Tigis

OBSAH 

Editorial
Richard Rokyta ............................................................................................ 89

Obsah ........................................................................................................... 91

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Zuzana Stupková, Eva Nováková
Mýty, pověry a fakta v léčbě bolestivých stavů pohybového
systému v rámci mechanické diagnostiky
a terapie podle konceptu McKenzie .............................................................. 95

Rudolf Kotas
Méně časté závažné sekundární bolesti hlavy cévní etiologie ................... 102


Taťána Šrámková
Bolest a sexuální dysfunkce ....................................................................... 106

Josef Valchář, Kateřina Jirsová
Radioterapie v léčbě nádorové bolesti ........................................................ 111

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY – KAZUISTIKA

Ivan Vrba, Jiří Kozák
Speciální neurostimulační pøřístupy
při léčbě chronické bolesti .......................................................................... 115

ZPRÁVY

Schůze výboru SSLB ČLS JEP 7. 6. 2019 Liberec ................................. 124

INFORMACE

Kalendář vědeckých akcí ......................................................................... 125

Předplatné ................................................................................................ 127

Pokyny autorům ........................................................................................ 128

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ........................................................................................... 89

Content ....................................................................................................... 91


REVIEWS
Zuzana Stupková, Eva Nováková
Myth, superstition and facts about McKenzie mechanical
diagnosis and therapy in the management
of musculoskeletal disorders ...................................................................... 95

Rudolf Kotas
Less common serious secondary headaches of vascular origin ............... 102

Taťána Šrámková
Pain and sexual dysfunction .................................................................... 106

Josef Valchář, Kateřina Jirsová
Radiotherapy in cancer pain management .............................................. 111


REVIEWS CASE REPORT

Ivan Vrba, Jiří Kozák
Special neurostimulation appproaches
for chronic pain treatment ......................................................................... 115

NEWS

The board meeting of Czech Pain Society 7. 6. 2019 Liberec ................. 124


INFORMATIONS

Itinerary of scientific events ..................................................................... 125

Journal subscription ................................................................................ 127

Instruction for authors .............................................................................. 128

OBSAH 

Editorial ........................................................................................... 81

Obsah .............................................................................................. 83

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Novinky v přístupu k postižení ledvin u pacientů
s komplexem tuberózní sklerózy
Marek Novotný ................................................................................. 87

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných –
její načasování ve světle randomizovaných studií
Jiří Chvojka ..................................................................................... 92Možnosti zavedení katétru na peritoneální dialýzu
Michal Kudla ................................................................................... 96

BRODOVY DNY

Ohlédnutí za Brodovými dny Olomouc, duben 2019
Sylvie Dusilová Sulková ................................................................ 102

Výsledky studie CREDENCE
Ivan Rychlík, Karolína Krátká ........................................................ 113

INFORMACE ................................................................................ 120

 

CONTENTS

Editorial .......................................................................................... 81

Contents ........................................................................................ 83

REVIEWS

Recent advances in management of renal involvement
in patients with tuberous sclerosis complex
Marek Novotný ............................................................................. 87

Renal replacement therapies in critically ill –
timing in light of randomized studies
Jiří Chvojka .................................................................................. 92

 

Peritoneal dialysis catheter placement possibilites
Michal Kudla ................................................................................ 96

JAN BROD MEMORIAL MEETING

Remembering „Jan Brod“ Nephrology Days,
Olomouc 2019
Sylvie Dusilová Sulková ............................................................ 102

Results of the CREDENCE study
Ivan Rychlík, Karolína Krátká .................................................... 113

INFORMATION ......................................................................... 120

Editorial ........................................................................................................................... 93

DIABETOLOGIE
Beáta Barátová, Vendula Bartáková, Katarína Chalásová,
Petr Janků, Kateřina Kaňková
Děti matek s gestačním diabetem: sledování do tří let věku ......................................... 101

Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Drahomíra Springer,
Martin Prázný, Terezie Pelikánová, Tomáš Zima, Jaroslav Racek
Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování
stavu pacientů ................................................................................................................ 108

ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Role FSH v reprodukci i mimo ni ................................................................................... 122

Filip Gabalec
Větší stabilita nového složení léčivého přípravku Euthyrox?
Proč byla potřeba změna? ............................................................................................. 127

METABOLISMUS/VÝŽIVA
Petr Heneberg
Beauverolidy a beauveriolidy –
od užití v čínské medicíně k inhibici sterol O-acyltransferázy ........................................ 130

KOMENTOVANÝ VÝBĚR Z MEZINÁRODNÍ LITERATURY
Michal Anděl ................................................................................................................... 135

INFORMACE .................................................................................................................. 142

Pokyny autorům .............................................................................................................. 144

 

Editorial ............................................................................................................................. 93

DIABETOLOGY
Beáta Barátová, Vendula Bartáková, Katarína Chalásová,
Petr Janků, Kateřina Kaňková
Offspring of women with gestational diabetes:
a 3-year follow-up ............................................................................................................ 101

Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Drahomíra Springer,
Martin Prázný, Terezie Pelikánová, Tomáš Zima, Jaroslav Racek
Guidelines for laboratory diagnostics and monitoring
of patients with diabetes mellitus ..................................................................................... 108

ENDOCRINOLOGY
Luboslav Stárka, Michaela Dušková
The part of FSH in reproduction and beyond it ............................................................... 122

Filip Gabalec
Higher stability of the Euthyrox new formulation
and why was it needed? ................................................................................................. 127

METABOLISM/NUTRITION
Petr Heneberg
Beauverolides and beauveriolides –
from the use in traditional Chinese medicine
to the sterol O-acyltransferase inhibition ........................................................................ 130

REVIEW AND COMMENTS ON RECENT INTERNATIONAL LITERATURE
Michal Anděl ................................................................................................................... 135

INFORMATION ............................................................................................................... 142

Instruction for authors ..................................................................................................... 144

OBSAH

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................... 145

OBSAH  ............................................................................................................. 147

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Poranění rohovky
Lucie Míková ...................................................................................................... 151

Současný vývoj a trendy v regionální anestezii psů a koček
Vojtěch Novák, Anna Mandelová ....................................................................... 159

Otrava antikoagulačními rodenticidy u psů a koček z pohledu
zobrazovací diagnostiky
Ivana Nývltová, Dominik Komenda ..................................................................... 166

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................................. 177
Reproduction in Domestic Animals, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Small Animal Practice, Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association, Veterinary Record,
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound

FOTOGALERIE
Onemocnění kůže
Jaroslava Šeflová ................................................................................................. 187

ZPRÁVY

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR
Veterinární dozor nacvičoval ve vojenském prostoru v Boleticích
spolupráci při likvidaci nebezpečných nákaz
Petr Majer .............................................................................................................. 192

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Predátoři hraboše polního Microtus arvalis v záchranných
stanicích v letech 2007–2018
Petr Stýblo .............................................................................................................. 194

ZOO PRAHA
Myiasis u soba karelského (Rangifer tarandus fennicus)
Roman Vodička, Robin Ehl, Ondřej Máca .............................................................. 199

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Neoplazie pankreatu u kočky a u psa
František Jelínek, Daniela Vozková, Martin Lokaj, Štefan Majiroš ......................... 205

 

CONTENTS

EDITORIAL
Roman Kvapil  ..........................................................................................................145

CONTENTS ............................................................................................................. 147

ORIGINAL PAPERS
Injury of cornea
Lucie Míková .............................................................................................................151

Actual progress and trends in regional anesthesia of dogs and cats
Vojtěch Novák, Anna Mandelová ............................................................................. 159

Diagnostic imaging of anticoagulant poisoning in dogs and cats
Ivana Nývltová, Dominik Komenda ........................................................................... 166

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................................................ 177
Reproduction in Domestic Animals, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Small Animal Practice, Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association, Veterinary Record,
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound

PHOTOGALERY
Skin diseases
Jaroslava Šeflová ........................................................................................................ 187

