Tigis

Psychiatrie 4 2020 mailing 1

Psychiatrie 4/2020

EDITORIAL .............................................................................................. 148

OBSAH .................................................................................................... 150

PŮVODNÍ PRÁCE

Martin Ihln, Jiří Kožený, Miloslav Kopeček
Význam vitaminu D a jeho sérové koncentrace
u psychiatrických pacientů v jednotlivých měsících roku ........................ 152

Michal Hajdúk, Lucia Pavelková, Peter Ohrablo,
Veronika Petrušová, Anton Heretik, Ľubica Forgáčová

Teória mysle v kontexte perzekučných bludov
u pacientov s poruchami schizofrenického spektra ................................ 163

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Kateřina Příhodová, Tereza Příhodová, Marek Preiss
V čem spočívá práce klinického psychologa? ........................................ 170

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Obsahové látky dřevin rodu Terminalia L.
a jejich účinky na nervový systém .......................................................... 175

VZDĚLÁVÁNÍ

Martin Bareš, Tomáš Novák
Farmakologická léčba depresivní poruchy ve vyšším věku I:
klinický obraz, diagnostika, obecné principy léčby ................................. 179

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Jana Schwarzová,
Tomáš Skřont, Jan Vantuch, Klára Fiedorová, Martin Augustynek

Terapeutická adherence a technologické možnosti
jejího ovlivňování ................................................................................... 188

ZPRÁVY

Cyril Höschl
Dopad Covid-19 na duševní zdraví v ČR .............................................. 194
Zavření škol během pandemie Covid-19 zvyšuje mortalitu ................... 194
Vztah nákazy Covid-19 a duševního zdraví .......................................... 194

REJSTŘÍKY 2020 .................................................................................. 195

POKYNY AUTORŮM ............................................................................. 197

 

 

EDITORIAL ............................................................................................ 148

CONTENTS ........................................................................................... 150

ORIGINAL PAPERS

Martin Ihln, Jiří Kožený, Miloslav Kopeček
Importance of vitamin D and its serum levels
in psychiatric patients in the course of the year ..................................... 152

Michal Hajdúk, Lucia Pavelková, Peter Ohrablo,
Veronika Petrušová, Anton Heretik, Ľubica Forgáčová

Theory of Mind in the Context of Persecutory Delusions
in Patients with Schizophrenia ............................................................... 163

REVIEWS

Kateřina Příhodová, Tereza Příhodová, Marek Preiss
What is the work of a clinical psychologist? ........................................... 170

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
The constituents of the Terminalia L.
and their effects on the nervous system ................................................. 175

CME

Martin Bareš, Tomáš Novák
The pharmacological treatment of the late-life depression I:
clinical signs and symptoms, diagnostic issues,
general principles of the treatment ......................................................... 179

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Jana Schwarzová,
Tomáš Skřont, Jan Vantuch, Klára Fiedorová, Martin Augustynek

Therapeutic Adherence and Technological
Possibilities of its Influence .................................................................... 188

NEWS

Cyril Höschl
Impact of Covid-19 on mental health in Czech republic ........................ 194
Lockdown of schools during Covid-19 pandemic
increases mortality ................................................................................ 194
Covid-19 and mental health relationship .............................................. 194

INDEX 2020 .......................................................................................... 195

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ........................................................ 197

 

VL 4 2020 tisk 1

Veterinární lékař 4/2020

EDITORIAL

Roman Kvapil ........................................................................................ 198

OBSAH .................................................................................................. 201

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Mikroprvky ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová, Eva Štercová ............................. 205

Diabetický pes jako oftalmologický pacient
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................ 217

Chronické chudnutie a rekurentná hnačka
u bernského salašníckeho psa
Denisa Miškeje ...................................................................................... 223

FOTOGALERIE

Pacienti s indikací k laserovým očním operacím
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 229

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................... 234
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Veterinary Radiology and Ultrasound,Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Dermatology

ZPRÁVY

Aktuální informace
Odborná péče o pohybový aparát zvířat
Renata Kvapilová ................................................................................... 239

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Česká republika získala status země prosté infekční
bovinní rinotracheitidy
Petr Majer ............................................................................................... 243

