Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial...........................................................................................................................49

Přehledné články
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně III: od Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869)
k Ludwigovi Mauthnerovi (1840–1894)..................................................................................52

Urbanová M., Haluzík M.
Úloha tukové tkáně v patogenezi diabetes mellitus 2. typu ...................................................73

Dingová D., Hrabovská A.
Metódy stanovenia aktivity cholínesteráz.............................................................................79

Spáčilová J., Sládková J., Mačáková M., Hansíková H.
Mitochondriální metabolismus v savčích spermiích – minireview ............................................84

Zprávy..............................................................................................................................90

Rejstřík 2015....................................................................................................................96

 

Editorial............................................................................................................................49

Reviews
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue III:
From Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) to Ludwig Mauthner (1840–1894) .........................52

Urbanová M., Haluzík M.
The role of adipose tissue in pathogenesis of type 2 diabetes mellitus....................................73

Dingová D., Hrabovská A.
Methods for determination of cholinesterase activity..............................................................79

Spáčilová J., Sládková J., Mačáková M., Hansíková H.
Mitochondrial metabolism in mammalian spermatozoa – a minireview.....................................84

News................................................................................................................................90

Index 2015.........................................................................................................................96

Editorial ............................................................................................................... 122
Původní práce
Michal Hajdúk, Veronika Boleková
Overenie psychometrických charakteristík Škály depresie, úzkosti a stresu (DASS-42) ....125

Přehledné články
Karolina Veldová, Peter Šóš, Jana Kopřivová
Paradoxní insomnie a její příčiny ..................................................................................129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Katalpol, neuroprotektivní iridoidní glukosid rehmánie lepkavé (Rehmannia glutinosa) ........ 136

Martin Lečbych
Posuzování agresivních tendencí pomocí
Rorschachovy metody a Hand testu ..............................................................................141

Magda Bartošková, Marek Preiss, Pavol Mikoláš, Marcela Ševčíková, Markéta Uhmannová
Deprese perspektivou evoluční teorie ..............................................................................147

Vzdělávání
Andrea Slováková, Filip Španiel, Lucie Bankovská Motlová
Prognóza schizofrenie....................................................................................................153

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Loxapin v inhalační formě k léčbě akutní agitovanosti .........................................................162

Přečetli jsme za vás .....................................................................................................169

Nové knihy....................................................................................................................170

CONTENT

Editorial ........................................................................................................................122

Original papers
Michal Hajdúk, Veronika Boleková
Evaluation of psychometric properties of depression, anxiety and stress scale (DASS-42).....125

Reviews
Karolina Veldová, Peter Šóš, Jana Kopřivová
Paradoxical insomnia and its causes................................................................................129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Catalpol, neuroprotective iridoid glucoside of Rehmannia glutinosa.......................................136

Martin Lečbych
Assessment of aggressive tendencies with Rorschach method and Hand test .....................141

Magda Bartošková, Marek Preiss, Pavol Mikoláš,
Marcela Ševčíková, Markéta Uhmannová
Depression through a perspective of the evolutionary theory................................................147

CME
Andrea Slováková, Filip Španiel, Lucie Bankovská Motlová
Prognosis of schizophrenia .............................................................................................153

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Inhaled loxapine for treatment of acute agitation ............................................................... 162

We have read for you ..................................................................................................169

New Books...................................................................................................................170

Editorial .................................................................................................................65

Kazuistiky
Arteriovenózna fistula po biopsii transplantovanej obličky
Ivana Dedinská, Kamil Zeleňák, Juraj Miklušica, Blažej Palkoci ....................................74

Přehledné články
B lymfocyty a jejich úloha v transplantační imunitě
Lucia Straňavová, Ondřej Viklický...............................................................................79

Etické problémy v nefrologii
Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková.......................................................................85

Abstrakta
37. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
Banská Bystrica, hotel Lux, 7.–9. október 2015...........................................................90

Zprávy....................................................................................................................110

CONTENT

Editorial ..................................................................................................................65