NEWS

HERE INFORMS THE STATE VETERINARY MANAGEMENT
Veterinary supervision trained the cooperation in the disposal
of dangerous diseases in the military area in Boletice
Petr Majer ..................................................................................................................... 192

INFORMATION FROM THE CZECH ASSOCIATION OF THE NATURE
Common vole Microtus arvalis predators in rescue stations
in the years 2007–2018
Petr Stýblo .................................................................................................................... 194

ZOO PRAGUE
Myasis in Karelian reindeer (Rangifer tarandus fennicus)
Roman Vodička, Robin Ehl, Ondřej Máca  .................................................................... 199

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Neoplasias of the pancreas in one cat and one dog
František Jelínek, Daniela Vozková, Martin Lokaj, Štefan Majiroš ................................ 205

 

EDITORIAL ....................................................................................................................... 112

OBSAH .............................................................................................................................. 113

PŮVODNÍ PRÁCE
Karolina Veldová, Jitka Bušková, Jana Kopřivová
Kognitivně behaviorální terapie insomnie:
změna spánku nebo jeho percepce? ................................................................................. 115

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová
Koncept problémového užívání návykových látek ............................................................. 121

Miloslava Raisová, Tereza Příhodová, Marek Preiss,
Jana Maliňáková, Laura Lumpeová
Vztahy mezi morální integritou osobnosti a invaliditou
z příčin duševního onemocnění .......................................................................................... 129

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
D-serin: od kuriózní molekuly
k potenciálnímu psychofarmaku .......................................................................................... 141

VZDĚLÁVÁNÍ
Marie Kuklová, Vendula Machů, Pavla Čermáková
Absence léčby u populace s duševním onemocněním ........................................................ 147

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Vojtěch Cink, Veronika Andrashko
Psychedelika jako imunomodulátory .................................................................................... 153

ZPRÁVY ............................................................................................................................... 159

 

EDITORIAL ........................................................................................................................... 112

CONTENTS ........................................................................................................................... 113

ORIGINAL PAPERS
Karolina Veldová, Jitka Bušková, Jana Kopřivová
Cognitive behavioral therapy for insomnia:
changing sleep or its perception? ........................................................................................... 115

REVIEWS
Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová
Concept of problem substance use ......................................................................................... 121

Miloslava Raisová, Tereza Příhodová, Marek Preiss,
Jana Maliňáková, Laura Lumpeová
The relationship between personal moral integrity
and disability indicated by the mental health issue ................................................................... 129

REVIEWS
Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová
D-serine: from curiosity molecule to potential
psychopharmaceutical ............................................................................................................... 141

CME
Marie Kuklová, Vendula Machů, Pavla Čermáková
Treatment gap for mental disorders ........................................................................................... 147

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
Vojtěch Cink, Veronika Andrashko
Psychedelics as immunomodulators ........................................................................................... 153

NEWS .......................................................................................................................................... 159

 

EDITORIAL ................................................................................................................... 53

DIABETOLOGIE
Zdeněk Rušavý, Barbora Pavlíková, Michal Krčma,
Martina Vodičková, Michal Žourek
Je možné dosáhnout remise diabetu 2. typu? .............................................................. 59

Shashank Pandey, Magdaléna Chottová Dvořáková
Význam zvířecích modelů v diabetologickém výzkumu ................................................ 65

David Janák, Karel Novotný, Vilém Rohn
Larvoterapie chronických diabetických ran: Quo vadis .................................................. 72

ENDOKRINOLOGIE/OBEZITOLOGIE
Vojtěch Hainer, Marie Kunešová, Irena Aldhoon Hainerová,
Hana Zamrazilová, Radka Taxová Braunerová
β3-adrenergní agonisté a „hnědnutí“ bílé tukové tkáně:
Ovlivnění energetické rovnováhy a metabolických rizik obezity ..................................... 77

VÝŽIVA
Matej Kohutiar, Hana Krejčí, Jan Vyjídák
Klasifikace potravin podle stupně technologického zpracování
a její využití v prevenci civilizačních onemocnění ........................................................... 84

