in chronic pain treatment ....... 27

POSTERS ..................................................................................... 28

Preclinical P1–P10 ........................................................................ 28
Clinical K1–K12 ............................................................................. 32

WORKSHOPS .............................................................................. 38


INDEX ........................................................................................... 41

 

Alergie suppl 2 2022 obalka

ALERGIE Supplementum 1/2022

EDITORIAL
Dalibor Jílek, Nina Benáková

DOPORUČENÉ POSTUPY

Doporučení ČDS a ČSAKI pro léčbu
chronické spontánní urtikarie

Nina Benáková a Pracovní skupina pro
chronickou urtikarii ČDS a ČSAKI .............................................
3
Úvod .......................................................................................... 3
Diagnostický a léčebný postup .................................................. 5
Diferenciální diagnostika angioedému ....................................... 7
Laboratorní vyšetřování
u chronické spontánní urtikarie .................................................. 8
Zhodnocení závažnosti
chronické spontánní urtikarie ..................................................... 8
Léčebný postup u chronické spontánní urtikarie ........................ 9
Evropské doporučené postupy ................................................. 10
Přehled linií léčby ...................................................................... 11
Terapeuticky rezistentní urtikarie .............................................. 12
Léčba omalizumabem v ČR ..................................................... 12
Léčba CSU u dětí a zvláštních populací .................................. 14
Perspektivy léčby
chronické urtikarie .................................................................... 14
Závěr ........................................................................................ 15
Literatura .................................................................................. 15

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Epikutánna senzibilizácia potravinovými alergénmi
u atopickej dermatitídy u detí

Zuzana Abaffyová, Zuzana Rennerová .................................... 17
Úvod ......................................................................................... 17
Dysfunkcia kožnej bariéry ......................................................... 17
Možnosti prevencie vývoja alergických ochorení
so zameraním sa na deti s atopickou dermatitídou .................. 19
Primárna prevencia atopickej dermatitídy ................................. 20
Sekundárna prevencia potravinovej senzibilizácie
u detí s prejavmi atopickej dermatitídy ...................................... 20
Sekundárna prevencia klinicky manifestnej
potravinovej alergie u detí s atopickou dermatitídou ................. 21
Terciárna prevencia – prevencia
sekundárnej senzibilizácie ......................................................... 21
Zhrnutie najnovších preventívnych odporúčaní ......................... 22
Záver .......................................................................................... 22
Literatúra .................................................................................... 23

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ........................................................ 25

POKYNY AUTORŮM .................................................................. 26

EDITORIAL
Dalibor Jílek, Nina Benáková

CLINICAL PRACTICE
Guidelines of the Czech Society of Dermatology
and the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology
for the treatment of chronic spontaneous urticaria

Nina Benáková and Working group on
chronic urticaria CDS and CSAKI ................................................
3
Introduction .................................................................................. 3
Diagnostic and therapeutic approach .......................................... 5
Differential diagnosis of angioedema ........................................... 7
Laboratory investigation in chronic
spontaneous urticaria ................................................................... 8
Assessment of the severity of chronic
spontaneous urticaria ................................................................... 8
Management of chronic spontaneous urticaria ............................ 9
European recommended practice ............................................... 10
Overview of treatment lines ......................................................... 11
Therapy-resistant urticaria ........................................................... 12
Treatment with omalizumab in the Czech Republic ..................... 12
Treatment of CSU in children and special populations ................ 14
Treatment perspectives chronic urticaria ..................................... 14
Conclusion ................................................................................... 15
References .................................................................................. 15

REVIEWS
Epicutaneous sensitization to food allergens
in atopic dermatitis in children

Zuzana Abaffyová, Zuzana Rennerová ....................................... 17
Introduction .................................................................................. 17
Skin barrier dysfunction ............................................................... 17
Options for prevention of allergic disease development
focusing on children with atopic dermatitis .................................. 19
Primary prevention of atopic dermatitis ........................................ 20
Secondary prevention of food sensitization
in children with manifestations of atopic dermatitis ...................... 20
Secondary prevention of clinically manifest
food allergy in children with atopic dermatitis ............................... 21
Tertiary prevention – prevention
secondary sensitization prevention .............................................. 21
Summary of recent preventive recommendations ........................ 22
Conclusion .................................................................................... 22
References .................................................................................... 23

