Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
00_avn_obalka_4_10 alergie_1_11 bolest_1_11
Časopis pro klinickou nefrologii a metody náhrady funkce ledvin. Časopis pro koninuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii. Časopis pro studium a léčbu bolesti.

Vychází 4x ročně.

Cena předplatného: 220 Kč - poštovné

Vychází 4x ročně + 1 supplementum.

Cena předplatného: 275 Kč - poštovné

Vychází 4x ročně + 1 supplementum.

 

Editorial
František Jelínek  .......................................................................................................1

Původní články
Zadržení preovulačních folikulů u samice leguána zeleného
Adéla Schauflerová .................................................................................................... 9

Urolitiáza u křečíka džungarského
Jaroslav Kučera  ...................................................................................................... 15

Překladové články
Ultrazvukové vyšetření břicha u drobných zvířat
Heike Karpenstein.....................................................................................................18
Fotogalerie
Oftalmologie drobných savců
Tereza Zavadilová, Michala Hlavatá ............................................................................ 30
Abstrakta ze zahraničních časopisů ...........................................................................38
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben .............................................................................................................46
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo .............................................................................................................. 52

Recenze knihy ..........................................................................................................57

Editorial
František Jelínek .......................................................................................................1

Original papers
Preovulating follicle stasis in green iguana female
Adéla Schauflerová ....................................................................................................9

Urolithiasis in a djungarian hamster
Jaroslav Kučera .......................................................................................................15

Translated works  
Ultrasound examination of the abdomen in small mammals
Heike Karpenstein ....................................................................................................18
Photogallery
Ophthalmology small mammals
Tereza Zavadilová, Michala Hlavatá ........................................................................... 30

Abstracts from foreign journals ................................................................................. 38
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................................46
Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo.............................................................................................................. 52

Book review .............................................................................................................57

OBSAH

Editorial.......................................................................................................................1

Původní práce
Solubilní receptor pro AGEs a jeho proinflamatorní ligandy
EN-RAGE a HMGB-1 u peritoneálně dialyzovaných nemocných
Anna Pöpperlová, Sylvie Opatrná, Marta Kalousová, Tomáš Zima .................................... 8

Přehledné články
Optimální využití peritoneální dialýzy v současnosti
Barbora Szonowská....................................................................................................13

Protilátkami zprostředkovaná rejekce: současné pohledy na patofyziologii a terapii
Janka Slatinská, Ondřej Viklický ................................................................................ 20

Změny renálních funkcí podmíněné stárnutím a zvýšené riziko hyperkalémie
Miroslava Horáčková, Markéta Hrašková, Otto Schück .................................................. 31

Hemodialyzační léčení u starých osob se selháním ledvin
– současný stav a výhledy do budoucna
Sylvie Dusilová Sulková, Michaela Ságová ................................................................... 37

On-line hemodiafiltrace – definice, účinnost a bezpečnost:
základní dokument evropské iniciativy EUDIAL a komentované výsledky kontrolovaných
prospektivních studií
Sylvie Dusilová Sulková, František Lopot ...................................................................... 43

Zprávy ....................................................................................................................... 50

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................... 1
Original papers
Soluble receptor for AGEs and its proinflammatory
ligands EN-RAGE and HMGB-1 in peritoneal dialysis patients
Anna Pöpperlová, Sylvie Opatrná, Marta Kalousová, Tomáš Zima ..................................... 8

Reviews
Optimum utilization of peritoneal dialysis in current clinical practice
Barbora Szonowská ................................................................................................... 13

Antibody-mediated rejection: current view on pathophysiology and therapy
Janka Slatinská, Ondřej Viklický ................................................................................. 20

Age-related changes in renal function and hyperkalemia in the elderly
Miroslava Horáčková, Markéta Hrašková, Otto Schück .................................................. 31

Haemodialysis therapy in elderly patients with end-stage
renal disease: current status and future perspectives
Sylvie Dusilová Sulková, Michaela Ságová ..................................................................... 37

On-line haemodiafiltration – definiton, effectiveness and safety:
document of European Initiative EUDIAL and comments
on results of prospectivecontrolled clinical trials
Sylvie Dusilová Sulková, František Lopot ........................................................................43

News ......................................................................................................................... 50

 

