Tigis

Psych suppl 1 2021 obalka

63. ČESKO-SLOVENSKÁ
VIRTUÁLNÍ
PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE

Křižovatky v psychofarmakologii

15.–16. ledna 2021

 

EDITORIAL  ........................................................................................... 1

OBSAH  ................................................................................................. 2

PROGRAM ............................................................................................ 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ........................................................................ 5

Výběr antipsychotik podle nežádoucích účinků  .................................... 5

Psychické poruchy, psychofarmaká a COVID-19 .................................. 6

Pre/perinatální psychofarmakologie ....................................................... 7

Biologické léčebné metody v psychiatrii – transkulturální pohled .......... 8

Méně, nebo více? Použití vyšších dávek psychofarmak ..................... 10

Neuropsychiatrie: od historie po budoucnost ....................................... 11

Nový pohled na staré psychoaktivní látky ............................................ 12

Jak a kdy světlo ovlivňuje účinky psychofarmak
a psychofarmaka účinky světla ............................................................ 13

Bezprostřední příčiny a správná léčba násilí
u pacientů s psychózou ........................................................................ 14

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ....................................................................... 16

Klinická K1–K21 .................................................................................... 16

Poruchy příjmu potravy PPP1–PPP3 .................................................... 25

Preklinická P1–P17 ............................................................................... 27

REJSTŘÍK ............................................................................................. 35

 

EDITORIAL ............................................................................................. 1

CONTENTS ............................................................................................ 2

PROGRAM ............................................................................................. 4

SCIENTIFIC SYMPOSIA ........................................................................ 5

Choice of antipsychotics according to their side-effects ......................... 5

Mental disorders, psychotropic drugs and COVID-19 ............................ 6

Pre/perinatal psychopharmacology ........................................................ 7

Biological treatments in psychiatry – transcultural aspects .................... 8

Less or more? The use of higher doses of psychotropic drugs ............ 10

Neuropsychiatry: from the history to the future ..................................... 11

A new perspective on old psychoactive substances ............................. 12

How and when the light affects the effects
of psychotropic drugs and psychotropic drugs the effects of light ........ 13

The proximate causes of violence and appropriate
treatment in patients with psychosis ..................................................... 14

POSTERS ............................................................................................ 16

Clinical K1–K21 .................................................................................... 16

Eating disorders PPP1–PPP3 .............................................................. 25

Preclinical P1–P17 ............................................................................... 27

INDEX .................................................................................................. 35

DMEV 4 2020 obalka 1

 

DMEV 4/2020

OBSAH

Editorial ............................................................................................... 137

DIABETOLOGIE

Iva Míšková, Ivana Laňková, Martin Haluzík
Jsou diabetici adherentní ke své terapii? ........................................... 144

Zuzana Hladíková, Zuzana Berková,
Aneta Hudzieczková, Peter Girman

Jak připravit „bioarteficiální“ pankreas...............................................  150

Edvard Ehler
Bolestivá diabetická neuropatie ......................................................... 155

ENDOKRINOLOGIE

Jan Schovánek, Ľubica Cibičková, Ondřej Krystyník,
Eliška Hostinská, Jan Strojil, Elena Šánová,
Zdeněk Fryšák, David Karásek

Primární hyperparathyreóza v těhotenství ......................................... 158

METABOLISMUS

Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan
Alirokumab v léčbě kombinované dyslipidemie ................................. 164

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Martin Světnička, Eliška Selinger, Jan Gojda, Eva El-Lababidi
Zdravotní konsekvence veganské stravy u dětí a dospívajících ....... 166

ZPRÁVY ............................................................................................ 174

REJSTŘÍKY 2020 ............................................................................. 175

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................. 137

DIABETOLOGY

Iva Míšková, Ivana Laňková, Martin Haluzík
Are diabetic patients adherent to their medication? .......................... 144

Zuzana Hladíková, Zuzana Berková,
Aneta Hudzieczková, Peter Girman
How to prepare a „bioartificial“ pancreas .......................................... 150

Edvard Ehler
Painful diabetic neuropathy .............................................................. 155

ENDOCRINOLOGY

Jan Schovánek, Ľubica Cibičková, Ondřej Krystyník,
Eliška Hostinská, Jan Strojil, Elena Šánová,
Zdeněk Fryšák, David Karásek

Primary hyperparathyroidism in pregnancy ..................................... 158

METABOLISM

Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan
Alirocumab in treatment of combined dyslipidemia ........................ 164