INFORMACE ................................................................................................................... 91

POKYNY AUTORŮM ...................................................................................................... 92

 

 

EDITORIAL ....................................................................................................................... 53

DIABETOLOGY
Zdeněk Rušavý, Barbora Pavlíková, Michal Krčma,
Martina Vodičková, Michal Žourek
Is it feasible to achieve type 2 diabetes remission? .......................................................... 59

Shashank Pandey, Magdaléna Chottová Dvořáková
Significance of animal models in the research of diabetes ............................................... 65

David Janák, Karel Novotný, Vilém Rohn
Maggot therapy of chronic diabetic wounds: Quo vadis .................................................... 72

ENDOCRINOLOGY/OBESITOLOGY
Vojtěch Hainer, Marie Kunešová, Irena Aldhoon Hainerová,
Hana Zamrazilová, Radka Taxová Braunerová
β3-adrenergic agonists and „browning“ of the white adipose tissue:
Influence on energy balance and obesity associated metabolic risks ................................ 77

NUTRITION
Matej Kohutiar, Hana Krejčí, Jan Vyjídák
A system of food classification based on degree of food processing
and its use in the prevention of lifestyle diseases ............................................................... 84

INFORMATION ................................................................................................................... 91

INSTRUCTION FOR AUTHORS ......................................................................................... 92

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................................. 85

OBSAH ............................................................................................................................ 87

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Intranukleární kokcidióza želv
Lada Hofmannová ........................................................................................................... 91

Výživa psů a koček s onemocněním jater
Eva Štercová, Jana Tšponová ......................................................................................... 95

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................................ 110
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Comp Oncology,
Veterinary Dermatology, Journal of Pharmacology and Therapy,
Veterinary Ophthalmology

FOTOGALERIE
Operace dutiny břišní u drobných savců
Pavla Holá .................................................................................................................... 119

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR Česká republika po roce a tři čtvrtě
oficiálně zemí bez afrického moru prasat
Petr Majer .................................................................................................................... 122

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Souhrnné výsledky práce záchranných stanic v roce 2018
Petr Stýblo .................................................................................................................. 125

ZOO PRAHA
Všední den veterinářů v Zoo Praha
Roman Vodička .......................................................................................................... 129

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Leiomyosarkom dělohy a hyperplazie endometria
u křečka zlatého
František Jelínek, Daniela Vozková ........................................................................... 134

POKYNY AUTORŮM ................................................................................................. 142

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .............................................................................................................. 85

CONTENTS ................................................................................................................. 87

ORIGINAL PAPERS
Tortoise intranuclear coccidiosis
Lada Hofmannová ....................................................................................................... 91

Nutrition of dogs and cats with liver disease
Eva Štercová, Jana Tšponová .................................................................................... 95

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................................... 110
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Comp Oncology,
Veterinary Dermatology, Journal of Pharmacology and Therapy,
Veterinary Ophthalmology

PHOTOGALERY
Abdominal surgery in small mammals
Pavla Holá ............................................................................................................... 119

NEWS
Here informs the State veterinary management
The Czech Republic officially after 21 months African
swine fever free country
Petr Majer .............................................................................................................. 122

Information from the Czech Association of the nature
Animal rescue stations annual report 2018
Petr Stýblo ............................................................................................................. 125

ZOO PRAGUE
An ordinary day of vets in Prague ZOO
Roman Vodička ..................................................................................................... 129

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Leiomyosarcoma of the uterus and hyperplasia
of the endometrium in a golden hamster
František Jelínek, Daniela Vozková ..................................................................... 134


INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ....................................................................... 142

18. celostátní KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE s mezinárodní účastí

Luhačovice 12.–15. června 2019

 

 

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................... 1

OBSAH ..................................................................................................................................... 2

PROGRAM ............................................................................................................................... 4

