Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

EDITORIAL .............................................................................................. 1
OBSAH ........................................................................................................ 2
BOLEST U MALÝCH ZVÍŘAT
II. VYŠETŘENÍ BOLESTI
Š. Vaculín
......................................................................................................... 3
AVIÁRNÍ INFLUENZA
G. Smělá
.......................................................................................................... 7
DISLOKACE ČOČKY A MOŽNÉ KOMPLIKACE
V DŮSLEDKU POZDNÍ DIAGNOSTIKY
P. Trnková
..................................................................................................... 12
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISÙ .............................. 18


CONTENTS

EDITORIAL ...............................................................................1
CONTENTS .................................................................................2
PAIN IN SMALL ANIMALS
II. PAIN ASSESSMENT
Š. Vaculín
..........................................................................................................3
AVIAN INFLUENZA
G. Smělá
...........................................................................................................7
LENS DISLOCATION AND ITS COMPLICATIONS
DUE TO LATE DIAGNOSIS
P. Trnková
..................................................................................................... 12
FROM THE LITERATURE .......................................................18

Editorial ...............................................................................................................................73
Přehledné články
Transjugulární biopsie ledvin po 15ti letech.
I. Rychlík
.................................................................................................................................80
Bartterův a Gitelmanův syndrom  příčiny vrozené hypokalemické metabolické alkalózy
J. Reiterová, R. Ryšavá, M. Merta
...........................................................................................86
Jak se mění peritoneální membrána při peritoneální dialýze?
J. Fialová, M. Merta, V. Tesař
..................................................................................................92
Zprávy z kongresů
22. Výroční konference Mezinárodní společnosti
pro ošetřování krve (ISBP), Londýn 3.–5. září 2004
P. Zemanová
....................................................................................................................... 97
31. Kongres Evropské společnosti pro umělé orgány (ESAO)
J. Wirth
............................................................................................................................. 100

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................................ 73
Review articlesTransjugular renal biopsy after 15 years
I. Rychlík
..............................................................................................................................80
Bartter's and Gitelman's Syndromes of the causes of hereditary
hypokalemic metabolic alkalosis
J. Reiterová, R. Ryšavá, M. Merta
........................................................................................86
Changes in the peritoneal during peritoneal dialysis?
J. Fialová, M. Merta, V. Tesař
.............................................................................................92

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
Šťastný F., Skuba-Kozmíková I., Peková S., Balcar V.J., Höschl C.:
Stavba a funkce NMDA receptoru u schizofrenie:
Od animálních modelů k pacientovi
...................................................................... 7
Klenerová V., Hynie S.:
Strukturálně funkční změny u stresu a poruch chování
.......................... 17
Brunovský M.:
Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography
(LORETA) – pokrok ve funkèní morfologii
................................................. 24
Pokorný J., Marešová D., Mourek J., Trojan S.:
Neuronální okruhy hippocampu a jejich vztah
k paměťovým funkcím
...................................................................................... 28
Langmeier M., Marešová D., Mourek J., Trojan S.:
Amygdala (morfologie, funkce, klinika)
....................................................... 32
Komárek V, Zedka M.:
Funkční a vývojová neuroanatomie limbického systému
........................ 35
Syková E.:
Extracelulární prostor jako mikroprostøedí nervových
bunìk a komunikační kanál
........................................................................... 38
Růžička E.:
Role bazálních ganglií pøi øízení hybnosti a psychiky člověka
..................... 44
Rokyta R.:
Neuroanatomie bolesti
...................................................................................... 46
Zumrová A., Křepelová A.:
Nové pohledy na mozeček
................................................................................ 50
Masopust J.:
Psychopatologie u mozkových nádorů
......................................................... 54
Vinař O.:
Ženský a mužský mozek
................................................................................... 58