METABOLISM/NUTRITION

Martin Světnička, Eliška Selinger, Jan Gojda, Eva El-Lababidi
Health consequences of vegan diet
in children and adolescents ............................................................ 166

NEWS ............................................................................................. 174

INDEX 2020 .................................................................................... 175

Alergie 4 2020 tisk 1

Alergie 4/2020

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .................................................................. 205

PŮVODNÍ PRÁCE
Nové možnosti laboratorní detekce
specifických IgE protilátek
Jana Bojčuková, Jitka Gorčíková,
Tomáš Vlas, Petr Panzner .......................................
212

Výskyt protilátek anti DFS70 u pacientů
s indikací k vyšetření antinukleárních
protilátek metodou imunoblot
Hana Hudečková ..................................................... 217

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Lokální alergická rýma
Magdalena Herknerová ........................................... 223

Význam současných kritérií pro klasifikaci
systémového lupusu erythematodes
Zbyněk Hrnčíř .......................................................... 226

Možnosti laboratorní diagnostiky alergie
na ryby a mořské plody
Hana Maršíková ....................................................... 232

Primární imunodeficience jako monogenní
příčiny idiopatických střevních zánětů
Tomáš Milota, Zuzana Střížová,
Jiřina Bartůňková .....................................................
239

Monoklonové protilátky v cielenej liečbe
prieduškovej astmy a sinonazálnej choroby
v súčasnej klinickej praxi
Tibor Varga, Norbert Lukán ..................................... 246

KAZUISTIKY
Primární kožní lymfom v alergologické ambulanci
Veronika Raničová, Aleš Obr .................................. 253

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z 11. setkání skupiny
potravinové alergie PAPRSK .................................. 262

Zpráva z XVIII. Martinských dnů imunologie .......... 263

Zpráva z XXXVII. Sjezdu českých a slovenských
alergologů a klinických imunologů
a z XVI. Kongresu českých
a slovenských imunologů ....................................... 265

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 ...................................... 269

Alergie versus koronavirus
z pohledu alergologa ............................................. 273

Vyjádření k nošení roušek
u alergiků a astmatiků ........................................... 273

Cena profesora Václava Špičáka .......................... 274

REJSTŘÍKY 2020 ................................................. 275

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ................................................................ 205

ORIGINAL PAPERS

The new possibilities of laboratory detection
of specific IgE antibodies
Jana Bojčuková, Jitka Gorčíková,
Tomáš Vlas, Petr Panzner ....................................
212

Anti-DFS70 antibodies occurance
in patients with indication of antinuclear
antibodies determination by immunoblotting
Hana Hudečková .................................................. 217

REVIEWS

Local allergic rhinitis
Magdalena Herknerová ........................................ 223

Impact of current critera for classification
of systemic lupus erythematosus
Zbyněk Hrnčíř ....................................................... 226

Possibilities of laboratory diagnostics
of allergy to fish and seafood
Hana Maršíková ................................................... 232

Primary immunodeficiencies as the monogenic
causes of inflammatory bowel diseases
Tomáš Milota, Zuzana Střížová,
Jiřina Bartůňková ..................................................
239

Monoclonal antibodies in targeted therapy
for bronchial asthma and sinonasal disease
in actual clinical practice
Tibor Varga, Norbert Lukán .................................. 246

CASE REPORTS

Primary cutaneous lymphoma in allergology
outpatient department
Veronika Raničová, Aleš Obr ............................... 253

CONFERENCE, CONGRESS

Report on 11th Meeting of food allergy
group PAPRSK .................................................... 262

Report on the XVIIIth Martin
Immunology Days ................................................ 263

Report on the XXXVIIth Congress
of Czech and Slovak allergists
and clinical immunologists and XVIth
Congress of Czech
and Slovak immunologists ................................... 265

INFORMATION

Future events 2021 ............................................. 269

Allergy versus coronavirus – from allergist´s
point of wiev ........................................................ 273

Statment to face-masks wearing in allergic
and asthmatic patients ........................................ 273

Professor Václav Špičák Award .......................... 274

INDEX 2020 ........................................................ 275

Psychiatrie 4 2020 mailing 1

Psychiatrie 4/2020

EDITORIAL .............................................................................................. 148

OBSAH .................................................................................................... 150

PŮVODNÍ PRÁCE

Martin Ihln, Jiří Kožený, Miloslav Kopeček
Význam vitaminu D a jeho sérové koncentrace
u psychiatrických pacientů v jednotlivých měsících roku ........................ 152

