Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

OBÁLKA

Editorial
Václav Špičák....................................................................................................................................1

Změřte si, jak vám nemoc ovlivňuje život!
Eva Kašáková....................................................................................................................................5

Jak si zlepšit dechovou kondici? Jak správně dýchat
Libuše Smolíková...............................................................................................................................9

Lilek baklažán: purpurová „okurka", černá hruška nebo fialové vejce?
Martin Fuchs....................................................................................................................................13

Co nového o vitaminu D?
Bronislava Novotná...........................................................................................................................17

Pasivní a nízkoenergetické domy – zdravé bydlení, nebo jen módní hit?
Jana Galíková...................................................................................................................................23

Moderní dřevostavba, Difuzně uzavřené a otevřené konstrukce stěn
Alena Gembalová..............................................................................................................................29

Vy se ptáte, my odpovídáme
Vít Petrů..........................................................................................................................................31

Křížovka..........................................................................................................................................35

Editorial .........................................................................................................33

Přehledné články

Zálešák M., Styk J., Ledvényiová V., Čárnická S., Nemčeková M., Ravingerová T.
Prítomnosť rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u stredoškolskej
mládeže v dvoch rôznych regiónoch Slovenska ..................................................36

Žofková I.
Neuro-skeletární biologie a její význam pro klinickou osteologii ............................41

Pometlová M., Nohejlova K., Šlamberová R.
Některé problémy behaviorálního testování .........................................................45

Žaloudíková M.
NADPH-oxidáza a produkce reaktivních sloučenin kyslíku makrofágy ...................51

Zprávy .............................................................................................................57

Rejstřík ...........................................................................................................64

 

CONTENTS

Editorial ..........................................................................................................33

Reviews

Zálešák M., Styk J., Ledvényiová V., Čárnická S., Nemčeková M., Ravingerová T.
Presence of cardiovascular risk factors in secondary
school students in two Slovak regions ...............................................................36

Žofková I.
Neuro-skeletal biology and its importance for clinical osteology ...........................41

Pometlová M., Nohejlova K., Šlamberová R.
Selected problems of behavioral tests ...............................................................45

Žaloudíková M.
NADPH-oxidase and the reactive oxygen species
production by macrophages .............................................................................51

News .............................................................................................................57

Index .............................................................................................................64

Oznámení .....................................................................................................................................81

Přehledné práce
Štítná žláza u chronického onemocnění ledvin (CKD)
Jiří Horáček ..................................................................................................................................86

Původní práce
Vývoj anémie a sekundární hyperparathyreózy u pacientů sledovaných v ČR pro chronické
onemocnění ledvin stádia CKD 2-5
Renata Lažanská, Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Václav Monhart, Marcela Trojánková,
Jelena Skibová, Sylvie Dusilová Sulková ...........................................................................................92

KDIGO doporučení
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu glomerulonefritidy – nejdůležitější doporučení
Vladimír Tesař .............................................................................................................................102

Rozhovor .....................................................................................................................................110
Zprávy
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., sedmdesátníkem
Vladimír Tesař ..............................................................................................................................112

CONTENTS

Announcement ............................................................................................................................ 81

Reviews
Thyroid gland in chronic kidney disease (CKD)
Jiří Horáček ..................................................................................................................................86

Originial papers
Evolution of anemia and secondary hyperparathyroidism
in patients with chronic kidney disease stage 2-5 in Czech Republic
Renata Lažanská, Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Václav Monhart, Marcela Trojánková,
Jelena Skibová, Sylvie Dusilová Sulková ......................................................................................... 92

KDIGO Guideline
KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis – which of them are most
important for the clinical practice?
Vladimír Tesař .............................................................................................................................102

Interview ..................................................................................................................................... 110
News
LAUDATIO: Prof. Vaclav Monhart, MD, PhD.
Vladimír Tesař ..............................................................................................................................112

 

Editorial
Vít Petrů, Kateřina Absolonová......................................................................................................1
Program......................................................................................................................................8
Úvodní přednášky
Budoucnost pediatrických alergologů?
Ulrich Wahn...............................................................................................................................14

Směrovaná nanoterapeutika a imunostimulace – jen experiment nebo nové možnosti?
Blanka Říhová.............................................................................................................................14

ILC-bunky –noví hráči na poli obranyschopnosti a imunopatológie
Milan Buc...................................................................................................................................15