JOURNAL SUBSCRIPTION .......................................................... 25

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................... 26

DMEV 4 2022 obalka

EDITORIAL ................................................................................ 129

DIABETOLOGIE

Vojtěch Hainer, Marie Kunešová,
Radka Taxová Braunerová,
Irena Aldhoon-Hainerová

Duální agonista inkretinových receptorů
tirzepatid: nové antidiabetikum je nadějnou
perspektivou v léčbě obezity ................................................. 136

METABOLISMUS

Markéta Vaňková, Daniela Vejražková, Běla Bendlová
Paradox adiponektinu ............................................................ 141

ENDOKRINOLOGIE

Jan Schovánek, Marta Karhanová, Ľubica Cibíčková,
Jana Kalitová, Filip Gabalec, Zdeněk Fryšák, David Karásek

Novinky v endokrinní orbitopatii v roce 2022,
dotazník časného záchytu a informační
materiály pro pacienta ........................................................... 149


Mikuláš Kosák, Jana Ježková
Diabetes insipidus při ANCA asociované
vaskulitidě .............................................................................. 154

Luboslav Stárka, Lucie Kolátorová
Fytoandrogeny? ..................................................................... 157

ZPRÁVY

Za profesorem
MUDr. RNDr. Luboslavem Stárkou, DrSc. .............................. 163

REJSTŘÍKY 2022 ................................................................... 165

PŘEDPLATNÉ ........................................................................ 167

 

EDITORIAL ............................................................................. 129

DIABETOLOGY

Vojtěch Hainer, Marie Kunešová,
Radka Taxová Braunerová,
Irena Aldhoon-Hainerová

Dual agonist of incretin receptors:
a novel antidiabetic drug
is promising obesity therapeutic prospect ................................ 136

METABOLISM

Markéta Vaňková, Daniela Vejražková, Běla Bendlová
Adiponectin paradox ................................................................. 141

ENDOCRINOLOGY

Jan Schovánek, Marta Karhanová,
Ľubica Cibíčková, Jana Kalitová,
Filip Gabalec, Zdeněk Fryšák, David Karásek

News in the endocrine orbitopathy in 2022, early symptoms
questionnaire and warning card ................................................ 149


Mikuláš Kosák, Jana Ježková
Diabetes insipidus caused
by ANCA associated vasculitis .................................................. 154

Luboslav Stárka, Lucie Kolátorová
Phytoandrogens? ...................................................................... 157

NEWS

Professor
MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. ........................................ 163

INDEX 2022 ............................................................................... 165

SUBSCRIPTION ........................................................................ 167

AAB 4 2022 obalka fin

Alergie, astma, bronchitida 4/2022

Editorial
Ester Seberová ................................................................... 1

Dýchací cesty

Co je to CHOPN?
Stanislav Kos ...................................................................... 4

Fytofarmaka pomáhají klasické léčbě (nejen)
infekcí horních cest dýchacích – 2. část
Michal Jurovčík ................................................................... 6

Astma u dětí
Jana Emlerová .................................................................... 11

Nosní hygiena
Petra Pelikánová ................................................................. 15

Prostředí a alergik

Spánek a alergie
Zuzana Vančíková ............................................................... 19

Kůže

Suchá kůže – xerodermie
Petra Fojtková ....................................................................... 24

Potravinová alergie

Alergie na ořechy
Simona Bělohlávková ............................................................. 27

Lázně a rehabilitace

Lázeňská léčba dětí v zimě
Jana Rydlová .......................................................................... 31

Fyzioterapie dýchání u jedinců s postcovidovým
syndromem/postižením
Víte, jak pečovat o horní cesty dýchací
v podzimním a zimním období? – 4. část
Libuše Smolíková ..................................................................... 35

Křížovka ................................................................................... 40

 

AVN 4 2022 obalka

AKTUALITY V NEFROLOGII 4/2022

EDITORIAL ...................................................................... 105

OBSAH ............................................................................ 109

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Selektivní antagonista mineralokortikoidního
receptoru – nová naděje pro pacienty
s diabetickým onemocněním ledvin
Vladimír Tesař .................................................................. 112

Časté problémy ve farmakoterapii v kontextu
onemocnění ledvin – zaměřeno na psychofarmaka
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Oskar Zakiyanov,
Jan Hartinger
  ...................................................................116