Case report
Arteriovenous fistula following biopsy of the transplanted kidney
Ivana Dedinská, Kamil Zeleňák, Juraj Miklušica, Blažej Palkoci......................................74

Reviews
B cells and their role in transplant immunity
Lucia Straňavová, Ondřej Viklický................................................................................79

Ethical problems in nephrology
Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková....................................................................... 85

Abstracts
37. Congress of Slovak society of nephrology with international participation
Banská Bystrica, Hotel Lux, October 7.–9., 2015.........................................................90

News......................................................................................................................110

Editorial
Richard Rokyta .......................................................................................................117


Přehledné články
Miroslava Doubková
Intervenční metody v léčbě bolestí zad – aneb co by měl začínající algeziolog
znát před vstupem na intervenční sálek – 2. část........................................................124

Klára Procházková, David Kachlík, Lukáš Otruba, Helena Polachová, Aleš Hahn
Komplexní pohled na bolest ucha – příčiny sekundární otalgie.....................................138

Roman Adamczyk
Perzistující somatoformní bolestivá porucha a příbuzné fenomény ...............................144

Původní práce
Mirka Bednaříková, Jaroslav Opavský
Hodnocení bolesti v krčním úseku páteře a přínos dotazníku
Neck Disability Index................................................................................................150

Jan Jokl
Úzkost a strach z bolesti před zubním ošetřením ........................................................158

Rozhovor s praktickým lékařem .............................................................................165

Zprávy
Zpráva z IPVZ..........................................................................................................166
Informační zpráva o realizaci pilotního programu mobilní
specializované paliativní péče v ČR............................................................................167

Informace..............................................................................................................169

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................117

Reviews
Miroslava Doubková
The interventional methods in backache treatment – what should
a newly-qualified algesiologist know before entering
the interventional room – part 2..................................................................................124

Klára Procházková, David Kachlík, Lukáš Otruba, Helena Polachová, Aleš Hahn
A comprehensive view of ear pain – causes of reffered otalgia .....................................138

Roman Adamczyk
Persistent somatoform pain disorder and related phenomena.......................................144

Original papers
Mirka Bednaříková, Jaroslav Opavský
Assessment of the neck pain and contribution of the Neck Disability Index...................150

Jan Jokl
Anxiety and fear of pain berofe dental treatment.........................................................158

The discussion with general practicioner..............................................................165

News
News from IPVZ......................................................................................................166
Information about the realisation of the pilot programme
of special mobile palliative care in the Czech Republic................................................167

Informations..........................................................................................................169

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................165
Laudatio prof. Ctirad John – 95 let.............................................................................168
In memoriam RNDr. Eliška Rybníčková .....................................................................169

Přehledné články
Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR
Eva Sixtová ............................................................................................................175

Nové léky pro léčbu astmatu a CHOPN na našem farmaceutickém trhu
Viktor Kašák ..........................................................................................................183

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou aneb od astmatu k autoimunitě
Tomáš Milota, Eva Vernerová, Jiřina Bartůňková ........................................................193

Diagnostika a laboratorní technika
Fagocytóza a technické aspekty jejího stanovení
Alexandra Lochmanová........................................................................................... 202

Farmakoterapie, Imunoterapie
Novinka v alergenové sublinguální imunoterapii
Václav Špičák........................................................................................................208

Konference, kongresy
Zpráva z konference Telčská nostalgie
Vít Petrů ...............................................................................................................210

Zprávy ..................................................................................................................216

Informace .............................................................................................................218
Vzdělávací program oboru alergologie a klinická imunologie ...................................... 221

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .........................................................................................165
Laudatio prof. Ctirad John – 95 years ........................................................................168
In memoriam RNDr. Eliška Rybníčková .....................................................................16
9

Reviews
Burden of incapacity for work in asthma patients
Eva Sixtová ...........................................................................................................175

New drugs for therapy of asthma and COPD in the Czech pharmaceutical market
Viktor Kašák ..........................................................................................................183

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis – from asthma to autoimmunity
Tomáš Milota, Eva Vernerová, Jiřina Bartůňková..........................................................193

