Tigis

VL 1 2021 obalka

Veterinární lékař 1/2021

EDITORIAL
Pavel Hron ............................................................................ 2

OBSAH ................................................................................. 5

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Makroprvky ve výživě
psů a koček
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková,
Eva Štercová ........................................................................ 9

Kardiopulmonální zástava
a resuscitace drobných savců
Vladimír Jekl, Karel Hauptman,
Ivana Drnková, Anna Piskovská .........................................
 24

Z PRÁCE ČESKÝCH VETERINÁŘŮ
Veterinární péče na dobrovolnické klinice v Botswaně
Filip Bareš ........................................................................... 33

FOTOGALERIE
Krystaly v močovém sedimentu
Tomáš Fiala ........................................................................ 41

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................ 47
Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology,
Veterinary radiology and ultrasound, Veterinary ophthalmology,
Journal of veterinary emergency and critical care,
Veterinary dermatology

REHABILITACE
Propriocepce/polohocit
Renata Kvapilová ............................................................... 53


ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Rok 2020 z pohledu veterinárního dozoru
Petr Majer ........................................................................... 54

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online ...................................... 56

Slovenská asociácia veterinárnych
lekárov malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová ....................................................................... 57

Český svaz ochránců přírody
Souhrnné výsledky práce záchranných stanic
v roce 2020
Petr Stýblo .......................................................................... 58


KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Iridociliární tumor u kočky – kazuistika
František Jelínek, Pavel Hron ............................................ 63

 

EDITORIAL
Pavel Hron ............................................................................ 2

CONTENTS .......................................................................... 5

ORIGINAL PAPERS
Macroelements in the nutrition
of dogs and cats
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková, Eva Štercová ........... 9

Cardiopulmonary arrest
and resuscitation of small mammals
Vladimír Jekl, Karel Hauptman, Ivana Drnková,
Anna Piskovská .................................................................
 24

FROM THE WORK OF CZECH VETERINARIANS
Veterinary care at a volunteer clinic in Botswana
Filip Bareš .......................................................................... 33


PHOTOGALLERY
Crystals in the Urinary Sediment
Tomáš Fiala ........................................................................ 41

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................... 47
Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology,
Veterinary radiology and ultrasound, Veterinary ophthalmology,
Journal of veterinary emergency and critical care,
Veterinary dermatology

REHABILITATION
Proprioception
Renata Kvapilová ............................................................... 53

NEWS
State veterinary management
Summary results of the work of rescue stations in 2020
Petr Majer ........................................................................... 54

INFORMATION
Czech small animal veterinary association
Education 2021 online ....................................................... 56

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ......................................................................  57

Czech Association of the nature
Summary results of the work of rescue stations in 2020
Petr Stýblo ......................................................................... 58

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Iridociliary tumor in a cat – a case report
František Jelínek, Pavel Hron ............................................ 63

Psychiatrie 1 21 obalka

Psychiatrie 1/2021

EDITORIAL .................................................................... 1

OBSAH .......................................................................... 3

PŮVODNÍ PRÁCE
Marek Preiss, Tereza Příhodová,
Karel D. Riegel,

Jan Preiss, Jindra Marková
Adaptace a psychometrická analýza
Dotazníku zvládání náročných
událostí pro českou populaci ......................................... 5

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová,
Jan Havlíček
Prevalence incestu a faktory,
které ji ovlivňují ............................................................ 15

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla L.)
a jeho účinky na nervový systém ................................. 22

VZDĚLÁVÁNÍ

Farmakologická léčba depresivní poruchy
ve vyšším věku II: užití antidepresiv a jejich
augmentace, rezistentní deprese
ve vyšším věku ............................................................. 26

FÓRUM ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Miloslav Kopeček
Parciální dopaminoví agonisté:
stejní, nebo odlišní? ....................................................... 38

INFORMACE ................................................................. 49

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................. 50

ZPRÁVY

Karel Nešpor
Roztěkané řízení ............................................................ 50

 

EDITORIAL ..................................................................... 1

CONTENTS .................................................................... 3

ORIGINAL PAPERS

Marek Preiss, Tereza Příhodová, Karel D. Riegel,
Jan Preiss, Jindra Marková
Adaptation and psychometric analysis
of The Social Readjustment
Rating Scale for the Czech population ............................ 5

REVIEWS

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová,
Jan Havlíček
Incest prevalence and its
influencing factors .......................................................... 15