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................... 1
Šťastný F., Skuba-Kozmíková I., Peková S., Balcar V.J., Höschl C.:
Composition and function of NMDA receptor in schizophrenia:
from animal models to a patient
.............................................................................. 7
Klenerová V., Hynie S.:
Structural and functional changes after stress
and in behavioral disorders
.............................................................................. 17
Brunovský M.:
Low resolution brain electromagnetic tomography (LORETA) –
– advance in functional morphology
............................................................. 24
Pokorný J., Marešová D., Mourek J., Trojan S.:
Hippocampal neuronal circuits and their role
in memory functions
......................................................................................... 28
Langmeier M., Marešová D., Mourek J., Trojan S.:
Amygdala (structure, function, clinic)
.......................................................... 32
Komárek V, Zedka M.:
Functional and developmental neuroanatomy of limbic system
.......... 35
Syková E.:
The extracellular space as the microenvironment of nerve cells
and a communication channel
...................................................................... 38
Růžička E.:
Role of the basal ganglia in motor control and behavioral regulation
....................... 44
Rokyta R.:
Neuroanatomy of the pain perception
.......................................................... 46
Zumrová A., Křepelová A.:
New views of cerebellum
................................................................................... 50
Masopust J.:
Mental symptoms in brain tumors
................................................................ 54
Vinař O.:
Male and Female brain
..................................................................................... 58

Editorial ...................................................................................................1

Obsah .....................................................................................................5

Program ................................................................................................. 8

Abstrakta

Cvrček P.:
Bolest a vědomí (anatomické a funkční poznámky) .....................................14
Čumlivski R., Redl G.:
Problémy v léčení pooperační bolesti invazivními
analgetickými technikami ........................................................................14
Doležal T.:
Postavení pregabalinu v terapii neuropatické bolesti....................................16
Doležil D., Mrázková M., Ježková I.:
Bolesti hlavy z nadužívání analgetik a ergotaminových preparátů .................16
Doležil D., Mrázková I., Ježková I., Zapletalová O., Hradílek P.:
Headache in Multiple Sclerosis – pilot study .............................................16
Dvorák M., Gurčík L., Horný V., Gernáth ¼., Hlubeková A.,
Tomášová A., Frimmelová P.:
Kortikosteroidy áno alebo nie v liečbe koreňových syndrómov ....................16
Hakl M., Hřib R, Ševčík P.:
Subarachnoidální aplikace baclofenu v léčbě míšní spasticity ......................17
Haklová O., Hakl L., Roubalová J., Moráňová K.:
Transformovaná migréna .........................................................................17
Hasárová D.:
Špecifiká regionálnych postupov u geriatrického pacienta ..........................18
Hrazdilová O., Šerý O., Pitelová R., Ševčík P.:
Vztah mezi M235T polymorfizmem pro angiotenzinogen (AGT)
a inzerčním/delečním (I/D) polymorfizmem pro angiotenzin-konvertující
enzym (ACE) a vnímáním akutní bolesti ..................................................18
Ježková I., Mrázková M., Doležil D.:
Migréna a cévní onemocnění mozku ........................................................19
Kotas R.:
Bolesti hlavy ve vyšším věku ...................................................................19
Kozák J., Petrová N., Vrba I.:
Neuropatická bolest horních končetin a neurostimulace ...........................20

Lejčko J.:
Fantomová bolest – opomíjený syndrom? .............................................. 20
Marková J.:
Komorbidita migrény: migréna a deprese ............................................... 22
Masopust V., Netuka D., Vrabec M.:
Malá zadní jáma – příčina neuralgie trigeminu? ..................................... 22
Mastík J., Novotná I.:
Migraeflux v akutní léčbě migrény .......................................................... 23
Mastík J., Marková J., Doležil D., Dočekal P.:
Sledování dlouhodobé účinnosti a snášenlivosti eletriptanu
v akutní léčbě migrény .......................................................................... 23
Niedermayerová I., Kadaňka Z.:
Bolesti hlavy a neléčená deprese .......................................................... 25
Opavský J.:
Migréna a tenzní bolesti hlavy a zvýšená nervosvalová dráždivost ............. 25
Procházka J.:
Možnosti ovlivnění periferních neuropatií pomocí plášťových blokád .......... 26
Rokyta R.:
Patofyziologie neuropatické bolesti ....................................................... 26
Ryšavá M., Poul J.:
Úloha algeziologa v léčbě muskuloskeletálních bolestí u dětí ..................... 26
Ševčík P., Hakl M., Hřib R.:
Transdermální fentanyl v léčbě chronické bolesti
u závažných osteoartróz ...................................................................... 27
Ungerová E.:
Migrenózní bolest hlavy na podkladì metabolické rozlady
u dysfunkce žlučníku .......................................................................... 28
Vondráčková D.:
Myoklonus – nežádoucí efekt spinálně podávaného morfinu,
spasmus a bolest u RS ...................................................................... 28
Vrba I., Kozák J.:
Možnosti léčby neuropatických bolestí invazivními přístupy ................... 28
Waberžinek G., Procházková H.:
Raskinova kúra v léčbě chronických denních bolestí hlavy ....................... 30

