Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................53


Přehledné články
Miroslava Doubková
Intervenční metody v léčbě bolestí zad – aneb co by měl začínající algeziolog
znát před vstupem na intervenční sálek – 1. část..........................................................61

Původní práce
Tomáš Brožek, Petr Knotek
Dotazník efektivního copingu bolesti............................................................................74

David Suchý, Milan Hromádka
Analýza rizik léčby bolesti nesteroidními antirevmatiky a paracetamolem....................... 81

Kazuistika
Marián Liberko, Milan Brychta
Kazuistika pacientky s pokročilým karcinomem mléčné žlázy.......................................88

Rozhovor s praktickým lékařem..................................................................................93
Zprávy
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 17. 4. 2015, Brno.........................................................94
Seminář algeziologické dny, 20.–21. 3. 2015, Ústí nad Labem ......................................96
VIII. sympozium o léčbě bolesti, 17.–18. 4. 2015, Brno ................................................98
5. mezinárodní kongres o neuropatické bolesti v Nice, Francie.......................................99
13. setkání algeziologů v Lednici ...............................................................................105
60 let MUDr. Ivana Vrby, Ph.D....................................................................................106
Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. – 60 let.........................................................................107

Informace ................................................................................................................108

 

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................53


Reviews
Miroslava Doubková
The interventional methods in backache treatment – what should a newly-qualified
algesiologist know before entering the interventional room – part 1.................................61

Original papers
Tomáš Brožek, Petr Knotek
Effective coping with pain inventory..............................................................................74

David Suchý, Milan Hromádka
Risk analysis of pain treatment with nsaids and paracetamol........................................81

Case Report
Marián Liberko, Milan Brychta
Case study: patient with advanced stage of breast cancer............................................88

The discussion with general practicioner ....................................................................93
News
The meeting of the board of Czech Pain Society 17. 4. 2015, Brno ..............................94
5th North Bohemian algesiological days, 20.-21. 3. 2015, Ústí nad Labem....................96
VIII. Symposium about the pain treatment, 17.-18. 4. 2015, Brno.................................98
5th International congress Neuropathic pain in Nice, France........................................99
13th Meeting of algesiologists in Lednice.................................................................105
60 anniversary of MUDr. Ivan Vrba, Ph.D...................................................................106
Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. 60 anniversary.............................................................107

Informations ........................................................................................................108

 

Editorial ....................................................................................................................29

Přehledné články
Laparoskopické zavedení katétrů na peritoneální dialýzu
Michal Kudla ............................................................................................................36

Možnosti léčby chronického selhání ledvin u geriatrických pacientů
Barbora Szonowská...................................................................................................38

Lze snížit mikrozánět u nemocných s chronickým selháním ledvin?
Sylvie Opatrná ......................................................................................................... 43

ISPD guidelines o peritoneální dialýze při akutním
selhání ledvin z pohledu hemodialyzačního lékaře
Sylvie Dusilová Sulková..............................................................................................49

Kazuistiky
Spondylodiscitida u hemodialyzovaných pacientů
Ivana Hrabovská .......................................................................................................56

Zprávy.......................................................................................................................61
Rozhovor.................................................................................................................. 63

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................29
Reviews
Laparoscopic insertion of peritoneal catheter
Michal Kudla ............................................................................................................36

Treatment modality choice for the elderly patients with end-stage renal disease
Barbora Szonowská ..................................................................................................38

Is it possible to decrease microinflammation in chronic kidney disease patients?
Sylvie Opatrná ..........................................................................................................43

ISPD guidelines for peritoneal dialysis in acute kidney injury
– commentary from the hemodialysis physician
Sylvie Dusilová Sulková.............................................................................................. 49

Case report
Spondylodiscitida u hemodialyzovaných pacientů
Ivana Hrabovská ........................................................................................................56

News .......................................................................................................................61
Interview....................................................................................................................63

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů................................................................................................. 73

Původní práce
Registr potravinových alergií DAFALL – první výsledky
Simona Bělohlávková, Eliška Kopelentová, Ivana Šetinová,
Petr Víšek, Jana Novobílská, Tatiana Gvozdiaková, Lucie Mrázová,
Martina Minářová, Milena Jeřábková, Jiřina Chládková,
Marie Tichá, Eva Orálková, Veronika Solařová, Martin Liška,
Jana Poloniová, Hana Janíčková, Štěpánka Mikulová,
Ivana Švarcová, Matyáš Kuhn ..........................................................................................80

