Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial
Richard Rokyta.............................................................................................................93
Přehledné články
Richard Rokyta
Neinvazivní neuromodulační metody v léčbě zejména chronické bolesti.............................101

Miloslav Kršiak
Průkazy zlepšení terapie bolesti kombinacemi farmak II.
Kombinace bez paracetamolu.......................................................................................107

Jitka Fricová
Léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů..........................................................111

Jan Lejčko
Tapentadol (Palexia) – nový příspěvek ke zlepšení kvality
léčby chronické bolesti?...............................................................................................116
Původní práce
Petr Knotek, Helena Knotková
Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti:
Využití v diagnostice....................................................................................................120
Zprávy
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP, Praha..................................................132
4. mezinárodní kongres o neuropatické bolesti v Torontu.................................................133
11. světový kongres Mezinárodní neuromodulační společnosti, Berlín...............................137
16. Mezinárodní kongres společnosti pro rázovou terapii, Salzburg..................................144
Informace...................................................................................................................147

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................93

Reviews
Richard Rokyta
The use of noninvasive neuromodulation methods
especially in the treatment of chronic pain.....................................................................101

Miloslav Kršiak
Evidence for improving pain management with drug combinations II.
Combinations without paracetamol................................................................................107

Jitka Fricová
The treatment of breakthrough pain in oncological patients..............................................111

Jan Lejčko
Tapentadol (Palexia) – promising innovation
in pharmacotherapy of chronic pain?.............................................................................116
Original papers
Petr Knotek, Helena Knotková
A dynamic model of psychological processes in chronic pain:
application in diagnostics............................................................................................120
News
Meeting of the Board of Czech Pain Society.................................................................132
4th International Congress of Neuropathic Pain, Toronto.................................................133
11th World Congress of International Neuromodulation Society, Berlin.............................137
16th International Congress of the International
Society for Medical Shockwave Treatment, Salzburg.....................................................144
Informations...............................................................................................................147

OBSAH

Editorial......................................................................................................................109

Původní práce
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
Výskyt úzkosti a deprese u pacientů v paliativní
péči při hospitalizacina onkologickém oddělení: pilotní studie...........................................117

Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Anna Blabolová, Filip Španiel,
Andrea Slováková, Petr Pokorný
Psychoedukace u schizofrenie očima pacientů.
Průzkum názorů pacientů na psychoedukaci v České republice v roce 2009.....................122

Přehledné články
Anna Pivovarčiová, Boris Mravec
Psychické poruchy a neurologické choroby: význam nervus vagus.................................. 129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Withania somnifera – indický ženšen.............................................................................141

Vzdělávání
Richard Köhler
Delirium na somatických odděleních.............................................................................145

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Alexandra Šulcová, Petr Popov
Nalmefen v léčbě alkoholové závislosti...........................................................................151

Zprávy.........................................................................................................................156

Přečetli jsme za vás.....................................................................................................159

Dopisy, ohlasy, diskuze................................................................................................161

Nové knihy...................................................................................................................164

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................................109

Original papers
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
The Incidence of Anxiety and Depression in Patients in Palliative
Care during their hospitalization at oncology clinic: a pilot study.......................................117

Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Anna Blabolová, Filip Španiel,
Andrea Slováková, Petr Pokorný
Psychoeducation in schizophrenia: patients’ view. patients’ opinion
survey on psychoeducation in the Czech Republic in 2009..............................................122

Reviews
Anna Pivovarčiová, Boris Mravec
Psychiatric disorders and neurological diseases: the role of the vagus nerve.....................129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Withania somnifera – indian ginseng.............................................................................141

CME
Richard Köhler
Delirium at somatic departments..................................................................................145

Forum of the czech neuropsychopharmacological society
Alexandra Šulcová, Petr Popov
Nalmefene in treatment of alcohol dependence..............................................................151

News.........................................................................................................................156

We have read for you..................................................................................................159

Letters, response, discussion......................................................................................161

New Books................................................................................................................164

OBSAH

Editorial
František Jelínek.........................................................................................................117

Původní články
Karcinoid v játrech u psa. Klinicko-patologická kazuistika
František Jelínek.........................................................................................................125

Karcinom paranálního váčku u kočky. Kazuistické sdělení
Martin Zelinka.............................................................................................................133

Jaká je Vaše diagnóza? – otázky
Kateřina Sekyrová.......................................................................................................138

