Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial .................................................................................. 121
Přehledné články
Omar Šerý, Olga Hrazdilová, Pavel Ševčík
Může být vnímání bolesti ovlivněno geneticky?
............................ 128
Alena Večeřová-Procházková
Účelné kombinace psychofarmak a analgetik
............................. 135
Alena Večeřová-Procházková
Psychofarmaka v léčbě bolesti
.................................................. 143
Ivan Vrba
Možnosti léčby chronické bolesti lékovými
náplasťovými formami
............................................................... 151
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Možnosti diagnostiky failed back surgery syndromu
.................... 157

Původní články
Václav Masopust, Vladimír Beneš, Bernard Pollin,
Richard Rokyta
Stimulace motorické mozkové kůry – indikační selhání
............... 165

Původní práce – kazuistika
Václav Masopust, Vladimír Beneš
Neurogenní hypertenze a neuralgietrigeminu – kazuistika
............ 168

Historie bolesti
Ivan Vrba
Historie chirurgie bolesti
........................................................... 172
Zprávy ..................................................................................... 177

 

Editorial ....................................................................................121

Reviews
Omar Šerý, Olga Hrazdilová, Pavel Ševčík
Can be pain perception genetically influenced?
............................128
Alena Večeřová-Procházková
Useful combinations of psychopharmacs
and analgesics
......................................................................... 135
Alena Večeřová-Procházková
Psychofarmacs in the treatment of pain
..................................... 143
Ivan Vrba
Possibilities of pain treatment by transdermal
delivery systems
...................................................................... 151
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Diagnostic evaluation of failed back surgery syndrome
..................157

Original papers
Václav Masopust, Vladimír Beneš, Bernard Pollin,
Richard Rokyta
Motor cortex stimulation – Failure of indication
............................ 165

Original Papers – Casuistic
Václav Masopust, Vladimír Beneš
The neurogenic hypertension and the trigeminae
neuralgia – case report
............................................................. 168

History of Pain
Ivan Vrba
History of the surgery of pain
..................................................... 172
News ....................................................................................... 177

Editorial ...........................................................................................193
Přehledné články
Rudolf Kotas, Zdeněk Ambler
Trigeminové autonomní bolesti hlavy
.................................................. 202
Jaroslava Raudenská
Psychosomatická medicína a chronická bolest
.................................. 210
Jiří Mareš, Jana Marešová
Bolest a kvalita života u dětí
............................................................. 215
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Možnosti léčby failed back surgery syndromu
.................................... 225

Původní články
Zdeněk Bělík
Léčba bolesti po náhradách velkých kloubů
....................................... 233

Historie bolesti
Ivan Vrba
Historie faciální bolesti
.................................................................... 237

Z literatury ..................................................................................... 240
Zprávy ........................................................................................... 242
Informace ...................................................................................... 250

Editorial ........................................................................................ 193
Reviews
Rudolf Kotas, Zdeněk Ambler
Trigeminal autonomic cephalgias
.................................................... 202
Jaroslava Raudenská
Psychosomatic medicine and chronic pain
...................................... 210
Jiří Mareš, Jana Marešová
Pain and Quality of Life in Children
.................................................. 215
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Possibilities of FBSS treatment
...................................................... 225

Original papers
Zdeněk Bělík
Pain treatment after the replacement of big joints
............................. 233

History of Pain
Ivan Vrba
History of the facial pain
................................................................. 237

From the literature ......................................................................... 240
News ............................................................................................ 242
Informations .................................................................................. 250

Editorial .............................................................................................. 1
Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti ............................ 4
Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické
nenádorové bolesti
............................................................................... 9

Editorial ............................................................................................... 1
Methodical Instructions for Pharmacotherapy
of Malignant Pain
.................................................................................. 4
Methodical Instructions for Pharmacotherapy of Acute
and Chronic Non-Malignant Pain
............................................................ 9

Obálka

Editorial .................................................................................................... 1

Světový den astmatu 2008
Václav Špičák
........................................................................................... 4

Anafylaxe
vážná hrozba alergie
Vít Petrů
................................................................................................. 10

Průduškové astma a alergická rýma
Co mají společného?
Jana Chrudimská
..................................................................................... 16

Stále více času strávíme uvnitř budov
Známe prostředí, v němž žijeme?
Eva Feketeová
......................................................................................... 19

Přírodní jeskyně v Ostrově u Macochy
Ivona Žáková
............................................................................................ 22

Hruškovec přelahodný
Znáte jej?
Martin Fuchs
........................................................................................... 26

Tradice edukačních kurzů na Janově pokračuje
Stanislav Kos
.......................................................................................... 30

Editorial .......................................................................................... 1

Přehledné články

Rudolf Kotas
Antiepileptika v profylaxi migrény
...................................................... 8
Jolana Marková
Bolest hlavy jako akutní stav v neurologii
......................................... 14
Jan Procházka
Má off-label léčba význam pro rozvoj léčebných postupů?
..................18
Marta Kulichová
Kontrola nádorovej bolesti obtiažne reagujúcej
na systémovú liečbu opioidmi
........................................................ 24

Původní práce

Jana Kluknavská, Marta Kulichová
Výhody a limitácie transdermálneho
buprenorfínu – naše doterajšie skúsenosti
...................................... 28

Igor Otáhal, Karel Pelikán, Pavel Ševčík
Perioperační analgezie pro operace hypospadie dětí
........................ 31

