Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial ......................................................................................................................................130

Původní práce
Dana Kamarádová, Ján Praško, Aleš Grambal, Tomáš Diveky, Klára Látalová
sLORETA nálezy u pacientů s panickou poruchou – srovnání před
a po přídatné kognitivně-behaviorální terapii .....................................................................................133

Eva Češková
Trazodon s řízeným uvolňováním (trazodon AC) v léčbě středně těžké
až těžké depresivní poruchy ..........................................................................................................138

Přehledné články
Alžběta Kračmarová, Miroslav Pohanka
Alzheimerova nemoc a oxidační stres ............................................................................................145

Dana Kamarádová, Ján Praško, Aleš Grambal, Tomáš Diveky, Klára Látalová, Petr Šilhán
Farmakorezistence u pacientů s panickou poruchou .......................................................................150

Vzdělávání
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Využití endofenotypů v genetickém výzkumu schizofrenie ................................................................157

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Ján Praško, Klára Látalová
Antipsychotika v léčbě úzkostných poruch ......................................................................................167

Přečetli jsme za vás ...................................................................................................................178
Nové knihy .................................................................................................................................180
Informace ...................................................................................................................................182

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................................... 130

Original Papers
Dana Kamarádová, Ján Praško, Aleš Grambal, Tomáš Diveky, Klára Látalová
sLORETA findings in patients with panic disorder – comparison before
and after augmentation with cognitive behavioral therapy ...................................................................133

Eva Češková
Modified-release trazodone (Trazodone AC) in the treatment
of moderate to severe depression ....................................................................................................138

Reviews
Alžběta Kračmarová, Miroslav Pohanka
Alzheimer's disease and oxidative stress .........................................................................................145

Dana Kamarádová, Ján Praško, Aleš Grambal,
Tomáš Diveky, Klára Látalová, Petr Šilhán
Pharmacoresistance in patients with panic disorder ..........................................................................150

CME
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Endophenotypes in genetic studies of schizophrenia ........................................................................ 157

Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Ján Praško, Klára Látalová
Antipsychotics in the treatment of anxiety disorders ..........................................................................167

We have read for you ................................................................................................................. 178
New Books ...................................................................................................................................180
Information ................................................................................................................................. 182

Editorial
Václav Špičák ..........................................................................................................................1

Česká iniciativa pro astma o.p.s. v roce 2011 a 2012. Zpráva o činnosti
Petr Pohunek ..........................................................................................................................11

Čestní lektoři čipa o.p.s. ...........................................................................................................14

Světový den spirometrie. Tisková konference
Vítěslav Kolek, Václav Špičák ...................................................................................................16

Dobrá zpráva pro sportovce s astmatem
Viktor Kašák ...........................................................................................................................21

Nejnovější pohled na diagnostiku a léčbu průduškového astmatu
v dětském věku – od PRACTALL k ICON
Katarína Beránková, Lenka Hoňková, Petr Pohunek ....................................................................26

Co víme o interiérech, v nichž žijeme, pracujeme a děti se učí?
(vnitřní prostředí a zdraví)
Ariana Lajčíková ......................................................................................................................32

Čím nás může překvapit kosmetika?
Alena Machovcová ..................................................................................................................38

Asthma bronchiale u kojenců a batolat
Daniela Židová, Ilja Stříž, Petr Pohunek .....................................................................................45


Onemocnění dávivým kašlem je časté i v praxi klinického imunologa
Josef Richter, Romana Chrudimská, Ivana Stiborová,
Jitka Pohořská, Dalibor Jílek, Vlastimil Král ..............................................................................50

Recidivující herpetické infekce u imunokompetentních pacientů.
Dvě kazuistiky se shrnutím doporučení epizodické a supresivní terapie virostatiky
Milena Jeřábková, Eva Tilšarová ...............................................................................................55

Informace ...............................................................................................................................61

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák ...........................................................................................................................1

