Tigis

VL 3 21 obalka

Veterinární lékař 3/2021

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 138

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online ........................................ 140

OBSAH ................................................................................ 145

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Vliv výživy štěňat velkých plemen
na zdraví pohybového aparátu
Eva Štercová ....................................................................... 149

Chyby a komplikace při řešení zlomenin
antebrachia u malých zvířat
Martin Daníček  ................................................................... 163

REHABILITACE

Fraktura femuru u psa, ošetření
a rehabilitace – kazuistika
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ....................................... 174

FOTOGALERIE

Galerie: Poznáte běžné helminty
psů a koček?
David Modrý ....................................................................... 183

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ  ............... 188

Veterinary Radiology and Ultrasound,
Reproduction in Domestic Animals,

Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Dermatology, 
Journal of Veterinary
Emergency and Critical Care, Veterinary Surgery

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Činnost v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2020
Petr Majer  .......................................................................... 195

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová  ..................................................................... 197

Český svaz ochránců přírody
Dravci Accipitriformes a sokoli Falconiformes
v záchranných stanicích
Petr Stýblo  .......................................................................  200

Zoo Prague
Hyena čabraková (Parahyaena brunnea) –
umělá inseminace v Zoo Praha
Roman Vodička, Robert Novotný, Petra Přinosilová,
Robin Ehl, Radka Horčíková  ..........................................  205

POKYNY AUTORŮM ....................................................... 208

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................. 138

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education 2021 online .................................................... 140

CONTENTS .................................................................... 145

ORIGINAL PAPERS

The influence of nutrition large breed puppies
for musculoskeletal health
Eva Štercová  ................................................................  149

Faults and complications in small animals
antebrachial fractures treatment
Martin Daníček  .............................................................. 163

REHABILITATION

Femur fracture in a dog, treatment
and rehabilitation – case report
Renata Kvapilová, Roman Kvapil  ................................. 174

PHOTOGALLERY

Are you able to identify common helminths
of dogs and cats?
David Modrý .................................................................  183


ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS............... 188
Veterinary Radiology and Ultrasound,
Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Dermatology,
Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Surgery

NEWS

State veterinary management
Animal health activities in 2020
Petr Majer .................................................................... 195

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ................................................................ 197

Czech Association of the nature
Predators Accipitriformes and falcons Falconiformes
in rescue stations
Petr Stýblo .................................................................. 200

Zoo Prague
Braun Hyena (Parahyaena brunnea) –
artificial insemination in the Prague Zoo
Roman Vodička, Robert Novotný,
Petra Přinosilová,

Robin Ehl, Radka Horčíková .....................................  205

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................... 208

DMEV 2 2021 obalka

DMEV 2/2021

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................... 41

DIABETOLOGIE
Pavlína Piťhová
Syndrom diabetické nohy –
současné možnosti léčby ......................................................... 46

Barbora Obermannová, Lenka Petruželková,
Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník
Moderní léčba diabetu 1. typu u dětí ........................................ 55

David Vetchý, Martina Vetchá,
Kateřina Kubová
Prodloužené perorální podání metforminu –
moderní léčba diabetu 2. typu .................................................. 65

Eva Horová, Jan Škrha jr.
Péče o pacienta s diabetem za hospitalizace .......................... 70

ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Androgeny v nákaze koronavirem SARS-CoV-2 ...................... 74

ZPRÁVY
Luboslav Stárka
K osmdesátinám
prof. RNDr. Richarda Hampla, DrSc. (* 27. 5. 1941) ................ 78

INFORMACE ............................................................................ 79

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 80

 

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................  41

DIABETOLOGY
Pavlína Piťhová
The diabetic foot syndrome – 
current treatment possibilities .................................................. 46

Barbora Obermannová, Lenka Petruželková, 
Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník
Modern therapy of type 1 diabetes in children ......................... 55

David Vetchý, Martina Vetchá, Kateřina Kubová
Prolonged oral administration of metformin – 
modern treatment of type 2 diabetes ....................................... 65

Eva Horová, Jan Škrha jr.
Diabetes care in the hospital ................................................... 70

ENDOCRINOLOGY
Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Androgens in co ronavir SARS-CoV-2 infection ...................... 74

NEWS
Luboslav Stárka
Professor Richard Hampl‘s 80th birthday ................................. 78

INFORMATION ......................................................................... 79

INSTRUCTION FOR AUTHORS .............................................. 80

Psychiatrie 2 2021 obalka 1

Psychiatrie 2/2021

EDITORIAL ............................................................................................................. 51