ODBORNÁ SYMPOZIA ............................................................................................................ 8
Kam cílí vývoj psychofarmak .................................................................................................... 8
Vliv meditace na biologii, strukturu a funkci mozku .................................................................. 8
Budou odhaleny příčiny duševních poruch? ............................................................................. 9
Reziduální příznaky depresivní poruchy a jejich význam v běžné klinické praxi .................... 11
Násilí a průběh psychózy ........................................................................................................ 12
Epidemiologická, ekonomická a klinická evidence péče o osoby s psychózami
v České republice ................................................................................................................... 13
Psychiatrická invalidita sedm let po první epizodě schizofrenie ............................................. 14
Nejvýznamnější nežádoucí účinky antipsychotik a jejich mechanismy .................................. 14
Význam nežádoucích účinků antipsychotik v klinické praxi .................................................... 15
Méně časté nežádoucí účinky antipsychotik .......................................................................... 16
Farmakovigilance v klinické praxi ........................................................................................... 17
Modulace předního cingula pomocí theta frekvenční vysokorozlišovací transkraniální
stimulace střídavým proudem (hd-tacs) – vliv na kontrolně inhibiční procesy ....................... 19
Vliv intenzivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě negativních příznaků
schizofrenie a změna eeg mikrostavů .................................................................................... 20
Superagers neboli dlouhodobě kognitivně svěží osmdesátníci v ČR .................................... 22
Bipolární afektivní porucha a zánět ........................................................................................ 23
Plazmatický kortizol jako možný biomarker Alzheimerovy choroby ....................................... 23
Spektrální biomarkery Alzheimerovy choroby – projevy neurodegenerace
na úrovni plazmatických biomolekul ....................................................................................... 25
Metabolomika krevní plazmy jako účinný nástroj v diagnostice
Alzheimerovy choroby ............................................................................................................ 26
Oxid dusnatý v patogenéze psychických porúch ................................................................... 27
Psychóza, nebo úzkost? Kazuistika pacientky s Parkinsonovou nemocí .............................. 27
Kognitivní poruchy po anestezii a operaci .............................................................................. 28
Deliria na jednotkách intenzivní péče a možnosti jejich terapie ............................................. 29
Buněčná energetika jako cíl léčiv Alzheimerovy nemoci ....................................................... 30
Mitochondrie – méně známé skutečnosti .............................................................................. 32
Hologenom – úloha mikrobiomu ............................................................................................ 33
Bipolární porucha ve vyšším věku ......................................................................................... 34
Léčba poruch nálady ve vyšším věku: terapie neurostimulačními metodami ........................ 35
Léčba deprese ve vyšším věku ............................................................................................. 37
Léčba antidepresivy u demence ............................................................................................ 38

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ ......................................................................................................... 40

REJSTŘÍK .............................................................................................................................. 63

POKYNY AUTORŮM ............................................................................................................. 64

 

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................. 1

CONTENTS  ........................................................................................................................... 2