Czech Initiative for Asthma 2011 and 2012. Report of the activity
Petr Pohunek ............................................................................................................................11

Honorary lectures of CIPA ..........................................................................................................14

World spirometry day. Press conference
Vítěslav Kolek, Václav Špičák ....................................................................................................16

Good announcement for sportsmen with asthma
Viktor Kašák .............................................................................................................................21

The actual view of diagnostics and treatment of childhood asthma –
from PRACTALL to ICON
Katarína Beránková, Lenka Hoňková, Petr Pohunek ......................................................................26

What we know about interiors we live, work and children study in?
Ariana Lajčíková .......................................................................................................................32

Surprise from cosmetics
Alena Machovcová ....................................................................................................................38

Asthma in infants and toddlers
Daniela Židová, Ilja Stříž, Petr Pohunek .......................................................................................45

Frequent occurence of the whooping cough in outpatients of the clinical immunologist
Josef Richter, Romana Chrudimská, Ivana Stiborová,
Jitka Pohořská, Dalibor Jílek, Vlastimil Král ................................................................................ 50

Recurrent clinical symptoms of herpetic infections at immunocompetent patients.
Two case reports and summaryof recommendations of episodic and suppressive virustatic therapy
Milena Jeřábková, Eva Tilšarová ..................................................................................................55

Information ................................................................................................................................61

Obálka

Editorial
Václav Špičák.....................................................................................................................1

Obsah.................................................................................................................................3

42. Alergiáda na Hájné Hoře
Václav Špičák....................................................................................................................5

S Klubem AA Homolka opět u moře
Vít Petrů............................................................................................................................8

Svět a my / Aliance proti chronickým respiračním chorobám
Václav Špičák....................................................................................................................11

Světový den spirometrie 2012
Vítězslav Kolek, Václav Špičák...........................................................................................15

Rozbýbejte své tělo!
Libuše Smolíková...............................................................................................................20

Paprika setá – kapsaicinové opojení
Martin Fuchs......................................................................................................................24

Trpíte kortikofóbií?
Ester Seberová..................................................................................................................28

Velký pomocník – centrální vysavač
Jana Galíková.....................................................................................................................33

Křížovka
Kamil Kleňha.....................................................................................................................36

 

Dva hlavní endokanabinoidní neurotransmitery, anandamid (AEA) a 2-arachidonoylglycerol (2-AG), jsou v nervovém systému odbourávány dvěma různými enzymy: amidhydrolázou mastných kyselin (fatty acid amide hydrolase, FAAH) a monoacylglycerolipázou (monoacylglycerol lipase, MAGL). Účinek AEA i 2-AG je krátkodobý, protože obě látky jsou rychle enzymaticky degradovány. Prodloužení analgetického účinku lze dosáhnou inhibicí enzymů, které se na jejich inaktivaci podílejí. Inhibitory FAAH a MAGL proto představují nový typ léčiv vyvíjených pro boj s bolestí.

V tomto směru nadějnou skupinu inhibitorů představují látky na bázi O-hydroxyacetamid-karbamátů. Některé z nich totiž fungují jako selektivní inhibitory FAAH jiné pak zase jako duální inhibitory FAAH / MAGL, tzn., že inhibují oba enzymy a zpomalují tak současně  degradaci AEA i 2-AG. Takovým duálním inhibitorem je O-hydroxyacetamid-karbamát označený kódovým číslem SA-57. Tyto látky jsou in vitro účinnými inhibitory v koncentracích od 0,125 do 12,5 mg kg -1, což je vhodné pro behaviorální studie.