Diagnostic and laboratory technique
Phagocytosis and technical aspects of its determination
Alexandra Lochmanová ........................................................................................... 202

Pharmacotherapy, immunotherapy
News in sublingual allergen immunotherapy
Václav Špičák ......................................................................................................... 208

Conference, congress
Allergy starts in childhood – Nostalgia in Telč
Vít Petrů..................................................................................................................210

News...................................................................................................................... 216

Information ............................................................................................................218
Educational program allergy and clinical immunology ..................................................221

Editorial ................................................................................................................ 97

Diabetologie

Stanislava Koloušková, Daniela Zemková, Veronika Skalická,
Jana Bartošová, Zdeněk Šumník, Štěpánka Průhová, Jan Lebl
Diabetes mellitus vázaný na cystickou fibrózu: epidemiologie,
patofyziologie, diagnostika a léčba............................................................................104

Vojtěch Hainer, Hana Zamrazilová, Irena Aldhoon-Hainerová
Existuje metabolicky zdravá obezita?........................................................................112

Diabetologie/kazuistika

Vojtěch Hainer, Irena Aldhoon-Hainerová, Hana Zamrazilová
Metabolicky zdravá obézní žena: metabolické a psychologické
charakteristiky po dobu osmnáctiletého sledování ......................................................121

Endokrinologie

Beáta Rácz, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Orexiny a jejich úloha v příjmu potravy ......................................................................127

Zdeňka Límanová, Václav Zamrazil, Jan Jiskra
Využití trijodtyroninu v klinické praxi..........................................................................132

Výživa

Vojtěch Česák, Hedvika Koláčková, Michal Žourek, Kateřina Kovářová, Zdeněk Rušavý
Výživa u akutní pankreatitidy ...................................................................................136

Rozhovor ...............................................................................................................141
Zprávy....................................................................................................................147
Přečetli jsme za vás ...............................................................................................151
Informace...............................................................................................................157

CONTENT

Editorial ............................................................................................................. 97

Diabetology

Stanislava Koloušková, Daniela Zemková, Veronika Skalická,
Jana Bartošová, Zdeněk Šumník, Štěpánka Průhová, Jan Lebl
Cystic fibrosis related diabetes: epidemiology, pathophysiology,
diagnosis and treatment ..........................................................................................104
  

Vojtěch Hainer, Hana Zamrazilová, Irena Aldhoon-Hainerová
Metabolically healthy obesity: Does it exist? .............................................................112

Diabetology/case report

Vojtěch Hainer, Irena Aldhoon-Hainerová, Hana Zamrazilová
Metabolically healthy obese female: Metabolic and psychological
characteristics over an 18-yr follow-up period.............................................................121

Endocrinology

Beáta Rácz, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Orexins and their role in food intake.........................................................................127

Zdeňka Límanová, Václav Zamrazil, Jan Jiskra
Utilization of triiojodothyronie in clinical practice .......................................................132

Nutrition

Vojtěch Česák, Hedvika Koláčková, Michal Žourek, Kateřina Kovářová, Zdeněk Rušavý
Nutrition in acute pancreatitis ..................................................................................136

Interview .............................................................................................................141
News ....................................................................................................................147
We have read for you ..........................................................................................151
Informations .........................................................................................................157

Editorial
František Jelínek...................................................................................................125

Původní články
Medikamentózní zklidnění pacienta v ambulantní praxi
Martin Zelinka........................................................................................................131

Překladové články
Použití podtlaku v léčbě fungální peritonitidy u psa – popis případu
Noelle M. Muro, Carl T. Jehn, Randi A. Fishkin ........................................................139

Řešení otitis externa u psa a kočky – aktuální informace k diagnostice a léčbě
Cosima Bouassiba, Wolfgang Osthold a Regina Wagner ..........................................147

Zásady používání antibiotik
při léčbě onemocnění močových cest psa a kočky: pracovní skupina
Mezinárodní asociace malých zvířat s infekčními onemocněními
utvořená za účelem vypracování zásad používání antibiotik
Jörg W. Schäffer a Babette Klein.............................................................................152

