Tigis

VL 4 2021 obalka 1

Veterinární lékař 4/2021

EDITORIAL
František Jelínek ............................................................................... 210

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ............................................................... 212

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ....................................................................................... 213

OBSAH ............................................................................................... 215

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Vitaminy ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová .................................................  219

Nejčastější onemocnění kloubů malých zvířat
Daniel Tomala ..................................................................................... 237

REHABILITACE
Psi s rupturou předního zkříženého vazu a rehabilitace –
literární přehled
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ....................................................... 251

FOTOGALERIE
Diferenciální diagnostika jednobuněčných parazitů
zažívacího traktu psů a koček
Barbora Červená ................................................................................ 257

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Vítězem 14. ročníku soutěže Pohár ústředního ředitele SVS
jsou studenti z Kroměříže
Petr Majer ............................................................................................ 261

Český svaz ochránců přírody
Vydra říční Lutra lutra v záchranných stanicích
Petr Stýblo ........................................................................................... 262

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Hemangiosarkom jater u psa –
kazuistika
František Jelínek, Jan Čermák, Lucia Šátková .................................... 265

REJSTŘÍKY 2021 ................................................................................. 271

 

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................. 210

INFORMATION
Czech small animal veterinary association
Education online ..................................................................................  212

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ........................................................................................  213

CONTENTS .......................................................................................... 215

ORIGINAL PAPERS
Vitamins in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ..................................................... 219

The most common joint diseases in small animal practice
Daniel Tomala ........................................................................................ 237

REHABILITATION
Dogs with rupture of the cranial cruciate ligament
and rehabilitation – a literature review
Roman Kvapil, Renata Kvapilová .......................................................... 251

PHOTOGALLERY
Differential diagnosis of protozoan parasites
of canine and feline gastrointestinal system
Barbora Červená .................................................................................... 257

NEWS
State veterinary management
The winners of the 14th year of the SVA main
director´s championship are students
from Kroměříž
Petr Majer ................................................................................................ 261

Czech Association of the nature
Eurasian otter Lutra lutra in animal shelters
Petr Stýblo ............................................................................................... 262

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Hemangiosarcoma of the liver in a dog –
a case report
František Jelínek, Jan Čermák, Lucia Šátková ....................................... 265

INDEX 2021 ............................................................................................. 271

AVN Suppl 1 2021 obalka 1

AVN supplementum 1/2021

EDITORIAL ....................................................................................... 1

OBSAH .............................................................................................. 5

PROGRAM ........................................................................................ 8

ABSTRAKTY ................................................................................... 10

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Biomarkery poškození ledvin, základní přehled, analytická
úskalí jejich stanovení a možný klinický význam
Magdaléna Fořtová, Tomáš Seeman, Bruno Sopko,
Richard Průša .................................................................................. 20

ZPRÁVY .......................................................................................... 30

REJSTŘÍK AUTORŮ ....................................................................... 32

 

EDITORIAL ........................................................................................ 1

CONTENTS ....................................................................................... 5

PROGRAMME ................................................................................... 8

ABSTRACTS ................................................................................... 10

REVIEWS

Biomarkers of renal injury, basic overview, analytical difficulties
of their determination and possible clinical significance
Magdaléna Fořtová, Tomáš Seeman, Bruno Sopko,
Richard Průša .................................................................................. 20

NEWS .............................................................................................. 30

INDEX OF AUTHORS ...................................................................... 32

DMEV 3 2021 obalka

DMEV 3/2021

OBSAH

EDITORIAL .................................................................................................... 81

DIABETOLOGIE

Za výbory odborných společností:
Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík, František Saudek,
Vladimír Tesař, Martin Haluzík, Milan Kvapil, Jaroslav Racek, Tomáš Zima

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin 2021 ..................... 86

Jan Peregrin
Endovaskulární léčba kritické končetinové ischemie
u pacientů s diabetem ..................................................................................... 99

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Jana Brunová, Terezie Pelikánová,
Peter Girman, Martin Haluzík
Sérový testosteron v patogenezi diabetes mellitus 2. typu ............................. 111

ENDOKRINOLOGIE

Jan Jiskra
Specifika léčby hypotyreózy v atypických situacích ........................................ 117

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxin a minimalizace rizik při
zajištění optimálního klinického účinku.
První část. ....................................................................................................... 123

Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Testosteron a obezita u mužů ......................................................................... 131

ZPRÁVA Z WEBINÁŘE ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jan Škrha jr., Jan Piťha, Petr Ošťádal, Zuzana Zafarová
Kardiovaskulární riziko diabetika ve světle nejnovějších dat
aneb co skutečně určuje riziko diabetického pacienta? .................................. 135

INFORMACE ................................................................................................... 143

POKYNY AUTORŮM ...................................................................................... 144

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................... 81

DIABETOLOGY

Delegated by specialized medical societies:
Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík, František Saudek,
Vladimír Tesař, Martin Haluzík, Milan Kvapil, Jaroslav Racek, Tomáš Zima
Guidelines for the management of diabetic
kidney disease 2021 ........................................................................................... 86

Jan Peregrin
Endovascular treatment of critical
limb ischaemia in diabetic patients ..................................................................... 99

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Jana Brunová, Terezie Pelikánová,
Peter Girman, Martin Haluzík
Serum testosterone and Diabetes Mellitus type 2 pathogenesis ....................... 111

ENDOCRINOLOGY

Jan Jiskra
Treatment of hypothyroidism in specific clinical situations ................................. 117

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxine and risk minimization while
ensuring optimal clinical effect. First part. .......................................................... 123

Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Testosterone and obesity in males ..................................................................... 131

REPORT FROM WEBINAR OF CZECH SOCIETY OF CARDIOLOGY

Jan Škrha jr., Jan Piťha, Petr Ošťádal, Zuzana Zafarová
New data on cardiovascular risk factors
in diabetic patients .............................................................................................. 135

INFORMATION ................................................................................................... 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ........................................................................ 144

AAB 3 2021 obalka 1

Alergie, Astma, Bronchitida 3/2021

Editorial
Ester Seberová ............................................................................... 1

Dýchací cesty

Rýma a používání roušek a respirátorů
Petr Schalek .................................................................................... 5

Biologická léčba v managementu alergických
onemocnění dýchacích cest
Miloš Jeseňák ................................................................................... 9

Postcovidový syndrom
Ester Seberová ................................................................................ 11

Očkování alergiků proti chřipce
Zuzana Vančíková ........................................................................... 15

Domácí prostředí a alergik

Moderní technologie nejen
v alergologické ambulanci
Ester Seberová  .............................................................................. 19

První pomoc

Jak postupovat u alergie na bodnutí hmyzem ................................ 23

Kůže

Seboroická dermatitida v dětském věku
Štěpánka Čapková .......................................................................... 24

Lázně a rehabilitace

Lázeňská klimatoterapie v léčbě
astmatu bronchiale
Petr Koťátko ..................................................................................... 31

Pro každého je pravidelný pohyb nezbytný!
Libuše Smolíková ............................................................................ 34

Křížovka .......................................................................................... 40

psychiatrie 3 21 obalka

Psychiatrie 3/2021

EDITORIAL ............................................................................ 92

OZNÁMENÍ

Tomáš Kašpárek
Dění v ČNPS v první polovině roku 2021 ............................. 93

OBSAH ................................................................................. 94

PŮVODNÍ PRÁCE

Bronislava Strnádelová, Júlia Halamová,
Ivana Pristačová

Meranie efektu súcitnej intervencie na vzorke
s úzkostnými symptómami ................................................... 96

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Libor Ustohal
Primární a sekundární negativní příznaky,
predominantní negativní příznaky:
historie konceptu a možnosti léčby .................................... 104

Jakub Onder
Analýza delikvence z vývojového hlediska ........................ 109

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Curculigosid A: rostlinný metabolit s širokým spektrem
farmakologických účinků –
možné uplatnění v psychiatrii .............................................. 115

VZDĚLÁVÁNÍ

Lucie Bankovská Motlová, Karolína Vlčková,
Martin Loučka

Morální zranění u zdravotníků ............................................ 120

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Libor Ustohal
Transkraniální magnetická stimulace
a psychofarmaka ................................................................ 126

DOPISY, OHLASY, DISKUSE

Jiří Motl
Stanislav Grof mezi vědou a náboženstvím ...................... 130

Diskuse k článku „Stanislav Grof mezi
vědou a náboženstvím“
Stanislav Kudrle ................................................................. 134
Michael Vančura ................................................................ 136