Obálka

Editorial
Václav Špičák................................................................................................... 2

Obsah.............................................................................................................. 5

Bílá kniha o alergii
Václav Špičák................................................................................................... 7

Světový týden alergie 2014
Simona Bělohlávková......................................................................................... 9

Oříšek počtvrté – pekan
Martin Fuchs....................................................................................................14

Mimojícnový reflux a kašel
Jarmila  Turzíková............................................................................................. 17

Utajené astma
Milan Teřl......................................................................................................... 20

Cvičíme
Libuše Smolíková............................................................................................. 23

Pes – v naší domácnosti
Šárka Petříková................................................................................................ 27

Žijí s námi
Marie Špičáková............................................................................................... 31

Křížovka.......................................................................................................... 34

Hovořili s Vámi................................................................................................. 36

Editorial     ............................................................................................................. 1
Program     ............................................................................................................. 4
Plenární přednášky
Omezený vliv stresu v depresi: jak antidepresiva fungují a proč nefungují lépe............... 8
Kult velkého pohybu................................................................................................ 8
Co se dá vyčíst z lidského (mého) genomu?  ............................................................ 8
Odborná sympozia
Volba léčebné intervence u pacientů s afektivními, psychotickými
a úzkostnými poruchami ......................................................................................... 9
Depotní antipsychotická léčba .................................................................................10
Chronobiologické aspekty u bipolární afektivní poruchy a depresivní poruchy ................12
Antidepresiva v klinické praxi....................................................................................13
Specifické farmakoterapeutické postupy v dětské a dorostové psychiatrii..................... 15
ADHD v dospělosti ...................................................................................................15
Farmakoterapie a její limity v léčbě ADHD v průběhu života......................................... 17
rTMS a její použití v psychiatrii a v algeziologii ..........................................................18
Limity farmakoterapie neuropsychiatrických onemocnění a možnosti jejich překonání .....20
Funkční interakce látek vyvolávajících závislost.......................................................... 21
Epigenom II − epigenom v praxi................................................................................22
Vliv kanabisu na neuropsychologické funkce a mozkovou aktivitu ................................ 24
Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD): od nervových buněk k lidskému
pacientovi ................................................................................................................25
Léčba psychofarmaky a společensky tolerované drogy................................................26
Renín-angiotenzín-aldosterónový systém ako cieľ antidepresívnej
a anxiolytickej liečby................................................................................................27
Kardiometabolické riziko u pacientů se schizofrenií a bipolární poruchou ......................29
Setkání s odborníkem
MUDr. Pavel Fridrich: Srovnání péče o duševně nemocné ve Velké Británii a v ČR..........31
Pracovní snídaně ČNPS........................................................................................... 31

Nový výzkum
Preklinický výzkum I...............................................................................................32
Preklinický výzkum II...............................................................................................33
Klinický výzkum......................................................................................................36
Workshopy
Poruchy příjmu potravy – diagnostické a terapeutické spektrum.................................. 38
Diagnostika a léčba bipolární poruchy.......................................................................38
Deset statečných − paranoidní porucha osobnosti ....................................................40
Farmakoterapie v dětské a dorostové psychiatrii .......................................................41
Diagnostika a léčba ADHD v dospělosti ...................................................................41
Farmakoterapie poruch chování u demencí................................................................43
Jak indikovat psychofarmaka podle příznaků individuálního nemocného .......................43
Farmakologické versus nefarmakologické postupy zvládání pocitu vlastní
důležitosti a bezbřehé sebeprezentace pacientů s psychotickými
a nepsychotickými onemocněními ...........................................................................43
Vývěsková sdělení
Preklinické studie ..................................................................................................45
Klinické studie........................................................................................................55
Jmenný rejstřík ......................................................................................................66