Výsledky práce napovídají, že O-hydroxyacetamid-karbamáty by mohly být vhodným univerzálním chemotypem pro vytváření inhibitorů hydroláz endokanabinoidů, které by mohly vést k látkám schopným cíleně regulovat endokanabinoidní systém. Ten u vyšších živočichů a člověka nejen zasahuje do regulace bolestivých podnětů, ale hraje též důležitou roli v regulaci energetické homeostázy a metabolismu. Zajišťuje celou řadu životně důležitých funkcí včetně imunitního systému a regulace příjmu potravy a mechanismu odměny. Mezi jiným také pomáhá organismu vyrovnávat se s úzkostí a stresem (Niphakis MJ, Johnson DS, Ballard TE, Stiff C, Cravatt BF. O-hydroxyacetamide carbamates as a highly potent and selective class of endocannabinoid hydrolase inhibitors. ACS Chem Neurosci. 2012; 3(5): 418-426).

Parkinsonova choroba (PD) je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocněním, postihujícím miliony lidí po celém světě (Dorsey E. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030. Neurology 2007; 68(5): 384-386.). PD je progresivní onemocnění, charakterizované zánikem dopaminergních neuronů s následným snížením tvorby dopaminu v oblasti mozku zvané substantia nigra, která je propojena s celou řadou  oblastí centrálního a periferního nervového systému. Nedostatek dopaminu na synapsích nigrostriatálního okruhu způsobuje dysregulaci striata a dalších struktur. Tato dysregulace je zodpovědná za většinu symptomů PD, které zahrnují akinezi, bradykinezi, klidový třes a ztrátu kontroly rovnováhy. Existuje řada hypotéz o etiologii nemoci, ale stále zůstává mnoho nejasného.

Proč dochází k masivnímu úbytku neuronů tvořících dopamin, není zatím zcela jasné. Jedna z hypotéz je založena na tom, že otrava látkou zvanou 1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP) vyvolává u lidí příznaky, neodlišitelné od příznaků PD. Není to však samotný MPTP, který otravu způsobuje, ale jeho toxický metabolit, kation 1-methyl-4-fenylpyridinium  (MPP+). Ten vzniká z MPTP v mozku účinkem enzymu monoaminoxidázy B (MAOB). Příčinou PD by tak mohly být podobné substance externího nebo interního původu, schopné selektivně usmrcovat, podobně jako MPP+, dopaminergní neurony v nigrostriatálním okruhu. Mezi mnoha podezřelými látkami jsou na jednom z předních míst pesticidy.

V současné době probíhá několik takových studií, které řeší otázku identifikace pesticidů, které představují skutečné riziko vzniku PD. Jednou z nich je prospektivní studie, do níž bylo zahrnuto 84 740 soukromých uživatelů pesticidů (většinou zemědělců) a jejich manželských partnerů, kteří byli přijati k vyšetření v letech 1993-97 v Iowě a Severní Karolíně. Expozice pesticidy byla hodnocena na základě spolehlivých hlášení samotných postižených. Diagnóza PD byla provedena nejprve na základě hlášení postiženého, ale později se potvrdila vyšetřením. První zpráva z této studie konstatovala, že se zvyšujícím se počtem dnů, ve kterých byl pesticid používán, zvyšuje se i počet případů PD, ale žádné konkrétní pesticidy nebyly identifikovány pro malou statistickou sílu testu (Kamel F et al. Pesticide exposure and self-reported Parkinson's disease in the agricultural health study. Am J Epidemiol 2007; 165(4): 364-374). Nedávno stejná skupina odborníků publikovala sdělení, že PD je spojena s rotenonem a paraquatem. I když má studie také mnoho nedostatků, zejména v tom, že se jedná o hlášení samotných poškozených a způsoby ověřování neskýtají záruku omylu, přináší studie celkem robustní epidemiologické důkazy o tom, že pesticidy jsou spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje PD, zejména pro rotenon a paraqat. U paraquatu to nepřekvapí pro jeho blízkou chemickou podobnost s MPTP. Z ostatních pesticidů jsou z účasti na možném vzniku PD podezírány ještě dithiokarbamáty (maneb, ziram) a benzimidazolový preparát benomyl (Fitzmaurice AG. Pesticides and Parkinson’s Disease. In: Stoytcheva M. Pesticides in the Modern World – Effects of Pesticides Exposure. InTech 2011. ISBN 978-953-307-454-2).