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Chamomile (Matricaria chamomilla L.)
and its effects on the nervous system ........................... 22

CME

Martin Bareš, Tomáš Novák
The pharmacological treatment of the late-life
depression II: the use of antidepressants
and their augmentations, treatment –
resistant late-life depression ......................................... 26

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Miloslav Kopeček
Dopamine receptor partial agonists:
the same or different? ................................................... 38

INFORMATION ............................................................. 49

WE HAVE READ FOR YOU ......................................... 50

NEWS
Karel Nešpor
Distracted driving .......................................................... 50

Alergie 1 2021 mailing 1

ALERGIE 1/2021

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů ...................................................................................... 1

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI ....................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Alergie na lískový ořech – senzibilizační profily
a hodnocení reakcí u souboru pacientů
Daniela Potyszová, Barbora Gelbičová,
Simona Bělohlávková ................................................................
14

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Malassezia ve vztahu k atopické dermatitidě
Zuzana Císařová, Ivana Křupková, Alice Stolaříková ............... 21

Hereditární angioedém – charakteristika péče
v České republice
Irena Krčmová, Pavel Kuklínek ................................................ 29

Probiotika – jejich úloha a vliv na lidské zdraví
Kateřina Vokounová, Pavel Pešek,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal .........................................
40

KAZUISTIKY

Akutní polyradikuloneuritida
Kamila Karlíková ...................................................................... 50

TERAPIE

Protizánětlivá úlevová terapie v léčbě astmatu
Viktor Kašák ............................................................................. 55

DISKUZNÍ FÓRUM

Příspěvek k problematice laboratorní
diagnostiky COVID-19
Ivo Lochman ............................................................................. 59

Konspirační teorie během pandemie COVID-19
a jejich vliv na zdravotnictví
David Emler, Jana Emlerová .................................................... 60

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 64 Doporučení pro očkování
proti onemocnění COVID-19 mRNA vakcínami
Roman Chlíbek, Petr Panzner,
Pavel Dlouhý, Pavla Křížová .....................................................
67

Vyšetřování specifických IgG nebo IgG4 protilátek proti
potravinovým antigenům v diagnostice potravinové
alergie a intolerance není přínosné
Martin Fuchs, Simona Bělohlávková, Petr Panzner .................. 70

DOPISY REDAKCI ...................................................................  71

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 72

 

 

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ....................................................................................... 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI ................................................ 2

ORIGINAL PAPERS

Hazelnut allergy – sensitization profiles and evaluation
of reactions in a group of patients
Daniela Potyszová, Barbora Gelbičová,
Simona Bělohlávková .................................................................
14

REVIEWS

Malassesia in relation to atopic dermatitis
Zuzana Císařová, Ivana Křupková,
Alice Stolaříková .........................................................................
21

Hereditary angioedema – characteristics
of care in the Czech Republic
Irena Krčmová, Pavel Kuklínek .................................................. 29

Probiotics – their role and impact on human health
Kateřina Vokounová, Pavel Pešek,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal
 ............................................ 40

CASE REPORTS

Acute polyradiculoneuritis
Kamila Karlíková ......................................................................... 50

THERAPY

Anti-inflammatory reliever therapy in the treatment of asthma
Viktor Kašák ................................................................................ 55

FORUM OF DISCUSSION

Contribution to the issue of laboratory
diagnostics of COVID-19
Ivo Lochman ............................................................................... 59

Conspiracy theories during the COVID-19 pandemic
and their consequences on the health care
David Emler, Jana Emlerová ...................................................... 60

INFORMATION

Future events 2021 ..................................................................... 64

Recommendation for vaccination against
COVID-19 with mRNA vaccines
Roman Chlíbek, Petr Panzner,
Pavel Dlouhý, Pavla Křížová ......................................................
67

Examination of specific IgG or IgG4 antibodies against food
antigens in the diagnosis of food allergy
and intolerance is not beneficial
Martin Fuchs, Simona Bělohlávková, Petr Panzner .................. 70

LETTERS TO THE EDITOR ..................................................... 71

INSTRUCTION FOR AUTHORS .............................................. 72

AAB 1 2021 mailing 1

Alergie, Astma, Bronchitida 1/2021

Obsah

Editorial
Ester Seberová .............................................................. 1

Dýchací cesty

Solné nosní roztoky u akutních
virových respiračních onemocnění
Petr Schalek .................................................................. 5