Přehledné články
Nemoc asociovaná s IgG4
Klinický obraz, orgánová postižení a terapie. 2. část
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter................................................................. 91

Asthma bronchiale – chronický zánět stále neznámý
František Kopřiva ..........................................................................................................101

Diagnostická a terapeutická úskalí akutní průduškové obstrukce malých dětí
Jana Tuková, Petr Koťátko ............................................................................................ 106

Je možný život s astmou bez kompromisov?
Martin Hrubiško .............................................................................................................110

V čem spočívá přínos nové kombinace flutikason-furoát/vilanterol
z pohledu farmakologických vlastností?
Jaroslav Chládek ...........................................................................................................114

Lázeňská a klimatická léčba astmatu a alergií
Vít Petrů ......................................................................................................................123

Terapie autoinflamatorních onemocnění a periodických horeček
Marie Tichá ..................................................................................................................128

Farmakoterapie, Imunoterapie
Transfer faktory – současné místo v klinické praxi
Jaromír Bystroň .............................................................................................................137

Příznivý efekt léčby subkutánními imunoglobuliny u závažných
forem atopické dermatitidy kojenců spojených s hypogamaglobulinemií
Jana Kayserová, Helena Kubešová, Radana Zachová, Andrea Poloučková,
Štěpánka Čapková, Eliška Kopelentová, Anna Šedivá .......................................................143

Kazuistiky
Anafylaxe u kojence po první lžičce kaše
Veronika Solařová...........................................................................................................150

Konference, kongresy
XX. Dny RAPPL aneb 20. ročník Dnů Rhinologie,
Alergologie, Pneumologie, Praktického lékařství a Lázeňství
Jaromír Bystroň..............................................................................................................156

Informace.......................................................................................................................162

Contents

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů...................................................................................................73

Original papers
Database of food allergies DAFALL – first results
Simona Bělohlávková, Eliška Kopelentová, Ivana Šetinová,
Petr Víšek, Jana Novobílská, Tatiana Gvozdiaková, Lucie Mrázová,
Martina Minářová, Milena Jeřábková, Jiřina Chládková,
Marie Tichá, Eva Orálková, Veronika Solařová, Martin Liška,
Jana Poloniová, Hana Janíčková, Štěpánka Mikulová,
Ivana Švarcová, Matyáš Kuhn..............................................................................................80

Reviews
IgG4-related disease
Clinical manifestations, organ involvement, therapy. Part 2
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter.................................................................... 91

Bronchial asthma – chronic inflammation still unknown
František Kopřiva..............................................................................................................101

Acute bronchial obstruction in infants and toddlers:
diagnostic and therapeutic pitfalls
Jana Tuková, Petr Koťátko ................................................................................................106

Life with asthma without compromise – is it real?
Martin Hrubiško.................................................................................................................110

What is the added value of the new combination fluticasone
furoate/vilanterol from the point of view of pharmacological properties?
Jaroslav Chládek ..............................................................................................................114

Spa- and climatotherapy in  asthma and allergy
Vít Petrů..........................................................................................................................123

Therapy of autoinflammatory diseases and periodic fevers
Marie Tichá ......................................................................................................................128

Pharmacotherapy, immunotherapy
Transfer factors – its present place in clinical practice
Jaromír Bystroň ................................................................................................................137

The positive effect of subcutaneous immunoglobulins in severe atopic eczema in infancy
associated with hypogammaglobulinemia
Jana Kayserová¨, Helena Kubešová, Radana Zachová, Andrea Poloučková,
Štěpánka Čapková, Eliška Kopelentová, Anna Šedivá ...........................................................143

Case report
Infant anafylaxis after the first spoon of porridge
Veronika Solařová ............................................................................................................150

Conference, congress
20th RAPPL days of rhinology, allergology, respiratory medicine, primary care, balneotherapy
Jaromír Bystroň .................................................................................................................156

Information........................................................................................................................162

Editorial....................................................................................................................45

Diabetologie

Josef Fontana, Zuzana Červinková, Michal Anděl
Fyziologická sekrece GLP-1 (glucagon-like peptide-1) .................................................52

Pavel Otruba
Neuritogen a diabetická neuropatická bolest ................................................................61

Diabetologie/Metabolismus

Zlatko Marinov, Hana Střítecká, Jitka Riedlová, Dalibor Pastucha,
Dagmar Karbanová, Helena Letáková, Cecília Marinová, Božena Slámová
Programování energetické homeostázy........................................................................69