Respirační infekce jsou stále v popředí zájmu kliniků, mikrobiologů i epidemiologů protože jsou nejčastější skupinou onemocnění v komunitě. Stupeň závažnosti je závislý na infekčním agens. Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae postihuje především děti a mladistvé. Tyto infekce jsou endemicky rozšířeny po celém světě. Nákaza se šíří kontaminovaným aerosolem vzdušnou cestou, výhradně mezilidským kontaktem. Antibiotická léčba je převážně empirická a je indikována zejména u těžších forem infekcí. Mykoplasmata jsou citlivá na tetracykliny, erytromycin, makrolidy a chinolony, ale včasná laboratorní diagnostika těchto původců, stejně léčba a kontrola infekcí včetně preventivních opatření nutně vyžadují další výzkum a soustavné studium klinických a epidemiologických souvislostí.

Čínští autoři z Univerzity Fudan v Šanghaji publikovali své zkušenosti s kombinovanou terapií (ciprofloxacin + glukokortikoidy) refrakterní pneumonie dětí, u nichž byl infekčním agens M. pneumoniae. Jednalo se o pět komplikovaných případů s pleurálním výpotkem. Průměrná délka febrilního období před přijetím do nemocnice byla 8,5 ± 2,0 dne, průměrná délka celkového horečnatého období byla 14,6 ± 7,6 dne a průměrná délka horečnatého období po ukončení léčby byla 3,3 ± 3,0 dne. Průměrná doba hospitalizace pacientů byla 23,6 ± 4,8 dní. Počáteční průměrný počet bílých krvinek byl 10.100 ± 2.400 /mm. Sedimentace erytrocytů (ESR), aktivita laktátdehydrogenázy (LDH) a C-reaktivního proteinu (CRP) byla v průběhu nemoci zvýšena u všech případů. Po kombinované terapii ciprofloxacinem a glukokortikoidy se všechny děti klinicky zlepšily, včetně radiografického nálezu a normálních laboratorních hodnot. Autoři došli k závěru, že kombinovaná léčba ciprofloxacinem a glukokortikoidy může výrazně zlepšit průběh zápalu plic u dětí, kde infekčním agens je M. pneumoniae (Lu A, Wang L, Zhang X, Zhang M. Combined treatment for child refractory Mycopasma pneumoniae pneumonia with ciprofloxcin and glucocorticoid. Pediatr Pulmonol. 2011 Jun 22. doi: 10.1002/ppul.21481. [Epub ahead of print]).

Tým japonských lékařů z Kjótské univerzity oznámil významný objev. Podařilo se jim za pomocí lidských embryonálních kmenových buněk zmírnit příznaky Parkinsonovy nemoci, i když zatím jen u opic, kterým byl poškozen mozek chemickou látkou, která ničí neurony produkující dopamin. Po aplikaci kmenových buněk do takto poškozeného mozku, došlo po šesti měsících k významnému snížení  příznaků Parkinsonovy nemoci. Zmírnil se třes a ztuhlost a opice, které před léčbou převážně jen seděly, začaly se zase pohybovat.

Když byla zvířata po jednom roce experimentu usmrcena, pitva prokázala, že kmenové buňky se vyvinuly v plně funkční dopaminové neurony. Autoři práce se domnívají, že během čtyř až šesti let by mohly být zahájeny klinické studie na lidech (Stem Cells, DOI: 10.1002/stem.1060).