Nebojte se astmatu – astmatický záchvat
Jaromír Bystroň ........................................................... 10

Suchý kašel
Magdaléna Pohlová ..................................................... 14

Domácí prostředí a alergik

Čistý vzduch v domácnosti
z pohledu bytového architekta
Lenka Viznerová ........................................................... 18

Kůže

Nejčastější kožní projevy alergie
u dětí v alergologické ambulanci
Zuzana Vančíková ......................................................... 23

Lázně a rehabilitace

Léčba respiračních onemocnění
v dětských léčebnách
Jan Podojil .................................................................... 27

Protahování – základ pružného
cvičení aneb lépe pozdě než později!
Libuše Smolíková ......................................................... 31

Sauna – brána k otužování
Daniel Schneeberger .................................................... 35

Imunita

Mikrobiom člověka – 2. část
Karel Fajfrlík ................................................................. 37

Křížovka ....................................................................... 40

Supplementum1 2021 komplet web 1

ALERGIE Supplementum 1/2021

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .................................................................................. 1

Registr potravinových alergií DAFALL –
konečné výsledky sledování
Simona Bělohlávková, Eliška Kopelentová,
Jakub Štádler, Petr Víšek, Ivana Šetinová,
Radka Galanská, Jana Poloniová, Jana Novobílská,
Štěpánka Mikulová, Martina Minářová, Martin Liška,
Eva Orálková, Veronika Solařová, Zdenka Koldová,
Marie Tichá, Jana Šilarová, Jarmila Richterová,
Olga Škopková, Milena Jeřábková, Jiřina Chládková,
Kateřina Kopecká, Eva Dědková, Hana Janíčková,
Tatiana Gvozdiaková, Renáta Říhová,
Eva Tilšarová, Michal Huptych
 ................................................. 6

Úvod ................................................................................. 7
Metodika ........................................................................... 7
Výsledky ........................................................................... 8
Demografická data ........................................................... 8
Doprovodné diagnózy a počty reakcí na potravinu .......... 9
Spektrum spouštěcích potravin celkově
a v jednotlivých věkových kategoriích .............................. 9
Reakce v závislosti na pohlaví ........................................ 11
Rozdělení reakcí podle závažnosti a typu projevu .......... 11
Diskuse ........................................................................... 13
Závěr ............................................................................... 14
Literatura ......................................................................... 15

Pracovní skupina pro potravinové alergie ČSAKI (PAPRSK)
Historie, současnost, budoucnost ............................................ 16

 1. PAPRSK – historie ........................................................ 16
 2. PAPRSK – publikace .................................................... 16
 3. Registr potravinových alergií DAFALL .......................... 17
 4. PAPRSK – budoucnost ................................................. 17
 5. PAPRSK – 11. výjezdní zasedání,
  červen 2020, Bořetice ................................................... 17
 6. PAPRSK – členství ........................................................ 18

Abstrakty z XI. Setkání členů Pracovní
skupiny pro potravinovou alergii PAPRSK ............................... 19

POKYNY AUTORŮM ............................................................... 28

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů .................................................................................... 1

Database of food allergies DAFALL – final results
Simona Bělohlávková, Eliška Kopelentová, Jakub Štádler,
Petr Víšek, Ivana Šetinová, Radka Galanská, Jana Poloniová,
Jana Novobílská, Štěpánka Mikulová, Martina Minářová,
Martin Liška, Eva Orálková, Veronika Solařová,
Zdenka Koldová, Marie Tichá, Jana Šilarová,
Jarmila Richterová, Olga Škopková, Milena Jeřábková,
Jiřina Chládková, Kateřina Kopecká, Eva Dědková,
Hana Janíčková, Tatiana Gvozdiaková, Renáta Říhová,
Eva Tilšarová, Michal Huptych .................................................. 6

Introduction ....................................................................... 7
Methods............................................................................. 7
Results .............................................................................. 8
Population characteristics ................................................. 8
Associated diagnoses and number
of reactions to food ........................................................... 9
Spectrum of triggering foods
in whole population and in individual age categories ........ 9
Reactions related to gender ............................................ 11
Reactions related to severity
and the type of symptoms ............................................... 11
Discussion ...................................................................... 13
Conclusions .................................................................... 14
References ..................................................................... 15

Working group for food allergies
ČSAKI (PAPRSK) History, present, future .............................. 16

