Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial ............................................................................................. 34
Program kongresu ......................................................................... 43
Abstrakta .......................................................................................... 58
Přehledné práce
Úloha podocytů v patogeneze glomerulopatií
a jejich využití v diagnostice
Peter Habara, Helena Marečková, Vladimír Tesař
.................... 93
Hodnocení cévních změn u pacientů s chronickým
selháním ledvin (v tabulkách pro praxi)
Jana Zahálková, Rudolf Metelka,
Naděžda Petejová, Josef Zadražil
.............................................. 100
Rozhovor ......................................................................................... 108
Recenze ............................................................................................ 111

CONTENTS

Editorial ............................................................................................. 34
Congress timetable ....................................................................... 43
Abstracts .......................................................................................... 58
Reviews
Podocytes function in pathogenesis
and diagnosis of various glomerulonefritides
Peter Habara, Helena Marečková, Vladimír Tesař
.................... 93
Assessment of vascular changes in patients
with chronic kidney failure (in practical tables)
Jana Zahálková, Rudolf Metelka,
Naděžda Petejová, Josef Zadražil
............................................. 100
Interwiew ....................................................................................... 108
Book review .................................................................................... 111

EDITORIAL ............................................................................................ 45

OBSAH ................................................................................................. 46

SEPTICKÉ STAVY I – PATOFYZIOLOGIE
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová
......................................................... 47
IRSKÝ VLKODAV
Z. Málková
............................................................................................. 52
HISTOLOGICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ BIOPSIÍ
A SPOLUPRÁCE KLINIKA S PATOLOGEM
F. Jelínek
.............................................................................................. 56
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 59

 

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 45

CONTENTS .......................................................................................... 46

THE COURSE OF SEPSIS I – PATHOPHYSIOLOGY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová
....................................................... 47
IRISH WOLFHOUND
Z. Málková
............................................................................................ 52
HISTOLOGICAL EXAMINATION
OF BIOPSIES AND COOPERATION
OF CLINICIAN WITH PATHOLOGIST
F. Jelínek
............................................................................................. 56
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 59

EDITORIAL ............................................................................................ 65

OBSAH ................................................................................................. 66

BOLEST U MALÝCH ZVÍŘAT IV – AKUTNÍ BOLEST
Š. Vaculín
............................................................................................. 67
INTOXIKACE JEDEM ROPUCHY OBECNÉ
(BUFO BUFO) – KAZUISTIKA
P. Scheer, P. Svoboda, J. Doubek
.......................................................... 71
CO ŘEŠÍ A KAM SE UBÍRÁ VETERINÁRNÍ HISTORIOGRAFIE
J. Šindlář
.............................................................................................. 77

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 81

ZÁKON O KOMOŘE VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ
ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO NOVELA
P. Tomanová
......................................................................................... 83

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 65

CONTENTS .......................................................................................... 66

PAIN IN SMALL ANIMALS IV – ACUTE PAIN
Š. Vaculín
............................................................................................ 67
TOAD (BUFO BUFO) VENOM POISONING
– A CASE REPORT
P. Scheer, P. Svoboda, J. Doubek
......................................................... 71
WHAT IS THE FOCUS AND TREND
OF VETERINARY HISTORIOGRAPHY
J. Šindlář
............................................................................................. 77

FROM THE LITERATURE ..................................................................... 81

THE CHAMBER OF VETERINARY SURGEON
ACT AND ITS AMENDMENT
P. Tomanová
....................................................................................... 83

 

 

Editorial..................................................................................... 121

Přehledné články

Alena Večeřová-Procházková
Jsou neuropsychofarmaka v léčbě bolesti účinná?
....................... 128
Klára Sušánková, Viktorie Vlachová
Vaniloidní receptor: struktura jako klíč k poznání funkce
................ 139
Ivan Vrba, Jiří Kozák
Failed back surgery syndrome a neurostimulační léčba
................. 144
Martin Janovský
Mikrodialýza v experimentálnom výskume bolesti
.......................... 151

Historie bolesti

Ivan Vrba
Opioidy ve 20. století
.................................................................. 156

