Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial ............................................................................................... 1

Přehledné články

Ladislav Volicer, Miloslav Kršiak:
Rozpoznání a měření bolesti u pacientů
s pokročilou demencí
............................................................................ 8
Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek:
Radiofrekvenční terapie bolestí bederní páteře ........................................ 14
Jiří Málek, Jiří Kripner, Jaroslava Jandová:
Terapie bolesti u dítěte s popáleninových traumatem .............................. 21

Původní články

Renata Zavadilová, Petr Knotek:
Dotazník adaptace na chronickou bolest
............................................... 28
Petr Knotek:
Měření časového aspektu bolesti vizuální analogovou škálou
a verbální stupnicí
............................................................................... 35
Jiří Kozák, Ivan Vrba, Lenka Gavendová:
Neuropatická bolest horních končetin a neurostimulace
.......................... 41

Zprávy

Seminář „Neuropatická bolest" ............................................................. 47
4th International Conference on Pain Control and Regional
Anaesthesia 18.–22. 11. 2005 Cape Town – South Africa ....................... 48

Zpráva ze Subkatedry léčby bolesti IPVZ .............................................. 50

Informace .......................................................................................... 52

Rejstříky 2005 ................................................................................... 63

 

 

Editorial ............................................................................................. 1

Reviews

Ladislav Volicer, Miloslav Kršiak:
Assessment a measurement of pain in patients
with advanced dementia
...................................................................... 8
Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek:
Radiofrequency management of low back pain ..................................... 14
Jiří Málek, Jiří Kripner, Jaroslava Jandová:
Pain therapy in pediatric burn trauma................................................... 21

Original papers

Renata Zavadilová, Petr Knotek:
Adaptation on chronic pain questionnaire
............................................ 28
Petr Knotek:
Time dimension of pain measured by visual analogue scale and
verbal scale
...................................................................................... 35
Jiří Kozák, Ivan Vrba, Lenka Gavendová:
Neuropathic pain of upper limbs and neurostimulation
........................... 41

News

The conference „Neuropathic pain" ..................................................... 47
4th International Conference on Pain Control and Regional
Anaesthesia 18.–22. 11. 2005 Cape Town – South Africa .................... 48

The information from the chair of the treatment
of pain IPVZ ..................................................................................... 50

Informations ..................................................................................... 52

Indexes 2005 ................................................................................... 63

EDITORIAL ............................................................................................163

OBSAH .................................................................................................167

DIAGNOSTICKÉ TECHNIKY PŘI ONEMOCNĚNÍ
LEDVIN U LEGUÁNA ZELENÉHO (IGUANA IGUANA)
J. Hnízdo, O. Hes, L. Grégrová
............................................................... 168
NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ A HYPOXIE
J. Hraběta, A. Vícha, K. Figová
............................................................... 175
PŘEHLED BĚŽNÝCH DENTÁLNÍCH PROBLÉMŮ
U KOČEK
D. T. Carmichael
................................................................................... 181

REŠERŠE ........................................................................................... 189

RŮZNÉ ................................................................................................ 195

UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................ 197

 

 

 

EDITORIAL ......................................................................................... 163

CONTENTS ........................................................................................ 167

DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN RENAL DISEASE
OF THE GREEN IGUANA (IGUANA IGUANA)
J. Hnízdo, O. Hes, L. Grégrová
............................................................. 168
CANCER AND HYPOXIA
J. Hraběta, A. Vícha, K. Figová
............................................................... 175
AN OVERVIEW OF COMMON FELINE DENTAL
PROBLEMS
D. T. Carmichael
..................................................................................181

FROM THE LITERATURE .................................................................... 189

VARIA ................................................................................................ 195

BOOK PREVIEW ................................................................................ 197

EDITORIAL ........................................................................................... 111

OBSAH ................................................................................................ 115

ATRIOVENTRIKULÁRNÍ SEPTÁLNÍ DEFEKT. POPIS PŘÍPADU
P. Scheer, C. Agudelo, P. Svoboda, P. Kohout,
P. Borská, S. Králová, J. Doubek
............................................................ 116
VNÍMÁNÍ FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
VETERINÁRNÍMI LÉKAŘI V IRSKU
A. Doyle, N. F. Horgan
........................................................................... 122
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ U MLÁĎAT
F. A. Hale
............................................................................................. 128

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 143

RECENZE
EKG u psa a koèky. Technika, vybavení interpretace.
G. Baatz (P. Scheer)
............................................................................. 148

UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................. 150

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 111

CONTENTS .......................................................................................... 115

ATRIOVENTRICULAR SEPTAL DEFECT. A CASE REPORT
P. Scheer, C. Agudelo, P. Svoboda, P. Kohout,
P. Borská, S. Králová, J. Doubek
............................................................ 116
PERCEPTIONS OF ANIMAL PHYSIOTHERAPY
AMONGST IRISH VETERINARY SURGEONS
A. Doyle, N. F. Horgan
........................................................................... 122
JUVENILE DENTISTRY
F. A. Hale
............................................................................................. 128