ABSTRAKTA
1. Astma a respirační alergie........................................................................................................17
2. Potravinová alergie.................................................................................................................. 20
3. Imunointervence.......................................................................................................................22
4. Privátní praxe......................................................................................................................... 25
5. Imunodeficience.......................................................................................................................26
6. Regulace v imunitním systému..................................................................................................28
7. Autoprotilátky v patogenezi autoimunitních onemocnění...............................................................31
8. Imunopatologické stavy I. .........................................................................................................33
9. Aerobiologie, BHR....................................................................................................................36
10. Diagnostika v alergologii..........................................................................................................38
11. Anafylaxe, angioedém, lékové alergie........................................................................................40
12. Varia......................................................................................................................................44
13. Sekce sester..........................................................................................................................46
14. Laboratorní diagnostika........................................................................................................... 52
15. Imunopatologické stavy II. .......................................................................................................54
16. Sekce laborantů......................................................................................................................56

POSTERY
postery .........................................................................................................................................61

Editorial
Vít Petrů........................................................................................................................................ 1

Programme.................................................................................................................................... 8
Opening lectures
Future for Pediatric Allergists?
Ulrich Wahn .................................................................................................................................14

Targeted nanotherapeutics and immunostimulation – experiment only or a new strategy?
Blanka Říhová............................................................................................................................... 14

ILC – new players in the field of immune defence mechanisms and immunopathology
Milan Buc .....................................................................................................................................15

Abstracts
1. Asthma and respiratory allergies .................................................................................................17
2. Food allergy ............................................................................................................................. 20
3. Immuno-Intervention ...................................................................................................................22
4. Private practice.......................................................................................................................... 25
5. Immunodeficience ......................................................................................................................26
6. Regulation of the immune system ...............................................................................................28
7. Autoantibodies in the pathogenesis of autoimmune diseases ........................................................31
8. Immunopathological states I. ..................................................................................................... 33
9. Aerobiology, BHR ......................................................................................................................36
10. Diagnosis in allergology ............................................................................................................38
11. Anaphylaxis, angioedema, drug allergies ................................................................................... 40
12. Varia .......................................................................................................................................44
13. Nurses section .........................................................................................................................46
14. Laboratory diagnostics .............................................................................................................52
15. Immunopathological states II..................................................................................................... 54
16. Laboratory technical assistant section .......................................................................................56
Posters .........................................................................................................................................61

 

Editorial
Richard Rokyta ..............................................................................................................................97


Přehledné články
Richard Rokyta
Fyziologie a patofyziologie svalové bolesti....................................................................................... 104

Jitka Fricová
Intranazální fentanyl .......................................................................................................................108

Původní práce
Miloslav Kršiak, Marie Soukupová, Magdaléna Šustková, Martin Janovský
Zvyšování analgetické účinnosti při kombinaci gabapentinu
s nesteroidními antirevmatiky tlumícími cyklooxygenázu 2 .................................................................113

Václav Masopust, Tomáš Nežádal
Stimulace okcipitálního nervu v léčbě bolestí hlavy .............................................................................117

Původní práce
Edita Bílková, Josef Bláha, Jiří Málek, Jan Pachl
Chronická bolest u pacientů s popáleninami .....................................................................................121

Zprávy
Schůze výboru SSLB .....................................................................................................................124
Kongres World Pain Clinicans, Granada ..........................................................................................125
FENS Forum of Neuroscience, Barcelona ........................................................................................133
Kongres ISMST, Cartagena – Kolumbie ............................................................................................135
Zprávy z IPVZ ................................................................................................................................139
Informace....................................................................................................................................... 140

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................................. 97

Reviews
Richard Rokyta
Physiology and pathophysiology of muscle pain ........................................................................... 104

Jitka Fricová
Intranasal fentanyl .......................................................................................................................108

Original papers
Miloslav Kršiak, Marie Soukupová, Magdaléna Šustková, Martin Janovský
Increased analgesic efficacy in combinations of gabapentin with
non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibiting cyclooxygenase 2 ....................................................113

Václav Masopust, Tomáš Nežádal
Occipital nerve stimulation in the treatment of headaches ................................................................117

Original papers
Edita Bílková, Josef Bláha, Jiří Málek, Jan Pachl
Chronic pain in burned patient .......................................................................................................121

News
Meeting of the board of Czech Pain Society ....................................................................................124
Congress World Pain Clinicians, Granada ...................................................................................... 125
FENS Forum of Neuroscience, Barcelona....................................................................................... 133
Congress ISMST, Cartagena – Colombia ........................................................................................135
IPVZ news................................................................................................................................... 139
Informations .................................................................................................................................140