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Popálení divokých zvířat elektrickým proudem –
příjmy v letech 2008–2019
Petr Stýblo ............................................................................................... 247

Zoo Praha
„Inside the Giant“ – bělozubka nejmenší (Suncus etruscus)
v Zoo Praha
Roman Vodička ....................................................................................... 252

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Maligní inzulinom u psa. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Markéta Kuldová,
Daniela Vozková, Václav Vačkář
............................................................ 257

REJSTŘÍKY 2020 ................................................................................... 266

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 198

CONTENTS ............................................................................................ 201

ORIGINAL PAPERS

Microelements in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová, Eva Štercová ............................. 205

Diabetic dog as an ophthalmology patient
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 217

Chronic weight loss and recurrent diarrhea in bernese mountain dog
Denisa Miškeje ...................................................................................... 223

PHOTOGALLERY

Ophthalmology patients with a indication for laser therapy
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 229

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................ 234
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Veterinary Radiology and Ultrasound, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary Dermatology

NEWS

Actual information
Professional care for musculoskeletal system of animals

Renata Kvapilová ................................................................................... 239

Here informs the State veterinary management
The Czech Rebublic has acquired the status of a country free
of infectious bovine rhinotracheitis
Petr Majer .............................................................................................. 243

Information from the Czech Association of the nature
Electrical burns of wilde animals – admission in 2008–2019

Petr Stýblo ............................................................................................. 247

Zoo Prague
„Inside the Giant“ – Etruscan shrew (Suncus etruscus)
in Prague Zoo
Roman Vodička ...................................................................................... 252

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Malignant insulinoma in a dog. A case report
František Jelínek, Markéta Kuldová,
Daniela Vozková, Václav Vačkář
........................................................... 257

INDEX 2020 ........................................................................................... 266

DMEV Suppl 2020 obalka

DMEV Supplementum 1/2020

 

ABSTRAKTY 56. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ
LUHAČOVICE ONLINE 22.–24. ŘÍJNA 2020

EDITORIAL ................................................................................................... 1

OBSAH .......................................................................................................... 3

PROGRAM 56. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ ............................................... 7

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK ........................................................................ 11

ABSTRAKTY POSTERŮ ............................................................................. 27

REJSTŘÍK AUTORŮ ................................................................................... 38

POKYNY AUTORŮM .................................................................................. 40

 

ABSTRACTS OF 56TH DIABETOLOGICAL DAYS,
LUHAČOVICE ONLINE 22.–24. OCTOBER 2020

EDITORIAL .................................................................................................... 1

CONTENTS ................................................................................................... 3

PROGRAMME OF 56TH DIABETOLOGICAL DAYS ..................................... 7

ABSTRACTS OF LECTURES ...................................................................... 11

ABSTRACTS OF POSTERS ........................................................................ 27

INDEX OF AUTHORS .................................................................................. 38

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................................... 40

 

Alergie Supplementum 2 2020 obalka

Alergie Supplementum 2/2020

OBSAH

Editorial
Jiřina Bartůňková ........................................................................ 1

Program ...................................................................................... 7

ABSTRAKTY

Protinádorová imunita a nádorové mikroprostředí .................... 14
Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita ........................... 15
Imunoterapie nádorů ................................................................. 18
Transplantace a imunogenetika ................................................ 21
Angioedémy .............................................................................. 23
Potravinová alergie ................................................................... 25
Autoimunita a tolerance ............................................................ 27 
Antiinfekční imunita a očkování ................................................ 29
Alergologická diagnostika a imunoterapie ................................ 32
Autoimunita orgánová ............................................................... 34
Laboratorní diagnostika v klinické imunologii  .......................... 37
Alergie na hmyz ........................................................................ 39
Workshop skupiny mladých imunologů a alergologů ............... 40
Kožní alergické choroby ........................................................... 42
Alergeny, epidemiologie pylové senzibilizace .......................... 44
Alergie horních dýchacích cest ................................................ 46
Anafylaxe a žírné buňky ........................................................... 49
Astma v dospělosti ................................................................... 51
Expoziční testy v alergologii ..................................................... 54
Imunodeficience ....................................................................... 57
Imunologie sepse ..................................................................... 60
Lékové alergie .......................................................................... 62
Obecná a vývojová imunita ...................................................... 64
Reprodukční imunologie a imunologie těhotenství .................. 66
Sekce laborantů ....................................................................... 69
Sekce sester ............................................................................ 72
Veterinární imunologie a alergologie ....................................... 74