FROM THE LITERATURE ....................................................................... 143

BOOK REVIEW
ECG in dogs and cats
G. Baatz (P. Scheer)
.............................................................................. 148

BOOK PREVIEW ................................................................................... 150


Program kongresu ...............................................................................................................153
Abstrakta
...........................................................................................................................162
Původní práce
Výsledky léčby sekundární hyperparatyreózy u dialyzovaných cinacalcetem:
multicentrické prospektivní sledování MMM – Management Mimpary na Moravě
Jana Smržová, Tomáš Urbánek, Robert Rakowski, Roman Ondraschek,
Patrik Letocha, Milouš Vyskočil, Sylvie Schwarzová, Marie Marsová
........................................ 171
Asymetrický dimethylarginin a pentosidin u nemocných s chronickým onemocněním
ledvin a obezitou: randomizovaná kontrolovaná studie
Vladimír Teplan, Olga Marečková, Ivana Vyhnánková,
Ivo Valkovský, Milan Lopatník, Jaroslav Racek,
Milena Štollová, Dana Sasaková, Jan Malý
............................................................................185
Přehledné práce
Nové pøístupy k testování vlastností peritoneální membrány u pacientů na peritoneální dialýze
Alena Paříková
.................................................................................................................... 191
Nové možnosti ovlivnìní kostní a minerálové poruchy dialyzovaných
a jejich potenciální vliv na snížení mortality
Sylvie Opatrná
.....................................................................................................................194
Rozhovor .............................................................................................................................198

CONTENTS

Congress timetable ...............................................................................................................153
Abstracts .............................................................................................................................162
Original papers
The results of cinacalcet treatment in dialysis patients with secondary hyperparathyroidism:
multicentre prospective follow-up MMM – the Mimpara Management in Moravia
Jana Smržová, Tomáš Urbánek, Robert Rakowski, Roman Ondraschek,
Patrik Letocha, Milouš Vyskočil, Sylvie Schwarzová, Marie Marsová
.......................................... 171
Asymmetric dimethylarginine and pentosidin in patiens with chronic kidney
disease and obesity: a randomized controlled trial
Vladimír Teplan, Olga Marečková, Ivana Vyhnánková, Ivo Valkovský, Milan Lopatník,
Jaroslav Racek, Milena Štollová, Dana Sasaková, Jan Malý
...................................................... 185
Reviews
New approaches in the assessment of peritoneal membrane function
in patients on peritoneal dialysis
Alena Paříková
........................................................................................................................ 191
New options to influence bone and mineral disorderes of dialysis patients
and their potential effect on mortality reduction
Sylvie Opatrná
........................................................................................................................194
Interwiew ................................................................................................................................198

 

EDITORIAL ............................................................................................ 25

OBSAH ................................................................................................. 26

BOLEST U MALÝCH ZVÍŘAT
III. FARMAKOLOGIE BOLESTI
E. Pydychová, M. Franěk, Š. Vaculín ........................................................ 27
MALIGNÍ LYMFOMY U PSŮ
J. Hraběta
.............................................................................................. 32
NOVÁ PRAVIDLA CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ SE
ZVÍŘATY PO 1. 5. 2004 A S TÍM SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI
SOUKROMÝCH VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ
P. Tomanová .......................................................................................... 37

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 40
RECENZE ............................................................................................. 42

 

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 25

CONTENTS .......................................................................................... 26

PAIN IN SMALL ANIMALS
III. PHARMACOLOGY OF PAIN
E. Pydychová, M. Franěk, Š. Vaculín ....................................................... 27

CANINE MALIGNANT LYMPHOMA
J. Hraběta ............................................................................................. 32

NEW RULES APPLIED AFTER 1ST MAY 2004 TO
TRAVELLING ABROAD WITH PETS AND THE
CONSEQUENT DUTIES OF PRIVATE VETERINARIANS
P. Tomanová ......................................................................................... 37

FROM THE LITERATURE ...................................................................... 40
BOOK REVIEW .....................................................................................42

Editorial ...................................................................................................................................113
Přehledné práce
Léčba hemorheoferézou (současný stav a vlastní zkušenosti)
Milan Bláha, Eva Rencová, Radovan Malý, Jakub Dršata, Martin Blažek
....................................... 118
Pomalá hemodialýza (sustained low-efficiency dialysis – SLED)
Roman Štilec, Jan Maňák
...................................................................................................... 125
Původní práce
Léčba anémie u peritoneálně dialyzovaných pacientů – zkušenosti z praxe
Vladko Horčička jr., Karel Krejčí, Pavel Štrébl, Sadeq Al-Jabry, Josef Zadražil
.............................. 129
Konverzia z cyklosporínu-A na takrolimus pre vedľajšie účinky cyklosporínu-A
u pacientov po obličkovej transplantácii
Eva Lacková, Juraj Šváč
........................................................................................................... 137
Zlepšená kontrola hypertenze vede ke snížení proteinurie a stabilizaci funkce štìpu u pacientů
po transplantaci ledviny
Tomáš Seeman, Karel Vondrák, Jiří Dušek, Jiří Gilík, Pavel Dvořák, Jan Janda
.................................142
Rozhovor ..................................................................................................................................150