Zprávy....................................................................................... 159

Informace.................................................................................. 175

 

 

Editorial..................................................................................... 121

Reviews

Alena Večeřová-Procházková
Are the neuropsychopharmacological agents in the treatment
of pain effective?
....................................................................... 128
Klára Sušánková, Viktorie Vlachová
Vanilloid receptor: structure as a key for understanding
the function
............................................................................... 139
Ivan Vrba, Jiří Kozák
Neurostimulation treatment in the failed back
surgery syndrome
...................................................................... 144
Martin Janovský
Microdialysis in experimental pain research
.................................. 151

History of Pain

Ivan Vrba
Opioids in the 20th century
......................................................... 156

News........................................................................................ 159

Informations............................................................................... 175

Editorial ...................................................................................... 61

Přehledné články

Bohumil Skála
Postoje praktických lékařů k léčbě bolesti
......................................69
Olga Hrazdilová, Omar Šerý, Pavel Ševčík
Asociační studie polymorfizmu I/D angiotenzin-konvertujícího
enzymu a M235T polymorfizmu pro angiotenzinogen a vnímání
akutní bolesti
...............................................................................75

Přehledné články – kazuistiky

Dana Vondráčková, Miloslav Pála, Lubomír Petruželka,
Petra Holečková
Mukositis – komplikace (chemo)-radioterapie
u nádorů krku a hlavy
...................................................................79

Původní práce

Igor Martuliak, Pavol Schvarcz, Tatiana Geistová, Karol Králinský
Meranie epidurálnych tlakov pri aplikácii tlakových
kaudálnych blokád
...................................................................... 84
Petr Knotek
Dotazník copingu bolesti: restandardizace
.................................... 90

Historie bolesti

Ivan Vrba
Opioidy v 19. a ve 20. století
........................................................ 95

Rozhovory .................................................................................. 99

Zprávy ...................................................................................... 102

Informace ................................................................................. 109

 

 

 

Editorial .......................................................................................61

Reviews

Bohumil Skála
General practitioners and their attitudes towards pain control
............69
Olga Hrazdilová, Omar Šerý, Pavel Ševčík
Association study of I/D angiotensin-converting enzyme, M235T
angiotensinogen gene polymorphisms and human acute pain
perception
....................................................................................75

Reviews and case reports

Dana Vondráčková, Miloslav Pála, Lubomír Petruželka,
Petra Holečková
Mucositis – a complication of chemoradiotherapy of head
and neck carcinoma
.....................................................................79

Original papers

Igor Martuliak, Pavol Schvarcz, Tatiana Geistová, Karol Králinský
The measurement of epidural pressures during the application
of caudal pressure blockades
........................................................84
Petr Knotek
Coping with pain questionnaire: restandardisation
............................ 90

History of Pain

Ivan Vrba
Opioids in the 19th century and in the 20th century
......................... 95

Interview ...................................................................................... 99

News ......................................................................................... 102

Informations ................................................................................109

Editorial ........................................................................................... 193

Přehledné články

Jiří Tichý:
Fantómová bolest ............................................................................. 203
Pavel Michálek, Tomáš Gabrhelík:
Pulzní radiofrekvenèní léčba – nová alternativa na poli
neuromodulace?
.............................................................................. 217
Šimon Vaculín:
Je deaferentační bolest důsledkem dlouhodobé
ztráty aferentace?
............................................................................ 224

Přehledné a původní články

Marta Kulichová:
Liečba bolesti u geriatrických pacientov
............................................. 227
Nina Müllerová, Martina Pátá, Jitka Šlechtová, Lenka Fiedlerová,
Klára Pešičková, Štěpán Bejvančický:
Sledování kvality ošetřovatelské péče v kontrole léčby bolesti
ve FN Plzeň
.................................................................................... 232

Původní články

Václav Masopust, Martin Häckel, Vladimír Beneš:
Bolestivý neurom nervus saphenus
.................................................. 240
Václav Masopust, Martin Häckel, Richard Rokyta:
Nerepetitivní magnetická stimulace
.................................................. 243