OBSAH .................................................................................................................... 54

PŮVODNÍ PRÁCE
Michala Lustigová, Anna Altová, Ivana Kulhánová
Odhad vlivu konzumace alkoholu na úmrtnost
na zhoubné novotvary v české populaci v roce 2018 .............................................. 56

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Andrea Takáčová, Karel D. Riegel, Marek Preiss
Konceptualizácia posudzovania osobnostných porúch
u mladistvých ........................................................................................................... 61

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček
Vyhýbání se incestu:
kulturní a evoluční perspektiva ................................................................................ 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Štětka planá (Dipsacus fullonum L.) a další druhy rostlin
rodu Dipsacus: zapomenuté léčivky vstávají z hrobu .............................................. 72

VZDĚLÁVÁNÍ
Lucie Krejčová, Klára Bártová
(Ne)specificita mužské a ženské sexuální reaktivity ............................................... 77

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Michal Hrdlička
Atypická antipsychotika v léčbě schizofrenie v adolescenci ................................... 83

DOPISY, OHLASY, DISKUSE
Klára Látalová, Kryštof Kantor
Nově vzniklé psychické poruchy v průběhu
nebo po zvládnutí akutního COVIDU-19
z neuropsychiarického pohledu .............................................................................. 88

PŘEDPLATNÉ ........................................................................................................ 90

POKYNY AUTORŮM .............................................................................................. 91

 

 

EDITORIAL ............................................................................................................ 51


CONTENTS ........................................................................................................... 54

ORIGINAL PAPERS
Michala Lustigová, Anna Altová, Ivana Kulhánová
Effect of alcohol consumption on cancer mortality
in Czechia in 2018 .................................................................................................. 56

REVIEWS
Andrea Takáčová, Karel D. Riegel, Marek Preiss
Conceptualization of assessment
of personality disorders in adolescents .................................................................. 61

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová, Jan Havlíček
Incest avoidance:
cultural and evolutionary perspective ..................................................................... 68

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Wild teasel (Dipsacus fullonum L.) and other Dipsacus species:
forgotten medicines are rising from the grave ........................................................ 72

CME
Lucie Krejčová, Klára Bártová
(Non)specificity of male and female sexual response ............................................ 77

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Michal Hrdlička
Atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia
in adolescence ....................................................................................................... 83

CORRESPONDENCE
Klára Látalová, Kryštof Kantor
Newly developed mental disorders during or after managing
an acute COVID-19 from a neuropsychiaric point of view ...................................... 88

SUBSCRIPTION ..................................................................................................... 90


INSTRUCTIONS FOR AUTHORS  ......................................................................... 91

AAB 2 2021 obalka

Alergie, Astma, Bronchitida 2/2021

Obsah .................................................................................3

Editorial
Ester Seberová .................................................................. 1  

Dýchací cesty
Lokální alergická rýma
Magdalena Herknerová ..................................................... 5

Na astma se v dětství v posledních letech
v České republice neumírá
Vladimír Vondra, Marek Malý ............................................ 7 

Epidemie virem COVID-19, syndrom mnohočetné zánětlivé
odpovědi postihující lidské orgány a „dlouhý covid“
František Kopřiva ............................................................. 10

Domácí prostředí a alergik
Vliv prostředí na rozvoj alergie
Ester Seberová ................................................................ 14

Kůže
Ošetření povrchových poranění u dětí
Markéta Koutná ............................................................... 17

Alergie a zažívací trakt
Laktózová intolerance versus alergie
na mléčnou bílkovinu
Matej Greguš ................................................................... 22

Lázně a rehabilitace
Krátce z historie lázeňství
Dana Jurásková, Helena Safariková .............................. 25

Jak se na našem těle odrážejí hodiny
on-line výuky a home-office?
Libuše Smolíková ........................................................... 31

Křížovka ........................................................................ 36

První pomoc
První pomoc při alergické reakci na potravinu .......... vklad

VL 2 2021 tisk 1

Veterinární lékař 2/2021

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................. 70

OBSAH ............................................................................................................ 73

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s urolitiázou
Eva Štercová, Jana Tšponová ........................................................................ 77

Operace šedého zákalu u psů jednotlivých plemen
Jiří Beránek, Petra Hašková ........................................................................... 90

KAZUISTIKA

Případ dilatace a volvulu žaludku u psa plemene
Japonský chin – kazuistika
Filip Bareš ....................................................................................................... 95