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Expertní stanovisko ke spolupráci diabetologů
a internistů s nefrology v péči o nemocné
s chronickým onemocněním ledvin
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ivan Rychlík, Martin Prázný, Richard Češka,
Martin Haluzík
 ............................................................... 125

ZPRÁVY

Kam jsme pokročili v roce 2022? 1. kongres
České nefrologické společnosti
Jarmila Škubová ............................................................ 134

Odborníci se v Olomouci věnovali
moderní léčbě selhání ledvin
David Vondruška .......................................................... 136

REJSTŘÍKY 2022 ......................................................... 138

PŘEDPLATNÉ .............................................................. 140

 

EDITORIAL ................................................................... 105

CONTENTS .................................................................. 109

REVIEWS

Selective antagonist of mineralocorticoid
receptor – new hope for patients with
diabetic kidney disease
Vladimír Tesař ............................................................... 112

Common problems in pharmacotherapy related
to kidney diseases - focused on psychotropic medication
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Oskar Zakiyanov,
Jan Hartinger .................................................................
116

REVIEWS

Expert opinion on the cooperation of diabetologists
and internists with nephrologists in the care
of patients with chronic kidney diseases
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ivan Rychlík, Martin Prázný, Richard Češka,
Martin Haluzík ..............................................................
125

NEWS

2022 where we are now?
39th Congress of the Czech Society of Nephrology
Jarmila Škubová ........................................................... 134

Experts pushed ahead modern treatment
of renal kidney failure in Olomouc
David Vondruška .......................................................... 136

INDEX 2022 ................................................................. 138

JOURNAL SUBSCRIPTION ........................................ 140

Psychiatrie 4 2022 obalka

PSYCHIATRIE 4/2022

 EDITORIAL ...................................................................... 133

OBSAH ............................................................................. 134

PŮVODNÍ PRÁCE

Karel Pavlica, Pavla Doležalová,
Barbora Orlíková, Viktor Heumann

Prevence rizika sebevražedného jednání transgender
a nebinárních osob – významná oblast duševního
zdraví ................................................................................ 136

Lenka Hašková, Viktor Mravčík
Uplatnění adiktologů v centrech duševního zdraví
pro osoby se závažným chronickým duševním
onemocněním v ČR .......................................................... 142

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Miloslav Kopeček, Veronika Andrashko
Racemický ketamin v léčbě rezistentní depresivní poruchy.
Od výzkumu ke klinické off-label aplikaci .......................... 146

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Patrik Olekšák,
Annamária Halečková, Lea Jedonková

Aloisie citronová (Aloysia citriodora Paláu) a další druhy rodu
Aloysia Paláu: účinky na nervový systém ......................... 156

VZDĚLÁVÁNÍ

Kristina Hakenová, Karel Valeš
Vliv psychobiotik na kognitivní funkce
u geriatrické populace ....................................................... 161

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Ondřej Lichnovský, Libor Ustohal
Vysazení klozapinu z důvodu neutropenie a možnosti
jeho opětovného nasazení do medikace .......................... 167

ZPRÁVY

Karel Nešpor
Válka na Ukrajině a nepřímá traumatizace v Česku ........ 172

Významné životní jubileum
prim. MUDr. et RNDr. Janusze Sikory, CSc. .................... 173

PŘEDPLATNÉ ................................................................. 174

 

EDITORIAL ...................................................................... 133

CONTENTS ..................................................................... 134

ORIGINAL PAPERS

Karel Pavlica, Pavla Doležalová, Barbora Orlíková,
Viktor Heumann

Preventing the risk of suicidal behavior
among transgender and non-binary people –
an important domain of mental health .............................. 136

Lenka Hašková, Viktor Mravčík
Employment of addictologists in mental health centers
for people with serious chronic mental illness
in the Czech Republic ....................................................... 142

REVIEWS

Miloslav Kopeček, Veronika Andrashko
Racemic ketamine in the treatment of resistant
depressive disorder.
From the research to clinical off-label aplication .............. 146

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Patrik Olekšák,
Annamária Halečková, Lea Jedonková

Lemon verbena (Aloysia citriodora Paláu)
and other species of the genus Aloysia Paláu: effects
on the nervous system ..................................................... 156

CME
Kristina Hakenová, Karel Valeš
Effect of psychobiotics on cognitive function
in a geriatric population .................................................... 161

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Ondřej Lichnovský, Libor Ustohal
Clozapine discontinuation due to neutropenia
and possibilities of its reintroduction ................................ 167