EDITORIAL ............................................................................................................................................... 201
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Bareš, M. Brunovský, M. Kopeček, P. Stopková, T. Novák, J. Kožený, J. Čermák,
P. Šoš, C. Höschl
EEG v predikci odpovědi na antidepresiva u pacientů
s depresivní poruchou: přehled a rozšířená pilotní data.
............................................. 205
M. Kopeček, A. Kuncová
Efekt nácviku testu generování slov a testování alternativní verze.
Pilotní studie
. .......................................................................................................................... 211
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
R. Malý, J. Masopust, K. Konupčíková
Stanovení rizika a možnosti prevence žilní tromboembolické nemoci
u psychiatrických nemocných.
........................................................................................... 216
A. Strunecká, L. Janský
Hibernace a sezónní afektivní porucha
. ............................................................................ 220
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Patočka
Lecozotan – nový přístup k terapii demencí.
.................................................................. 224
VZDĚLÁVÁNÍ
J. Masopust, I. Tůma
Sledování bezpečnosti při dlouhodobé léčbě antipsychotiky.
.................................... 226
PSYCHOTERAPIE
V. Howson
Dítě bez hračky
. ....................................................................................................................... 233
MOZEK - FUNKČNÌ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
J. Čermák, R. Kawaciuková, P. Mohr, J. Tintěra, F. Španiel, R. Kučera,
J. Vymazal, J. Horáček
Chronické sluchové halucinace a supratentoriální temporální
arachnoidální cysta. Kazuistická studie
. .......................................................................... 237
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
J. Lukavský, M. Preiss: Měření klinicky významné zmìny
(od souborů k jednotlivcům)
. ............................................................................................. 241
M. A. Hussain: Bojkot psychiatrické léčby v arabské kultuře
. ..................................... 245
K. Nešpor: Proč v ČR poprvé od listopadu 1989
klesla spotřeba alkoholu?
..................................................................................................... 246
ZPRÁVY
M. Klírová: Recidiva tìžké deprese v tìhotenství u žen podstupujících
nebo pøerušivších léèbu antidepresivy.
............................................................................. 247
K. Nešpor: Co nového v prevenci škod zpùsobených alkoholem, tabákem
a jinými látkami u dìtí a dospívajcích.
.............................................................................. 248
E. Králíková: Co nás stojí pasivní kouøení?
........................................................................ 249
C. Höschl: 25. kongres CINP, 9.-13. 7. 2006, Chicago, USA
............................................. 251
J. Pečeňák: 159. výročný kongres Americkej psychiatrickej asociácie (APA)
20.-25. 5. 2006, Toronto, Kanada
......................................................................................... 252
J. Švestka: Kalendář kongresů
............................................................................................... 255
Přečetli jsme za Vás .............................................................................................................. 257
NOVÉ KNIHY ....................................................................................................................... 260

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 201
ORIGINAL PAPERS
M. Bareš, M. Brunovský, M. Kopeèek, P. Stopková, T. Novák, J. Kožený, J. Čermák,
P. Šoš, C. Höschl
EEG in prediction of antidepressant response in patients with depressive
disorder: Review and extended pilot data.
........................................................................ 205
M. Kopeček, A. Kuncová
Practice effect in verbal fluency test and assesment of an alternative
version - Pilot study
. ............................................................................................................... 211
REVIEWS
R. Malý, J. Masopust, K. Konupèíková
Assesment of venous Thromboembolism risk and possibility of prevention
in psychiatric patients.
........................................................................................................... 216
A. Strunecká, L. Janský
Hibernation and seasonal affective disorder.
................................................................... 220
NEW PSYCHOTROPICS
J. Patočka
Lecozotan – a new approach to the treatment of dementia.
...................................... 224
CME
J. Masopust, I. Tùma
Safety assessment in long-term treatment with antipsychotics.
................................. 226
PSYCHOTHERAPY
V. Howson
A child without a toy
. ............................................................................................................. 233
BRAIN - IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
J. Čermák, R. Kawaciuková, P. Mohr, J. Tintìra, F. Španiel, R. Kučera,
J. Vymazal, J. Horáèek
Chronic auditory hallucinations and supratentorial temporal
arachnoid cyst. A case report.
.............................................................................................. 237
CORRESPONDENCE
J. Lukavský, M. Preiss: Assessing clinically significant change
(from group level to individuals).
....................................................................................... 241
M. A. Hussain: Ostracism of psychiatric therapy in arabic society.
............................ 245
K. Nešpor: Why the alcohol consumption decreased
for the first time since November 1989?
.......................................................................... 246
COMMUNICATIONS
M. Klírová: Relapse of a severe depression in females on antidepressants
in gravidity.
...................................................................................................................... 247
K. Nešpor: On tobacco, alcohol, and drugs prevention
in adolescence.
............................................................................................................... 248
E. Králíková: The cost of passive smoking
. ........................................................................ 249
C. Höschl: 25th CINP congress, 9.-13. 7. 2006, Chicago, USA
......................................... 251
J. Pečeňák: 159 Annual meeting of APA
20.-25. 5. 2006, Toronto, Canada
......................................................................................... 252
J. Švestka: Congress calendar
........................................................................................... 255
We have read for you ......................................................................................................... 257
NEW BOOKS ................................................................................................................... 260