 

EDITORIAL .......................................................................... 92

ANNOUNCEMENT

Tomáš Kašpárek
Events in the CNPS in the first half of 2021 ........................ 93

CONTENTS ......................................................................... 94

ORIGINAL PAPERS

Bronislava Strnádelová, Júlia Halamová, Ivana Pristačová
Measuring the effect of an compassionate intervention
on a sample with anxiety symptoms .................................... 96

REVIEWS

Libor Ustohal
Primary and secondary negative symptoms,
predominant negative symptoms:History
of the concept and treatment options ................................ 104

Jakub Onder
The Analysis of delinquency
from developmental perspective ........................................ 109

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
Curculigoside A: phytochemical with
a wide spectrum of pharmacological effects –
possible application in psychiatry ....................................... 115

CME

Lucie Bankovská Motlová, Karolína Vlčková,
Martin Loučka

Moral injury in healthcare workers ..................................... 120

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Libor Ustohal
Transcranial magnetic stimulation
and psychotropic drugs ....................................................... 126

CORRESPONDENCE

Jiří Motl
Stanislav Grof between Science and Religion .................... 130

Discussion to the article
„Stanislav Grof between Science and Religion“
Stanislav Kudrle .................................................................. 134
Michael Vančura ................................................................. 136

Alergie 3 21 obalka

Alergie 3/2021

OBSAH

Editorial
Dalibor Jílek ............................................................................. 145

Společenské události v ČSAKI

Cena profesora Václava Špičáka za rok 2020 .......................... 146
Prof. MUDr. Jiří Městecký, DrSc. slaví 80 let ............................ 148
In memoriam doc. MUDr. Josef Beneš, CSc. ............................ 149

PŮVODNÍ PRÁCE

Profily IgE mediované senzibilizace
na luštěniny a jejich klinické projevy
Martin Liška ............................................................................... 155

Naše první zkušenosti s diagnostickou
soupravou T-SPOT Discovery SARS-CoV-2
Alexandra Lochmanová, Jan Martinek,
Jakub Mrázek, Hana Zelená ..................................................... 162

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Exantémy v ordinaci dětského dermatologa
Jana Čadová ............................................................................. 167

Spalničky a imunitní systém:
aktuální stav poznání spletitého vztahu
Michal Křupka, Renata Večeřová, Helena Šutová,
Tereza Matušů, 
Kristýna Sloupenská,
Ondřej Holý, Milan Raška ........................................................
172

Metabolismus tryptofanu v regulaci imunitního systému
Alexandra Lochmanová ............................................................ 179

Test aktivace bazofilů – aspekty ovlivňující
výslednou hodnotu aktivace
Pavla Plačková ........................................................................ 184

Poruchy imunity a autoimunita u onemocnění COVID-19
Anna Šedivá ............................................................................ 189

TERAPIE

Fekální mikrobiální terapie – tajemná metoda, nebo východisko
budoucích léčebných modulací střevní mikrobioty?
Jiří Vejmelka, Pavel Kohout .................................................... 194

KAZUISTIKY

Atopická dermatitida a bronchiální astma, možnosti
ovlivnění biologickou léčbou – kazuistika
Mojmír Račanský, Beata Hutyrová, Iva Karlová ..................... 201

KONFERENCE, KONGRESY

EAACI Hybrid Congress 2021 (Krakov)
Vít Petrů .................................................................................. 205

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 ........................................................ 208

Stanovisko ČSAKI k vyšetřování protilátek
u onemocnění COVID-19 ........................................................ 209

PŘEDPLATNÉ ......................................................................... 211

POKYNY AUTORŮM ............................................................... 212

 

CONTENTS

Editorial
Dalibor Jílek ............................................................................ 145

Social events in the CSAKI

Professor Václav Špičák Award ............................................. 146
Prof. MUDr. Jiří Městecký, DrSc. – 80 years .......................... 148
In memoriam doc. MUDr. Josef Beneš, CSc. ......................... 149

ORIGINAL PAPERS

The profiles of IgE-mediated sensitization to legumes
and their clinical manifestations
Martin Liška ............................................................................ 155

Our first experience with the T-SPOT
Discovery SARS-CoV-2 diagnostic kit
Alexandra Lochmanová, Jan Martinek,
Jakub Mrázek, Hana Zelená .................................................. 162