Zprávy

Pain International Forum on Pain Medicine, poriadaný
The World Institute of Pain (VIP), Sofia,
Bulharsko 6.–8. 5. 2005 .................................................................. 246
Kongres v Sydney .......................................................................... 248
Zpráva z VII. Česko-Slovenských dialogů
v Bojnicích na Slovensku ................................................................ 260
Zpráva z kongresu „Updates in Anaesthesia and Pain Management
in Airbase Hospital, Dhahran, Kingdom of Saudi Arabia" .................... 262

Informace ...................................................................................... 264

 


Editorial ..........................................................................................193

Reviews

Jiří Tichý:
Phantom pain ................................................................................. 203
Pavel Michálek, Tomáš Gabrhelík:
Pulsed radiofrequency treatment – a new option
of neuromodulation therapy?
............................................................ 217
Šimon Vaculín:
Does deafferentational pain result from long-term absence
of afferentation?
.............................................................................. 224

Rewiews and original papers

Marta Kulichová:
Pain control in the elderly
............................................................... 227
Nina Müllerová, Martina Pátá, Jitka Šlechtová, Lenka Fiedlerová,
Klára Pešičková, Štěpán Bejvančický:
The Evaluation of the quality of nursing care in the control
of the treatment of pain in the Faculty hospital in Plzeň
.................... 232

Original papers

Václav Masopust, Martin Häckel, Vladimír Beneš:
Painful neuroma of nervus saphenus
............................................... 240
Václav Masopust, Martin Häckel, Richard Rokyta:
Non-repetitive magnetic stimulation
................................................. 243

News

Pain International Forum
on Pain Medicine, Sophia, Bulgaria 6.–8. 5. 2005 ............................ 246
Sydney Congress ......................................................................... 248
VII. Czech-Slovak Dialogues on Pain in Bojnice, Slovakia ................. 260
Congress „Updates in Anaesthesia and Pain Management
in Airbase Hospital, Dhahran, Kingdom of Saudi Arabia" .................. 262

Informations ................................................................................. 264

EDITORIAL ................................................................................................................... 247
PŮVODNÍ PRÁCE
J. Richter, J. Pohořská, L. Dobiášová, V. Král, D. Jílek
Prevalence výskytu specifických IgE protilátek proti latexu v dětské populaci
..................... 255
J. Rydlová, M. Malý, V. Vondra
Ovládání inhalační techniky léků u dětí a dorostu v ČR
..................................................... 259
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
I. Brabcová, O. Viklický, J. Lácha
Úloha chemokinů při rejekci transplantovaných orgánů
.................................................... 269
K. Malíčková
Epilepsie a imunita
....................................................................................................... 274
I. Kudlíková, A. Klaudyová, J. Hubert
Přehled jednotlivých tříd alergenů u prachových
a skladištních roztočů (Acari: Acaridida)
........................................................................ 281
P. Čáp
Význam stanovení vydechovaného oxidu dusnatého u astmatu
........................................ 291
J. Tillich
Nežádoucí reakce po jodových kontrastních látkách
......................................................... 296
L. Sychra
Konzervativní ošetřování sliznic při onemocnění HCD
........................................................ 303
KAZUSTIKY
T. Paul
Jak požádat o udělení „Terapeutické výjimky" (zkráceným postupem)
................................. 308
B. Šestáková
Psychická traumata v alergicko-imunitních procesech
..................................................... 312
ZPRÁVY, INFORMACE
Potravinová alergie
.......................................................................................................... 289
ČSAKI .......................................................................................................................... 315
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ ........................................................... 320
ČIPA 1996–2006 ............................................................................................................ 321