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................1
Programme...............................................................................................................4
Plenary lectures
The limited role of stress in depression: how antidepressants work
and why they don’t work better...................................................................................8
A great movement cult............................................................................................. 8
What could we tell from human (my) genome?........................................................... 8
Scientific symposia
The choice of therapeutic intervention in patients with affective, psychotic
and anxiety disorders ..............................................................................................9
Depot antipsychotic treatment..................................................................................10
Chronobiological aspects of bipolar disorder and depression........................................12
Antidepressants in clinical practice...........................................................................13
Special pharmacotherapy in child and adolescent psychiatry..................................... 15
Adult ADHD............................................................................................................15
Pharmacotherapy and its limits in the treatment of ADHD as a life-long disorder............17
rTMS and its treatment application in psychiatry and algesiology.................................18
Pharmacotherapy limitations of neuropsychiatric disorders
and their overcoming...............................................................................................20
Functional interactions of drugs developing dependence ........................................... 21
Epigenome II – epigenome in practice .................................................................... 22
The effects of cannabis on neuropsychological functions and brain activity.................. 24
Obsessive-compulsive disorder (OCD): From nerve cells to human patients................ 25
Pharmacotherapy and socially tolerated drugs..........................................................26
Renin-angiotensin-aldosterone system as a target of antidepressant
and anxiolytic therapy............................................................................................27
Cardiometabolic risk in patients with schizophrenia and bipolar disorder...................... 29
MEET THE EXPERT
MUDr. Pavel Fridrich: A comparison of mental health care in Great Britain
and Czech Republic...............................................................................................31
ČNPS BREAKFAST SYMPOSIA.............................................................................31

NEW RESEARCH
Preclinical research I ........................................................................................... 32
Preclinical research II............................................................................................ 33
Clinical research....................................................................................................36
WORKSHOPS
Eating disorders – diagnostic and therapeutic spectrum............................................38
Bipolar disorder – diagnosis and treatment...............................................................38
The Magnificent Ten − Paranoid Personality Disorder.................................................40
Pharmacotherapy in children and adolescents .........................................................41
Adult ADHD – diagnosis and treatment ..................................................................41
Pharmacotherapy of behavioral disturbances associated with dementia...................... 43
The choice of psychotropic drugs according to the symptoms
of individual patients................................................................................................43
Pharmacological versus non-pharmacological approaches to coping with
a self-importance dellusion and limitless self-presentation in psychotic
and non-psychotic patients ...................................................................................43
POSTER SESSIONS
Preclinical studies.................................................................................................45
Clinical studies.....................................................................................................55
NAME INDEX.........................................................................................................66

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................................... 233

Původní práce
Toxický efekt stříbra adsorbovaného chitosanem na povrchu textilií na prachové roztoče
Radek Klubal, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jozef Ráheľ ...........................................239

Přehledné články
Histamínová intolerancia
Eva Hanusková, Jana Plevková ...............................................................................245

Role malých dýchacích cest u astmatu
Petr Čáp ............................................................................................................. 255

Farmakoterapie, imunoterapie
Novinky v imunomodulaci bakteriálními lyzáty
Jaromír Bystroň .....................................................................................................264

1,3-Glukan a alergie
Václav Větvička, Zuzana Vančíková .........................................................................270

Diagnostika  a  laboratorní technika
DAFALL – Databáze potravinových alergií
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs, Václav Špičák ..................................................275

Kazuistika
Zamyšlení nad chlapcem s eosinofilní esofagitidou
Milena Jeřábková, Jan Martínek, Josef Tenora,
Zuzana Vymětalová, Zdeněk Vlk, Alena Menclová ................................................... 277

Antifosfolipidový syndrom v těhotenství, léčba plazmaferézou
Dalibor Jílek, Radka Válková, Pavel Gerych, Tomáš Binder, Alena Vašková ................ 285

Konference, kongresy
III. Fórum alergenové imunoterapie 2013
Martin Vaněk..........................................................................................................291
III. Respirační kaleidoskop
Václav Špičák, Kamil Kleňha..................................................................................293

Informace
MUDr. Stanislav Boháč (1988–2004)
Jaromír Bystroň......................................................................................................297
Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2009–2013
Vít Petrů................................................................................................................298
ČSAKI – program akcí 2014....................................................................................302

rejstříky 2013....................................................................................................... 306

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................233

Original papers
The textiles after chemical absorption of Ag+ is toxic to house dust mites
Radek Klubal, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jozef Ráheľ ...........................................239

Reviews
Histamine intolerance
Eva Hanusková, Jana Plevková .............................................................................. 245

Role of small airways in asthma
Petr Čáp ..............................................................................................................255

Pharmacotherapy, immunotherapy
News in bacterial lysates immunotherapy
Jaromír Bystroň....................................................................................................264