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................................ 113
Reviews
Hemorheotherapy (current status and single centre experience)
Milan Bláha, Eva Rencová, Radovan Malý, Jakub Dršata, Martin Blažek
................................. 118
Slow hemodialysis (sustained low-efficiency dialysis – SLED)
Roman Štilec, Jan Maňák
......................................................................................................125
Original papers
Treatment of anemia in peritoneal dialysis (PD) patients - clinical experience
Vladko Horčička jr., Karel Krejčí, Pavel Štrébl, Sadeq Al-Jabry, Josef Zadražil
............................ 129
Conversion from cyclosporine-A to tacrolimus due to cyclosporine-A
side - effects in renal transplant patients
Eva Lacková, Juraj Šváč
  ....................................................................................................... 137
Improved control of hypertension leads to decrease
of proteinuria and stabilisation of graft function
in patients after renal transplantation
Tomáš Seeman, Karel Vondrák, Jiří Dušek, Jiří Gilík, Pavel Dvořák, Jan Janda
............................142
Interwiew ........................................................................................................................150

Editorial ............................................................................................. 34
Program kongresu ......................................................................... 43
Abstrakta .......................................................................................... 58
Přehledné práce
Úloha podocytů v patogeneze glomerulopatií
a jejich využití v diagnostice
Peter Habara, Helena Marečková, Vladimír Tesař
.................... 93
Hodnocení cévních změn u pacientů s chronickým
selháním ledvin (v tabulkách pro praxi)
Jana Zahálková, Rudolf Metelka,
Naděžda Petejová, Josef Zadražil
.............................................. 100
Rozhovor ......................................................................................... 108
Recenze ............................................................................................ 111

CONTENTS

Editorial ............................................................................................. 34
Congress timetable ....................................................................... 43
Abstracts .......................................................................................... 58
Reviews
Podocytes function in pathogenesis
and diagnosis of various glomerulonefritides
Peter Habara, Helena Marečková, Vladimír Tesař
.................... 93
Assessment of vascular changes in patients
with chronic kidney failure (in practical tables)
Jana Zahálková, Rudolf Metelka,
Naděžda Petejová, Josef Zadražil
............................................. 100
Interwiew ....................................................................................... 108
Book review .................................................................................... 111

EDITORIAL ............................................................................................ 45

OBSAH ................................................................................................. 46

SEPTICKÉ STAVY I – PATOFYZIOLOGIE
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová
......................................................... 47
IRSKÝ VLKODAV
Z. Málková
............................................................................................. 52
HISTOLOGICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ BIOPSIÍ
A SPOLUPRÁCE KLINIKA S PATOLOGEM
F. Jelínek
.............................................................................................. 56
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 59

 

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 45

CONTENTS .......................................................................................... 46

THE COURSE OF SEPSIS I – PATHOPHYSIOLOGY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová
....................................................... 47
IRISH WOLFHOUND
Z. Málková
............................................................................................ 52
HISTOLOGICAL EXAMINATION
OF BIOPSIES AND COOPERATION
OF CLINICIAN WITH PATHOLOGIST
F. Jelínek
............................................................................................. 56
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 59

EDITORIAL ............................................................................................ 65

OBSAH ................................................................................................. 66

BOLEST U MALÝCH ZVÍŘAT IV – AKUTNÍ BOLEST
Š. Vaculín
............................................................................................. 67
INTOXIKACE JEDEM ROPUCHY OBECNÉ
(BUFO BUFO) – KAZUISTIKA
P. Scheer, P. Svoboda, J. Doubek
.......................................................... 71
CO ŘEŠÍ A KAM SE UBÍRÁ VETERINÁRNÍ HISTORIOGRAFIE
J. Šindlář
.............................................................................................. 77

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 81

ZÁKON O KOMOŘE VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ
ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO NOVELA
P. Tomanová
......................................................................................... 83

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 65

CONTENTS .......................................................................................... 66

PAIN IN SMALL ANIMALS IV – ACUTE PAIN
Š. Vaculín
............................................................................................ 67
TOAD (BUFO BUFO) VENOM POISONING
– A CASE REPORT
P. Scheer, P. Svoboda, J. Doubek
......................................................... 71
WHAT IS THE FOCUS AND TREND
OF VETERINARY HISTORIOGRAPHY
J. Šindlář
............................................................................................. 77

FROM THE LITERATURE ..................................................................... 81

THE CHAMBER OF VETERINARY SURGEON
ACT AND ITS AMENDMENT
P. Tomanová
....................................................................................... 83