Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

EDITORIAL ...................................................................................................137
LAUDATIO
C. John
Zastavení u pětašedesátin profesora MUDr. Jindřicha Lokaje, CSc
. .. 141
PŮVODNÍ PRÁCE
H. Rusková, A. Adamová,
Vliv lázeňské léčby na kvalitu života chronicky nemocných
................143
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
P. Arenberger
Nová lokální imunosupresiva v terapii atopického ekzému
..................147
V. Zbořil
Probiotika v léčbě idiopatických střevních zánětů
................................. 151
P. Frühauf, CSc.
Výživa dítěte s alergií na bílkovinu kravského mléka
............................156
K. Ettlerová
Budou geneticky modifikované potraviny vyvolávat alergie?
................ 161
J. Bystroň
Zůstaneme u klasické medicíny nebo se vrátíme k šamanství?
............165
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
T. Sýkora, L. Tamele, M. Zemanová, M. Petráš
Úèinnost a bezpeènost alergenové imunoterapie
se standardizovanými depotními alergeny H-Al depot. (pollens)
........170
J. Litzman
Bakteriální imunomodulátory – pro ale i proti
......................................180
DISKUSNÍ FÓRUM
J. Bystroň
Alergeny ze Sevapharmy – blýskání na lepší časy?
...............................185
KONGRESY
Rožnov 2004
.............................................................................................187
Litomyšl
.....................................................................................................189
Budapešť
....................................................................................................192
INFORMACE .................................................................................................193

CONTENTS

EDITORIAL ...................................................................................................137
LAUDATIO
C. John
Professor Jindřich Lokaj, MD, PhD
....................................................... 141
ORIGINAL PAPERS
H. Rusková, A. Adamová
The Influence of the Spa Treatment of Patients
with Chronical Diseases on Their Quality of Life
................................ 143
REVIEWS
P. Arenberger
New topical immunosupressants in atopic eczema therapy
.................147
V. Zbořil
Probiotics in inflammatory bowel disease therapy
................................ 151
P. Frühauf
The Feeding of Child with Cow Milk Protein Allergy
.............................156
K. Ettlerová
Will genetically modified foods be allergenic?
....................................... 161
J. Bystroň
Shall we remain with classical medicine or return to shamanism?
......165
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
T. Sýkora, L. Tamele, M. Zemanová, M. Petráš
Efficacy and safety of specific allergen immunotherapy
with standardized depod allergen H-Al depot. (pollens)
.....................170
J. Litzman
Immunomodulators of bacterial origin – yes or no?
............................180
DISCUSSION FORUM
J. Bystroň
Sevapharma Allergens
..............................................................................185
CONGRESSES
Rožnov 2004
.............................................................................................187
Litomyšl
.....................................................................................................189
Budapešť
....................................................................................................192
INFORMATION ............................................................................................193

EDITORIAL ................................................................................................. 199
Ohlédnutí za XXI. sjezdem ČSAKI – SSAKI ....................................... 204
Čestná členství ČSAKI ........................................................................... 204
PÚVODNÍ PRÁCE
V. Petrů, J. Vorlíček
Ambulantní alergologická praxe v České republice – I. část
............... 207
J. Richter, K. Holajová, D. Jílek, V. Král, J. Pohoøská
Mohou virové infekce ovlivnit výskyt alergických onemocnìní?
........ 217
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Šedivá
Genetika alergie
...................................................................................... 221
T. Freiberger
Molekulární genetika primárních poruch imunity
.............................. 228
J. Rychlíková, I. Šterzl
Imunosenescence – vymezení pojmu a možné souvislosti
................. 240
K. Ettlerová
Potravinová anafylaxe a označování balených potravin
................248
KAZUISTIKA
A. Janda, A. Šedivá, T. Freiberger, E. Vernerová, J. Bartůňková
Syndrom Churga-Straussové a deficit lektinu vázajícího
manózu u dospìlé pacientky
.............................................................254
F. Kopřiva
Šedá je teorie, zelená praxe alergologa
... .......................................259
INFORMACE
ČSAKI – Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2005
.............263
ČSAKI – Přehled domácích akcí na rok 2005
................................263
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ Praha
...........267
Evropská léková agentura pøehodnotí
kardiovaskulární bezpečnost všech koxibů
......................................268
Sdružení alergologů a klinických imunologů ČR
na sjezdu ČSAKI v Brně
...................................................................269