EDITORIAL .......................................................................................................... 133
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Preiss, S. Rothanzlová, L. Krámská, R. Ernest, H. Štěpánková
Odlišuje Cloningerův dotazník temperamentu a charakteru osoby
s poruchou osobnosti a bez nich lépe než jiné dotazníkové metody?
....................... 136
E. Dragomirecká, J. Bartoňová
Dotazník kvality života Svìtové zdravotnické organizace WHOQOL-BREF.
Psychometrické vlastnosti a první zkušenosti s èeskou verzí
. ..................................... 144
L. Miovská, M. Miovský, V. Mravčík
Psychiatrická komorbidita pacientù léèených v souvislosti s užíváním drog
. ..... 150
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
J. Patočka, A. Strunecká
Xaliproden a jeho neuroprotektivní potenciál
. ............................................................... 157
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
M. Maršálek
Sebevražedné tendence při léčbě antidepresivy
. .............................................................. 160
VZDĚLÁVÁNÍ
B. E. Leonard
Zánět a deprese: kauzální spojení s demencí?
................................................................. 172
PSYCHOTERAPIE
P. Možný
Motivační rozhovor
. ............................................................................................................... 180
ZPRÁVY
J. Švarc: Zpráva o XVIII. bohnických sexuologických dnech. ....................................... 185
C. Höschl: 9. zasedání evropských národních partnerù v programu duševního
zdraví Svìtové zdravotnické organizace, Chania, Kréta, 30. 3.–1. 4. 2006
. ............... 186
C. Höschl: 61. výroční konference Společnosti pro biologickou psychiatrii
Toronto, Ontario, Kanada 18.–20. 5. 2006 .
...................................................................... 188
Přečetli jsme za Vás
„Virtuální tuk" vnáší novou nadìji do boje s nadváhou
............................................... 193
Vliv farmakologických firem na studenty medicíny
...................................................... 193
Duševní poruchy a násilná umrtí
....................................................................................... 194
Oddělené, ale rovnocenné akademické pozice pro lékaře věnující se výuce
............ 194
Máme své chování napsané v genech?
............................................................................... 194
Výzkum domácího násilí: souèasné poznatky, budoucí trendy
.................................. 195
Kdo je nejvíce ohrožen špatnou kvalitou lékaøské péče?
.............................................. 196
Když kolidují právo a etika – Proè se lékaøi podílejí na popravách?
.......................... 196
Léčebné strategie pøi selhání léčbou SSRI – Dobré a špatné zprávy
.......................... 197
Kombinovaná léčba deprese po selhání léků SSRI
......................................................... 197
NOVÉ KNIHY .................................................................................................................. 198

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................................... 133
ORIGINAL PAPERS
M. Preiss, S. Rothanzlová, L. Krámská, R. Ernest, H. Štěpánková
Does Cloningers' temperament and character inventory differentiate people
with and without personality disorders better than other questionnaires?
............ 136
E. Dragomirecká, J. Bartoòová
The World Health Organization quality of life assessment WHOQOL-BREF.
Psychometric properties and first experience with Czech version.
............................ 144
L. Miovská, M. Miovský, V. Mravčík
Psychiatric comorbidity in patients treated for drug-related problems.
.................. 150
REVIEWS
J. Patočka, A. Strunecká
Xaliproden and its neuroprotective potential
. ................................................................ 157
NEW PSYCHOTROPICS
M. Maršálek
Suicidal tendencies induced by antidepressants.
............................................................ 160
CME
B. E. Leonard
Inflammation and depression: is there a causal connection with dementia?
......... 172
PSYCHOTHERAPY
P. Možný
Motivational Interview
. ......................................................................................................... 180
COMMUNICATIONS
J. Švarc: XVIII. sexuological meeting in Bohnice. ............................................................. 185
C. Höschl: 9th meeting of the european national counterparts
for the WHO mental health programme
. ......................................................................... 186
C. Höschl: 61st Annual conference of Biological Psychiatry.
Toronto, Canada, May 18 – 20, 2006
. ............................................................................... 188
We have read for you .................................................................................................. 193–197
NEW BOOKS ................................................................................................................ 198