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................... 247
ORIGINAL PAPERS
J. Richter, J. Pohořská, L. Dobiášová, V. Král, D. Jílek
Specific IgE latex antibodies prevalence in the children population
..................................... 255
J. Rydlová, M. Malý, V. Vondra
Skill of Inhalation Technique of Drugs in Children
and Adolescent in the Czech Republic
........................................................................... 259
REVIEWS
I. Brabcová, O. Viklický, J. Lácha
The role of chemokines in solid organ transplantations
.................................................... 269
K. Malíčková
Epilepsy and Immunity
................................................................................................. 274
I. Kudlíková, A. Klaudyová, J. Hubert
Mini-review of Allergen Classes of House-dust
and Stored-product Mites (Acari: Acaridida)
................................................................... 281
P. Čáp
The Role of Exhaled Nitric Oxide in Asthma
................................................................... 291
J. Tillich
Adverse Reactions to Iodine Contrast Media
................................................................... 296
L. Sychra
Conservative Management of Mucosa in Upper Airways Disease
..................................... 303
CASE REPORT
T. Paul
How to Ask Abbreviated Therapeutic Use Exeptions
....................................................... 308
B. Šestáková
Psychic Trauma in Allergo-Immune Processes
................................................................ 312
NEWS, INFORMATION
Allergy Food
................................................................................................................ 289
News, information ........................................................................................................... 315

EDITORIAL .......................................................................................... 119
OBSAH ............................................................................................... 123
KLINICKÝ PŘÍPAD: RECIDIVUJÍCÍ KERATOKONUS V DŮSLEDKU
ROZSÁHLÉHO KORNEÁLNÍHO EDÉMU U PRAŽSKÉHO KRYSAŘÍKA

P. Trnková ............................................................................................ 124
FYZIOLOGICKÉ ROZMEZÍ HLAVNÍ ELEKTRICKÉ OSY SRDEČNÍ
VE FRONTÁLNÍ, TRANSVERZÁLNÍ A SAGITÁLNÍ ROVINĚ

J. Nowak, P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, A. Nowak ........................... 128
CYSTICKÁ HYDATIDÓZA
K. Šmatlová, I. Papežíková ..................................................................... 133
DOPORUČENÉ POSTUPY – KROK VPŘED?
P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, ......................................................... 140
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 144
RŮZNÉ
Vodní nemoc – reportáž z Rumunského Banátu (K. Šmatlová) ................... 147
RECENZE
H. Černý: Anatomie domácích ptáků (O. Naňka) ....................................... 148

 

 

EDITORIAL ............................................................................................ 119
CONTENTS ........................................................................................... 123
CASE REPORT: RECURRENT KERATOCONUSRESULTING
FROM EXTENSIVE CORNEAL EDEMA IN PRAGUE RATTER

P. Trnková ............................................................................................. 124
CANINE PHYSIOLOGICAL VALUES OF THE MAIN ELECTRICAL AXIS
IN THE FRONTAL, TRANSVERSAL AND SAGITAL PLANES

J. Nowak, P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, A. Nowak ........................... 128
CYSTIC HYDATIDOSIS
K. Šmatlová, I. Papežíková ..................................................................... 133
EVIDENCE-BASED MEDICINE – STEP IN THE RIGHT DIRECTION?
P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, ......................................................... 140
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 144
VARIA
Water disease – report from Banat, Romania (K. Šmatlová) ....................... 147
BOOK REVIEW
H. Černý: Anatomy of domestic birds (O. Naňka) ..................................... 148

