Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial .........................................................................1
Program .........................................................................4
Plenární přednášky..........................................................13
Odborná sympozia .........................................................14
Setkání s odborníkem......................................................36
Diskuse .........................................................................36
Workshopy......................................................................37
Nový výzkum...................................................................42
Vývěsková sdělení
Klinika............................................................................50
Preklinika.......................................................................61
Rejstřík..........................................................................73

Content

Editorial ...........................................................................1
Program........................................................................... 4
Plenary talks....................................................................13
Scientific symposia.......................................................... 14
Meet the expert.................................................................36
Discussion.......................................................................36
Workshops.......................................................................37
New research...................................................................42
Posters
Clinical ...........................................................................50
Preclinical .......................................................................61
Index ..............................................................................73

Editorial...................................................................................................................117

Původní práce
Přežívání diabetiků v dialyzačním léčení
– role primární renální diagnózy. Národní studie u pacientů
v pravidelném dialyzačním léčení v České republice
Lidmila Francová, Aneta Hybšová, Josef Potůček,
František Lopot, Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná,
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík.............................................................124

Přehledné články
Zhoubné nádory a chronické renální selhání
Petra Tesařová.......................................................................................................131

Polyomavirus BK infekce u pacientů po transplantaci ledviny
Naděžda Šimánková, Jaromír Háček, Tomáš Seeman..............................................137

Guidelines
Doporučení ERBP (European Renal Best Practice)
pro klinickou praxi: Léčba pacientů s diabetem
a chronickým onemocněním ledvin ve stadiu CKD 3b
nebo vyšším (eGFR < 45 ml/min, resp. 0,75 ml/s)
Lenka Machatová, Ivan Rychlík...............................................................................147

Rozhovor ............................................................................................................. 154
Zprávy ..................................................................................................................156
Rejstříky 2015.......................................................................................................157

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................117

Original Papers
The survival difference among diabetic patients
according to primary renal disease. National wide study
in chronic dialysis patients in the Czech Republic
Lidmila Francová, Aneta Hybšová, Josef Potůček,
František Lopot, Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná,
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík .............................................................124

Reviews
Chronic renal failure and malignant tumors
Petra Tesařová.........................................................................................................131

Polyomavirus BK infection in patients after renal transplantation
Naděžda Šimánková, Jaromír Háček, Tomáš Seeman ................................................137

Guidelines
Erbp (European Renal Best Practice) guideline for clinical practice: management
of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher
(egfr < 45 ml/min, resp. 0,75 Ml/s)
Lenka Machatová, Ivan Rychlík................................................................................. 147

Interview..................................................................................................................154
News......................................................................................................................156
Index 2015...............................................................................................................157

Editorial...................................................................................................................172

Původní práce
Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško, Andrea Cinculová, Radim Kubínek,
Barbora Mainerová, Marie Ocisková, Jaroslava Šmoldasová, Anežka Ticháčková
Sebestigmatizace, adherence k léčbě a vysazování medikace
u psychických poruch – průřezová studie ...................................................................175

Petra Marešová, Kamil Kuča
Nákladovost léčby a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
– situace v České republice v mezinárodním kontextu..................................................184

Přehledné články
Miroslav Grznár
Psychologická autopsie: vývoj a uplatnění metody výzkumu sebevražd..........................190

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Moruše (Morus L.) a její účinky na nervový systém ......................................................197

Vzdělávání
Martin Loučka, Adam Houska
Psychiatrie v paliativní péči.........................................................................................202

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jan Volavka, Pavel Mohr
Vztahy farmaceutických firem s výzkumníky a lékaři a jejich
dopady na praxi: spolupráce, konspirace, korupce, nebo nepřátelství?.......................... 209

Dopisy, ohlasy, diskuse..........................................................................................215
Zprávy....................................................................................................................223
Nové knihy..............................................................................................................227
rejstříky 2015..........................................................................................................228

 

Editorial.................................................................................................................. 172

Original papers
Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško, Andrea Cinculová,
Radim Kubínek, Barbora Mainerová, Marie Ocisková,
Jaroslava Šmoldasová, Anežka Ticháčková
Self-stigmatization, treatment adherence and discontinuation
of medication in mental disorders – cross-sectional study ........................................... 175