Editorial
Je léčba glomerulonefritidy na počátku 21. století exaktní vědou?
K. Matoušovic
...................................................................................................... 73

Originální práce

Selektivní převod po prvním roce po transplantaci ledviny z cyklosporinu
A na imunosupresi azathioprinem: 11 až 17 let na to
J. Jirka, I. Matl, I. Reneltová, J. Skibová
................................................................. 80

Přehledné články

Hyperparatyreóza a paratyreoidektomie v dialyzačně-transplantačním
programu, současné trendy a nálezy
I. Sotorník, P. Bubeníčèek, M. Adamec, K. Lipár,
L. Karasová, V. Lánská, V. Teplan
........................................................................ 84

Kazuistika

Syndrom horní duté žíly jako důsledek maligně probíhající Wegenerovy
granulomatózy
K. Matoušovic, V. Martínek, J. Stejskal,
M. Chadimová, S. Kozáková, R. Chmelová .
........................................................... 91

Postgraduální vzdělávání

Vliv nesteroidních antirevmatik na ledvinové funkce
M. Horáčková, O. Schück, V. Teplan, J. Stejskal
.................................................. 97


Editorial
Is treatment of glomerulonephritis in the early 21st century
exact science?
K. Matoušovic
.................................................................................................. 73

Original papers

Selective conversion from cyclosporin A to azathioprine-based
immunosuppression after one year since renal transplantation:
11 to 17 let years after
J. Jirka, I. Matl, I. Reneltová, J. Skibová
............................................................. 80

Review articles

Hyperparathyroidism and parathyreoidectomy in a dialysis-transplantation
program, current trends and findings
I. Sotorník, P. Bubeníček, M. Adamec, K. Lipár,
L. Karasová, V. Lánská, V. Teplan
.................................................................... 84

Case report

The vena cava superior syndrome as a sequel of Wegener's
granulomatosis with a malignant course
K. Matoušovic, V. Martínek, J. Stejskal,
M. Chadimová, S. Kozáková, R. Chmelová
........................................................ 91

Postgraduate education

The effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on renal function
M. Horáčková, O. Schück, V. Teplan, J. Stejskal
............................................... 97

Obálka

Editorial .................................................................................................1

Jak budeme léčit při reformě
aneb jste či chcete být „in"?
................................................................... 5

Kašel v zimě a předjaří ........................................................................... 8

Astma malých dětí z pohledu dětské sestry ........................................... 12

Strach z kortikoidů ............................................................................... 14

Hořčice – hořčičné semínko .................................................................. 16

Boj s roztoči aneb roztoči a akaricidní roztoky ........................................ 19

Nové očkování pro dívky a mladé ženy .................................................... 22

Tepelná pohoda a nový způsob vytápění ................................................. 25

Alergenové vakcíny ............................................................................... 27

Editorial

Farmakoterapie hemodialyzovaných nemocných ........................................... 45

Originální článek

Súčasný stav liečby pacientov v dialyzačnom programe
K. Gazdíková, P. Korecká, A. Lehotská, F. Gazdík
....................................... 49

Přehledné články

Poruchy metabolismu a funkce ledvin ve stáří
V. Teplan
................................................................................................... 55
Psychosociálne problémy a význam komunikácie sestry
u dialyzovaných pacientov
I. Gulášová
................................................................................................. 60

Osobní zprávy

K osmdesátinám profesora MUDr. Karla Opatrného st., DrSc.
J. Jirka
...................................................................................................... 66

Postgraduální vzdělání

Postgraduální vzdělávání v nefrologii
V. Teplan
.................................................................................................. 68

 

 

 

Editorial

Pharmacotherapy of the hemodialysis patient .............................................. 45

Original papers

State of the art in the management of the dialysis patient
K. Gazdíková, P. Korecká, A. Lehotská, F. Gazdík
...................................... 49