POSTERY

Klinická a laboratorní imunologie ............................................. 77
Alergologie, slizniční imunita a mikrobiom ............................... 85
Imunologie a (nejen) laboratorní diagnostika ........................... 91

Rejstřík autorů ........................................................................ 102

 

CONTENTS

Editorial
Jiřina Bartůňková ....................................................................... 1

Programme ............................................................................... 7

ABSTRACTS

Antitumor immunity and tumor microenvironment ................... 14
Nutrition, microbiome, and (not only) mucosal immunity ......... 15
Immunotherapy of tumors ........................................................ 18
Transplantations and immunogenetics ..................................... 21
Angioedema ............................................................................. 23
Food allergy ............................................................................. 25
Autoimmunity and tolerance .................................................... 27 
Anti-infectious immunity and vaccination ................................. 29
Allergy diagnostics and immunotherapy .................................. 32
Organ-specific autoimmunity ................................................... 34
Laboratory diagnostics in clinical immunology ......................... 37
Insect allergy ............................................................................ 39
Workshop of the Young immunologists and allergologists ....... 40
Skin allergic diseases ............................................................... 42
Allergens, epidemiology, pollens senzitization ......................... 44
Upper respiratory tract allergy .................................................. 46
Anaphylaxis and mast cells ...................................................... 49
Asthma in adulthood ................................................................. 51
Exposition tests in allergology .................................................. 54
Immunodeficiencies .................................................................. 57
The immunology of sepsis ........................................................ 60
Drug allergies ............................................................................ 62
Innate and developmental immunity ......................................... 64
Reproductive immunology and immunology of pregnancy ....... 66
Laboratory technitians section .................................................. 69
Nurses section .......................................................................... 72
Veterinary immunology and allergology .................................... 74

POSTERS

Clinical and laboratory immunology .......................................... 77
Allergology, mucosal immunity and microbiome ....................... 85
Immunology and (not only) laboratory diagnostics ................... 91

Index ....................................................................................... 102

DMEV 3 2020 obalka

DMEV 3/2020

OBSAH

Editorial ..................................................................................... 85

DIABETOLOGIE

Martin Haluzík, Michal Vrablík, Martin Šatný
Multifaktoriální intervence rizikových faktorů
u pacientů s diabetes mellitus 2. typu:
současný stav a perspektivy ..................................................... 92

Judita Lorencová, Karel D. Riegel
Diabetický distres a jeho diagnostika
v diabetologické péči ............................................................... 103

DIABETOLOGIE/VÝŽIVA

Petr Wohl, Viktorie Hrádková, Klára Picková,
Jan Pavelka, Pavel Wohl, Miloš Mráz, Hana Baštová,
Jana Uglajová, Yvonna Kováčiková, Peter Girman
Domácí parenterální výživa u diabetiků a kontinuální
glukózová monitorace (CGM) – popis případu těhotné
diabetičky s těžkou gastroparézou .......................................... 111

ENDOKRINOLOGIE

Josef Suchopár, Michal Prokeš
Levothyroxin – originály, generika
a jejich zaměnitelnost ............................................................... 119

Luboslav Stárka, Jana Vítků, Michaela Dušková
Androgeny adrenálního původu ............................................... 128

ZPRÁVY

Richard Hampl
Blahopřání k devadesátinám prof. MUDr.
RNDr. Luboslava Stárky, DrSc. ................................................. 133

Luboslav Stárka
Můj život ve výzkumu steroidů ................................................... 134

Michal Kršek
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. –
In memoriam 23. 1. 1936–22. 10. 2019 ..................................... 136

 

CONTENTS

Editorial ........................................................................................ 85

DIABETOLOGY

Martin Haluzík, Michal Vrablík, Martin Šatný
Multiple risk factors intervention in patients
with type 2 diabetes: current state and perspectives .................... 92

Judita Lorencová, Karel D. Riegel
Diabetes distress and its diagnostics
in diabetes care ........................................................................... 103