Překladové články
První pomoc, anestezie a léčba bolesti u uremických pacientů
Sabine Tacke..............................................................................................................139

Chirurgie močového měchýře
Dick White..................................................................................................................145

Abstrakta ze zahraničních časopisů..............................................................................150

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben................................................................................................................158

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo..................................................................................................................169

Jaká je Vaše diagnóza? – odpovědi
Kateřina Sekyrová........................................................................................................172


CONTENTS

Editorial
František Jelínek..........................................................................................................117

Reviews
Carcinoid in the liver of a dog. Clinicopathological case report
František Jelínek..........................................................................................................125

Carcinoma of the anal sac gland in a cat. A case report
Martin Zelinka..............................................................................................................133

What is your Diagnosis? – Question
Kateřina Sekyrová........................................................................................................138

Translated works
First aid, anesthesia and pain therapy in uraemic patients
Sabine Tacke..............................................................................................................139

Surgery of the urinary bladder
Dick White..................................................................................................................145

Abstracts from foreign journals......................................................................................150  

News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben................................................................................................................158

Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo.................................................................................................................169

What is your Diagnosis? – Answer
Kateřina Sekyrová.......................................................................................................172


OBSAH


Editorial .................................................................................................................70

Původní práce
Těhotenství po transplantaci ledviny nepředstavuje riziko pro ztrátu štěpu
Barbora Řepová, Mariana Wohlfahrtová, Ondřej Viklický .............................................78

Přehledné články
Dávkování léků u pacientů s postižením funkce ledvin
Miroslava Horáčková, Otto Schück........................................................................... 83

Možnosti testování nefrotoxicity in vitro
Martina Vrbová, Erika Nýdlová, Tomáš Roušar............................................................90

Primární řasinky buněk epitelu ledvinných kanálků
Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Dimitar Hadži Nikolov, Jaroslav Mokrý, Igor Richter,
Stanislav Filip, Aleš Ryška, Jiří Petera..................................................................... 96

Rozhovor...............................................................................................................102


CONTENTS


Editorial................................................................................................................. 70

Original papers
Pregnancy after kidney transplantation does not increase the risk of graft loss
Barbora Řepová, Mariana Wohlfahrtová, Ondřej Viklický..............................................78

Reviews
Drug dosage adjustment for patients with chronic kidney disease
Miroslava Horáčková, Otto Schück............................................................................83

Estimation of nephrotoxicity in vitro
Martina Vrbová, Erika Nýdlová, Tomáš Roušar............................................................90

Primary cilia of renal tubular epithelial cells
Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Dimitar Hadži Nikolov, Jaroslav Mokrý, Igor Richter,
Stanislav Filip, Aleš Ryška, Jiří Petera......................................................................96

Interview................................................................................................................102

Editorial
clav Špičák ......................................................................................... 1
Světový den astmatu aneb příběhy ze stanu
Jana Chrudimská ..................................................................................... 7

Severská chůze Tour Nordic Walking 2013
Jana Fišerová ......................................................................................... 10

Astma vyvolané námahou v dětském věku
Jarmila Turzíková ......................................................................................12

43. Alergiáda 2013 na Hájné hoře...
Václav Špičák ..........................................................................................15

Stačí 15 minut! Dnešních 15 minut bude o letním plavání
Libuše Smolíková .....................................................................................18

Oříšek podruhé – pistácie
Martin Fuchs ...........................................................................................23

Mimojícnový reflux a bolesti v krku
Jarmila Turzíková ......................................................................................26

Učení – mučení?
Jaroslava Šimoníčková ..............................................................................30

Alergie na hmyzí bodnutí, anafylaktická reakce a její zvládnutí
ve školních podmínkách
Václava Gutová .........................................................................................33

Ženy jako oběť kouření a nejen ony... – známé a méně známé následky
kouření u žen, muže nevyjímaje...
Veronika Mlčochová ................................................................................38

Co nás čeká v ČR?
Václav Špičák ........................................................................................44

Křížovka .................................................................................................46

EDITORIAL ............................................................................................ 56

Původní práce
Marek Preiss, Galina Mačudová
Dotazník žádoucího stylu odpovídání (BIDR-CZ) ......................................... 59

Přehledné články
Petr Winkler, Miroslava Janoušková
Systémy psychiatrické péče v Evropě I:
popis reformních procesů ve 12 zemích EU .............................................. 65

Jiří Patočka, Ondřej Soukup, Kamil Kuča
Ladostigil – další snaha o dualistické kognitivum ....................................... 71