REVIEWS

Exanthemas in the pediatric dermatologist´s office
Jana Čadová .......................................................................... 167

Measles and the immune system:
the current state of knowledge of a complex relationship
Michal Křupka, Renata Večeřová, Helena Šutová,
Tereza Matušů, 
Kristýna Sloupenská,
Ondřej Holý, Milan Raška .......................................................
172

Tryptophan metabolism in the regulation
of the immune system
Alexandra Lochmanová .......................................................... 179

The basophils activation test – aspects effecting
the resulting activation value
Pavla Plačková ....................................................................... 184

Immune disorders and autoimunity in COVID-19 disease
Anna Šedivá ........................................................................... 189

THERAPY

Faecal microbiota transplantation –
secret therapeutic procedure
or gut microbiota modulation strategy baseline?
Jiří Vejmelka, Pavel Kohout .................................................... 194

CASE REPORTS

Atopic dermatitis and bronchial asthma, possibilities
of influencing by biological therapy – case report
Mojmír Račanský, Beata Hutyrová, Iva Karlová ...................... 201

CONFERENCE, CONGRESS

EAACI Hybrid Congress 2021 (Krakow)
Vít Petrů .................................................................................. 205

INFORMATION

Future events 2021 ................................................................  208

CSAKI opinion on the investigation
of antibodies in COVID-19 ...................................................... 209

SUBSCRIPTION ..................................................................... 211

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................ 212

 

VL 3 21 obalka

Veterinární lékař 3/2021

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 138

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online ........................................ 140

OBSAH ................................................................................ 145

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Vliv výživy štěňat velkých plemen
na zdraví pohybového aparátu
Eva Štercová ....................................................................... 149

Chyby a komplikace při řešení zlomenin
antebrachia u malých zvířat
Martin Daníček  ................................................................... 163

REHABILITACE

Fraktura femuru u psa, ošetření
a rehabilitace – kazuistika
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ....................................... 174

FOTOGALERIE

Galerie: Poznáte běžné helminty
psů a koček?
David Modrý ....................................................................... 183

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ  ............... 188

Veterinary Radiology and Ultrasound,
Reproduction in Domestic Animals,

Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Dermatology, 
Journal of Veterinary
Emergency and Critical Care, Veterinary Surgery

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Činnost v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2020
Petr Majer  .......................................................................... 195

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová  ..................................................................... 197

Český svaz ochránců přírody
Dravci Accipitriformes a sokoli Falconiformes
v záchranných stanicích
Petr Stýblo  .......................................................................  200

Zoo Prague
Hyena čabraková (Parahyaena brunnea) –
umělá inseminace v Zoo Praha
Roman Vodička, Robert Novotný, Petra Přinosilová,
Robin Ehl, Radka Horčíková  ..........................................  205

POKYNY AUTORŮM ....................................................... 208

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................. 138

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education 2021 online .................................................... 140

CONTENTS .................................................................... 145

ORIGINAL PAPERS

The influence of nutrition large breed puppies
for musculoskeletal health
Eva Štercová  ................................................................  149

Faults and complications in small animals
antebrachial fractures treatment
Martin Daníček  .............................................................. 163

REHABILITATION

Femur fracture in a dog, treatment
and rehabilitation – case report
Renata Kvapilová, Roman Kvapil  ................................. 174

PHOTOGALLERY

Are you able to identify common helminths
of dogs and cats?
David Modrý .................................................................  183


ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS............... 188
Veterinary Radiology and Ultrasound,
Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Dermatology,
Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Surgery

NEWS

State veterinary management
Animal health activities in 2020
Petr Majer .................................................................... 195

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ................................................................ 197

Czech Association of the nature
Predators Accipitriformes and falcons Falconiformes
in rescue stations
Petr Stýblo .................................................................. 200

Zoo Prague
Braun Hyena (Parahyaena brunnea) –
artificial insemination in the Prague Zoo
Roman Vodička, Robert Novotný,
Petra Přinosilová,

Robin Ehl, Radka Horčíková .....................................  205

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................... 208

DMEV 2 2021 obalka

DMEV 2/2021

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................... 41

DIABETOLOGIE
Pavlína Piťhová
Syndrom diabetické nohy –
současné možnosti léčby ......................................................... 46