Historie bolesti

Ivan Vrba
Vývoj regionální anestezie
na konci 19. století a ve 20. století
................................................. 37

Dopis redakci ............................................................................... 41

Zprávy ......................................................................................... 42

Informace .................................................................................... 44

Rejstříky ..................................................................................... 46

 

 

 

Editorial ........................................................................................ 1

Reviews

Rudolf Kotas
Antiepileptic drugs in the prevention of migraine
................................ 8
Jolana Marková
Headache as an emergency in Neurology
....................................... 14
Jan Procházka
Has off-label therapy an implication for the development
of therapeutical progress?
..............................................................18
Marta Kulichová
The management of cancer pain which has poorly
responsiveness to systemic opioid therapy
..................................... 24

Original papers

Jana Kluknavská, Marta Kulichová
Advantages and limitations of transdermal application
of buprenorfphine – our experiences
............................................... 28

Igor Otáhal, Karel Pelikán, Pavel Ševčík
Perioperative analgesia for hypospadia repairs in the children
........... 31

History of Pain

Ivan Vrba
Evolution of regional anesthesia in the late 19th century
and in the 20th century
................................................................. 37

Letter to the Editor ....................................................................... 41

News .......................................................................................... 42

Informations ................................................................................ 44

Indexes....................................................................................... 46

Obálka

Editorial ................................................................................................... 1

Mexická (prasečí) chřipka, očkování proti mexické chřipce
Viktor Kašák
............................................................................................ 5

Český „Doktor Roztoč"
Václav Špičák
.......................................................................................... 8

Co poradit lidem s chronickou únavou?
Jaromír Bystroň
...................................................................................... 12

KOŘENÍ – maximální užitek, minimální alergie?
Martin Fuchs
.......................................................................................... 17

Měla Kristýnka zápal plic?
Jarmila Turzíková
.................................................................................... 19

Rozhovor na pískovišti
Jana Chrudimská
.................................................................................... 20

Astma je zrádné aneb, když dva dělají totéž ...
Kateřina Kopecká
................................................................................... 21

Astma – dobrá nebo špatná zpráva?
Obtížně léčitelné astma – Proč? Jak na ně?
Václav Špičák
........................................................................................ 24

Úvodem ............................................................................................1

Astma
V. Kašák
Co má dělat astmatik a bronchitik při viróze?
.......................................4
M. Blažková
Léčba akutních stavů astmatu a CHOPN nebulizací
............................ 9

Alergie
E. Seberová, O. Rybníček
Až se jaro zeptá: „Co jsi dělal v zimě?"
............................................. 11
V. Špičák
Známe prostředí, v němž žijeme?
......................................................12
O. Rybníček
Chtějí nám trhat mandle. Co si o tom myslíte, pane doktore
.................15
Astma
E. Feketeová
Umíme správně inhalovat léky?
..........................................................17
Rady
J. Bystroň
Léčit se podle reklamy, vlastního rozumu
nebo na základě co nejširších znalostí a zkušeností?
......................... 20
Bronchitida
J. Chrudimská
Co zavinil nugátový bonbon?
............................................................ 23
Alergie
M. Fuchs
PANALERGENY – bílkoviny přenášející tuky
..................................... 24
J. Chrudimská
Honzíkovo trápení s rybami
.............................................................. 27
Astma
H. Rampouchová
Škola astmatu ve Cvikově
................................................................ 28

 

Editorial ........................................................................................... 1

Obsah ............................................................................................. 3

Alergie v evropském parlamentu.......................................................... 4

Přijďte na Dny alergie a astmatu 2005 ................................................ 4

Astma
V. Špičák
Testujte si své astma aneb „Jak se vám daří?"
.................................... 5

Alergie
O. Rybníček
Pylová sezóna je tady!
...................................................................... 9
E. Seberová
Když se řekne senná rýma
............................................................... 11
V. Petrů
Alergie ohrožuje i život
... ................................................................. 14
M. Fuchs
Latex a alergie
................................................................................ 18
V. Špičák
Alergik na cestách – Chystáte se na dovolenou?
................................ 21
J. Novák
Preventivní opatření u dětí se zvýšeným rizikem
alergických onemocnění
.................................................................. 23

Astma
A. Pipková
Astma a sport
................................................................................ 25
Šlapej v pohodě, žij naplno v Kutné Hoře .......................................... 26
D. Říčný
Od počítačů a televizních obrazovek ke sportu
.................................. 27

Informace
Letní tábor pro astmatiky a alergiky
................................................. 28

Obálka

Editorial ............................................................................................... 1

Obsah ................................................................................................. 3

Alergie
V. Špičák
Máte doma alergika?
............................................................................ 4

Rady
L. Smolíková
Les – nejlepší tělocvična na světě
........................................................ 10

Alergie
V. Špičák
Věčné otázky – Alergolog a zvířata
...................................................... 13

Píšete – odpovídáme
M. Kovařík
Nový inhalátor na scéně
...................................................................... 15

Astma
Česká iniciativa pro astma
Co je to kontrola astmatu?
.................................................................. 17

Alergie
V. Špičák, D. Jílek, E. Jílková, J. Škovránková,
E. Daňková, S. Honzová
Očkování – ano-ne, kdy-jak?
............................................................... 22

O. Rybníček
Ambrózii nemáme rádi
........................................................................ 25

Astma
O. Rybníček
Infekce a astma – Nezapomínejme,
že po létě přijde podzim a zima
........................................................... 27