Editorial
Richard Rokyta ....................................................................................................................... 41


Přehledné články
Zdeněk Ambler
Postavení pregabalinu v terapii neuropatické bolesti ....................................................................48

Ingrid Niedermayerová, Jolana Marková
Antidepresiva v léčbě bolestí hlavy............................................................................................. 56

Přehledný článek / kazuistika
Ivan Vrba
Zikonotid – nová možnost v subarachnoidální analgetické léčbě, naše zkušenosti ......................... 62

Původní práce
Jaroslav Opavský
Názory na edukaci v algeziologii a na problémy v léčbě pacientů
s algickými syndromy v oboru rehabilitační a fyzikální medicína ...................................................74

Lucie Sikorová, Veronika Petrášová
Vliv rodinných faktorů na prožívání bolesti dítěte ..........................................................................80

Zprávy
2. Severočeský algeziologický den, Ústí nad Labem ................................................................... 86
Seminář prof. Maria Adele Giamberardino, MD. .......................................................................... 86
EFIC Council Meeting v Kodani ..................................................................................................87
Societal Impact of Pain (SIP) 29.–31. května 2012, Kodaň, Dánsko .............................................. 88
Seminář „Setkání algeziologů", Seč 18.–19. 5. 2012 ................................................................... 89
Zpráva z IPVZ .......................................................................................................................... 90

Informace ...............................................................................................................................92

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta .........................................................................................................................41

Reviews
Zdeněk Ambler
Role of pregabalin in the treatment of neuropathic pain .................................................................48

Ingrid Niedermayerová, Jolana Marková
Antidepressants in the treatment of headaches ........................................................................... 56

Review / Case report
Ivan Vrba
Ziconotide – new possibility in the intrathecally analgetic treatment, our experience ........................62

Original papers
Jaroslav Opavský
Opinions on education in algesiology and problems in pain
management of patients in Physical Medicine and Rehabilitation................................................... 74

Lucie Sikorová, Veronika Petrášová
The influence of family factors on child experiencing pain ............................................................. 80

News
Second North-bohemian algesiologic day, Ústí nad Labem ........................................................... 86
Seminary prof. Maria Adele Giamberardino, MD. ......................................................................... 86
EFIC Council Meeting in Copenhagen ..........................................................................................87
Societal Impact of Pain (SIP) 29.–31. 5. 2012, Copenhagen, Denmark .......................................... 88
Seminary „The rendez-vous of algesiologists", Seč 18.–19. 5. 2012  .............................................. 89
IPVZ news ................................................................................................................................90

Informations ............................................................................................................................92

Editorial
Václav Špičák ................................................................................................................................93

Alergie 2012
Jak se rozhodovat v éře medicíny založené na důkazech – jasná teorie, sporná praxe
Václav Špičák ...............................................................................................................................100

Jak a kdy ukončit dlouhodobou léčbu astmatu dospělých?
Viktor Kašák .................................................................................................................................102

Antileukotrieny v dlouhodobém nebo intermitentním podávání?
František Kopřiva ...........................................................................................................................108

Jak na kožní alergie? Hormonální, nehormonální léčba dle medicíny založené na důkazu
Alena Machovcová ..........................................................................................................................113

Jaroslav Šterzl 1925–2012
Václav Špičák ................................................................................................................................123

Účast slizničního imunitního systému a komensálních bakterií v alergii
Helena Tlaskalová-Hogenová, Jiří Městecký ......................................................................................124

Asociace haplotypů polymorfismů v STAT6 s hladinou IgE a rozdíl v četnosti těchto haplotypů
vzhledem k jejich rodičovském původu u dětí s asthma bronchiale
Marek Godava, František Kopřiva, Jana Böhmová, Radek Vodička,
Radek Vrtěl, Jana Cvanová, Ladislav Dušek, Jan Mužík ......................................................................134

Farmakoterapie, imunoterapie
Roztroušená skleróza – prevence infekcí varicella-zoster virem (VZV) před zahájením léčby fingolimodem
Vojtěch Thon ..................................................................................................................................140

Doporučení pro správné používání masti PROTOPIC (takrolimus) (0,03% a 0,1%) k minimalizaci rizika
Astellas Pharma Europe ..................................................................................................................143