Michal Hajdúk, Lucia Pavelková, Peter Ohrablo,
Veronika Petrušová, Anton Heretik, Ľubica Forgáčová

Teória mysle v kontexte perzekučných bludov
u pacientov s poruchami schizofrenického spektra ................................ 163

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Kateřina Příhodová, Tereza Příhodová, Marek Preiss
V čem spočívá práce klinického psychologa? ........................................ 170

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Obsahové látky dřevin rodu Terminalia L.
a jejich účinky na nervový systém .......................................................... 175

VZDĚLÁVÁNÍ

Martin Bareš, Tomáš Novák
Farmakologická léčba depresivní poruchy ve vyšším věku I:
klinický obraz, diagnostika, obecné principy léčby ................................. 179

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Jana Schwarzová,
Tomáš Skřont, Jan Vantuch, Klára Fiedorová, Martin Augustynek

Terapeutická adherence a technologické možnosti
jejího ovlivňování ................................................................................... 188

ZPRÁVY

Cyril Höschl
Dopad Covid-19 na duševní zdraví v ČR .............................................. 194
Zavření škol během pandemie Covid-19 zvyšuje mortalitu ................... 194
Vztah nákazy Covid-19 a duševního zdraví .......................................... 194

REJSTŘÍKY 2020 .................................................................................. 195

POKYNY AUTORŮM ............................................................................. 197

 

 

EDITORIAL ............................................................................................ 148

CONTENTS ........................................................................................... 150

ORIGINAL PAPERS

Martin Ihln, Jiří Kožený, Miloslav Kopeček
Importance of vitamin D and its serum levels
in psychiatric patients in the course of the year ..................................... 152

Michal Hajdúk, Lucia Pavelková, Peter Ohrablo,
Veronika Petrušová, Anton Heretik, Ľubica Forgáčová

Theory of Mind in the Context of Persecutory Delusions
in Patients with Schizophrenia ............................................................... 163

REVIEWS

Kateřina Příhodová, Tereza Příhodová, Marek Preiss
What is the work of a clinical psychologist? ........................................... 170

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
The constituents of the Terminalia L.
and their effects on the nervous system ................................................. 175

CME

Martin Bareš, Tomáš Novák
The pharmacological treatment of the late-life depression I:
clinical signs and symptoms, diagnostic issues,
general principles of the treatment ......................................................... 179

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Jana Schwarzová,
Tomáš Skřont, Jan Vantuch, Klára Fiedorová, Martin Augustynek

Therapeutic Adherence and Technological
Possibilities of its Influence .................................................................... 188

NEWS

Cyril Höschl
Impact of Covid-19 on mental health in Czech republic ........................ 194
Lockdown of schools during Covid-19 pandemic
increases mortality ................................................................................ 194
Covid-19 and mental health relationship .............................................. 194

INDEX 2020 .......................................................................................... 195

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ........................................................ 197

 

VL 4 2020 tisk 1

Veterinární lékař 4/2020

EDITORIAL

Roman Kvapil ........................................................................................ 198

OBSAH .................................................................................................. 201

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Mikroprvky ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová, Eva Štercová ............................. 205

Diabetický pes jako oftalmologický pacient
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................ 217

Chronické chudnutie a rekurentná hnačka
u bernského salašníckeho psa
Denisa Miškeje ...................................................................................... 223

FOTOGALERIE

Pacienti s indikací k laserovým očním operacím
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 229

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................... 234
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Veterinary Radiology and Ultrasound,Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Dermatology

ZPRÁVY

Aktuální informace
Odborná péče o pohybový aparát zvířat
Renata Kvapilová ................................................................................... 239

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Česká republika získala status země prosté infekční
bovinní rinotracheitidy
Petr Majer ............................................................................................... 243

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Popálení divokých zvířat elektrickým proudem –
příjmy v letech 2008–2019
Petr Stýblo ............................................................................................... 247

Zoo Praha
„Inside the Giant“ – bělozubka nejmenší (Suncus etruscus)
v Zoo Praha
Roman Vodička ....................................................................................... 252

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Maligní inzulinom u psa. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Markéta Kuldová,
Daniela Vozková, Václav Vačkář
............................................................ 257

REJSTŘÍKY 2020 ................................................................................... 266

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 198

CONTENTS ............................................................................................ 201

ORIGINAL PAPERS

Microelements in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová, Eva Štercová ............................. 205