 1. PAPRSK – History ....................................................... 16
 2. PAPRSK – Publication ................................................. 16
 3. Database of food allergies DAFALL ............................. 17
 4. PAPRSK – Future ........................................................ 17
 5. PAPRSK – 11th meeting – June 2020, Bořetice .......... 17
 6. PAPRSK – Membership ............................................... 18

11th meeting of PAPRSK Bořetice –
Summary of lectures ............................................................... 19

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................. 28

Psych suppl 1 2021 obalka

63. ČESKO-SLOVENSKÁ
VIRTUÁLNÍ
PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE

Křižovatky v psychofarmakologii

15.–16. ledna 2021

 

EDITORIAL  ........................................................................................... 1

OBSAH  ................................................................................................. 2

PROGRAM ............................................................................................ 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ........................................................................ 5

Výběr antipsychotik podle nežádoucích účinků  .................................... 5

Psychické poruchy, psychofarmaká a COVID-19 .................................. 6

Pre/perinatální psychofarmakologie ....................................................... 7

Biologické léčebné metody v psychiatrii – transkulturální pohled .......... 8

Méně, nebo více? Použití vyšších dávek psychofarmak ..................... 10

Neuropsychiatrie: od historie po budoucnost ....................................... 11

Nový pohled na staré psychoaktivní látky ............................................ 12

Jak a kdy světlo ovlivňuje účinky psychofarmak
a psychofarmaka účinky světla ............................................................ 13

Bezprostřední příčiny a správná léčba násilí
u pacientů s psychózou ........................................................................ 14

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ....................................................................... 16

Klinická K1–K21 .................................................................................... 16

Poruchy příjmu potravy PPP1–PPP3 .................................................... 25

Preklinická P1–P17 ............................................................................... 27

REJSTŘÍK ............................................................................................. 35

 

EDITORIAL ............................................................................................. 1

CONTENTS ............................................................................................ 2

PROGRAM ............................................................................................. 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ........................................................................ 5

Choice of antipsychotics according to their side-effects ......................... 5

Mental disorders, psychotropic drugs and COVID-19 ............................ 6

Pre/perinatal psychopharmacology ........................................................ 7

Biological treatments in psychiatry – transcultural aspects .................... 8

Less or more? The use of higher doses of psychotropic drugs ............ 10

Neuropsychiatry: from the history to the future ..................................... 11

A new perspective on old psychoactive substances ............................. 12

How and when the light affects the effects
of psychotropic drugs and psychotropic drugs the effects of light ........ 13

The proximate causes of violence and appropriate
treatment in patients with psychosis ..................................................... 14

POSTERS ............................................................................................ 16

Clinical K1–K21 .................................................................................... 16

Eating disorders PPP1–PPP3 .............................................................. 25

Preclinical P1–P17 ............................................................................... 27

INDEX .................................................................................................. 35

DMEV 4 2020 obalka 1

 

DMEV 4/2020

OBSAH

Editorial ............................................................................................... 137

DIABETOLOGIE

Iva Míšková, Ivana Laňková, Martin Haluzík
Jsou diabetici adherentní ke své terapii? ........................................... 144

Zuzana Hladíková, Zuzana Berková,
Aneta Hudzieczková, Peter Girman

Jak připravit „bioarteficiální“ pankreas...............................................  150

Edvard Ehler
Bolestivá diabetická neuropatie ......................................................... 155

ENDOKRINOLOGIE

Jan Schovánek, Ľubica Cibičková, Ondřej Krystyník,
Eliška Hostinská, Jan Strojil, Elena Šánová,
Zdeněk Fryšák, David Karásek

Primární hyperparathyreóza v těhotenství ......................................... 158

METABOLISMUS

Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan
Alirokumab v léčbě kombinované dyslipidemie ................................. 164

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Martin Světnička, Eliška Selinger, Jan Gojda, Eva El-Lababidi
Zdravotní konsekvence veganské stravy u dětí a dospívajících ....... 166

ZPRÁVY ............................................................................................ 174

REJSTŘÍKY 2020 ............................................................................. 175

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................. 137

DIABETOLOGY

Iva Míšková, Ivana Laňková, Martin Haluzík
Are diabetic patients adherent to their medication? .......................... 144

Zuzana Hladíková, Zuzana Berková,
Aneta Hudzieczková, Peter Girman
How to prepare a „bioartificial“ pancreas .......................................... 150

Edvard Ehler
Painful diabetic neuropathy .............................................................. 155