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................. 199
After the XXIst Congress of the Czech and Slovak
Society of Allergology and Clinical Immunology
................................ 204
Honorary Membership of the Czech Society
of Allergology and Clinical Immunology
............................................. 204
ORIGINAL PAPERS
V. Petrů, J. Vorlíček
Outpatient practice in the allergologic offices in the Czech Republic – 1st part
................... 207
J. Richter, K. Holajová, D. Jílek, V. Král, J. Pohořská
Exposure to viral infection can influence development of allergy diseases
.......................... 217
REVIEWS
A. Šedivá
Genetics of Allergy
................................................................................. 221
T. Freiberger
Molecular genetics of primary immunodeficiencies
........................... 228
J. Rychlíková, I. Šterzl
Immunosenescence – definition of term and posible significance
.... 240
K. Ettlerová
Food anaphylaxis and food labelling
..............................................248
CASE REPORT
A. Janda, A. Šedivá, T. Freiberger, E. Vernerová, J. Bartůňková
Churg-Strauss syndrome and mannose-binding
lectin deficiency in adult patient
......................................................254
F. Kopřiva
Pure is theory, green is the practise of allergologist
... ..................259
INFORMATION ....................................................................................263

Editorial ................................................................................. 1

Přehledné články
M. Häckel, P. Barsa, V. Masopust:
Výhřez meziobratlové ploténky – doporučení
ke klasifikaci v rámci diskopatie
.............................................. 8
P. Barsa, M. Häckel:
Systém „červených praporků" v diagnostice
a terapii bolesti zad
.............................................................. 15

Komentáře
Komentáře ke článku Systém „červených praporků"
v diagnostice a terapii bolesti zad
O. Keller
............................................................................. 20
J. Kozák ............................................................................. 22
D. Vondráčková .................................................................... 25
I. Vrba ................................................................................. 27
B. Skála .............................................................................. 32
R. Honzák............................................................................ 34

 

Editorial ..................................................................................1

Reviews
M. Häckel, P. Barsa, V. Masopust:
Intervertebral Disc Herniation – Recommendations
and Classification of Lumbar Disc Pathology
............................ 8
P. Barsa, M. Häckel:
„Red Flags" in the Diagnosis and Treatment
of the Low Back Pain
............................................................ 15

Commentary
Commentary to the Article „Red Flags" in the Diagnosis
and Treatment of the Low Back Pain
O. Keller
.............................................................................. 20
J. Kozák .............................................................................. 22
D. Vondráčková .................................................................... 25
I. Vrba ................................................................................. 27
B. Skála .............................................................................. 32
R. Honzák............................................................................ 34

Editorial ......................................................................................... 69

Přehledné články
J. Tichý:
Fantomové pocity u transverzálních lézí míšních
............................... 76
K. Bernášková, R. Rokyta:
Mechanismy neuropatické bolesti a účinek antiepileptik
(antikonvulziv)
................................................................................ 83
M. Olejárová:
Lokální nesteroidní antirevmatika ve světle
evidence-based medicine
................................................................ 93

Původní práce
M. Hakl, R. Hřib:
Výsledky sledování FEN-PAIN-1 u neonkologické bolesti,
jejich analýza a komentář
............................................................... 100

Původní práce – kazuistika
P. Michálek, I. Vrba, K. Mareš:
Radiofrekvenční termoléze splanchnických nervů u pacienta
s karcinonem pankreatu – kazuistika
.............................................. 106

Historie bolesti
I. Vrba, L. Strouhalová:
Historie bolesti: Teorie bolesti – 2. část ........................................... 110
Zprávy .......................................................................................... 113

Editorial ......................................................................................... 69

Reviews
J. Tichý:
Phantom Sensations in Spinal Cord Lesions
..................................... 76
K. Bernášková, R. Rokyta:
The Mechanisms of Neuropathic Pain and Mode of Action
of Antiepileptics (Anticonvulsants)
.................................................... 83
M. Olejárová:
Local nonsteroidal antiiflamatory drugs from the point of view
of evidence-based medicine
............................................................. 93

Original Papers
M. Hakl, R. Hřib:
The Results of the Study of FEN-PAIN-1 in Nonocological Pain,
their Analysis and Commentary
...................................................... 100

Original Papers – Casuistic
P. Michálek, I. Vrba, K. Mareš:
Radiofrequency Thermolesion of Splanchnic Nerves in the Patient
with Pancreatic Cancer – Casuistic
................................................ 106