Petra Marešová, Kamil Kuča
Cost of care and treatment for people with Alzheimer’s disease
– the situation in the Czech Republic in an international context ....................................184

Reviews
Miroslav Grznár
Psychological autopsy: development and implementation
of suicide research methods.......................................................................................190

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Mulberry (Morus L.) and its effects on the nervous system ............................................197

CME
Martin Loučka, Adam Houska
Psychiatry in palliative care.........................................................................................202

Forum of the Czech neuropsychopharmacological society
Jan Volavka, Pavel Mohr
Relationships of pharmaceutical companies with academic
researchers and physicians, their effects on practice: collaborators,
conspirators, corruptors, or adversaries?......................................................................209

Correspondence......................................................................................................215
Communications......................................................................................................223
New Books ..............................................................................................................227
Index 2015...............................................................................................................228

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ...........................................................................................233

Přehledné články
Vliv infekčního agens na vývoj imunity
František Kopřiva .....................................................................................................241

Pertuse
Kateřina Fabiánová....................................................................................................249

Možnosti diagnostiky a léčby rinosinusitid ORL lékařem, vztah k alergii
Jan Vodička .............................................................................................................257

Diagnostika a laboratorní technika
Diagnostické alergeny – je ohrožena diagnostika pomocí prick testů?
Irena Krčmová, Jan Krejsek........................................................................................263

Kožní testy v diagnostice lékové alergie Doporučení pracovní skupiny
pro lékové alergie ČSAKI
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Jaromír Paukert, Irena Krčmová,
Petr Kučera, Eva Vernerová, Martin Liška, Eva Daňková, Sáva Pešák, Vojtěch Thon ......268

Farmakoterapie, Imunoterapie
Alergenová imunoterapie pylové alergické rýmy
Vít Petrů...................................................................................................................279

Konference, kongresy
V. Fórum alergenové imunoterapie 6. – 7. listopadu 2015 – Štiřín ..................................284
32. Sjezd SSAKI a ČSAKI 21. – 24. října 2015 – Žilina.................................................284
Allergy Therapeutics 29. října 2015 – Praha ................................................................284
Sympozium o specifické alergii, Řím...........................................................................286

Informace
Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2016...........................................................288
Vzdělávací program oboru alergologie a klinická imunologie. 2. část.............................292
Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii ..........................................................299

Rejstříky 2015.........................................................................................................307

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ...........................................................................................233

Reviews
Effect of infectious agents to the development of immunity
František Kopřiva......................................................................................................241

Pertussis
Kateřina Fabiánová ...................................................................................................249

Possibilities of diagnosis and treatment of rhinosinusitis
by ENT specialist, relation to allergy
Jan Vodička ............................................................................................................257

Diagnostic and laboratory technique
Diagnostic allergens – is skin prick testing endangered?
Irena Krčmová, Jan Krejsek ......................................................................................263

Skin tests in drug allergy diagnosis The Recommendation
of the Working Group for Drug Allergy CSAKI
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Jaromír Paukert,
Irena Krčmová, Petr Kučera, Eva Vernerová, Martin Liška,
Eva Daňková, Sáva Pešák, Vojtěch Thon.................................................................... 268

Pharmacotherapy, immunotherapy
Allergen immunotherapy in pollen-induced allergic rhinitis
Vít Petrů...................................................................................................................279

Conference, congress
5th Forum of allergen immunotherapy, Štiřín 6.–7. 12. 2015...........................................284
32. Congress of the Slovak and Czech Allergology and Clinical
Immunology, Žilina, Slovak republic 21.–24. 10. 2015................................................... 284
Allergy Therapeutics Workshop, Prague 29. 10. 2015 ...................................................284
Symposium on Specific Allergy (SOSA 2015) ..............................................................286

Information
Future events 2016.....................................................................................................288
Educational program allergy and clinical immunology. Part 2. ....................................... 292
ICON on allergy immunotherapy ..................................................................................299

Index 2015 ................................................................................................................307

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................173

Přehledné články
Lidmila Procházková
Bolest oka................................................................................................................178