Michal Patarák
Systém odmeny, dopamín a ich úloha v predikčnom učení........................... 74

Miroslav Turjap, Jan Juřica
Terapeutické monitorování klozapinu a olanzapinu....................................... 80

Vzdělávání
Jan Bažant
Metakognitivní terapie (MCT)..................................................................... 86

Fórum České NeuroPsychofarmakologické Společnosti
Ladislav Hosák, Jaroslav Pokorný, Jindřich Mourek, Omar Šerý
Epigenetika a nekódující RNA ve vztahu k psychofarmakoterapii ..................93

Zprávy ...................................................................................................100
Přečetli jsme za vás ...............................................................................106
Nové knihy..............................................................................................107

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................. 56
Original papers
Marek Preiss, Galina Mačudová
Czech version of Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR-CZ) ........ 59

Reviews
Petr Winkler, Miroslava Janoušková
Psychiatric care systems across Europe I:
description of reform processes in 12 EU countries ....................................... 65

Jiří Patočka, Ondřej Soukup, Kamil Kuča
Ladostigil – another pursuit of a dual action cognitive enhancer ...................... 71

Michal Patarák
Reward system, dopamine and their role in predictive learning......................... 74

Miroslav Turjap, Jan Juřica
Therapeutic drug monitoring of clozapine and olanzapine................................ 80

CME
Jan Bažant
Metacognitive Therapy (MCT) ...................................................................... 86

Forum of the Czech NeuroPsychopharmacological Society
Ladislav Hosák, Jaroslav Pokorný, Jindřich Mourek, Omar Šerý
Epigenetics and non-coding rna in a relationship to psychopharmacotherapy ..... 93

News ...........................................................................................................100
We have read for you ....................................................................................106
New Books ...................................................................................................107

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................................................ 85
Ceny ČSAKI roku 2012 ...............................................................................................................87
Sympozium Alergie 2013
ČSAKI v roce 2013
Vít Petrů ...................................................................................................................................95

Magická 13 v alergii
Václav Špičák ...........................................................................................................................98

Horní cesty dýchací nejsou jenom nos
Ester Seberová ...................................................................................................................... 103

Co nám přinesla magická „13" v léčbě atopického akzému?
Štěpánka Čapková ..................................................................................................................108

Antioxidanty – desatero otázek a odpovědí
Martin Fuchs ..........................................................................................................................113

Původní práce
Úloha volných radikálů při vzniku a rozvoji dětského asthma bronchiale
Milena Bušová ........................................................................................................................123

Znaky zánětu v kondenzátu vydechovaného vzduchu, moči
a plazmě během bronchoprovokačních testů s preofesionální alergeny
Pavlína Klusáčková, Jindřiška Lebedová, Zdenka Fenclová,
Štěpánka Vlčková, Petr Kačer, Marek Kuzma, Jaromír Běláček,
Ondřej Pecha, Daniela Pelclová  ............................................................................................. 127

Farmakoterapie, imunoterapie
Specifická alergenová imunoterapie u pacientů s komorbiditami
Božena Kalabusová ................................................................................................................134

Diagnostika a laboratorní technika
Význam protilátek proti FcεRI receptoru v patogenezi a laboratorní diagnostice chronické kopřivky
Alexandra Lochmanová, Alice Bojdová, Ivo Lochman .................................................................. 139

Konference, kongresy
Alergologické a imunologické dny
23.–24. 11. 2012, Malenovice ...................................................................................................144
25.–26. 5. 2012, Rožnov ......................................................................................................... 149

Kalendář akcí

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .......................................................................................................... 85
CSAKI Awards 2012 ............................................................................................................... 87
Symposium Allergy 2013
CSAKI in 2013
Vít Petrů ................................................................................................................................ 95

Magic „13" in allergy
Václav Špičák ........................................................................................................................ 98

Nose is not the only part of upper airways
Ester Seberová ..................................................................................................................... 103

Magic „13" in the treatment of atopic eczema
Štěpánka Čapková ................................................................................................................. 108

Antioxidants – ten questions and answers
Martin Fuchs ......................................................................................................................... 113

Original papers
The role of free radicals in the formation and development of children's asthma bronchiale
Milena Bušová ........................................................................................................................123

Markers of inflammation in breath condensate, urine and plasma
during bronchoprovocation tests with occupational allergens
Pavlína Klusáčková, Jindřiška Lebedová, Zdenka Fenclová,
Štěpánka Vlčková, Petr Kačer, Marek Kuzma, Jaromír Běláček,
Ondřej Pecha, Daniela Pelclová ................................................................................................127