Endokrinologie

Věra Ceeová, Jitka Čepková, Libuše Srbová, Filip Gabalec
Význam profylaktické terapie kortikosteroidy u nemocných s Gravesovou-Basedowovou
chorobou léčených radiojodem – retrospektivní analýza .................................................75

Tereza Grimmichová, Aleš Čoček, Miloslav Ambruš
Štítná žláza a lymfadenopatie .....................................................................................80

Výživa

Dana Hrnčířová
Kobalamin a jeho biodostupnost z potravin živočišného a rostlinného původu ..................83

Zprávy......................................................................................................................92
Informace................................................................................................................94

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................45

Diabetology

Josef Fontana, Zuzana Červinková, Michal Anděl
Physiological secretion of GLP-1 (glucagon-like peptide-1) .............................................52

Pavel Otruba
Neuritogen and diabetic neuropathic pain ..................................................................... 61   

Diabetology/metabolism

Zlatko Marinov, Hana Střítecká, Jitka Riedlová, Dalibor Pastucha,
Dagmar Karbanová, Helena Letáková, Cecília Marinová, Božena Slámová
Impriting of energy homeostasis...................................................................................69

Endocrinology

Věra Ceeová, Jitka Čepková, Libuše Srbová, Filip Gabalec
The impact of prophylactic corticosteroids therapy in patients with Graves’ disease treated
with radioiodine – a retrospective analysis ......................................................................75

Tereza Grimmichová, Aleš Čoček, Miloslav Ambruš
Thyroid gland and lymphadenopathy .............................................................................80

Nutrition

Dana Hrnčířová
Cobalamin and its bioavailability from animal and plant based food sources ......................83

News ..........................................................................................................................92
Informations...............................................................................................................94

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PROGRAM  ................................................................................................................4
ODBORNÁ SYMPOZIA
Markery demence Alzheimerova typu v mozkomíšním moku ............................................8
Biologické markery schizofrenie – stručný přehled a některé aktuální poznatky ................9
Biologické markery sledované u deprese .......................................................................11
Změny strukturální a funkční architektury mozku u schizofrenie ........................................12
Screening kognitivního deficitu seniorů ...........................................................................12
Lékařské screeningové a diagnostické metody pro pacienty
s kognitivní poruchou ve stáří...........................................................................................13
Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby .......................................................................15
Primární prevence: prevence týrání dětí ............................................................................16
Sekundární prevence: prevence relapsu a redukce násilného chování ...................................17
Sekundární prevence násilného chování u schizofrenie: frekvence
a prevence komorbidního abúzu alkoholu a drog ................................................................18
Sekundární prevence násilného chování u schizofrenie: frekvence
a léčba komorbidní antisociální poruchy osobnosti ............................................................19
Vazba struktury a funkce mozku v patofyziologii schizofrenie ..............................................21
Následky neléčené ADHD dospělého věku ........................................................................21
Nové fenotypy u poruch příjmu potravy a jejich komorbidit ...................................................22
Kognitivní profil u pacientů s první epizodou schizofrenie .....................................................22
Metabolické komplikace u pacientů s první epizodou schizofrenie .......................................23
První epizody schizofrenie ...............................................................................................24
Plasticita – přežití – replikace – epigenom .........................................................................26
Postnatálna neurogenéza: nezrelé tkanivo v zrelom mozgu ..................................................27
Reorganizácia krvných ciev ako skeletu pre migráciu neuroblastov
v rostrálnej migračnej dráhe v skorom postnatálnom období ................................................28
Nervová kmeňová bunka v mieche: hľadanie indícii na území nikoho ....................................30
Je neuroplasticita hippocampu formou „nezralé“ plasticity? .................................................31
QEEG koreláty autobiograficky indukovaného emočně negativního stavu (smutek)
u pacientů s bipolární afektivní poruchou a zdravých dobrovolníků ........................................32
Kombinace prefrontální theta kordance a časné redukce depresivních
symptomů v predikci odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou ............................33
Auditivní evokované potenciály závislé na hlasitosti a jejich
prediktivní  hodnota v léčbě deprese: možnosti a omezení ...................................................35
Změny korové ozkové aktivity související s léčebnou odpovědí depresivních pacientů
na rtms (repetitivní transkraniální magnetická stimulace), detekované pomocí  sloreta
(standardized low resolution brain electromagnetic tomography) ..........................................35
Intrakraniální tumory v gerontopsychiatrii ...........................................................................37
Antidepresiva v léčbě behaviorálních a psychologických symptomů demence ......................38
Variabilita srdeční frekvence a kvalita života u dětí
s chronickým střevním onemocněním ................................................................................39
Kognitivní postižení u pacientů s OCD – EEG koreláty ........................................................40
Transkraniální sonografické nálezy u panické poruchy .........................................................41
Neuronální koreláty poruch časování motorické odpovědi u schizofrenie ................................43
Poruchy kontroly impulzů u pacientů s Parkinsonovou nemocí
s počátkem v mladém věku: průřezová studie se zaměřením  na asociované faktory ...............44
Kriminalita seniorů v ČR ....................................................................................................45
Hledání markerů psychiatrických onemocnění  v oblasti neurozobrazovacích metod ................45
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem v léčbě depresivní poruchy ........................46
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rtms)  v léčbě depresivní poruchy .................47
Hluboká mozková stimulace (DBS) v léčbě deprese .............................................................49
Transkraniální sonografie mozkového parenchymu – základy techniky...................................50
Transkraniální sonografie u neurologických onemocnění ......................................................51
Neurosonologické nálezy u duševních onemocnění ............................................................53
Neuroticismus, sonografický obraz rafeální zóny mozku  a 5‑httlPr polymorfismus .................54
POSTERY PREKLINICKÉ ................................................................................................55
POSTERY KLINICKÉ  ......................................................................................................80
REJSTŘÍK  .......................................................................................................................96