Jan Lejčko
Chronická bolest, opioidy a závislost – jdeme správným směrem?..................................186

Přehledný článek/Kazuistika
Jitka Fricová, Marek Hakl
Možnosti tapentadolu ve farmakoterapii průlomové bolesti u pacientů
s nádorovou a chronickou nenádorovou bolestí..............................................................194

Původní práce
Petr Knotek, Kateřina Adamcová
Afekty spojené s bolestí: Přehodnocení........................................................................198

Marie Lazárková, Marie Macková
Změny potřeb u pacientů v terminálním stadiu ...............................................................209

Rozhovor s praktickým lékařem...................................................................................216
Zprávy
XVII. kongres International Headache Society ve Valencii      217
Schůze EFP-EFIC (Evropské federace bolesti – European Federation of Pain)..................218
9. kongres Evropské federace bolesti – EFIC
(European Pain Federation EPS-EFIC)..........................................................................220
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 21. 9. 2015, FN Brno-Bohunice.......................................228
Životní jubileum MUDr. Dany Vondráčkové......................................................................229
Informace....................................................................................................................230
Rejstřík 2015...............................................................................................................232

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................173

Reviews
Lidmila Procházková
Eye pain.....................................................................................................................178

Jan Lejčko
Chronic pain, opioids and dependency – are we going in the right direction?.....................186

Review/Case Report
Jitka Fricová, Marek Hakl
The possibilities of tapentadol in the pharmacotherapy of breakthrough pain
in patients with cancer pain and chronic noncancer pain ................................................194

Original papers
Petr Knotek, Kateřina Adamcová
Affects connected with pain: Reconsideration.................................................................198

Marie Lazárková, Marie Macková
The changing needs of patients at the end of life.............................................................209

The discussion with general practicioner........................................................................216
News
XVII. International Headache Society Congress in Valencia..............................................217
Meeting of EFP-EFIC...................................................................................................218
9th Congress of EPS-EFIC...........................................................................................220
The meeting of the board of Czech Pain Society 21. 9. 2015, Brno-Bohunice.....................228
Anniversary of MUDr. Dana Vondráčková........................................................................229
Informations ................................................................................................................230
Index 2015...................................................................................................................232

XVIII. ČESKO-SLOVENSKÝCH DIALOZÍCH O BOLESTI

 
Místo konání: Zlín

Termín:  20. –22. října 2016

Webové stránky kongresu: www.dialogy2016.cz

 
Na tomto webu najdete také informace a možnosti pro partnery a vystavovatele vč. přihláškových formulářů.

 
XVIII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI
"AKTIVITOU PROTI BOLESTI"
Zlín I 20. – 22. října 2016
www.dialogy2016.cz

Editorial................................................................................................................159

Diabetologie

Jan Gojda, Lenka Rossmeisslová, Jana Tůmová, Adéla Krajčová,
Moustafa Elkalaf, Jakub Žiak, Martin Jaček, Kamila Balušíková,
František Duška, Jan Trnka, Michal Anděl
Postavení perkutánní biopsie kosterního svalu v diabetologickém výzkumu.
Metodologický přehled............................................................................................ 167

Radka Straková, Lívia Večeřová, Jan Gojda, Pavel Kraml, Michal Anděl
Steatóza pankreatu a její vztah k diabetu .................................................................. 178

Endokrinologie

Beáta Rácz, Michaela Dušková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Trávicí trakt jako zdroj melatoninu v průběhu dne........................................................187

Jana Ježková
Gonadotropinomy.....................................................................................................192

Monika Šrámková, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Změny vybraných adipokinů v průběhu menstruačního cyklu........................................196

Rozhovor  ..............................................................................................................203
Zprávy....................................................................................................................211
Přečetli jsme za vás................................................................................................212
Informace ...............................................................................................................218
rejstříky 2015...........................................................................................................220

 

Editorial..................................................................................................................159

Diabetology

Jan Gojda, Lenka Rossmeisslová, Jana Tůmová, Adéla Krajčová,
Moustafa Elkalaf, Jakub Žiak, Martin Jaček, Kamila Balušíková,
František Duška, Jan Trnka, Michal Anděl
Role of percutaneous biopsy of skeletal muscle in diabetes research.
Methodological summary..........................................................................................167