REHABILITACE

Degenerativní myelopatie – kazuistika
Renata Kvapilová, Roman Kvapil .................................................................. 101

FOTOGALERIE

Dermoid
Petr Gbelec ................................................................................................... 109

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................ 112
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Surgery,
Veterinary ophthalmology, Journal of veterinary emergency
and critical care, Veterinary dermatology

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných
produktech loni dále klesal
Petr Majer ...................................................................................................... 117

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online
Miloš Urban ................................................................................................... 120

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová .................................................................................................. 122

Zoo Praha
Batagur tuntong (Batagur affinis)
Roman Vodička, Petr Velenský, Zdeněk Kymla, Robin Ehl .......................... 123

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Maligní feochromocytom u psa –kazuistika
František Jelínek, Lucie Veselková ............................................................... 128

POKYNY AUTORŮM ..................................................................................... 136

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................. 70

CONTENTS ..................................................................................................... 73

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with urolithiasis
Eva Štercová, Jana Tšponová ......................................................................... 77

Cataract surgery in different dog´s breeds
Jiří Beránek, Petra Hašková ............................................................................ 90

CASE REPORT

Case of a gastric dilatation and volvulus
in Japanese chin dog – case report
Filip Bareš ........................................................................................................ 95

REHABILITATION

Degenerative myelopathy
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ................................................................... 101

PHOTOGALLERY

Dermoid
Petr Gbelec .................................................................................................... 109

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................................................. 112
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Surgery,
Veterinary ophthalmology, Journal of veterinary emergency
and critical care, Veterinary dermatology

NEWS

State veterinary management
Proportion of unsatisfactory findings of foreign substances
in animal products continued to decline last year
Petr Majer ........................................................................................................ 117

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education 2021 online
Miloš Urban ...................................................................................................... 120

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ..................................................................................................... 122

Zoo Prague
Southern river terrapin
Roman Vodička, Petr Velenský, Zdeněk Kymla, Robin Ehl  ..............................123

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Malignant pheochromocytoma in a dog – a case report
František Jelínek, Lucie Veselková ................................................................... 128

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .................................................................... 136

Obalka Alergie 2 2021 web

 

ALERGIE 2/2021

OBSAH

EDITORIAL

Vít Petrů ........................................................................................... 73

PŮVODNÍ PRÁCE

Změny klimatu a polinóza v České republice
a ve světě
Ondřej Rybníček .............................................................................. 79

Anafylaxe v dětském věku: pětiletá zkušenost
ze souboru 52 dětí
Kateřina Haová, Jaromír Paukert,
Marian Šenkeřík, René Hrdlička ...................................................... 85

Objektivizace efektu lázeňské léčby
u astmatických dětí. Výsledky pilotní studie
Dana Šašková, Josef Nebesař, Jan Ludvík, Andrea Augustinová,
Jiří Podlipný, Věra Marková, Vít Petrů ............................................. 89

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Očkovanie proti Covid-19
z pohľadu alergológa
Anna Bobčáková, Ingrid Urbančíková, Miloš Jeseňák .................... 95

Formy cytokinové bouře
a jejich klinické projevy
František Kopřiva, Klára Bartlová, Jitka Pallerová ........................ 105

Antigenní testy plošně?
Myšlenka hezká, užitek sporný
Arnošt Komárek, Zuzana Krátká, Hana Zelená ............................ 110

Interpretujeme správně počty eozinofilů v periferní krvi
u pacientů s bronchiálním astmatem?
Jakub Novosad, Irena Krčmová .................................................... 115

TERAPIE

Anafylaxe v éře pandemie COVID-19
Vít Petrů ......................................................................................... 125

Účinnost stromové tablety – výsledky mezinárodní studie
s českou účastí
Ester Seberová ............................................................................... 130

Fixní trojkombinace v léčbě těžkého astmatu
Alena Vlachová, Libor Fila .............................................................. 134

KAZUISTIKY

Enterosorbent a moderní prebiotikum
s výborným efektem u pacienta s atopickou dermatitidou
a polyvalentní potravinovou alergií
Petra Adámková, Jaromír Bystroň ................................................... 139

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 .................................................................. 143

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ .............................................................. 144

 

CONTENTS

EDITORIAL

Vít Petrů .............................................................................................. 73

ORIGINAL PAPERS

Climatic changes and pollen allergy
in the Czech Republic and world-wide
Ondřej Rybníček ................................................................................. 79