DIABETOLOGY/NUTRITION


Petr Wohl, Viktorie Hrádková, Klára Picková,
Jan Pavelka, Pavel Wohl, Miloš Mráz, Hana Baštová,
Jana Uglajová, Yvonna Kováčiková, Peter Girman
Home parenteral nutrition in patients with diabetes
and continuous glucose monitoring (CGM) – case report
of pregnant diabetes patient with severe gastroparesis ............... 111

ENDOCRINOLOGY

Josef Suchopár, Michal Prokeš
Levothyroxine – originals, generics
and their interchangeability ............................................................ 119

Luboslav Stárka, Jana Vítků, Michaela Dušková
Androgens of adrenal origin .......................................................... 128

NEWS

Richard Hampl
Congratulations for 90th Birthday
of prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. ................................ 133

Luboslav Stárka
My life in the Research of Steroids ................................................. 134

Michal Kršek
Obituary – Professor MUDr. Josef Marek, DrSc.
23. 1. 1936–22. 10. 2019 .................................................................136

 VL 3 2020 obalka

Veterinární lékař 3/2020

EDITORIAL
Roman Kvapil ........................................................................... 130

OBSAH ..................................................................................... 133

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s kardiovaskulárním
onemocněním – 2. část
Eva Štercová, Jana Tšponová .................................................. 137

Kožní mastocytom u feny plemene beagl – kazuistika
Tamara Sobalová ...................................................................... 147

Praktické zkušenosti s použitím hirudoterapie
u aortální tromboembolie koček
Pavel Mužík, František Zahrádka .............................................. 151

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 161
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Radiology and Ultrasound,

Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Dermatology, Veterinary Surgery

FOTOGALERIE

Paraziti plazů v rámci kauzální diagnostiky
David Modrý ................................................................................ 168

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Nákazová situace v ČR v průběhu letošního léta
Petr Majer .................................................................................... 173

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Ptáci v záchranných stanicích v letech 2007–2019
Petr Stýblo ................................................................................... 177

Zoo Praha
Varan komodský (Varanus komodoensis) –

ošetření kožních změn
Roman Vodička ........................................................................... 184

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Adenokarcinom duodena u psa
František Jelínek, Vilma Hypská .................................................. 189

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................... 130

CONTENTS .................................................................................. 133

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with cardiovascular disease – part 2
Eva Štercová, Jana Tšponová ...................................................... 137

Skin mass mastocytoma in a beagle bitch – case report
Tamara Sobalová .......................................................................... 147

Practical experience with the use of hirudotherapy
in feline aortal thromboembolism
Pavel Mužík, František Zahrádka ................................................. 151

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................... 161
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Radiology and Ultrasound,

Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Dermatology, Veterinary Surgery

PHOTOGALLERY

Parasites of reptiles as part of causal diagnostics
David Modrý .................................................................................. 168

NEWS

Here informs the State veterinary management
The disease situation in the Czech Republic
during this summer
Petr Majer ...................................................................................... 173

Information from the Czech Association of the nature
Birds in rescue stations in years 2007–2019
Petr Stýblo ..................................................................................... 177

Zoo Prague
Komodo dragon (Varanus komodoensis) –
skin changes treatment
Roman Vodička ............................................................................. 184

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Adenocarcinoma of the duodenum in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ................................................... 189

Alergie 3 2020 mailing 1

Alergie 3/2020

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .......................................................................................... 149

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Neinfekční komplikace u nemocných s běžnou
variabilní imunodeficiencí (CVID) a jejich léčba
Pavlína Králíčková, Eva Kočová ..................................................... 155

Alergické choroby v ére pandémie COVID-19
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Anna Bobčáková,
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Žofia Klimová,
Peter Bánovčin ................................................................................
163

Nazální NO a ciliární dyskinézy
Jakub Novosad, Irena Krčmová ...................................................... 170

Autoimunita indukovaná léky
Eva Daňková ................................................................................... 175

Pediatrický zápalový multisystémový syndróm
asociovaný s COVID-19
Filip Olekšák, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová,
Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin ............................
 181

KAZUISTIKY

Kawasakiho choroba – inkompletní forma
Marie Poláková, Ivana Červinková .................................................. 186