Diabetic dog as an ophthalmology patient
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 217

Chronic weight loss and recurrent diarrhea in bernese mountain dog
Denisa Miškeje ...................................................................................... 223

PHOTOGALLERY

Ophthalmology patients with a indication for laser therapy
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 229

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................ 234
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Veterinary Radiology and Ultrasound, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary Dermatology

NEWS

Actual information
Professional care for musculoskeletal system of animals

Renata Kvapilová ................................................................................... 239

Here informs the State veterinary management
The Czech Rebublic has acquired the status of a country free
of infectious bovine rhinotracheitis
Petr Majer .............................................................................................. 243

Information from the Czech Association of the nature
Electrical burns of wilde animals – admission in 2008–2019

Petr Stýblo ............................................................................................. 247

Zoo Prague
„Inside the Giant“ – Etruscan shrew (Suncus etruscus)
in Prague Zoo
Roman Vodička ...................................................................................... 252

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Malignant insulinoma in a dog. A case report
František Jelínek, Markéta Kuldová,
Daniela Vozková, Václav Vačkář
........................................................... 257

INDEX 2020 ........................................................................................... 266

DMEV Suppl 2020 obalka

DMEV Supplementum 1/2020

 

ABSTRAKTY 56. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ
LUHAČOVICE ONLINE 22.–24. ŘÍJNA 2020

EDITORIAL ................................................................................................... 1

OBSAH .......................................................................................................... 3

PROGRAM 56. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ ............................................... 7

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK ........................................................................ 11

ABSTRAKTY POSTERŮ ............................................................................. 27

REJSTŘÍK AUTORŮ ................................................................................... 38

POKYNY AUTORŮM .................................................................................. 40

 

ABSTRACTS OF 56TH DIABETOLOGICAL DAYS,
LUHAČOVICE ONLINE 22.–24. OCTOBER 2020

EDITORIAL .................................................................................................... 1

CONTENTS ................................................................................................... 3

PROGRAMME OF 56TH DIABETOLOGICAL DAYS ..................................... 7

ABSTRACTS OF LECTURES ...................................................................... 11

ABSTRACTS OF POSTERS ........................................................................ 27

INDEX OF AUTHORS .................................................................................. 38

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................................... 40

 

Alergie Supplementum 2 2020 obalka

Alergie Supplementum 2/2020

OBSAH

Editorial
Jiřina Bartůňková ........................................................................ 1

Program ...................................................................................... 7

ABSTRAKTY

Protinádorová imunita a nádorové mikroprostředí .................... 14
Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita ........................... 15
Imunoterapie nádorů ................................................................. 18
Transplantace a imunogenetika ................................................ 21
Angioedémy .............................................................................. 23
Potravinová alergie ................................................................... 25
Autoimunita a tolerance ............................................................ 27 
Antiinfekční imunita a očkování ................................................ 29
Alergologická diagnostika a imunoterapie ................................ 32
Autoimunita orgánová ............................................................... 34
Laboratorní diagnostika v klinické imunologii  .......................... 37
Alergie na hmyz ........................................................................ 39
Workshop skupiny mladých imunologů a alergologů ............... 40
Kožní alergické choroby ........................................................... 42
Alergeny, epidemiologie pylové senzibilizace .......................... 44
Alergie horních dýchacích cest ................................................ 46
Anafylaxe a žírné buňky ........................................................... 49
Astma v dospělosti ................................................................... 51
Expoziční testy v alergologii ..................................................... 54
Imunodeficience ....................................................................... 57
Imunologie sepse ..................................................................... 60
Lékové alergie .......................................................................... 62
Obecná a vývojová imunita ...................................................... 64
Reprodukční imunologie a imunologie těhotenství .................. 66
Sekce laborantů ....................................................................... 69
Sekce sester ............................................................................ 72
Veterinární imunologie a alergologie ....................................... 74

POSTERY

Klinická a laboratorní imunologie ............................................. 77
Alergologie, slizniční imunita a mikrobiom ............................... 85
Imunologie a (nejen) laboratorní diagnostika ........................... 91

Rejstřík autorů ........................................................................ 102

 

CONTENTS

Editorial
Jiřina Bartůňková ....................................................................... 1

Programme ............................................................................... 7