History of Pain
I. Vrba, L. Strouhalová:
The History of Pain: The Theory of Pain - Part II
............................... 110
News ............................................................................................113

EDITORIAL ...............................................................................................................65
PŮVODNÍ PRÁCE
E. Dragomirecká
Česká verze dotazníku kvality života WHOQOL – překlad položek a konstrukce škál
................68
R. Jirák, R. Souček
Hodnocení účinků memantinu u pacientù
trpících demencí. Otevøené klinické sledování
............................................................74
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
D. Holub, L. Motlová, M. Rodriguez, M. Preiss, J. Čermák, J. Libiger
Toxoplasma gondii u schizofrenie
..................................................................................81
M. Votava
Preklinické modely agresivity
..........................................................................................88
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
M. Anders
Olanzapin – přehled nových poznatků
.........................................................................94
VZDĚLÁVÁNÍ
L. Hosák
Genetika schizofrenie
......................................................................................................107
MOZEK - FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
M. Klírová, J. Horáček, T. Novák, J. Tintěra, L. Škrdlantová
Stereotaktická neuronavigace rTMS v psychiatrii
....................................................114
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
E. Goppoldová
Jak jsem v Kanadě navlékala korálky
...........................................................................119
ZPRÁVY
C. Hõschl: Green Paper on Mental Health Consultation.
Pracovní setkání skupin „Platforma pro duševní zdraví"
a „Propojení výzkumu a politické strategie".
............................................................ 124
J. Vacek: Konference o primární prevenci rizikového chování ............................... 127
Přečetli jsme za Vás
Vysoký výskyt sebevražd mezi lékaři
........................................................................... 128
Empatie možná začíná na neuronech
........................................................................ 128
NOVÉ KNIHY ............................................................................................................ 129

CONTENTS

EDITORIAL ...................................................................................................................... 65
ORIGINAL PAPERS
E. Dragomirecká
Czech version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) –
– Translation and designing the response scales
........................................................68
R. Jirák, R. Souček
Evaluation of effect of memantine in patients suffering
from dementia. Open clinical observation
...................................................................74
REVIEWS
D. Holub, L. Motlová, M. Rodriguez, M. Preiss, J. Čermák, J. Libiger
Toxoplasma gondii in schizophrenia
.............................................................................81
M. Votava
Preclinical models of aggression
.................................................................................... 88
NEW PSYCHOTROPICS
M. Anders
Olanzapine – The review of new data
............................................................................94
CME
L. Hosák
Genetics of schizophrenia
.............................................................................................107
BRAIN - IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
M. Klírová, J. Horáček, T. Novák, J. Tintěra, L. Škrdlantová
Stereotaktic neuronavigation of rTMS in psychiatry
..............................................114
CORRESPONDENCE
E. Goppoldová
Stringing beads in Canada
.............................................................................................119
COMMUNICATIONS
C. Hõschl: Green Paper on Mental Health Consultation.
First thematic meeting of the group „Platform on mental health"
with subgroup „Interface between research and policy"
........................................ 124
J. Vacek: Conference on primary prevention of risk behaviour ............................. 127
We have read for you
The incidence of suicide among physicians
.............................................................. 128
Empathy´s neural substrate
......................................................................................... 128
NEW BOOKS ............................................................................................................. 129

Editorial ....................................................................................................... 1

Originální práce

Hemoperfúzia amitriptylínu a nortriptylínu – štúdia in vitro
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová
..................................... 6
IgA v moči pacientů s IgA nefropatií – další pomůcka
v diagnostice této choroby
K. Matoušovic, K. Konečný, J. Novak, M. Tomana, J. Mestecky
...................... 11

Zpráva z kongresu

Renal Week 2004, American Society of Nephrology,
St. Louis, Missouri, USA, 29. 1.–1. 11. 2004
J. Eiselt
..................................................................................................... 18

Zprávy o knihách

NEFROLÓGIA (R. Dzúrik, M. Šašinka, M. Mydlík, L. Kovács)
K. Matoušovic
............................................................................................ 22

Postgraduální vzdělání

Subkatedra nefrologie IPVZ
Akce na první polovinu roku 2005
V. Teplan
................................................................................................... 23

Osobní zprávy

Spomienka na prof. MUDr. Alberta Válka, DrSc. po 10 rokoch
M. Mydlík, K. Derzsiová
.............................................................................. 26

