Tigis

VL 2 2023 str 1

Veterinární lékař 2/2023

OBSAH

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online .............................................................. 77

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ................................................................ 79

EDITORIAL
Roman Kvapil ..................................................................................... 82

OBSAH ............................................................................................... 85

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Hypertyreóza koček – nutriční management
a rizikové faktory ve výživě
Eva Štercová ...................................................................................... 89

Anaplazmóza a konsekventní myokarditida u psa
Pavel Mužík, Kateřina Mužíková, Oto Huml ..................................... 104

Ektoparazitózy drobných savců
Anna Piskovská, Alžběta Ledabylová, Ondřej Daněk,
Karel Hauptman, Vladimír Jekl ..........................................................
 117

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................................ 127
Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association,
Veterinary Dermatology, The Veterinary Journal

FOTOGALERIE

Cytologické nálezy v diagnostice dermatologických pacientů
Anna Kartseva ................................................................................... 129

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Systém dovozu veterinárního zboží do Velké Británie
se na podzim změní
Petr Majer ........................................................................................... 133

Africký mor prasat se rozšířil na Českolipsko
Petr Majer ........................................................................................... 134

Český svaz ochránců přírody
Poštolka obecná – nejčastější ptačí pacient v záchranných
stanicích v Česku
Petr Stýblo .......................................................................................... 135

Zoo Praha
„Neobvyklý“ otok těla u krajty královské (Python regius)
Roman Vodička, Robert Novotný ........................................................ 139

SAVLMZ Jarný kongres 2023
Nina Janečková ................................................................................... 142

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Infekce echinokokové etiologie u psa
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková,
Jana Juránková, Ondřej Daněk ............................................................
143

POKYNY AUTORŮM ............................................................................ 152

CONTENTS

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education online ..................................................................................... 77

Czech small animal veterinary association
Education online ..................................................................................... 79

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 82

CONTENTS ............................................................................................ 85

ORIGINAL PAPERS

Feline hyperthyroidism – nutritional management
and dietary risk factors
Eva Štercová ........................................................................................... 89

Anaplasmosis and consequent
myocarditis in a dog
Pavel Mužík, Kateřina Mužíková, Oto Huml .......................................... 104

Small mammals ectoparasites
Anna Piskovská, Alžběta Ledabylová, Ondřej Daněk,
Karel Hauptman, Vladimír Jekl
 .............................................................. 117

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................ 127
Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association,
Veterinary Dermatology, The Veterinary Journal

PHOTOGALLERY

Cytological cases in the diagnosis of dermatological patients
Anna Kartseva ....................................................................................... 129

NEWS
State veterinary management
The system for importing veterinary goods into the UK
will change in the autumn
Petr Majer .............................................................................................. 133

African swine fever has spread to the Česká Lípa district
Petr Majer .............................................................................................. 134

Czech association of the nature
Common Kestrel – the most common bird patient
in rescue stations in the Czech Republic
Petr Stýblo ............................................................................................. 135

Zoo prague
„Unusual“ body swelling in the Royal python (Python regius)
Roman Vodička, Robert Novotný .......................................................... 139

SAVLMZ Spring Congress 2023
Nina Janečková ..................................................................................... 142

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Infection of echinococcal etiology in a dog
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková,
Jana Juránková, Ondřej Daněk
.............................................................. 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................................ 152

Suppl Bolest 1 22 obalka

Bolest supplementum 1/2022

EDITORIAL

Richard Rokyta ............................................................... 1

Jitka Fricová .................................................................... 2

Jiří Kozák ........................................................................ 3

OBSAH ........................................................................... 5

METODICKÉ POKYNY PRO FARMAKOTERAPII
CHRONICKÉ BOLESTI .................................................. 7


1 Obecná část
Jiří Kozák, Jan Lejčko .................................................... 7

2 Neopioidní analgetika
Jiří Slíva, Jitka Fricová ................................................... 8

3 Opioidní analgetika
Jan Lejčko, Jiří Kozák, Jitka Fricová ............................ 11

4 Specifické faktory opioidní léčby
Jan Lejčko .................................................................... 13

5 Pravidla pro léčbu opioidy u chronické
nenádorové bolesti
Jiří Kozák, Jan Lejčko, Jitka Fricová ............................ 14

6 Praktické poznámky k dlouhodobé
léčbě opioidy u CHNNB
Jiří Kozák, Jan Lejčko, Jitka Fricová ........................... 15