Anaphylaxis in childhood: 5 years experience
on cohort of 52 children
Kateřina Haová, Jaromír Paukert,
Marian Šenkeřík, René Hrdlička ......................................................... 85

Objectiveness of spa treatment effect in asthmatic children.
Pilot study results
Dana Šašková, Josef Nebesař, Jan Ludvík, Andrea Augustinová,
Jiří Podlipný, Věra Marková, Vít Petrů ................................................ 89

REVIEWS

Vaccination against Covid-19 from the point
of view of an allergist
Anna Bobčáková, Ingrid Urbančíková, Miloš Jeseňák ........................ 95

Forms of cytokine storm and their
clinical manifestations
František Kopřiva, Klára Bartlová, Jitka Pallerová ............................. 105

Widespread use of antigen tests?
Nice idea, questionable effect
Arnošt Komárek, Zuzana Krátká, Hana Zelená ................................. 110

Do we interpret the peripheral blood eozinophil count
in bronchial asthma patients correctly?
Jakub Novosad, Irena Krčmová ......................................................... 115

THERAPY

Anaphylaxis in the era of the COVID-19 pandemic
Vít Petrů ............................................................................................. 125

Efficacy of tree tablets – results of an international study
with Czech participation
Ester Seberová .................................................................................. 130

Fixed triple therapy in severe asthma treatment
Alena Vlachová, Libor Fila ................................................................. 134

CASE REPORTS

Enterosorbent and a modern prebiotic agent
with an excellent effect in a patient with atopic
dermatitis and polyvalent food allergy
Petra Adámková, Jaromír Bystroň ..................................................... 139

INFORMATION

Future events 2021 ............................................................................ 143

JOURNAL SUBSCRIPTION .............................................................. 144

DMEV 1 2021 obalka

DMEV 1/2021

OBSAH

Editorial  .............................................................................................. 1

DIABETOLOGIE

František Saudek
Transplantační možnosti pacientů
s pokročilým diabetickým onemocněním
ledvin .................................................................................................... 8

DIABETOLOGIE/VÝŽIVA

Petr Wohl, Jan Kopecký, Eva Hošková,
Jiří Veleba, Miloš Mráz, Viktorie Hrádková,
Peter Girman, Terezie Pelikánová
Parenterální a enterální výživa u nemocných
s diabetes mellitus .............................................................................. 16

ENDOKRINOLOGIE

Tereza Grimmichová,
Jana Vrbíková
Subklinická onemocnění
štítné žlázy .......................................................................................... 23

Luboslav Stárka
Steroidní hormony a kůže ................................................................... 28

VÝŽIVA/DIABETOLOGIE

Slávka Mrosková, Martina Reľovská,
Adriana Eliašová
Polyfenoly v strave a ich význam
v prevencii diabetes mellitus 2. typu ................................................... 31

POKYNY AUTORŮM .......................................................................... 40

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................ 1

DIABETOLOGY

František Saudek
Transplant options for patients
with advanced diabetic kidney
disease ................................................................................................. 8

DIABETOLOGY/NUTRITION

Petr Wohl, Jan Kopecký, Eva Hošková,
Jiří Veleba, Miloš Mráz, Viktorie Hrádková,
Peter Girman, Terezie Pelikánová
Parenteral and enteral nutrition
in patients with diabetes mellitus ........................................................ 16

ENDOCRINOLOGY

Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková
Subclinical thyroid disease .................................................................  23

Luboslav Stárka
Steroid hormones and the skin ............................................................ 28

NUTRITION/DIABETOLOGY

Slávka Mrosková, Martina Reľovská,
Adriana Eliašová
Dietary polyphenols and their
importance in the prevention
of type 2 diabetes mellitus .................................................................... 31

INSTRUCTION FOR AUTHORS .........................................................  40

VL 1 2021 obalka

Veterinární lékař 1/2021

EDITORIAL
Pavel Hron ............................................................................ 2

OBSAH ................................................................................. 5

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Makroprvky ve výživě
psů a koček
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková,
Eva Štercová ........................................................................ 9

Kardiopulmonální zástava
a resuscitace drobných savců
Vladimír Jekl, Karel Hauptman,
Ivana Drnková, Anna Piskovská .........................................
 24

Z PRÁCE ČESKÝCH VETERINÁŘŮ
Veterinární péče na dobrovolnické klinice v Botswaně
Filip Bareš ........................................................................... 33