Diagnostika
Kožní testy – základní diagnostický postup v alergologii
Vít Petrů .........................................................................................................................................145

Manózu vázající lektin a infekce v klinické praxi
Martin Hospodka .............................................................................................................................149

Postup pro vyšetřování ANCA
Ivo Lochman ....................................................................................................................................155

Informace .......................................................................................................................................157

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák ..................................................................................................................................93

Allergy 2012
How to take a decision in the time of EBM – clear theory, disputable practice
Václav Špičák ................................................................................................................................100

How and when discontinued maintenance therapy of adult asthmatic patients?
Viktor Kašák ..................................................................................................................................102

Antileukotrienes on prolonged or intermittent dosage?
František Kopřiva ............................................................................................................................108

How to treat skin allergies according to evidence based medicine
Alena Machovcová ..........................................................................................................................113

Jaroslav Šterzl 1925–2012
Václav Špičák ................................................................................................................................123

Role of the mucosal immune system and commensal bacteria in allergy
Helena Tlaskalová-Hogenová, Jiří Městecký .......................................................................................124

Association of single nucleotides polymorphisms haplotypes
of STAT6 with total IgE level and difference in the haplotypes
frequency according to parental origin in asthma having children
Marek Godava, František Kopřiva, Jana Böhmová, Radek Vodička,
Radek Vrtěl, Jana Cvanová, Ladislav Dušek, Jan Mužík .....................................................................134

Pharmacotherapy, Imunotherapy
Multiple sclerosis - Prevention of varicella-zoster virus (VZV) infections before fingolimod treatment
Vojtěch Thon .................................................................................................................................140

How to use Protopic Ointment 0,03%, 0,1%
Astellas Pharma Europe .................................................................................................................143

Diagnostic
Skin tests – a basic diagnostic method in allergology
Vít Petrů ........................................................................................................................................145

Mannose-binding lectin and infection in practice
Martin Hospodka ............................................................................................................................149

Procedure for the investigation of ANCA
Ivo Lochman ..................................................................................................................................155

Information .....................................................................................................................................157

EDITORIAL
František Jelínek ....................................................................................................... 53

OBSAH .................................................................................................................... 55

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Multipní mastocytární tumory s edémem kůže u psa. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková .......................................................... 61

STUDENTSKÁ PRÁCE

Svrab u ježka bělobřichého – kazuistika
Jana Müllerová .......................................................................................................... 66

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY

Terapie epilepsie – použití antikonvulziv ve veterinární medicíně
Thilo van Klopman ..................................................................................................... 72

Infekce endoparazity: nezměněná míra nakažení u psů a koček
Dieter Barutzki, Georg von Samson-Himmelstjerna, Roland Schaper ............................. 77

FOTOGALERIE

Petr Gbelec ............................................................................................................. 82

ABTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .............................................................. 85

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ............................................................................................................ 91

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ............................................................................................................. 96

REJSTŘÍKY .......................................................................................................... 101

 

 

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................................... 53

CONTENTS ........................................................................................................... 55

REVIEWS

Multiple cutaneous mast cell tumours with oedema of the skin in a dog.
A case report
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková ....................................................... 61

STUDENT CONTRIBUTION

Mange in a four-toed hedgehog – a case report
Jana Müllerová ....................................................................................................... 66

TRANSLATED WORKS

Therapy of epilepsy - use of anticonvulsant in veterinary madicine
Thilo van Klopman .................................................................................................. 72

Parasitic infections: Unchanged infection level in dogs and cats
Dieter Barutzki, Georg von Samson-Himmelstjerna, Roland Schaper .......................... 77

PHOTOGALLERY

Petr Gbelec .......................................................................................................... 82

ABTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS .............................................................. 85

NEWS

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ......................................................................................................... 91

Information from the Czech Association of the nature conservationists
Petr Stýblo .......................................................................................................... 96

INDEX ................................................................................................................ 101