Radka Straková, Lívia Večeřová, Jan Gojda, Pavel Kraml, Michal Anděl
Pancreatic steatosis and its relationship to diabetes ...................................................178 
 

Endocrinology

Beáta Rácz, Michaela Dušková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Gastrointestinal tract as a source of melatonin during day time.....................................187

Jana Ježková
Gonadotroph adenomas.............................................................................................192

Monika Šrámková, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Changes of selected adipokines during the menstrual cycle...........................................196

Interview....................................................................................................................203
News.........................................................................................................................211
We have read for you .................................................................................................212
Informations...............................................................................................................218
Index 2015.................................................................................................................220

Editorial
František Jelínek ......................................................................................................189

Původní články
Aktuální poznatky v terapii dermatofytózy
Martina Načeradská...................................................................................................195

Poporodní patologické stavy fen
Roman Kvapil............................................................................................................202

Jaká je Vaše diagnóza? Klinický případ
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič .......................................................209

Překladové články
Dermatofytózy. Přednáška z PET-VET 2014 Dermatologie
Claudia Nett-Mettler...................................................................................................212

Perikardiální efuze a tamponáda srdce u psa – diagnostika
a terapie se zvláštním zřetelem k torakoskopii
Lisa Kraft, Markus Zeissler a Roland Zeissler...............................................................221

Abstrakta ze zahraničních časopisů ..........................................................................234
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition, Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical
Care, Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Ophthalmology
Jaká je Vaše diagnóza? Odpovědi
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič........................................................239

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Cena ústředního ředitele Státní veterinární správy putuje letos do Košic
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................242

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Adopce osiřelých mláďat – účinný způsob jejich návratu do přírody
Petr Stýblo................................................................................................................245

Zoo Praha
Zvířata v zoo a jejich chrup
Roman Vodička.........................................................................................................249

rejstříky 2015 ...........................................................................................................254

Editorial
František Jelínek..................................................................................................... 189

ORIGINAL PAPERS
Current knowledge in treatment of dermatophytosis
Martina Načeradská..................................................................................................195

Post-partum pathological conditions in the bitch
Roman Kvapil...........................................................................................................202

What is your diagnosis? Clinical case
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič .....................................................209

Translated works  
Dermatophytoses Lecture  at Pet-Vet 2014 Dermatology
Claudia Nett-Mettler ............................................................................................... 212

Pericardial effusion and heart tamponade in dog
– diagnostics and therapy with particular regard to thoracoscopy
Lisa Kraft, Markus Zeissler, Roland Zeissler.............................................................. 221

Abstracts from foreign journals .................................................................................234
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition, Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical
Care, Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Ophthalmology
What is your diagnosis? Clinical case
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič..................................................... 239

News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
The price of the General Director  of the State Veterinary
Administration goes this year  to Kosice
Petr Pejchal, Petr Majer .........................................................................................242

Information from the Czech Association of the nature
Adoption of orphaned young  wild animals – efficient way of returning to nature
Petr Stýblo............................................................................................................245

Zoo Prague
Zoo animals and their teeth
Roman Vodička.....................................................................................................249

index 2015.............................................................................................................254

AAB 4/2015 - OBÁLKA

Editorial
Václav Špičák ..........................................................................................................1

Potravinová alergie – chyťme ji včas
Simona Bělohlávková.................................................................................................4

Pilates metoda – cvičení pro každého a v každém věku
Libuše Smolíková......................................................................................................9

Dušnost, zadýchávání, krátký dech. Část druhá.
Vladimír Vondra ......................................................................................................15

Jak si zlepšit svoji imunitu
Jaromír Bystroň ......................................................................................................21

Léčba kašle
Stanislav Kos..........................................................................................................30

Kouření u paní Jílkové
Eva Králíková.......................................................................................................... 34

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Rozhovor s MUDr. Hanou Bučkovou, Ph.D.,
primářkou Dětského kožního oddělení na Pediatrické klinice FN Brno..........................37

Alergická rýma a Vaše „hříchy“…
Marie Špičáková..................................................................................................... 41

Křížovka..................................................................................................................44