Rejstřík ..................................................................................................... 28

 

 

 

Editorial ...................................................................................................... 1

Original papers

Hemoperfusion of amitriptyline and nortriptyline—an in vitro study
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová
.................................... 6
Urinary IgA in IgA nephropathy patients - a new finding which
support diagnosis of IgA nephropathy
K. Matoušovic, K. Konečný, J. Novak, M. Tomana, J. Mestecky
.................... 11

Congress News

Renal Week 2004, American Society of Nephrology,
St. Louis, Missouri, USA, 29. 1.–1. 11. 2004
J. Eiselt
.................................................................................................... 18

Book reviews

NEFROLÓGIA (R. Dzúrik, M. Šašinka, M. Mydlík, L. Kovács)
K. Matoušovic
........................................................................................... 22

Postgraduate education

Division of Nephrology, IPVZ
Events scheduled for the first 6 months of 2005
V. Teplan
................................................................................................. 23

Personal news

A reflection of Prof. Mudr. Alberta Válka, DrSc. After 10 years
M. Mydlík, k. Derzsiová
............................................................................. 26

Index ....................................................................................................... 28

EDITORIAL .................................................................................................................................. 1
PŮVODNÍ PRÁCE
P. Mohr, M. Rodriguez, T. Novák, M. Kopeček, J. Horáček, Y. Hendrychová,
R. Záleský, R. Kawaciuková, M. Preiss, D. Seifertová
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a rehabilitace
kognitivních funkcí u schizofrenie
..................................................................................7
KAZUISTIKY
M. Bareš, P. Mohr, Y. Hendrychová, M. Kopeček, M. Mohapl
Vagová stimulace (VNS) v léèbì rezistentní depresivní poruchy –
– 1. rok zkušeností
.................................................................................................. 18
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka
Ramelteon – nové melatoninové hypnotikum
............................................................ 22
VZDĚLÁVÁNÍ
E. Libigerová
Dysthymie – trvalá afektivní porucha na pomezí poruch osobnosti a poruch nálady
..... 27
PSYCHOTERAPIE
J. Hašto
Vzśahová väzba, pripútavacie správanie a psychiatria – psychoterapia
................. 36
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
G. O. Křížek
Blood Injury Phobia, její patofyziologie a mimikry
................................................................. 41
ZPRÁVY
C. Hõschl: 44. výroční kongres American College of Neuropsychopharmacology,
Hilton, Waikoloa Village, Waikoloa, Hawaii, 11.–15. 12. 2005
.............................................. 42
Prof. MUDr. Pavel Hrdina, CSc. 1929–2005 .......................................................................... 49
The 5th Maudsley Forum: Kurz pro evropské psychiatry ........................................................ 50
MUDr. Pavel Baudiš, CSc ................................................................................................... 51
Scientific Aspects of Clinical Trials in Psychiatry, VSCR,
Vienna, November/December 2005
.................................................................................... 52
Správa o XII. Česko-Slovenskom psychiatrickom zjazde ...................................................... 53
48. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník .......................... 54
48. Česko-slovenská neuropsychofarmakologická konference
Anketa účastníků
......................................................................................................... 55
Přečetli jsme za Vás
Politici, vědci – nepřehlédněte!
....................................................................................... 57
Srovnání spotřeby a nákladů na psychofarmaka v ČR za rok 2003 a 2004
........................... 59
Studium léčebných účinků bylin
......................................................................................... 60
Vývinové aspekty zdravia a choroby
................................................................................... 60
Prenatální výživa jako původce vzniku duševních poruch: nové důkazy
................................... 61
Neurofibrilární klubka a neurodegenerativní onemocnění – překvapivý obrat
............................. 62
NOVÉ KNIHY ................................................................................................................... 63