CONTENT

EDITORIAL ..................................................................................................................... 1
PROGRAM  .................................................................................................................... 4
SCIENTIfIC SYMPOSIA
Markers of dementia of Alzheimer’s type in cerebrospinal fluid ..............................................8
Biomarkers in schizophrenia – a short overview and some recent findings ...............................9
Biological markers observed in depression ...........................................................................11
The structural and functional brain architecture changes in schizophrenia ..............................12
Screening for cognitive deficit in older population ..................................................................12
Medical screening and diagnostic tools in assessment of patients
with cognitive disorder in old age .........................................................................................13
Optimising treatment in Alzheimer’s disease ........................................................................15
Primary prevention: prevention of childhood maltreaetment ...................................................16
Secondary prevention: relapse prevention and reduction of violent behavior .............................17
Secondary prevention of violent behavior in schizophrenia: frequency  and prevention
of comorbid abuse of alcohol and drugs ..............................................................................18
Secondary prevention of violent behavior in schizophrenia: frequency
and treatment of comorbid antisocial personality disorder .....................................................19
Linking brain structure and function in the pathophysiology of schizophrenia ..........................21
Aftermaths of untreated ADHD in adults ..............................................................................21
New phenotypes in eating disorders and their comorbities ....................................................22
Cognitive profile in patients with first ‑episode schizophrenia ...............................................22
Metabolic complications in patients with first episode of schizophrenia ..................................23
First episode schizophrenia ................................................................................................24
Plasticity – survival – replication – epigenom ........................................................................26
Postnatal neurogenesis: immature tissue in the mature brain ................................................27
Reorganization of blood vessels that represent scaffold for migration
of neuroblasts in rostral migratory stream during early postnatal period .................................28
Adult neural stem cell in the spinal cord: search on the no man’s land ..................................30
Is hippocampal plasticity a form of immature plasticity? .......................................................31
QEEG correlates of autobiographically ‑induced emotionally negative state  (sadness)
in patients with bipolar affective disorder and healthy controls ................................................32
The combination of prefrontal theta cordance and early improvement
of depressive symptoms in the prediction of response to treatment
in patients with depressive disorder ......................................................................................33
Loudness dependence of the auditory evoked potentials (LDAEP)
and their predictive value in treatment of depression: possibilities  and limitations ...................35
Cortical brain activity changes in depressive patients associated with the treatment
response to rtms (repetitive transcranial magnetic stimulation) revealed by sloreta
(standardized low resolution brain electromagnetic tomography) ............................................35
Intracranial tumors in geriatric psychiatry .............................................................................37
Antidepressants in the treatment of behavioural  and psychological symptoms of dementia .......38
Heart rate variability in children with inflammatory bowel disease  and quality of life ..................39
Cognitive impairment in OCD patients – EEG correlates ........................................................40
Transcranial sonographic findings in panic disorder ...............................................................41
Neural correlates of predictive motor timing in schizophrenia .................................................43
Disorder of impulse control in the patients withParkinson disease starting at a young age:
a cross‑sectional study focusedon associated factors  .........................................................44
Criminality of elderly in the Czech Republic .........................................................................45
Looking for markers of mental disorders by neuroimaging ....................................................45
Transcranial direct current stimulation (tDCS) in the treatment  of depressive disorder ............46
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment  of depressive disorder ...47
Deep brain stimulation (DBS) in treatment of depression .....................................................49
Transcranial sonography of a brain parenchyma – technical aspects ....................................50
Transcranial sonography in neurological disorders .............................................................51
Neurosonologic findings in mental disorders .......................................................................53
Neuroticism, sonographic picture of raphe nuclei region of a brain
and a 5‑HTTLPR polymorphism .........................................................................................54
POSTERS PREClINIC  ....................................................................................................55
POSTERS ClINIC  ...........................................................................................................80
INDEX  ...........................................................................................................................96