NEWS

Karel Nešpor
The war in Ukraine and indirect traumatization
in the Czech Republic ...................................................... 172

Significant life anniversary
prim. MUDr. et RNDr. Janusz Sikora, CSc. ...................... 173

SUBSCRIPTION ............................................................... 174

Obalka Alergie 4 2022

Alergie 4/2022

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................... 213

Společenské události v ČSAKI ....................................... 214

PŮVODNÍ PRÁCE

Profiliny – neškodné panalergeny, nebo alergeny s rizikovým
potenciálem? Hodnocení alergických reakcí u souboru pacientů
senzibilizovaných k potravinovým profilinům
Radka Záleská, Simona Bělohlávková,
Irena Krčmová
................................................................. 224

Význam stanovení autoprotilátek u pacientů
na imunoglobulinové substituční léčbě
Tomáš Milota, Karel Kotaška, Petr Laštůvka, Iveta Klojdová,
Markéta Bloomfield, Jitka Smetanová,
Anna Šedivá
.................................................................... 233

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Syndrom aktivovaných mastocytů
Štěpánka Budjačová ....................................................... 240

Respirační onemocnění exacerbované
nesteroidními antirevmatiky – nové aspekty
Zuzana Hanzálková, Irena Krčmová,
Adriana Šrotová
.............................................................. 246

Biomarkery sepse
Milan Polák, Karel Kotaška, Miroslav Průcha ................. 253

TERAPIE

Aktuální problémy specifické alergenové imunoterapie
v Evropě a v Polsku
Radoslaw Gawlik ............................................................. 257

KAZUISTIKY

Alergie na kril – kazuistika
Dan Saksún ..................................................................... 261

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Kontrola astmatu u pacientů s těžkým eosinofilním astmatem
léčených reslizumabem: Španělská studie z běžné praxe
Dalibor Jílek .................................................................... 269

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXI. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ........................................................................ 270

Zpráva z 13. ročníku Moravského semináře
sester v oboru alergologie a klinické imunologie
Jaromír Bystroň .............................................................. 270

INFORMACE

Návrh standardu imunoglobulinové léčby
nemocných s protilátkovými imunodeficiencemi ............ 273

Přehled akcí na rok 2023 ............................................... 277

REJSTŘÍKY 2022 ........................................................... 280

PŘEDPLATNÉ ................................................................ 283

POKYNY AUTORŮM ...................................................... 284

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................... 213

Social events in the CSAKI ............................................. 214

ORIGINAL PAPERS

Profilins – harmless panalergens or allergens with risk potential?
Assessment of allergic reactions in a population of patients
sensitised to food profilins
Radka Záleská, Simona Bělohlávková,
Irena Krčmová
.................................................................. 224

Relevance of the autoantibodies detection in patients
on immunoglobulin replacement therapy
Tomáš Milota, Karel Kotaška, Petr Laštůvka,
Iveta Klojdová, Markéta Bloomfield, Jitka Smetanová,
Anna Šedivá
..................................................................... 233

REVIEWS
Mast cell activation syndrome
Štěpánka Budjačová ........................................................ 240

Nonsteroidal antiinflammatory drugs exacerbated
respiratory disease – new aspects
Zuzana Hanzálková, Irena Krčmová,
Adriana Šrotová
................................................................ 246

Biomarkers of sepsis
Milan Polák, Karel Kotaška, Miroslav Průcha ................... 253

THERAPY

Actual problems of specific allergen immunotherapy
in Europa and in Poland
Radoslaw Gawlik .............................................................. 257

CASE REPORT

Allergy to krill – a case report
Dan Saksún ...................................................................... 261

WE HAVE READ FOR YOU

Asthma control in patients with severe eosinophilic asthma
treated with reslizumab: Spanish real-life data
Dalibor Jílek ..................................................................... 269

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXIth Meeting of the doctors of the Czech
and Slovak Republic
Jiří Novák ......................................................................... 270

Report on the 13th Moravian nurses‘ seminar in allergology
and clinical immunology
Jaromír Bystroň ................................................................ 270

INFORMATION

Draft standard of immunoglobulin treatment in patiens
with antibody deficiency ................................................... 273

Future events 2023 .......................................................... 277

INDEX 2022 ..................................................................... 280

SUBSCRIPTION .............................................................. 283

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................... 284