Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
neděle, 30 leden 2011 20:38

Alergie 2/2001

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

EDITORIAL

J. Bystroň: Proč dochází k nárůstu průduškového astmatu a alergií?

pvodní práce

J. Chlumský, H. Pokorná: Buněčné parametry indukovaného sputa jako neinvazní znak zánětu dýchacích cest u pacientů s astmatem: absence korelace mezi maximálním poklesem FEV1 a PEF po inhalaci hypertronického roztoku NaCl a zastoupení eozinofilních leukocytů v indukovaném sputu

K. Klánová: Vliv čističe vzduchu na mikroorganizmy v ovzduší mateřské školy

D. Koukalová, J. Bystroň, Z. Heřmanová, M. Ordeltová, J. Szotkowská: Imunologický profil pacientek s recidivujícími mykotickými kolpitidami před a po vakcinoterapii

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

J. Živný: Orální tolerance: fyziologická imunitní odpověď na antigeny potravy

P. Hrdá, I. Šterzl: Autoimunitní polyglandulární syndrom

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Mykobakterie, přirozená rezistence, imunita

farmakoterapie, imunoterapie

P. Kučera: Nové směry v imunoterapii alergických chorob

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Aktivní imunizace BCG vakcínou a imunita proti Mycobacterium tuberculosis

J. Hořejší: Chronická obstrukční plicní nemoc na Internetu - informace pro laiky i odborníky

kazuistika

V. Kredbová, D. Jílek, S. Kynčlová, I. Novák, J. Mydlil: Syndrom hyperimunoglobulinémie D - kazuistika rodinného výskytu choroby

Diskuzní fórum

E. Seberová: Návrh doporučeného postupu, Diagnostika a léčba alergické rýmy

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

kongresy, zprávy

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

J. Bystroň: Why Increase Bronchial Asthma and Allergies?

ORIGINAL PAPERS

J. Chlumský, H. Pokorná: Celluar Indices in Induces Sputum as Non-invasive Marker of Airway Inflammation in Asthma: no Correlation Between Maximal Drop of FEV1 and PEF After Inhalation of Hypertonic Saline and Eosinophil Count in Induces Sputum

K. Klánová: Effect of Air Cleaners on Microorganisms in Indoor Air in a Nursery School

D. Koukalová, J. Bystroň, Z. Heřmanová, M. Ordeltová, J. Szotkowská: Immunological Examination in Female Patients Suffering from Recurrent Mycotic Colpitis Before and After Vaccine Therapy

REVIEWS

J. Živný: Oral Tolerance: Immune Response to Food Antigens 120

P. Hrdá, I. Šterzl: Autoimmune Polyglandular Syndromes

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Mycobacterial, Natural Resistance, Immunity

Pharmacotherapy, immunotherapy

P. Kučera: New Approaches to Immunotherapy of Allergy Diseases

J.Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Active Immunisation by BCG Vaccine and Immunity Against Micobacterium Tuberculosis

J. Hořejší: Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Internet – Information Both for Lay Public and Professionals

case report

V. Kredbová, D. Jílek, S. Kynčlová, I. Novák, J. Mydlil: Hyperimmunoglobulinemia D Syndrome – the Case Reportof Familial Occurrence of the Disease

Discussion forum

E. Seberová: Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Allergic Rhinitis

WE HAVE READ FOR YOU

congresses, communication

INFORMATIONS

Číst 5957 krát