7 Informace pro pacienty o léčbě opioidy
Jiří Kozák, Jan Lejčko, Jitka Fricová ............................ 16

8 Pravidla léčby chronické bolesti opioidy
Jiří Kozák, Jan Lejčko, Jitka Fricová ............................. 17

9 Adjuvantní analgetika
Marek Hakl, Jiří Slíva .................................................... 18

10 Konopí pro léčebné použití
Radovan Hřib  ............................................................... 19

11 Chronická nenádorová bolest
Jan Lejčko, Marek Hakl ................................................ 21

12 Nádorová bolest
Ondřej Sláma, Jitka Fricová ......................................... 24

13 Farmakoterapie bolestí u specifických
bolestivých syndromů
Jitka Fricová, Marek Hakl ............................................ 31

14 Farmakoterapie bolestí během gravidity a laktace
Jitka Fricová, Marek Hakl ............................................ 39

15 Farmakoterapie bolestí u seniorů
Marek Hakl, Jitka Fricová ............................................ 41

16 Farmakoterapie bolestí u dětí
Marek Hakl, Jitka Fricová ............................................ 42

AVN suppl. 1 2023 newsletter

AVN Supplementum 1/2023

EDITORIAL .................................................................................... 1

OBSAH .......................................................................................... 3

HISTORIE
Historie vzniku „Brodových dnů“
Ivan Rychlík ................................................................................... 6

PROGRAM .................................................................................. 10

PŘEDNÁŠKY ............................................................................... 12

ZAHRANIČNÍ AUTOŘI ................................................................. 23

ABSTRAKTA A TEZE PŘEDNÁŠEK ............................................ 29

ROZHOVOR
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc. ....................................... 39

PŮVODNÍ PRÁCE
Proč volit častou domácí hemodialýzu?
Perspektiva času a frekvence
Krystyna Lisa Solarana, Ovidio Jimenez Martin,
Corinne Zeller-Knuth, Siobhan Gladding, Fatih Kircelli ................
41

REJSTŘÍK AUTORŮ .................................................................... 49

 

 
 
 
 
 
 
 
INTERVIEW
 
ORIGINAL PAPER
 

 

DMEV suppl 1 2023 str 1

DMEV Supplementum 1/2023

EDITORIAL .................................................................................. 1

OBSAH ........................................................................................ 5

PROGRAM 59. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ ............................. 8

XXVIII. PRACOVNÍ SETKÁNÍ SEKCE SESTER ČDS .............. 16

POSTEROVÁ SEKCE ............................................................... 17

FIREMNÍ SYMPOZIA ................................................................ 18

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK ...................................................... 21

ABSTRAKTY POSTERŮ .......................................................... 39

REJSTŘÍK AUTORŮ ................................................................ 56

 

EDITORIAL ................................................................................ 1

CONTENTS ............................................................................... 5

PROGRAMME OF 59th DIABETOLOGICAL DAYS .................. 8

XXVIII. WORK MEETINGS OF THE SECTION
OF NURSES OF THE CDS ..................................................... 16

SECTION OF POSTERS ......................................................... 17

SYMPOSIA OF COMPANIES .................................................. 18

ABSTRACTS OF LECTURES ................................................. 21

ABSTRACTS OF POSTERS ................................................... 39

INDEX OF AUTHORS ............................................................. 56

 

AAB 1 2023 obalka web

Alergie, Astma, Bronchitida 1 | 2023


Editorial
Ester Seberová .......................................................................... 1

Obsah ........................................................................................ 3

Dýchací cesty
Zásady pro léčbu kašle
Stanislav Kos ............................................................................. 5

Alergická rýma dnes trochu jinak
Ester Seberová .......................................................................... 9

Změny klimatu a pylová alergie v České republice a ve světě
Ondřej Rybníček ...................................................................... 13

Prostředí a alergik
Cesta ke snížení alergických projevů aneb jak režimová
opatření mohou zasadit alergenům drtivý úder
Zuzana Střížová ...................................................................... 17

Kůže
Kožní problematika u dětských alergiků
Zuzana Plzáková ...................................................................... 20

Potravinová alergie a intolerance
Potravinové alergie a nutriční terapeut
Martin Krobot ............................................................................ 24

Lázně a rehabilitace
Objektivizace efektu lázeňské léčby u astmatických dětí
– proč léčit astmatické dítě v lázních?
(Výsledky pilotní studie)
Dana Šašková .......................................................................... 27

Fyziostrečink čtyřikrát denně – prevence únavy a vyčerpání
Libuše Smolíková ..................................................................... 30

Imunita
Imunita, chřipka a možnosti očkování
Zuzana Blechová ..................................................................... 35

Příběhy z ambulance
Raritní anafylaxe u desetileté pacientky
aneb perné chvilky na Letné
Jaroslava Šimoníčková ............................................................ 38

Křížovka .................................................................................. 40

DMEV 1 2023 obalka

DMEV 1/2023

OBSAH

Editorial .................................................................................................... 1

DIABETOLOGIE

Tomáš Koblas
Buněčná terapie diabetu: fikce nebo vzdálená skutečnost ...................... 8

Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík,
Martin Prázný, Richard Češka, Martin Haluzík

Expertní stanovisko ke spolupráci diabetologů
a internistů s nefrology v péči
o nemocné s chronickým onemocněním ledvin ..................................... 18

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Kateřina Koudelková, Petr Waldauf, Petr Wohl,
Michal Šenkyřík, Petr Beneš, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Eva Meisnerová,
Filip Fencl, Jan Gojda, Pracovní skupina domácí
parenterální výživy SKVIMP

Třicet let národního registru pacientů na domácí
parenterální výživě .................................................................................. 25

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Michal Kudla, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout,
Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Jiří Froněk

Intestinální selhání – chirurgická problematika
a transplantace střeva ............................................................................ 36

VÝŽIVA/DIABETOLOGIE

Vendula Navrátilová, Eva Horová
Sacharidy ve stravě pacienta s diabetem ............................................... 42

PŘEDPLATNÉ ........................................................................................ 48

 

CONTENTS

Editorial .................................................................................................... 1

DIABETOLOGY

Tomáš Koblas
Cell therapy of diabetes: fiction or distant reality ...................................... 8

Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík,
Martin Prázný, Richard Češka, Martin Haluzík

Expert opinion on the cooperation of diabetologists
and internists with nephrologists in the care
of patients with chronic kidney diseases ................................................ 18

METABOLISM/NUTRITION
Kateřina Koudelková, Petr Waldauf, Petr Wohl,
Michal Šenkyřík, Petr Beneš, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Eva Meisnerová,
Filip Fencl, Jan Gojda, Pracovní skupina domácí
parenterální výživy SKVIMP

Thirty years of national home parenteral
nutrition patient registry .......................................................................... 25

Michal Kudla, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout,
Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Jiří Froněk

Intestinal failure – surgery management
and intestinal transplantation ................................................................. 36

NUTRITION/DIABETOLOGY

Vendula Navrátilová, Eva Horová
Carbohydrates in diet of diabetic patients .............................................. 42

SUBSCRIPTION ..................................................................................... 48

Psychiatrie 1 23 obalka

 
 
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ
 
 
FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ 
SPOLEČNOSTI
 
 
ZPRÁVY
 
 
 
DOPISY, OHLASY, DISKUSE
 

 

 

EDITORIAL .................................................................................................. 1

CONTENTS ................................................................................................. 3

REVIEWS

Katarína Ondrijová, Michal Hajdúk
Schizotypes – review of models
and measurement tools .............................................................................. 5

Andrea Adamová, Nina Biačková, Monika Klírová
Neuropsychiatric symptoms of COVID-19 ................................................. 12

Kateřina Poshor, Lucie Kališová, Eva Králíková
Why do patients with schizophrenia smoke? ............................................. 19

CME

Martin Bareš, Tomáš Novák
Repetitive transcranial magnetic stimulation
of dorsomedial prefrontal cortex (dmPFC-rTMS)
in the treatment of the depressive disorder.
Review of clinical trials ................................................................................ 25

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Libor Ustohal, Tomáš Kašpárek
Treatment of acute episode of schizophrenia –
guidelines update .......................................................................................... 35

NEWS

Miloslav Kopeček
ATAI Life Sciences announced results from phase 2a trial
of arketamine for treatment-resistant depression .......................................... 40

Petra Horáková
65nd Czech and Slovak Psychopharmacological Conference ....................... 42

CORRESPONDENCE

Marian Koranda
Commentary on the meta-analysis Risk of cardiovascular diseases
associated with medications used in Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder. A systematic review and meta-analysis ........................................... 44

Alergie 1 2023 obalka

Alergie 1/2023

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................. 1

Společenské události v ČSAKI ........................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Časné reakce na betalaktamová antibiotika u dětí
Ludmila Dvořáková, Jaromír Paukert ............................... 14

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu
Část 1. Odesílání pacientů do center
Milan Teřl, Vratislav Sedlák, Irena Krčmová ..................... 25

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Ovlivňuje léčba migrény blokádou signalizace neuropeptidu
CGRP také protiinfekční imunitu?
Vlastimil Franta, Jan Jedlička ............................................ 32

Protilátky proti non HLA antigenům
a jejich význam v transplantačních reakcích
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ................................ 36

TERAPIE

Extraktová alergenová imunoterapie
v léčbě inhalačních alergií – udržovací
(denní) dávkování
Jiří Nevrlka .......................................................................... 41

Vliv podávání perorálního transfer faktoru
na kvalitu života dětí s recidivujícími respiračními
infekcemi a jejich rodičů
Jaromír Bystroň, Vít Petrů ................................................... 49

KAZUISTIKY

Biologická léčba chronické rinosinusitidy
s nosní polypózou – naše zkušenosti
Lucie Hodačová .................................................................... 56