Editorial
Václav Špičák .........................................................................................................................161

Původní práce
Výskyt astmatu a dalších respiračních onemocnění u školních dětí v Ostravě
Petr Pohunek .........................................................................................................................169

HLA-G polymorfizmus a asthma bronchiale
Vladimíra Ďurmanová, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík,
Magda Suchánková, Milan Buc, Mária Bucová ...........................................................................180

Funkční aktivita FcεRI receptoru u osob s protilátkovými deficity
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák, Olga Škopková ...........................................................187

Přehledné články
Genetika systémových imunopatologických stavů
Dalibor Jílek ............................................................................................................................191

Těhotenství a regulační T-lymfocyty
Eva Mitášová, Jan Krejsek, Marian Kacerovský, Ctirad Andrýs ....................................................196

Poruchy funkce Toll-like receptorů u dětí s invazivní
pneumokokovou infekcí a herpetickými encefalitidami
Radek Špíšek, Petra Králíková .................................................................................................203

Farmakoterapie, imunoterapie
Specifická alergenová imunoterapie a léčba atopické dermatitidy
Jiřina Chládková ..................................................................................................................... 209

Polyalergie a polysenzitivita – je vhodná alergenová imunoterapie?
Martin Hrubiško, Václav Špičák .................................................................................................217

Diagnostické postupy u pacientů s alergií na včelí a vosí jed
Martina Vachová, Petr Panzner, Tomáš Vlas ..............................................................................223

diskusní forum .........................................................................................................................230
informace ................................................................................................................................231

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák ..........................................................................................................................161

Original Papers
Bronchial asthma and other respiratory diseasesin school children in Ostrava
Petr Pohunek ...........................................................................................................................169

HLA-G polymorphism and bronchial asthma
Vladimíra Ďurmanová, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík,
Magda Suchánková, Milan Buc, Mária Bucová .............................................................................180

Functional activity of FcεRI receptor in patients with immunoglobulin deficiency
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák, Olga Škopková .............................................................187

Reviews
Genetics of systemic immunopathologic conditions
Dalibor Jílek ..............................................................................................................................191

Pregnancy and regulatory T-lymphocytes
Eva Mitášová, Jan Krejsek, Marian Kacerovský, Ctirad Andrýs ......................................................196

Defects of Toll-like receptors function in children with
pneumococcal infections and herpetic encefalitis
Radek Špíšek, Petra Králíková ...................................................................................................203

Pharmacotherapy, Imunotherapy
Specific allergen immunotherapy and treatment of atopic dermatitis
Jiřina Chládková ....................................................................................................................... 209

Polyallergy and polysensitivity – is allergen immunotherapy appropriate?
Martin Hrubiško, Václav Špičák ..................................................................................................217

Diagnostic approaches in bee and wasp venom allergic patients
Martina Vachová, Petr Panzner, Tomáš Vlas ................................................................................223

discuss forum ...........................................................................................................................230
information ............................................................................................................................... 231

Editorial
František Jelínek ........................................................................................................................105

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Možnosti digitální radiografie
Martin Zelinka ........................................................................................................................... 113

Sarkoid u kočky. Kazuistické sdělení
František Jelínek....................................................................................................................... 127

Jaká je vaše diagnóza?
Jan Macek ...............................................................................................................................133

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Gastrointestinální trakt fretek – poznámky ke správnému krmení
Micah Kohles .......................................................................................................................... 135

Gastrointestinální trakt králíků – poznámky ke správnému krmení
Micah Kohles ...........................................................................................................................137

Abstrakta ze zahraničních časopisů ...........................................................................................142
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben .............................................................................................................................147

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ..............................................................................................................................153

Jaká je vaše diagnóza? / odpovědi ..............................................................................................156

CONTENTS

Editorial
František Jelínek ......................................................................................................................105

REVIEWS
Possibilities of digital radiography
Martin Zelinka ............................................................................................................................113

Feline sarcoid. A case report
František Jelínek .......................................................................................................................127

What is your diagnosis?
Jan Macek ...............................................................................................................................133

Ttranslated works
Gastrointestinal tract of ferrets – notes to proper feeding
Micah Kohles ..........................................................................................................................135

Gastrointestinal tract of rabbits – notes to proper feeding
Micah Kohles ..........................................................................................................................137

Abstracts from foreign journals...................................................................................................142
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................................................ 147

Information from the Czech Association of the nature conservationists
Petr Stýblo ...............................................................................................................................153

What is your diagnosis? / answers .............................................................................................156