Fotogalerie
Drobní savci..........................................................................................................158

Abstrakta ze zahraničních časopisů........................................................................164
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, Veterinary Ophthalmology
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
O cestování se zvířaty
Petr Pejchal, Petr Majer..........................................................................................170
Riziko vztekliny stále přetrvává
Petr Pejchal, Petr Majer..........................................................................................171
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Příjmy handicapovaných živočichů v záchranných stanicích a záchranné transfery
Petr Stýblo ............................................................................................................173

Zoo Praha
Zvířata v zoo a jejich chrup
Roman Vodička .....................................................................................................178

Editorial
František Jelínek.....................................................................................................125

Original papers
Chemical restraint of the patient in the ambulatory praktice
Martin Zelinka..........................................................................................................131

Translated works  
Use of negative pressure therapy for management of fungal peritonitis in a dog
Noelle M. Muro, Carl T. Jehn, Randi A. Fishkin............................................................139

Otitis externa in dog and cat – up-to-date information to diagnostics and therapy
Cosima Bouassiba, Wolfgang Osthold a Regina Wagner .............................................147

Principles on the use of antibiotics to treat urinary tract diseases in dogs and cats:
Working group of the International Association of Small
Animals formed in order to develop principles for the use of antibiotics
in animals suffering from infectious diseases
Jörg W. Schäffer a Babette Klein............................................................................... 152

Photogallery
Petit mammals
Leoš Grejcar............................................................................................................158

Abstracts from foreign journals ..................................................................................164
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, Veterinary Ophthalmology
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
About travelling with animals
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................170
Risk of the rabies still persists  
Petr Pejchal, Petr Majer............................................................................................171
Information from the Czech Association of the nature
Receipts of handicapped animals in rescue centers and rescue transfers
Petr Stýblo...............................................................................................................173

Zoo Prague
Zoo animals and their teeth
Roman Vodička........................................................................................................178

Editorial...................................................................................................................67
Původní práce
Martina Lepiešová
Porovnanie názorov zdravotníckeho personálu a psychiatrických
pacientov na agresiu pacientov v psychiatrii s použitím škály MAVAS........................... 70

Jan Hubeňák, Jan Bažant, Ivan Tůma
Kognitivní funkce u euthymní bipolární poruchy v jednoletém sledování ..........................76

Přehledné články
Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová, Kamil Kalina
Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých uživatelů návykových látek ................... 81

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Bazalka posvátná a její účinky na nervový systém ..................................................... 90

Aleš Kolářský
Sexuální averze .......................................................................................................95

Vzdělávání
Jozef Hašto, Peter Tavel
Mentalizovanie ako výzva pre klinickú medicínu
a špeciálne pre psychiatriu a psychoterapiu ............................................................... 97

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Filip Tylš
Neurobiologie psilocybinu ve vztahu k jeho potenciálnímu terapeutickému využití ...........104

Zprávy ...................................................................................................................113
Přečetli jsme za vás...............................................................................................118
Nové knihy.............................................................................................................119

Editorial................................................................................................................. 67
Original papers
Martina Lepiešová
Comparing healthcare staff and psychiatric patients’ views about
patient aggression in psychiatry using mavas scale.....................................................70

Jan Hubeňák, Jan Bažant, Ivan Tůma
Cognitive functions in euthymic bipolar disorder in a 1-year longitudinal study................ 76

Reviews
Lenka Šťastná, Michal Miovský, Lenka Čablová, Kamil Kalina
The diagnosis of adhd and its specifics among adult substance users...........................81

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Holy basil and its effects on the nervous system ........................................................90

Aleš Kolářský
Sexual aversions.....................................................................................................95

CME
Jozef Hašto, Peter Tavel
Mentalizing as a challenge for clinical medicine
and especially psychiatry and psychotherapy............................................................ 97

Forum of the Czech neuropsychopharmacological Society
Filip Tylš
Neurobiology of psilocybin in the context of its potential therapeutic use .....................104

Communications ..................................................................................................113
We have read for you ............................................................................................118
New books .............................................................................................................119