Pharmacotherapy, immunotherapy
Specific allergen immunotherapy in patients with co-morbidities
Božena Kalabusová .................................................................................................................. 134

Diagnostic and laboratory technique
Significance of antibodies against FcεRI receptor
in the pathogenesis and laboratory diagnosis of chronic urticaria
Alexandra Lochmanová, Alice Bojdová, Ivo Lochman ..................................................................139

Conferences and congresses
Allergy and immunology days
23.–24. 11. 2012, Malenovice .................................................................................................. 144
25.–26. 5. 2012, Rožnov ..........................................................................................................149

Schedule

Editorial .......................................................................................................................................... 33

Přehledné články
Stanovení transportních charakteristik peritonea v klinické praxi
Barbora Szonowská ......................................................................................................................... 38

Aktuální KDIGO
Guidelines pro léčení anémie v historickém kontextu a se zřetelem k peritoneální dialýze
Sylvie Opatrná ................................................................................................................................. 45

Vybrané méně často se vyskytující peritonitidy u peritoneálně dialyzovaných pacientů
Vladimíra Bednářová, Doubravka Frausová, Martina Brejníková,
Zdenka Hrušková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ...................................................................................... 52

Výživa při chronickém onemocnění ledvin
Jan Vachek, Oskar Zakiyanov, Doubravka Frausová, Vladimír Tesař ..................................................... 59

Zprávy ............................................................................................................................................ 62
Rozhovor ........................................................................................................................................ 63
Informace ....................................................................................................................................... 66

CONTENTS

Editorial ......................................................................................................................................... 33

Reviews
Evaluation of peritoneal transport characteristics in clinical practice
Barbora Szonowská ........................................................................................................................ 38

Current KDIGO Guidelines for treatment of renal anemia
in historical context with respect to peritoneal dialysis
Sylvie Opatrná ................................................................................................................................. 45

Some of rare peritonitis in patients treated with peritoneal dialysis
Vladimíra Bednářová, Doubravka Frausová, Martina Brejníková,
Zdenka Hrušková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ...................................................................................... 52

Nutrition in chronic kidney disease
Jan Vachek, Oskar Zakiyanov, Doubravka Frausová, Vladimír Tesař ..................................................... 59

News ............................................................................................................................................. 62
Interview ......................................................................................................................................... 63
Information ..................................................................................................................................... 66

Editorial
František Jelínek .................................................................................... 65

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Otitis media u potkanů, naše zkušenosti s diagnostikou a terapií
Kateřina Sekyrová ................................................................................... 73

Kolaps průdušnice u psů
Roman Kvapil .......................................................................................... 81

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Terapie antibiotiky, aktualizace pro medicínu malých zvířat - 2. díl
Kombinace antibiotik
Jörg W. Schäffer ..................................................................................... 86

Komentář k překladovým článkům Terapie antibiotiky,
aktualizace pro medicínu malých zvířat
Martin Zelinka ......................................................................................... 89

FOTOGALERIE
Terapie kolapsu průdušnice u psa pomocí stentu
Michal Čáp ............................................................................................. 91

Bioptická kazuistika
Posttraumatická heterotopie tkáně sleziny do jater u psa
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková ........................................ 94

Abstrakta ze zahraničních časopisů .......................................................... 97
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ........................................................................................... 104

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ............................................................................................. 111

CONTENTS

Editorial
František Jelínek ..................................................................................... 65


REVIEWS
Otitis media in rats, our experience with diagnostics and therapy
Kateřina Sekyrová .................................................................................... 73

Tracheal Collapse (Collapsing Trachea) in dogs
Roman Kvapil ........................................................................................... 81

Translated works
Therapy with antibiotics, update for medicine of small animals – 2. part
Combination of antibiotics
Jörg W. Schäffer ...................................................................................... 86

Comment on the translated articles about antibiotic treatment,
updates for medicine of small animals
Martin Zelinka .......................................................................................... 89

PHOTOGALLERY
Treatment of tracheal collapse in a dog with stent
Michal Čáp ............................................................................................... 91

Bioptic case reports
Posttraumatic heterotopy of splenic tissue into the liver in a dog
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková ......................................... 94

Abstracts from foreign journals ................................................................... 97
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................ 104

Information from the Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ............................................................................................. 111