Editorial
František Jelínek ....................................................................................................... 65

Původní články
Klíšťaty zprostředkovaná onemocnění ohrožující psa a kočku
Jiří Filip ......................................................................................................................71

Kaliciviróza koček pohledem (zainteresovaného) praktika
Vlaďka Štrosová..........................................................................................................78

Překladové články
Primární hyperparatyreóza: Retrospektivní náhled série případů pěti pacientů
s tumorem příštítných tělísek z roku 2013
Judith Wagner, Michael Brückner, Thomas Rieker ..........................................................83

Mezery ve znalostech o ochraně proti začervení
Georg von Samson-Himmelstjerna .................................................................................89

Fotogalerie/diagnóza
Kaliciviróza koček
Vlaďka Štrosová ..........................................................................................................92

Abstrakta ze zahraničních časopisů.............................................................................100
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Dermatology,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Dermatology
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Množení zvířat, předpisů, slov… všeho moc škodí
Josef Duben................................................................................................................106

Případ hromadné otravy divočáků na Tachovsku
Richard Bílý, Václav Poláček........................................................................................108

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Zvěř v záchranných stanicích – konflikt zákonů, který nikdo neřeší
Petr Stýblo...................................................................................................................111

Zoo Praha
Sedace na stojícím zvířeti zebry Grévyho
Roman Vodička........................................................................................................... 115

Editorial
František Jelínek........................................................................................................... 65

Original papers
Tick-borne diseases in dogs and cats
Jiří Filip.........................................................................................................................71

Feline Calicivirosis GLANCE (the interested) practitioner doctor
Vlaďka Štrosová ............................................................................................................78

Translated works  
Retrospective analysis cases of five patients with
tumour of parathyroids from 2013 year
Judith Wagner, Michael Brückner, Thomas Rieker ............................................................ 83

Gaps in knowledge about protection against parasitic infestations
Georg von Samson-Himmelstjerna ..................................................................................89

Photogallery
Feline Calicivirosis
Vlaďka Štrosová ............................................................................................................92

Abstracts from foreign journals .......................................................................................100
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Dermatology,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Dermatology
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Production of animals, legislations and words – all too bad
Josef Duben .................................................................................................................106

Mass poisoning of feral pigs in Tachovsko
Richard Bílý, Václav Poláček...........................................................................................108

Information from the Czech Association of the nature
Animals in rescue centers – conflict of laws that nobody cares
Petr Stýblo....................................................................................................................111

Zoo Prague
Standing sedation of Grévy Zebra Mare
Roman Vodička ............................................................................................................ 115

Editorial ..................................................................................................................1

Přehledné články
Berényiová A., Kristek F., Drobná M., Čačányiová S.
Úloha NO signalizačnej dráhy v regulácii cievneho tonusu – nové aspekty ................... 4

Cinkajzlová A., Haluzík M.
Význam vybraných střevních hormonů v regulaci příjmu potravy a perspektivy
jejich využití v léčbě obezity ................................................................................... 12

Koubský K.
Senzitivita cévní hladké svalové buňky k vápníku
při hypoxické plicní vazokonstrikci ...........................................................................19

Tomova A., Pivovarčiová A., Babinská K., Mravec B.
Os črevo-mozog: význam interakcií medzi črevnou mikrobiotou
a mozgom za fyziologických a patologických situácií ................................................ 23

Novotný J.
Adenosin a jeho role ve fyziologii.............................................................................. 35