ABSTRACTS

Antitumor immunity and tumor microenvironment ................... 14
Nutrition, microbiome, and (not only) mucosal immunity ......... 15
Immunotherapy of tumors ........................................................ 18
Transplantations and immunogenetics ..................................... 21
Angioedema ............................................................................. 23
Food allergy ............................................................................. 25
Autoimmunity and tolerance .................................................... 27 
Anti-infectious immunity and vaccination ................................. 29
Allergy diagnostics and immunotherapy .................................. 32
Organ-specific autoimmunity ................................................... 34
Laboratory diagnostics in clinical immunology ......................... 37
Insect allergy ............................................................................ 39
Workshop of the Young immunologists and allergologists ....... 40
Skin allergic diseases ............................................................... 42
Allergens, epidemiology, pollens senzitization ......................... 44
Upper respiratory tract allergy .................................................. 46
Anaphylaxis and mast cells ...................................................... 49
Asthma in adulthood ................................................................. 51
Exposition tests in allergology .................................................. 54
Immunodeficiencies .................................................................. 57
The immunology of sepsis ........................................................ 60
Drug allergies ............................................................................ 62
Innate and developmental immunity ......................................... 64
Reproductive immunology and immunology of pregnancy ....... 66
Laboratory technitians section .................................................. 69
Nurses section .......................................................................... 72
Veterinary immunology and allergology .................................... 74

POSTERS

Clinical and laboratory immunology .......................................... 77
Allergology, mucosal immunity and microbiome ....................... 85
Immunology and (not only) laboratory diagnostics ................... 91

Index ....................................................................................... 102

DMEV 3 2020 obalka

DMEV 3/2020

OBSAH

Editorial ..................................................................................... 85

DIABETOLOGIE

Martin Haluzík, Michal Vrablík, Martin Šatný
Multifaktoriální intervence rizikových faktorů
u pacientů s diabetes mellitus 2. typu:
současný stav a perspektivy ..................................................... 92

Judita Lorencová, Karel D. Riegel
Diabetický distres a jeho diagnostika
v diabetologické péči ............................................................... 103

DIABETOLOGIE/VÝŽIVA

Petr Wohl, Viktorie Hrádková, Klára Picková,
Jan Pavelka, Pavel Wohl, Miloš Mráz, Hana Baštová,
Jana Uglajová, Yvonna Kováčiková, Peter Girman
Domácí parenterální výživa u diabetiků a kontinuální
glukózová monitorace (CGM) – popis případu těhotné
diabetičky s těžkou gastroparézou .......................................... 111

ENDOKRINOLOGIE

Josef Suchopár, Michal Prokeš
Levothyroxin – originály, generika
a jejich zaměnitelnost ............................................................... 119

Luboslav Stárka, Jana Vítků, Michaela Dušková
Androgeny adrenálního původu ............................................... 128

ZPRÁVY

Richard Hampl
Blahopřání k devadesátinám prof. MUDr.
RNDr. Luboslava Stárky, DrSc. ................................................. 133

Luboslav Stárka
Můj život ve výzkumu steroidů ................................................... 134

Michal Kršek
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. –
In memoriam 23. 1. 1936–22. 10. 2019 ..................................... 136

 

CONTENTS

Editorial ........................................................................................ 85

DIABETOLOGY

Martin Haluzík, Michal Vrablík, Martin Šatný
Multiple risk factors intervention in patients
with type 2 diabetes: current state and perspectives .................... 92

Judita Lorencová, Karel D. Riegel
Diabetes distress and its diagnostics
in diabetes care ........................................................................... 103

DIABETOLOGY/NUTRITION


Petr Wohl, Viktorie Hrádková, Klára Picková,
Jan Pavelka, Pavel Wohl, Miloš Mráz, Hana Baštová,
Jana Uglajová, Yvonna Kováčiková, Peter Girman
Home parenteral nutrition in patients with diabetes
and continuous glucose monitoring (CGM) – case report
of pregnant diabetes patient with severe gastroparesis ............... 111

ENDOCRINOLOGY

Josef Suchopár, Michal Prokeš
Levothyroxine – originals, generics
and their interchangeability ............................................................ 119

Luboslav Stárka, Jana Vítků, Michaela Dušková
Androgens of adrenal origin .......................................................... 128

NEWS

Richard Hampl
Congratulations for 90th Birthday
of prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. ................................ 133

Luboslav Stárka
My life in the Research of Steroids ................................................. 134

Michal Kršek
Obituary – Professor MUDr. Josef Marek, DrSc.
23. 1. 1936–22. 10. 2019 .................................................................136