EDITORIAL ................................................................................................................... 165
LAUDATIO
J. Lokaj
Profesor Ctirad John – náš milý učitel
..................................................................... 170
OCENĚNÍ
Cena Jana Evangelisty Purkyně 2005
....................................................................... 172
KONFERENCE
ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ
V. Špičák
Úvod
............................................................................................................................ 173
PŮVODNÍ PRÁCE
D. Říčný, M. Dolečková, J. Chalupová, J. Mathonová, V. Minaříková, E. Ottová
Depistáž novorozencù geneticky ohrožených vznikem alergie
............................... 175
H. Honomichlová
Dětské astma – diagnostický a léčebný problém
..................................................... 179
K. Kossárová
Transfer faktory v ambulantnej praxi
........................................................................ 182
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
V. Špičák
Hygienická hypotéza – možnost nebo dogma?
........................................................ 185
Š. Čapková
Jak se žije dětským ekzematikům
.............................................................................. 191
J. Turzíková
Astma a virové infekce
............................................................................................... 195
D. Jílek
Imunologická podstata vakcinace
............................................................................. 202
E. Jílková
Očkování – včera, dnes a zítra
................................................................................... 209
E. Daňková, S. Honzová
Očkování a konzultace v alergoimunologické ambulanci
....................................... 213
J. Bystroň
Očkování, imunomodulace a alergenová imunoterapie
.......................................... 218
M. Fuchs
Mouka – imunologické reakce přecitlivělosti
......................................................... 222
KAZUSTIKY
S. Bělohlávková, M. Fuchs
Scombroid syndrom
................................................................................................... 230
KONGRESY
B. Novotná
Jubilejní X. Rožnovské alergo-imunologické dny
.......................................................... 236
ZPRÁVY, INFORMACE
ČSAKI ......................................................................................................................... 239
ČIPA o.p.s. .................................................................................................................. 241
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ ............................................... 242
Evropská léková agentura uzavřela přehodnocení koxibů ...................................... 244

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................... 165
LAUDATIO
J. Lokaj
Professor Ctirad John
............................................................................................... 170
AWARDS
Award Jan Evangelista Purkyně 2005
...................................................................... 172
CONFERENCE
ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD
V. Špičák
Introduction
............................................................................................................... 173
ORIGINAL PAPERS
D. Říčný, M. Dolečková, J. Chalupová, J. Mathonová, V. Minaříková, E. Ottová
Searching for newborns at genetical risk of allergy
................................................. 175
H. Honomichlová
Childhood asthma – diagnostic and treatment trouble
.......................................... 179
K. Kossárová
Transfer-factors in clinical praxis
.............................................................................. 182
REVIEWS
V. Špičák
Hygiene hypothesis – possibility or dogma?
............................................................ 185
Š. Čapková
What is the life of children with eczema
.................................................................. 191
J. Turzíková
Asthma and viral infections
....................................................................................... 195
D. Jílek
The Immunological Principles of Vaccination
........................................................ 202
E. Jílková
Vaccination – yesterday, today and tomorrow
......................................................... 209
E. Daňková, S. Honzová
Vaccination and consultation in the outpatient
clinic of allergy and clinical immunology
................................................................. 213
J. Bystroň
Vaccination, immunomodulation and allergen immunotherapy
............................ 218
M. Fuchs
Flour – immunological reactions of hypersensitivity
.............................................. 222
CASE REPORT
S. Bělohlávková, M. Fuchs
Scombroid syndrome
................................................................................................. 230
CONGRESSES
B. Novotná
10th days of allergy and immunology in Rožnov
...................................................... 236
NEWS, INFORMATION
News, information ................................................................................................................. 239

 

 

 

 

 

EDITORIAL ............................................................................................. 41
OBSAH ...................................................................................................45
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A TERAPII PNEUMONIÍ U ŽELV
J. Hnízdo, L. Grégrová ..............................................................................48
NÁDOROVÁ ANGIOGENEZE
J. Hraběta .............................................................................................. 54
PLACEBO A PLACEBO EFEKT
Š. Vaculín .............................................................................................. 60
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .............................................. 65
RECENZE
L. Nečasová ........................................................................................... 69
RŮZNÉ
Novela veterinárního zákona z pohledu povinností
chovatele (P. Tomanová) .......................................................................... 70


EDITORIAL ............................................................................................ 41
CONTENTS ........................................................................................... 45
A COMPLEX APPROACH TO DIAGNOSTICS AND
THERAPY OF PNEUMONIAS IN CHELONIANS

J. Hnízdo, L. Grégrová ............................................................................ 48
TUMOR ANGIOGENESIS
J. Hraběta .............................................................................................. 54
PLACEBO AND PLACEBO EFFECT
Š. Vaculín ............................................................................................. 60
FROM THE LITERATURE ....................................................................... 65
BOOK REVIEW
L. Nečasová .......................................................................................... 69
VARIA
Amendment of Veterinary Act in breeder perspective (P. Tomanová) ........... 70