Review artcles

Metabolic disorders and renal function in old age
V. Teplan
.................................................................................................. 55
Psychosocial problems and the relevance of communication
on the part of the nurse for the dialysis patienti
I. Gulášová
............................................................................................... 60

Personal notes

Professor Karel Opatrný, Sr., has turned 80
J. Jirka
.................................................................................................... 66

Postgraduate education

Postgraduate education in nephrology
V. Teplan
................................................................................................. 68

Editorial ........................................................................................................1

Program

Výbor České nefrologické společnosti, organizační výbor ................................ 7
Organizační sekretariát kongresu .................................................................. 7
Program kongresu ....................................................................................... 9
Program kongresu v přehledu........................................................................ 9
Program lékařů v přehledu ............................................................................ 9
Paralelní program sester v přehledu ............................................................. 10
Podrobný program kongresu ....................................................................... 11
Podrobný program lékařů ............................................................................ 11
Podrobný paralelní program sester ...............................................................18

Abstrakta lékařů

Dialyzační a transplantační statistika – Přednášky ....................................... 21
Novinky v patogenezi a léčbě glomerulopatií – Přednášky ............................. 22
Novinky v patogenezi a léčbě glomerulopatií – Postery ................................. 23
Hypertenze – Přednášky............................................................................ 24
Hypertenze – Postery ............................................................................... 25
Genetické a molekulární podklady
chronických nefropatií – Přednášky............................................................. 27
Genetické a molekulární podklady
chronických nefropatií – Postery ................................................................ 28
Chronická renální insuficience a její progrese – Přednášky............................ 30

Chronická renální insuficience a její progrese – Postery ............................... 31
Adekvátnost hemodialýzy a peritoneální dialýzy – Přednášky ...................... 35
Adekvátnost hemodialýzy a peritoneální dialýzy –Postery ........................... 36
Klinické využití novinek v dialyzační léčbě – Přednášky............................... 42
Klinické využití novinek v dialyzační léčbě – Postery .................................. 43
Komplikace po transplantaci ledviny – Přednášky ...................................... 45
Komplikace po transplantaci ledviny – Postery .......................................... 46

Abstrakta sester

Přednášky
Problematika hemodialýzy ...................................................................... 48
Peritoneální dialýza ................................................................................ 49
Transplantace ........................................................................................ 50
Varia ..................................................................................................... 51
Postery ................................................................................................. 52

Rejstřík autorů abstrakt .......................................................................... 54

 

 

 

Editorial ..................................................................................................1

Program

Board of the Czech Society of Nephrology, Organizing Committee .............. 7
Congress Organizing Secretariat .............................................................. 7
Congress Program .................................................................................. 9
Congress Program At a Glance ................................................................ 9
Physicians' Program at a Glance ............................................................. 9
Parallel Nurses' Program at a Glance .......................................................10
Congress Program In Detail .....................................................................11
Physicians' Program in Detail ..................................................................11
Parallel Nurses' Program in Detail ............................................................18

Abstracts by Physicians

Dialysis and Transplantation Statistics – Lectures .................................... 21
News in the Pathogenesis and Treatment
of Glomerulopathies – Lectures .............................................................. 22
News in the Pathogenesis and Treatment
of Glomerulopathies – Posters................................................................ 23
Hypertension – Lectures ....................................................................... 24
Hypertension – Posters......................................................................... 25
Genetic and molecular bases of
Chronic Nephropathies – Lectures ......................................................... 27
Genetic and molecular bases of
Chronic Nephropathies – Posters ........................................................... 28

Chronic Renal Insufficiency and Its Progression – Lectures ...................... 30
Chronic Renal Insufficiency and Its Progression – Posters .........................31
Adequacy of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis – Lectures .................. 35
Adequacy of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis – Posters ................... 36
Clinical Applications of Latest Developments
in Dialysis Treatment – Lectures ............................................................ 42
Clinical Applications of Latest Developments
in Dialysis Treatment – Posters ............................................................. 43
Complications after Renal Transplantation – Lectures .............................. 45
Complications after Renal Transplantation – Posters ............................... 46

Nurses' Abstracts

Lectures
Various Aspects of Hemodialysis ......................................................... 48
Peritoneal Dialysis ...............................................................................49
Transplantation ................................................................................... 50
Miscellaneous ..................................................................................... 51
Posters .............................................................................................. 52

Index of Authors of Abstracts ............................................................... 54