1,3-Glucan and allergy
Václav Větvička, Zuzana Vančíková .......................................................................270

Diagnostic and laboratory technique
DAFALL – Database of food allergy
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs, Václav Špičák................................................275

Case report
Thinking about the boy with eosinofilic esophagitis
Milena Jeřábková, Jan Martínek, Josef Tenora,
Zuzana Vymětalová, Zdeněk Vlk, Alena Menclová ..................................................277

Antiphospholipid syndrome during pregnancy, plasmapheresis treatment
Dalibor Jílek, Radka Válková, Pavel Gerych, Tomáš Binder, Alena Vašková ..............285

Conferences and congresses
IIIth Forum of Allergen Immunotherapy 2013
Martin Vaněk .......................................................................................................291
IIIth Respiratory Kaleidoscope
Václav Špičák, Kamil Kleňha.................................................................................293

information
MUDr. Stanislav Boháč (1947–2013)
Jaromír Bystroň....................................................................................................297
Czech Society of Allergology and Clinical Immunology – report on the activity
Vít Petrů.............................................................................................................298
CSAKI – activities 2014 .......................................................................................302

index 2013..........................................................................................................306

Editorial
Richard Rokyta.......................................................................................................149

Přehledné články
Rudolf Kotas
Tenzní typ bolesti hlavy – patofyziologie a léčba .......................................................157

Jiří Kozák
Duloxetin v léčbě bolesti ........................................................................................ 162

Původní práce
Helena Bohdalová, Petra Zimmelová, Josef Navrátil
Burnout syndrom u pracovníků v algeziologii .............................................................168

Původní práce/Kazuistika
Helena Kučerová
Bolest jako příznak psychotického onemocnění ....................................................... 176

Zprávy
XV. česko-slovenské dialógy o bolesti
a XXI. slovenské dialógy o bolesti, Martin, 3.–5. októbra 2013 .....................................179

8th Congress of the European Pain Federation – EFIC,
9.–12. října 2013, Florencie, Itálie ............................................................................ 182

Zasedání Rady EFIC Council Meeting 8. října 2013, 12.00–18.30 ................................188
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP
6. 11. 2013 v Harrachově .........................................................................................189

Jednání České lékařské komory o posuzování a ohlašování
schopnosti či neschopnosti řídit motorová vozidla ......................................................190

Informace ..............................................................................................................191
Rejstříky 2013 .......................................................................................................193

Editorial
Richard Rokyta ......................................................................................................149

Reviews
Rudolf Kotas
Tension-type headache –pathophysiology and treatment ...........................................157

Jiří Kozák
Duloxetine in the treatment of pain .........................................................................162

Original papers
Helena Bohdalová, Petra Zimmelová, Josef Navrátil
Burnout syndrome among experts in Pain Management............................................168

Original papers/Case report
Helena Kučerová
Pain as a symptom of psychotic disorder ...............................................................176

News
XV. Czech-Slovak Dialogues on Pain and
XXI. Slovak Dialogues on Pain, Martin, 3.–5. October 2013 ......................................179

8th Congress of the European Pain Federation – EFIC,
9.–12. October 2013, Florence, Italy ..................................................................... 182

EFIC Council Meeting, 8. 10. 2013, 12.00–18.30 .................................................... 188
Board meeting of SSLB ČLS JEP, 6. 11. 2013, Harrachov.........................................189

The Report from the Czech Medical Chamber
about the evaluation of the ability or non-ability to drive the motor vehicles ................190

Informations ........................................................................................................191
Index 2013 ..........................................................................................................193

OBSAH

Editorial
František Jelínek...........................................................................................................177

Původní články
Příklady použití elektrokauteru v chirurgii měkkých tkání drobných exotů a malých savců
Helena Vaidlová.............................................................................................................183

Karcinom slinných žláz v měkkém patře u kočky.
Kazuistické sdělení
František Jelínek, Anna Podratzká..................................................................................190

Překladové články
Brachycefalický syndrom psa
Daniel A. Koch..............................................................................................................194

Poruchy porodu u fen
Sebastian P. Arlt, Brigitta Geiser.....................................................................................200

Fotogalerie....................................................................................................................204

Abstrakta ze zahraničních časopisů................................................................................212