Zprávy................................................................................................................... 45

CONTENT

Editorial ...................................................................................................................1

Reviews
Berényiová A., Kristek F., Drobná M., Čačányiová S.
Role of NO signaling pathway in regulation of vascular tone – new aspects .................. 4

Cinkajzlová A., Haluzík M.
The importance of selected intestinal hormones in the regulation of food intake
and perspectives of their use in the treatment of obesity............................................12

Koubský K.
Calcium sensitivity in vascular smooth muscle cell during
hypoxic pulmonary vasoconstriction ........................................................................19

Tomova A., Pivovarčiová A., Babinská K., Mravec B.
Intestinal microbiota and the brain: multilevel interactions
in health and disease .............................................................................................23

Novotný J.
Adenosine and its role in physiology........................................................................35

News ....................................................................................................................45

Obálka AAB 2/2015

Editorial
Česká iniciativa pro astma
Světový den astmatu 2015
Václav Špičák...............................................................................................................1

Obsah .........................................................................................................................9
Několik rad pro zmírnění jarní únavy
Libuše Smolíková.........................................................................................................11

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii?
Co je registr potravinových alergií DAFALL?
Simona Bělohlávková ....................................................................................................14

Oříšek poosmé – kokos
Martin Fuchs................................................................................................................19

Čínský čaj – nápoj rozličný
Michael Špolc.............................................................................................................. 23

Lázně ožívají
Václav Špičák..............................................................................................................27

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Nos se opět hlásí
Marie Špičáková...........................................................................................................33
Kůže v létě
Jana Hercogová ...........................................................................................................36

Křížovka.......................................................................................................................38
Hovořili s vámi ..............................................................................................................40

Editorial.....................................................................................................................1
Původní práce
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská, Cyril Höschl, Pavel Pivrnec,
Marie Jechová, Blanka Kaplanová
Vztah mezi preskripcí antidepresiv, diagnózou deprese a frekvencí
sebevražd: ekologická studie....................................................................................... 4

Přehledné články
Aleš Kolářský
Předmět náhledu v terapii sexuálních deviantů ...............................................................8

Pavel Čech
Nathan Weiss, jediný předmět jednoho z nejdelších „brautbriefů“
Sigmunda Freuda (k 75. výročí Freudovy smrti)..............................................................12

Karel Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
Strukturované interview organizace osobnosti (stipo):
představení metody v kontextu DSM-5........................................................................... 20

Vzdělávání
Miroslava Janoušková, Petr Winkler
Stigma a psychiatrie....................................................................................................30

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Pavel Mohr, Tomáš Melicher, Anna Bravermanová, Zuzana Kratochvílová
Jak čeští psychiatři vnímají dlouhodobě působící injekční antipsychotika ......................... 37

Cyril Höschl
Serotonergní mechanismy účinku multifunkčních antidepresiv
a některých antipsychotik ............................................................................................44

Alexandra Šulcová
Multimodální farmakologické působení trazodonu............................................................49

Zprávy.........................................................................................................................53
Dopisy, ohlasy, diskuze ..............................................................................................62
Nové knihy .................................................................................................................63

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................................1
Original papers
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská, Cyril Höschl, Pavel Pivrnec,
Marie Jechová, Blanka Kaplanová
Association of antidepressants prescription, diagnosis
of depression and suicide rate: an ecological study........................................................... 4

Reviews
Aleš Kolářský
The subject-matter of insight in the treatment of sex deviates..............................................8

Pavel Čech
Nathan Weiss, the only subject of a longest ,brautbrief‘
from Sigmund Freud (On Freud‘s 75th death anniversary)................................................. 12

Karel Riegel, Marek Preiss, Pavel Harsa
The structured interview of personality organization (stipo):
the measure introduction in the context of the DSM-5 ...................................................... 20

CME
Miroslava Janoušková, Petr Winkler
Stigma and psychiatry....................................................................................................30

Forum of the Czech neuropsychopharmacological society
Pavel Mohr, Tomáš Melicher, Anna Bravermanová, Zuzana Kratochvílová
The perception of long-acting injectable antipsychotics by the Czech psychiatrists .............37

Cyril Höschl
Serotonergic mechanisms of multifunctional antidepressants and some antipsychotics ...... 44

Alexandra Šulcová
Multimodal pharmacological actions of trazodone ............................................................ 49

Communications............................................................................................................53
Correspondence ........................................................................................................... 62
New Books ...................................................................................................................63