FOTOGALERIE
Krystaly v močovém sedimentu
Tomáš Fiala ........................................................................ 41

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................ 47
Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology,
Veterinary radiology and ultrasound, Veterinary ophthalmology,
Journal of veterinary emergency and critical care,
Veterinary dermatology

REHABILITACE
Propriocepce/polohocit
Renata Kvapilová ............................................................... 53


ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Rok 2020 z pohledu veterinárního dozoru
Petr Majer ........................................................................... 54

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online ...................................... 56

Slovenská asociácia veterinárnych
lekárov malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová ....................................................................... 57

Český svaz ochránců přírody
Souhrnné výsledky práce záchranných stanic
v roce 2020
Petr Stýblo .......................................................................... 58


KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Iridociliární tumor u kočky – kazuistika
František Jelínek, Pavel Hron ............................................ 63

 

EDITORIAL
Pavel Hron ............................................................................ 2

CONTENTS .......................................................................... 5

ORIGINAL PAPERS
Macroelements in the nutrition
of dogs and cats
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková, Eva Štercová ........... 9

Cardiopulmonary arrest
and resuscitation of small mammals
Vladimír Jekl, Karel Hauptman, Ivana Drnková,
Anna Piskovská .................................................................
 24

FROM THE WORK OF CZECH VETERINARIANS
Veterinary care at a volunteer clinic in Botswana
Filip Bareš .......................................................................... 33


PHOTOGALLERY
Crystals in the Urinary Sediment
Tomáš Fiala ........................................................................ 41

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................... 47
Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology,
Veterinary radiology and ultrasound, Veterinary ophthalmology,
Journal of veterinary emergency and critical care,
Veterinary dermatology

REHABILITATION
Proprioception
Renata Kvapilová ............................................................... 53

NEWS
State veterinary management
Summary results of the work of rescue stations in 2020
Petr Majer ........................................................................... 54

INFORMATION
Czech small animal veterinary association
Education 2021 online ....................................................... 56

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ......................................................................  57

Czech Association of the nature
Summary results of the work of rescue stations in 2020
Petr Stýblo ......................................................................... 58

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Iridociliary tumor in a cat – a case report
František Jelínek, Pavel Hron ............................................ 63

Psychiatrie 1 21 obalka

Psychiatrie 1/2021

EDITORIAL .................................................................... 1

OBSAH .......................................................................... 3

PŮVODNÍ PRÁCE
Marek Preiss, Tereza Příhodová,
Karel D. Riegel,

Jan Preiss, Jindra Marková
Adaptace a psychometrická analýza
Dotazníku zvládání náročných
událostí pro českou populaci ......................................... 5

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová,
Jan Havlíček
Prevalence incestu a faktory,
které ji ovlivňují ............................................................ 15

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla L.)
a jeho účinky na nervový systém ................................. 22

VZDĚLÁVÁNÍ

Farmakologická léčba depresivní poruchy
ve vyšším věku II: užití antidepresiv a jejich
augmentace, rezistentní deprese
ve vyšším věku ............................................................. 26

FÓRUM ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Miloslav Kopeček
Parciální dopaminoví agonisté:
stejní, nebo odlišní? ....................................................... 38

INFORMACE ................................................................. 49

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................. 50

ZPRÁVY

Karel Nešpor
Roztěkané řízení ............................................................ 50

 

EDITORIAL ..................................................................... 1

CONTENTS .................................................................... 3

ORIGINAL PAPERS

Marek Preiss, Tereza Příhodová, Karel D. Riegel,
Jan Preiss, Jindra Marková
Adaptation and psychometric analysis
of The Social Readjustment
Rating Scale for the Czech population ............................ 5

REVIEWS

Lucie Kuncová, Zuzana Štěrbová,
Jan Havlíček
Incest prevalence and its
influencing factors .......................................................... 15

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Chamomile (Matricaria chamomilla L.)
and its effects on the nervous system ........................... 22

CME

Martin Bareš, Tomáš Novák
The pharmacological treatment of the late-life
depression II: the use of antidepressants
and their augmentations, treatment –
resistant late-life depression ......................................... 26

FORUM OF THE CZECH
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

Jiří Masopust, Pavel Mohr, Miloslav Kopeček
Dopamine receptor partial agonists:
the same or different? ................................................... 38

INFORMATION ............................................................. 49

WE HAVE READ FOR YOU ......................................... 50

NEWS
Karel Nešpor
Distracted driving .......................................................... 50