CONTENTS

EDITORIAL ..................................................................................................................... 1
ORIGINAL PAPERS
P. Mohr, M. Rodriguez, T. Novák, M. Kopeček, J. Horáček, Y. Hendrychová,
R. Záleský, R. Kawaciuková, M. Preiss, D. Seifertová
Repetitive transcranial magnetic stimulation and rehabilitation
of cognitive functions in schizophrenia
.......................................................................... 7
CASE REPORT
M. Bareš, P. Mohr, Y. Hendrychová, M. Kopeček, M. Mohapl
Vagus nerve stimulation (VNS) in the treatment of resistant
depressive disorder – One-year experiences
.................................................................. 18
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka
Ramelteon – a novel melatonin hypnotic agent
.......................................................... 22
CME
E. Libigerová
Dysthymic disorder – chronic affective disorder on the border
of personality and mood disorders
................................................................................ 27
PSYCHOTHERAPY
J. Hašto
Attachment, attachment behavior and psychiatry – psychotherapy
..................... 36
CORRESPONDENCE
G. O. Křížek
Blood Injury Phobia, its pathophysiology and mimesis
......................................................... 41
COMMUNICATIONS
C. Hõschl: 44th Annual Meeting, American College of Neuropsychopharmacology,
Hilton, Waikoloa Village, Waikoloa, Hawaii, 11.–15. Dec 2005
.................................. 42
Prof. MUDr. Pavel Hrdina, CSc. 1929–2005 ........................................................................ 49
The 5th Maudsley Forum: Course for European psychiatrists ................................................ 50
MUDr. Pavel Baudiš, CSc. ................................................................................................ 51
Scientific Aspects of Clinical Trials in Psychiatry, VSCR,
Vienna, November/December 2005.
.................................................................................... 52
Note on XII Czech-Slovak psychiatric conference ................................................................. 53
48th Annual Czech-Slovak psychopharmacological meeting in Jesenik Spa ........................... 54
48th Annual Czech-Slovak psychopharmacological meeting - feedback evaluation................... 55
We have read for you
Politicians and scientists - do not overlook!
........................................................................ 57
Comparison of psychotropic drugs consumtion and expenses in CR in 2003 and 2004
............ 59
Studying herbal remedies
.................................................................................................. 60
Developmental origins of health and disease
........................................................................ 60
Accumulating evidence for prenatal nutritional origins of mental disorders
............................... 61
Neurofibrillary tangles and neurodegenerative diseases - surprising reverse
............................. 62
NEW BOOKS ................................................................................................................... 63

Editorial ........................................................................................ 31

Originální práce

A) 2005 Jan Brod Memorial Meeting
Obrázky z minulosti československé a české nefrologie
J. Jirka
......................................................................................... 39
K histórii slovenskej nefrológie
R. Dzúrik, V. Spustová
................................................................... 41
B) Léčebné postupy u chorob ledvin
Renální odezva na podání antihypertenziv jednotlivých skupin
V. Monhart
.................................................................................... 43
Edémové stavy a jejich léčba diuretiky
O. Schück
..................................................................................... 47
Poruchy metabolismu kyseliny močové při nefropatiích.
Role v progresi a léčebná strategie
J. Žabka
........................................................................................ 49
Poruchy metabolismu lipoproteinů při nefropatiích. Role v progresi
a léčebná strategie
V. Tesař
........................................................................................ 52
Léčba nefropatií glukokortikoidy z pohledu nežádoucích účinků
I. Rychlík
....................................................................................... 57
Korekce poruch acidobázické rovnováhy (ABR) u akutních stavů
K. Matoušovic, O. Schück
.............................................................. 60
Léčba paraproteinémické nefropatie a primární amyloidózy ledvin
R. Ryšavá
..................................................................................... 62
Diagnostika a liečba porúch kostného metabolizmu
V. Spustová
................................................................................... 65

C) Spolupráce nefrologa s jinými specialisty při diagnostice
a léčbě chorob ledvin
Renální biopsie: dialog klinika a morfologa
P. Rossmann
................................................................................ 68
Pediatrická a internistická nefrológia – čo nás spája a čo nás
rozdeľuje
Ľ. Podracká, M. Šašinka
............................................................... 70
Etiologie, diagnostika a léčba urolitiázy (Aspekty urologické
a nefrologické)
K. Bartoníčková, M. Horáčková
...................................................... 73

Rola diabetológa a nefrológa v diagnostike a liečbe diabetickej choroby
obličiek
P. Ponťuch
.................................................................................. 79
Funkce ledvin, metabolismus a účinky léků ve stáří
V. Teplan
..................................................................................... 82
Nefrológ a kardiológ: liečba srdcového zlyhania
A. Okša
....................................................................................... 85
Těhotenství u žen s preexistujícím onemocněním ledvin
I. Rychlík
..................................................................................... 89
Cardiovascular Disease in End Stage Renal Disease (ESRD)
– An Ongoing Challenge for the Nephrologists Now and in the Future
J. E. Hoffmann
............................................................................. 92

 

 

 

Editorial ...................................................................................... 31