ENDOCRINOLOGY

Jan Schovánek, Ľubica Cibičková, Ondřej Krystyník,
Eliška Hostinská, Jan Strojil, Elena Šánová,
Zdeněk Fryšák, David Karásek

Primary hyperparathyroidism in pregnancy ..................................... 158

METABOLISM

Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan
Alirocumab in treatment of combined dyslipidemia ........................ 164

METABOLISM/NUTRITION

Martin Světnička, Eliška Selinger, Jan Gojda, Eva El-Lababidi
Health consequences of vegan diet
in children and adolescents ............................................................ 166

NEWS ............................................................................................. 174

INDEX 2020 .................................................................................... 175

Alergie 4 2020 tisk 1

Alergie 4/2020

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .................................................................. 205

PŮVODNÍ PRÁCE
Nové možnosti laboratorní detekce
specifických IgE protilátek
Jana Bojčuková, Jitka Gorčíková,
Tomáš Vlas, Petr Panzner .......................................
212

Výskyt protilátek anti DFS70 u pacientů
s indikací k vyšetření antinukleárních
protilátek metodou imunoblot
Hana Hudečková ..................................................... 217

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Lokální alergická rýma
Magdalena Herknerová ........................................... 223

Význam současných kritérií pro klasifikaci
systémového lupusu erythematodes
Zbyněk Hrnčíř .......................................................... 226

Možnosti laboratorní diagnostiky alergie
na ryby a mořské plody
Hana Maršíková ....................................................... 232

Primární imunodeficience jako monogenní
příčiny idiopatických střevních zánětů
Tomáš Milota, Zuzana Střížová,
Jiřina Bartůňková .....................................................
239

Monoklonové protilátky v cielenej liečbe
prieduškovej astmy a sinonazálnej choroby
v súčasnej klinickej praxi
Tibor Varga, Norbert Lukán ..................................... 246

KAZUISTIKY
Primární kožní lymfom v alergologické ambulanci
Veronika Raničová, Aleš Obr .................................. 253

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z 11. setkání skupiny
potravinové alergie PAPRSK .................................. 262

Zpráva z XVIII. Martinských dnů imunologie .......... 263

Zpráva z XXXVII. Sjezdu českých a slovenských
alergologů a klinických imunologů
a z XVI. Kongresu českých
a slovenských imunologů ....................................... 265

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 ...................................... 269

Alergie versus koronavirus
z pohledu alergologa ............................................. 273

Vyjádření k nošení roušek
u alergiků a astmatiků ........................................... 273

Cena profesora Václava Špičáka .......................... 274

REJSTŘÍKY 2020 ................................................. 275

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ................................................................ 205

ORIGINAL PAPERS

The new possibilities of laboratory detection
of specific IgE antibodies
Jana Bojčuková, Jitka Gorčíková,
Tomáš Vlas, Petr Panzner ....................................
212

Anti-DFS70 antibodies occurance
in patients with indication of antinuclear
antibodies determination by immunoblotting
Hana Hudečková .................................................. 217

REVIEWS

Local allergic rhinitis
Magdalena Herknerová ........................................ 223

Impact of current critera for classification
of systemic lupus erythematosus
Zbyněk Hrnčíř ....................................................... 226

Possibilities of laboratory diagnostics
of allergy to fish and seafood
Hana Maršíková ................................................... 232

Primary immunodeficiencies as the monogenic
causes of inflammatory bowel diseases
Tomáš Milota, Zuzana Střížová,
Jiřina Bartůňková ..................................................
239

Monoclonal antibodies in targeted therapy
for bronchial asthma and sinonasal disease
in actual clinical practice
Tibor Varga, Norbert Lukán .................................. 246

CASE REPORTS

Primary cutaneous lymphoma in allergology
outpatient department
Veronika Raničová, Aleš Obr ............................... 253

CONFERENCE, CONGRESS

Report on 11th Meeting of food allergy
group PAPRSK .................................................... 262

Report on the XVIIIth Martin
Immunology Days ................................................ 263

Report on the XXXVIIth Congress
of Czech and Slovak allergists
and clinical immunologists and XVIth
Congress of Czech
and Slovak immunologists ................................... 265

INFORMATION

Future events 2021 ............................................. 269

Allergy versus coronavirus – from allergist´s
point of wiev ........................................................ 273

Statment to face-masks wearing in allergic
and asthmatic patients ........................................ 273

Professor Václav Špičák Award .......................... 274

INDEX 2020 ........................................................ 275