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Dupilumab v léčbě středně těžkého až těžkého
nekontrolovatelného astmatu u dětí
František Kopřiva ................................................................... 61

KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva z 15. schůze Pracovní skupiny pro potravinové
alergie (PAPRSK)
Simona Bělohlávková ............................................................. 65

Zpráva z XXIII. Beskydských alergologických
a imunologických dnů 2022
Mořic Jurečka .......................................................................... 65

INFORMACE

Přehled akcí ČSAKI na rok 2023 ............................................. 67

EDITORIAL
Vít Petrů ..................................................................................... 1

Social events in the CSAKI ........................................................ 2

ORIGINAL PAPERS

Immediate hypersensitivity to beta-lactam antibiotics in children
Ludmila Dvořáková, Jaromír Paukert ....................................... 14

Guidelines for diagnosis and treatment of severe asthma
Part 1. Referring patients to centres
Milan Teřl, Vratislav Sedlák, Irena Krčmová .............................. 25

REVIEWS

Does migraine treatment by blocking
CGRP neuropeptide signaling also
affect anti-infective immunity?
Vlastimil Franta, Jan Jedlička ..................................................... 32

Antibodies to non HLA antigens
and their significance in transplant reactions
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ......................................... 36

THERAPY

Extract allergen immunotherapy
in the treatment of inhalation allergies –
maintenance (daily) dosage
Jiří Nevrlka ................................................................................... 41

The effect of oral transfer factor administration
on the quality of life of children with recurrent
respiratory infections and their parents
Jaromír Bystroň, Vít Petrů ............................................................. 49

CASE REPORT

Biological therapy of chronic nasal rhinosinusitis
with nasal polyps – our experiences
Lucie Hodačová ............................................................................. 56

WE HAVE READ FOR YOU

Dupilumab in children with uncontrolled
moderate-to-severe asthma
František Kopřiva ........................................................................... 61

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the 15th Meeting of the Working
group food allergy (PAPRSK)
Simona Bělohlávková .................................................................... 65

Report on XXIIIth Beskydy allergy
and immunology days
Mořic Jurečka ................................................................................. 65

INFORMATION

Future events 2023 ......................................................................... 67

VL 1 23 obalka

Veterinární lékař 1/2023

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................................... 1

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ......................................................................... 3

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................................ 4

OBSAH ......................................................................................................... 7

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Role vitaminu D, vápníku a fosforu ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ........................................................... 11

Tasemnice u koček – banální problém, nebo reálná hrozba?
David Modrý ................................................................................................. 27

Hypotyreóza – často prehliadaný klinický syndróm
Kristína Hlinková .......................................................................................... 32

REHABILITACE

Poranění plexus brachialis
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ................................................................. 37

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .......................................... 51
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,Veterinary Radiology
and Ultrasound, Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Dermatology

FOTOGALERIE

Rentgenologická diagnostika ruptury předního
zkříženého vazu u psů
Martin Daníček .............................................................................................. 55

Možnosti intoxikace psů a koček zahradními rostlinami
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková ............................................................ 61

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární dozor v roce 2022
Petr Majer ..................................................................................................... 65

Český svaz ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic v roce 2022
zaznamenala pokles počtu přijímaných zvířat
Petr Stýblo .................................................................................................... 67

Zoo Praha
Zdravotní obtíže u samice pásovce kulovitého (Tolypeutes matacus)
Roman Vodička, Robert Novotný ................................................................. 71

POKYNY AUTORŮM  .................................................................................. 76

 

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ............................................................................................ 1

Slovak small animal veterinary association
Education online ............................................................................................ 3

EDITORIAL

Roman Kvapil ................................................................................................ 4

CONTENTS ................................................................................................... 7

ORIGINAL PAPERS

The role of vitamin D, calcium and phosphorus
in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ........................................................... 11

Tapeworms in cats – trivial issue, or a real threat?
David Modrý ................................................................................................. 27

Hypothyroidism – an often overlooked clinical syndrome
Kristína Hlinková .......................................................................................... 32

REHABILITATION

Brachial plexus injury
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ................................................................ 37

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................................. 51
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,Veterinary Radiology
and Ultrasound, Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Dermatology

PHOTOGALLERY

X-ray evaluation of the cranial cruciate ligament rupture in dogs
Martin Daníček ............................................................................................. 55

Possibilities of intoxication of dogs and cats with garden plants
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková ........................................................... 61

NEWS

State veterinary management
State veterinary supervision in 2022
Petr Majer .................................................................................................... 65

Czech Association of the nature
National network of rescue stations sees drop
in animal admissions in 2022
Petr Stýblo ................................................................................................... 67

Zoo Prague
Health problems in a female Southern Three-banded
Armadillo (Tolypeutes matacus)
Roman Vodička, Robert Novotný ................................................................. 71

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................................. 76

Strana 1 z 10