TERAPIE

Nové možnosti léčby hereditárního angioedému
Roman Hakl, Pavel Kuklínek, Jiří Litzman ...................................... 191

Role nutričního terapeuta v terapii potravinových alergií
Martin Krobot, Veronika Spáčilová, Dana Hrnčířová ...................... 197

DISKUZNÍ FÓRUM

Laboratorní diagnostika COVID-19
Ivo Lochman ................................................................................... 200

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ......................................................................................... 149

REVIEWS

Non-infectious complications in common variable
immunodeficiency (CVID) patients and their management
Pavlína Králíčková, Eva Kočová .................................................... 155

Allergic diseases in the era of COVID-19 pandemic
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Anna Bobčáková,
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Žofia Klimová,
Peter Bánovčin ..............................................................................
163

Nasal NO and ciliary dyskinesia
Jakub Novosad, Irena Krčmová .................................................... 170

Drug-induced autoimmunity
Eva Daňková ................................................................................ 175

Paediatric inflammatory multisystem syndrome
associated with COVID-19
Filip Olekšák, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová,
Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin .........................
181

CASE REPORT

Incomplete Kawasaki disease
Marie Poláková, Ivana Červinková .............................................. 186

THERAPY

New treatment options of hereditary angioedema
Roman Hakl, Pavel Kuklínek, Jiří Litzman ................................... 191

The role of a dietitian in the therapy of food allergies
Martin Krobot, Veronika Spáčilová, Dana Hrnčířová ................... 197

FORUM OF DISCUSSION

Laboratory diagnostics of COVID-19
Ivo Lochman ................................................................................ 200

 

Psychiatrie 3 2020 mailing 1

Psychiatrie 3/2020

OBSAH

EDITORIAL ........................................................................................ 105

OBSAH............................................................................................... 106

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Sofia Diondet, Adéla Plechatá, Jana Adámková,
Iveta Fajnerová, Aleš Bartoš

Názory seniorů na trénování paměti
prostřednictvím elektronických zařízení............................................. 108

Nikola Doubková, Jindra Marková, Markéta Švejdová,
Petr Louda, Jana Ferková, Tereza Příhodová, Marek Preiss

Sociální opora u psychiatrických pacientů
a u běžné populace ........................................................................... 114

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Aneta Dorazilová, Filip Tylš, Miloslav Kopeček
Hranice psychopatologie: psychotické symptomy
v duševní nemoci a ve zdraví ............................................................ 121

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Nard pravý (Nardostachys jatamansi) a jeho účinky
na nervový systém ............................................................................ 127

VZDĚLÁVÁNÍ

Monika Dvořáková, Lucie Kondrátová
Časná detekce a časná intervence u osob v rané fázi
rozvoje psychotického onemocnění – úvod do problematiky ............ 132

 

FÓRUM ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust
Kardiometabolické riziko u nemocných schizofrenií .......................... 138

ZPRÁVY

Karel Nešpor
Zdravý spánek zvyšuje inteligenci a prospívá zdraví:
svépomocný návod ............................................................................ 145

Cyril Höschl
Odešla Zdeňka Drlíková ..................................................................... 146

POKYNY AUTORŮM ......................................................................... 147

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................... 105

CONTENTS ....................................................................................... 106

 

ORIGINAL PAPERS

Sofia Diondet, Adéla Plechatá, Jana Adámková,
Iveta Fajnerová, Aleš Bartoš

Attitudes of seniors toward computerized memory training .............. 108

Nikola Doubková, Jindra Marková, Markéta Švejdová,
Petr Louda, Jana Ferková, Tereza Příhodová, Marek Preiss

Social support in psychiatric patients
and in the general population ........................................................... 114

REVIEWS

Aneta Dorazilová, Filip Tylš, Miloslav Kopeček
On the borders of psychopathology: psychotic symptoms
in mental disorders and mental health ............................................ 121

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Spikenard (Nardostachys jatamansi) and its effects
on the nervous system ................................................................... 127

CME

Monika Dvořáková, Lucie Kondrátová
Early detection and early intervention for people
in an early stage of psychotic illness –
introduction to the topic ................................................................. 132

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY

Jiří Masopust
Cardiometabolic risk in schizophrenia patients ............................ 138