Original papers

A) 2005 Jan Brod Memorial Meeting
Remembrance of the history of Czechoslovak and Czech nephrology
J. Jirka
....................................................................................... 39
To the history of Slovak nephrology
R. Dzúrik, V. Spoustová
............................................................... 41
B) Treatment of some renal diseases
Renal response to the antihypertensives of different types
V. Monhart
................................................................................. 43
Oedema and treatment by diuretics
O. Schück
.................................................................................. 47
Disturbances of uric acid metabolism in the renal disease.
Their role in a progression, and treatment strategy
J. Žabka
......................................................................................49
Disturbances of lipoproteid metabolism in the renal disease.
Thein role in a progression, and treatment strategy
V. Tesař
..................................................................................... 52
Treatment of nephropathies by glukocorticoids.
Their adverse effects.
I. Rychlík
.................................................................................... 57
Correction of acid base balance disturbances in intensive care
unit patiens.
K. Matoušovic, O. Schück
........................................................... 60
Treatment of paraproteinaemic nephropathy
and of primary amyloidosis the kidneys
R. Ryšavá
.................................................................................. 62
Diagnosis and treatment of uremic bone disease
V. Spoustová
............................................................................. 65

C) Colaboration between a nephrologist and other
specialist in diagnosis and treatment of the renal disease
Tenal biopsy. A dialog between the morphologist and the clinician.
P. Rossmann
............................................................................ 68
Paediatric and adult nephrology: accordances nad differences
L. Podracká, M. Šašinka
............................................................ 70
Aetiology, diagnosis and treatment of the urinary stones.
K. Bartoníčková, M. Horáčková
................................................... 73

Subscription .............................................................................. 77

Role of a diabetologist and a nephrologist in diagnosis
and treatment of the diabetic nephropathy.
P. Ponťuch
............................................................................... 79
Renal function, renal metabolism and drug administration
in the elderly.
V. Teplan
.................................................................................. 82
Nephrologist and cardiologist. Treatment of heart failure
in renal patiens.
A. Okša
................................................................................... 85
Pregnancy in women with the renal disease.
I. Rychlík
................................................................................. 89
Cardiovascular Disease in End Stage Renal Disease (ESRD)
– An Ongoing Challenge for the Nephrologists
Now and in the Future
J. E. Hoffmann
......................................................................... 92

Editorial ........................................................................................... 2

Originální článek

Klinický význam niektorých biochemických
markerov tubulárnej dysfunkcie
u chorých s analgetickou nefropatiou
A. Rajnič
......................................................................................... 7

Zprávy ze světa

Alabamská univerzita v Birminghamu
K. Matoušovic, J. Městecký
............................................................ 15

Kostně-cévní choroba, změna amerického postoje
k cévním přístupùm pro dialýzu
a budoucnost náhrady funkce ledvin.
Postřehy z Renal Week 2005,
American Society of Nephrology,
Filadelfie, Pensylvánie, USA, 7.–13. 11. 2005
J. Eiselt
........................................................................................ 18

Informace o odborných akcích v roce 2006 ....................................... 23

Rejstřík ........................................................................................ 27

 

 

 

Editorial ......................................................................................... 2

Original paper

Clinical relevance of some biochemical markers of tubular
dysfunction in patients with analgesic nephropathy
A. Rajnič
....................................................................................... 7

Rewievs from the world

University of Alabama at Birmingham
K. Matoušovic, J. Městecký
.......................................................... 15

Osteovascular disease, a change in the US attitude to vascular
access for dialysis and the future of renal replacement therapy
American Society of Nephrology, Philadelphia, Pennsylvania,
USA, 7.–13. s11. 2005
J. Eiselt
...................................................................................... 18

Information of Scientific Events in 2006 .......................................... 23

Index .......................................................................................... 27

Editorial ....................................................................................................61
Obsah ..................................................................................................63
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia
v Slovenskej republike
M. Mydlík, V. Spustová, M. Demeš ...................................................66
Poruchy hospodaøení s vodou a sodíkem:
dehydratace, hyperhydratace a dysnatrémie
K. Matoušovic .........................................................................................73
Editorial ................................................................................................61
M. Mydlík, V. Spustová, M. Demeš .........................................................66
K. Matoušovic .......................................................................................73
CONTENTS
Editorial ...............................................................................................61
M. Mydlík, V. Spustová, M. Demeš .......................................................66
K. Matoušovic .....................................................................................73