PROGRAM ............................................................................................................................. 4
SCIENTIFIC SYMPOSIA ........................................................................................................ 8
Where development of new psychotropics is directed ............................................................ 8
The influence of meditation on biology, structure and function of the brain ............................ 8
Will causes of mental disorders be discovered? ..................................................................... 9
Residual symptoms in depressive disorders and their importance
in routine clinical practice ...................................................................................................... 11
Exposure to violence and outcome of psychosis .................................................................. 12
Epidemiologic, economic and clinical evidence on care for people with psychosis
in the czech republic ............................................................................................................. 13
Psychiatric disability seven years after the first episode of schizophrenia ............................ 14
The most significant side effects of antipsychotics and their mechanisms ............................ 14
Importance Of Antipsychotic Adverse Events In Clinical Practice ......................................... 15
Less frequent adverse-effects of antipsychotics .................................................................... 16
Pharmacovigilance in clinical practice ................................................................................... 17
Modulation of cingulate activity by theta frequency high-definition transcranial
alternating current stimulation (HD-tACS) – impact on control inhibition processes ............. 19
Influence of intensive transcranial magnetic stimulation in the treatment
of negative symptoms of schizophrenia and eeg microstate changes .................................. 20
Superagers in Czech republic ............................................................................................... 22
Bipolar affective disorder and inflammation ........................................................................... 23
Plasma cortisol as a possible biomarker of Alzheimer´s disease .......................................... 23
Spectral biomarkers of Alzheimer’s disease – manifestation of neurodegeneration
on the level of plasmatic biomolecules .................................................................................. 25
Metabolomics of blood plasma as an efficient tool in the diagnostics
of Alzheimer’s disease ........................................................................................................... 26
Nitric oxide in the pathogenesis of mental disorders ............................................................. 27
Psychosis or anxiety? A case-report of a patient with Parkinson’s disease .......................... 27
Cognitive disorders after anesthesia and surgery ................................................................. 28
Delirium at an intensive care unit and possible treatment attitudes ...................................... 29
Cellular energetics as the target of drugs of Alzheimer’s disease ........................................ 30
Mitochondria – the less known facts ..................................................................................... 32
Hologenom – The role of microbiom ..................................................................................... 33
Bipolar disorder in late-life ..................................................................................................... 34
Treatment of mood disorders in elderly: Treatment by neurostimulation methods ................ 35
The treatment of late-life depression ..................................................................................... 37
Antidepressant treatment in dementia  ...................................................................................38

POSTERS .............................................................................................................................. 40

INDEX .................................................................................................................................... 63

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ......................................................................................... 64

 

 

OBSAH

 

EDITORIAL ....................................................................................... 57

OBSAH ............................................................................................. 58

PŮVODNÍ PRÁCE
Vendula Machů, Lucie Kondrátová, Jan Stuchlík, Petr Winkler
Zátěž neformálního pečovatele: vnímaný stres a zkušenosti
osob pečujících o blízkého s duševním onemocněním .................... 60

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Filip Tylš, Jakub Korčák, Jiří Horáček
Psilocybin: antidepresivní a transformativní potenciál ..................... 69

Pavla Peřinová, Karel Šonka
Sekundární porucha chování v REM spánku .................................. 77

Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák,
Gabriela Věchetová, Marek Preiss
Truchlení: depresivní porucha, či evoluční výhoda? ....................... 83

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Gardenia Jasminoides a její účinky na nervový systém .................. 88

VZDĚLÁVÁNÍ
Lucie Bankovská Motlová
Psychoedukace deprese ................................................................ 93

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Patrik Švancer, Miloslav Kopeček
Přehled farmakokinetických faktorů ovlivňujících sérové
koncentrace klozapinu a vlastní pozorování ................................... 99

DOPISY, OHLASY, DISKUSE
Karel Nešpor
Zdravotní rizika hazardních her ..................................................... 106

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................ 107

ZPRÁVY ....................................................................................... 108

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................... 57

CONTENTS ....................................................................................... 58

ORIGINAL PAPERS
Vendula Machů, Lucie Kondrátová, Jan Stuchlík, Petr Winkler
Caregiver burden: perceived stress and the experience
of caregivers of people with mental illness ....................................... 60

REVIEWS
Filip Tylš, Jakub Korčák, Jiří Horáček
Psilocybin: antidepressant and transformative potential .................. 69

Pavla Peřinová, Karel Šonka
Secondary REM sleep behavior disorder – a review ....................... 77

Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Martin Paštrnák,
Gabriela Věchetová, Marek Preiss
Grief: depressive disorder or evolutionary advantage? ................... 83

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Gardenia Jasminoides and its effects on the nervous system ......... 88

CME
Lucie Bankovská Motlová
Psychoeducation for depression ...................................................... 93

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Patrik Švancer, Miloslav Kopeček
Overview of pharmacokinetic factors affecting serum
clozapine levels and own observation ............................................. 99

CORRESPONDENCE
Karel Nešpor
Health risks of hazard gambling ..................................................... 106


WE HAVE READ FOR YOU ........................................................... 107

NEWS ............................................................................................. 108

Strana 9 z 9