Barbora Obermannová, Lenka Petruželková,
Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník
Moderní léčba diabetu 1. typu u dětí ........................................ 55

David Vetchý, Martina Vetchá,
Kateřina Kubová
Prodloužené perorální podání metforminu –
moderní léčba diabetu 2. typu .................................................. 65

Eva Horová, Jan Škrha jr.
Péče o pacienta s diabetem za hospitalizace .......................... 70

ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Androgeny v nákaze koronavirem SARS-CoV-2 ...................... 74

ZPRÁVY
Luboslav Stárka
K osmdesátinám
prof. RNDr. Richarda Hampla, DrSc. (* 27. 5. 1941) ................ 78

INFORMACE ............................................................................ 79

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 80

 

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................  41

DIABETOLOGY
Pavlína Piťhová
The diabetic foot syndrome – 
current treatment possibilities .................................................. 46

Barbora Obermannová, Lenka Petruželková, 
Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník
Modern therapy of type 1 diabetes in children ......................... 55

David Vetchý, Martina Vetchá, Kateřina Kubová
Prolonged oral administration of metformin – 
modern treatment of type 2 diabetes ....................................... 65

Eva Horová, Jan Škrha jr.
Diabetes care in the hospital ................................................... 70

ENDOCRINOLOGY
Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Androgens in co ronavir SARS-CoV-2 infection ...................... 74

NEWS
Luboslav Stárka
Professor Richard Hampl‘s 80th birthday ................................. 78

INFORMATION ......................................................................... 79

INSTRUCTION FOR AUTHORS .............................................. 80

Psychiatrie 2 2021 obalka 1

Psychiatrie 2/2021

EDITORIAL ............................................................................................................. 51

OBSAH .................................................................................................................... 54

PŮVODNÍ PRÁCE
Michala Lustigová, Anna Altová, Ivana Kulhánová
Odhad vlivu konzumace alkoholu na úmrtnost
na zhoubné novotvary v české populaci v roce 2018 .............................................. 56

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Andrea Takáčová, Karel D. Riegel, Marek Preiss
Konceptualizácia posudzovania osobnostných porúch
u mladistvých ........................................................................................................... 61

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček
Vyhýbání se incestu:
kulturní a evoluční perspektiva ................................................................................ 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Štětka planá (Dipsacus fullonum L.) a další druhy rostlin
rodu Dipsacus: zapomenuté léčivky vstávají z hrobu .............................................. 72

VZDĚLÁVÁNÍ
Lucie Krejčová, Klára Bártová
(Ne)specificita mužské a ženské sexuální reaktivity ............................................... 77

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Michal Hrdlička
Atypická antipsychotika v léčbě schizofrenie v adolescenci ................................... 83

DOPISY, OHLASY, DISKUSE
Klára Látalová, Kryštof Kantor
Nově vzniklé psychické poruchy v průběhu
nebo po zvládnutí akutního COVIDU-19
z neuropsychiarického pohledu .............................................................................. 88

PŘEDPLATNÉ ........................................................................................................ 90

POKYNY AUTORŮM .............................................................................................. 91

 

 

EDITORIAL ............................................................................................................ 51


CONTENTS ........................................................................................................... 54

ORIGINAL PAPERS
Michala Lustigová, Anna Altová, Ivana Kulhánová
Effect of alcohol consumption on cancer mortality
in Czechia in 2018 .................................................................................................. 56

REVIEWS
Andrea Takáčová, Karel D. Riegel, Marek Preiss
Conceptualization of assessment
of personality disorders in adolescents .................................................................. 61

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček
Incest avoidance:
cultural and evolutionary perspective ..................................................................... 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Wild teasel (Dipsacus fullonum L.) and other Dipsacus species:
forgotten medicines are rising from the grave ........................................................ 72

CME
Lucie Krejčová, Klára Bártová
(Non)specificity of male and female sexual response ............................................ 77

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Michal Hrdlička
Atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia
in adolescence ....................................................................................................... 83

CORRESPONDENCE
Klára Látalová, Kryštof Kantor
Newly developed mental disorders during or after managing
an acute COVID-19 from a neuropsychiaric point of view ...................................... 88

SUBSCRIPTION ..................................................................................................... 90


INSTRUCTIONS FOR AUTHORS  ......................................................................... 91