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben..................................................................................................................220

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo....................................................................................................................225

rejstříky 2013................................................................................................................229

 

CONTENT

Editorial
František Jelínek...........................................................................................................177

Original papers
Examples of electrocauter use in soft tissue surgery in small exotic birds and small mammals
Helena Vaidlová.............................................................................................................183

Carcinoma of the Salivary Glands in the Soft Palate in a Cat.
A Case Report
František Jelínek, Anna Podratzká..................................................................................190

Translated works  
Brachycephalic syndrome in dog
Daniel A. Koch..............................................................................................................194

Disorders of birth in bitches
Sebastian P. Arlt, Brigitta Geiser.....................................................................................200

Photogallery..................................................................................................................204 

Abstracts from foreign journals........................................................................................212

News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben..................................................................................................................220

Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo....................................................................................................................225

index 2013....................................................................................................................229

EDITORIAL ...............................................................................................................193

Diabetologie

Martin Haluzík
Inzulín degludek a další novinky z oblasti dlouhodobě působících inzulínů....................... 200

Michal Anděl, Pavel Škrha, Jan Trnka
Metformin: na pomezí diabetologie a onkologie ............................................................ 212

Endokrinologie

Václav Hána, Jan Švancara, Ľubomíra Bandúrová, Petr Brabec, Jan Čáp,
Viktória Ďurovcová, Eva Dvořáková, Václav Hána Jr., Zuzana Jarkovská,
Peter Kentoš, Daniel Klimeš, Michal Krčma, Michal Kršek, Ivica Lazúrová,
Věra Olšovská, Ján Podoba, Mikuláš Pura, Michaela Sásiková, Karel Starý,
Jana Strenková, Helena Šiprová, Juraj Štěňo, Ludmila Trejbalová, Peter Vaňuga,
Hedviga Wagnerová, Vladimír Weiss, Dalibor Zeman, Ladislav Dušek, Josef Marek
Registr selárních tumorů – RESET: diagnostika a léčba
akromegalie v České a Slovenské republice v 21. století .................................................219

Obezitologie/metabolismus

Jitka Herlesová, Dana Knappová, Pavel Král, Šárka Slabá,
Veronika Staňková, Martin Wagenknecht, Jana Žmolíková, Eva Kravarová
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací ..................................225

Metabolismus

Adéla Bojarová, Michal Anděl, Jan Trnka
Endotelová buňka a její energetický metabolismus..........................................................235

Přečetli jsme za vás.....................................................................................................244

Informace....................................................................................................................245

Rejstříky 2013.............................................................................................................246

DOTAZNÍK

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................ 193

Diabetology

Martin Haluzík
Insulin degludec and other news from long-acting insulins area....................................... 200

Michal Anděl, Pavel Škrha, Jan Trnka
Metformin between diabetology and oncology ................................................................212

Endocrinology

Václav Hána, Jan Švancara, Ľubomíra Bandúrová, Petr Brabec, Jan Čáp,
Viktória Ďurovcová, Eva Dvořáková, Václav Hána Jr., Zuzana Jarkovská,
Peter Kentoš, Daniel Klimeš, Michal Krčma, Michal Kršek, Ivica Lazúrová,
Věra Olšovská, Ján Podoba, Mikuláš Pura, Michaela Sásiková, Karel Starý,
Jana Strenková, Helena Šiprová, Juraj Štěňo, Ludmila Trejbalová, Peter Vaňuga,
Hedviga Wagnerová, Vladimír Weiss, Dalibor Zeman, Ladislav Dušek, Josef Marek
Register of sellar tumors – RESET: diagnostics and therapy of acromegaly
in Czech and Slovak Republics in the 21st century......................................................... 219

Obesitology/metabolism

Jitka Herlesová, Dana Knappová, Pavel Král, Šárka Slabá,
Veronika Staňková, Martin Wagenknecht, Jana Žmolíková, Eva Kravarová
Suggestions for the psychological evaluation before bariatric surgery................................ 225

Metabolism

Adéla Bojarová, Michal Anděl, Jan Trnka
Endothelial cell and its energetic metabolism ................................................................. 235

We have read for you ................................................................................................... 244

Information.................................................................................................................. 245

index 2013...................................................................................................................246