NEWS

Karel Nešpor
Healthy sleep improves intelligence and health:
self-help instructions .................................................................... 145

Cyril Höschl
Zdeňka Drlíková left us forever .................................................... 146

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................... 147

AAB 3 2020 mailing 1

Alergie, Astma, Bronchitida 3/2020

Obsah

Editorial
Ester Seberová ..................................................................... 1

Dýchací cesty

Komplikace rýmy
Zuzana Vančíková ................................................................ 5

CHOPN a kouření
Eva Králíková ....................................................................... 8

Kašel, kašel, kašel… 1. část
František Kopřiva ............................................................... 13

Vliv obezity na výskyt astmatu u dětí
Jiří Havránek ...................................................................... 17

Kůže

Alergie a kůže
Naděžda Vojáčková ............................................................ 20

Lázně a rehabilitace

Lázeňské místo si můžete vybrat – 2. část
Dagmar Žitníková ................................................................ 25

Přenesená bolest a hrudník – 2. část
Libuše Smolíková ................................................................ 30

Imunita

Chřipka a očkování – nejčastější otázky
Daniela Fránová ................................................................... 35

Rostlinné adaptogeny s imunostimulačními účinky
Richard Pfleger ..................................................................... 39

Vy se ptáte – my odpovídáme…

Jak je to v současné době s letními
ozdravnými pobyty pro alergiky?
František Kopřiva ................................................................. 42

Křížovka .............................................................................. 44

DMEV 2 2020 obalka

DMEV 2/2020

OBSAH

Editorial .................................................................................................................. 41

 

DIABETOLOGIE

Jan Šoupal
Implantovaný glukózový senzor: Čeká nás éra „invazivní diabetologie“?  ............ 46

Hana Krejčí
Diabetes mellitus 2. typu – od porozumění patogeneze
k možnostem jeho remise ...................................................................................... 53

Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan, Jaroslav Pekara
Kombinovaná léčba diabetes mellitus 2. typu
pomocí inhibitorů DPP-4 (linagliptinu) .................................................................... 66

METABOLISMUS/OBEZITOLOGIE

Tereza Příhodová, Nikola Doubková, Kateřina Příhodová,
Jitka Prajsová, Miloslava Raisová, Marek Preiss,
Adéla Průchová, Edel M. Sanders, Steven R. Lawyer,
Erin B. Rasmussen

Obezita a nadváha z pohledu impulzivního charakteru chování ............................ 69

ENDOKRINOLOGIE

Jan David, Kristýna Kopečná, Dana Novotná,
Ivana Plášilová, Jiří Strnadel, Ivana Röschlová, Felix Votava

Kvalita života dětských pacientů s deficitem 21-hydroxylázy ................................. 77

INFORMACE

Jan Škrha, Martin Prázný, Terezie Pelikánová
Odborné stanovisko České diabetologické společnosti
k podávání metforminu v perioperačním období .................................................... 82

POKYNY AUTORŮM ............................................................................................. 84

 

CONTENTS

Editorial ..................................................................................................................  41

DIABETOLOGY

Jan Šoupal
Implantable glucose sensor: The era of “invasive diabetology?” ........................... 46

Hana Krejčí
Type 2 diabetes mellitus – from an understanding
of pathogenesis to the possibilities of remission .................................................... 53

Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan, Jaroslav Pekara
Combination treatment of diabetes mellitus II type
with DPP-4 (linagliptin) inhibitors ............................................................................ 66

METABOLISM/OBESITOLOGY

Tereza Příhodová, Nikola Doubková, Kateřina Příhodová,
Jitka Prajsová, Miloslava Raisová, Marek Preiss,
Adéla Průchová, Edel M. Sanders, Steven R. Lawyer, Erin B. Rasmussen

Obesity and overweight problems from the impulsivity perspective ........................ 69

ENDOCRINOLOGY

Jan David, Kristýna Kopečná, Dana Novotná, Ivana Plášilová,
Jiří Strnadel, Ivana Röschlová, Felix
Votava
Quality of life in children with 21-hydroxylase deficiency ............................. 77

INFORMATION

Jan Škrha, Martin Prázný, Terezie Pelikánová
Czech Diabetes Society position statement
on periprocedural use of Metformin ......................................................................... 82

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ........................................................................... 84